0

SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MÔN QUẢN TRỊ HỌC

20 1,097 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2014, 13:39

Định nghĩa Quản trị: Quản trị là một quá trình do một hoặc nhiều người thực hiện, nhằm phối hợp các hoạt động của những người khác để đạt được những kết quả mà một người hành động riêng rẽ không thể nào đạt được. [...]... Khoa và không mà sung cho nhau © 2 011 by Faculty of Business Administration , 3 Lãnh / tra 3 - Xác tiêu DN Xây tiêu Phân theo 3 - Thu và lý thông tin soát ra Tiên ro và các án Lên Phân Giám sát lý gian ngân sách & tài chính lý Báo cáo tài chính nhanh Nguyên ngân sách 3 - công nhân 3 - nhìn , làm , trung thành 3 chính xác K kinh doanh doanh soát Quy trình tiêu giá © 2 011 by Faculty of Business Administration . môn  C 1 T quan    C 5 H  C 9 Ra   C 2 Các lý    C 6 T  C 10 T thông . C 8 K soát C 3 Nhà   C 7 Lãnh  Chng 1. Tng quan v qun tr 1. Khái    2. H /K  3. C    Đ  Q. James H.D, James L.Gibson và John M.I trong “Qun tr hc cn bn” nh ngha Qun tr 19 11, Taylor: Bit đc chính xác điu bn mun ngi khác làm Hiu rng h đã hoàn thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MÔN QUẢN TRỊ HỌC, SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MÔN QUẢN TRỊ HỌC,

Từ khóa liên quan