0

Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý 9 (hay)

72 6,352 30
  • Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý 9 (hay)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2014, 20:20

ĐỊNH LUẬT ÔM. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP, ĐOẠN MẠCH SONG SONG, MẠCH HỖN HỢPI. Một số kiến thức cơ bản Định luật Ôm: Cường độ dòng điện trong dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.Công thức : I = Trong đoạn mạch mắc nối tiếp I = I1 = I2 = ........ = InU = U1 + U2 + ........ + UnR = R1 + R2 + ........ + Rn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ VINH ĐĂNG VĂN MINH TÀI LIỆU TỰ CHỌN NÂNG CAO VẬT LÍ 9 1 LONG HỮU, tháng 10 năm 2009 CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC Chủ đề 1 ĐỊNH LUẬT ÔM. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP, ĐOẠN MẠCH SONG SONG, MẠCH HỖN HỢP I. Một số kiến thức cơ bản * Định luật Ôm: Cường độ dòng điện trong dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. Công thức : I = R U * Trong đoạn mạch mắc nối tiếp I = I 1 = I 2 = = I n U = U 1 + U 2 + + U n R = R 1 + R 2 + + R n Lưu ý: - Xét nhiều điện trở R 1 , R 2 … R n mắc nối tiếp với nhau, với hiệu điện thế ở hai đầu các điện trở là U 1 , U 2 …, U n . Vì cường độ dòng điện đi qua các điện trở là như nhau, do vậy: 1 2 1 2 n n U U U R R R = = = Nếu ta biết giá trị của tất cả các điện trở và của một hiệu điện thế, công thức trên cho phép tính ra các hiệu điện thế khác. Ngược lại, nếu ta biết giá trị của tất cả các hiệu điện thế và của một điện trở, công thức trên cho phép tính ra các điện còn lại. * Trong đoạn mạch mắc song song. U = U 1 = U 2 = = U n I = I 1 + I 2 + + I n 2 n RRRR 1 111 21 +++= Lưu ý: - Nếu có hai điện trở R 1 , R 2 mắc song song với nhau, cường độ các dòng điện đi qua các điện trở là I 1 , I 2 . Do I 1 R 1 =I 2 R 2 nên : 1 2 2 1 I R I R = Khi biết hai điện trở R 1 , R 2 và cường độ dòng điện đi qua một điện trở, công thức trên cho phép tính ra cường độ dòng điện đi qua điện trở kia và cường độ dòng điện đi trong mạch chính. II. Bài tập A. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP Bài 1. Một đoạn mạch AB gồm hai điện trở R 1 , R 2 mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế ở hai đầu các điện trở là U 1 và U 2 . Biết R 1 =25 Ω , R 2 = 40 Ω và hiệu điện thế U AB ở hai đầu đoạn mạch là 26V. Tính U 1 và U 2 . Đs: 10V; 16V GỢI Ý: Cách 1: - Tính cường độ dòng điện qua các điện trở theo U AB và R AB . Từ đó tính được U 1 , U 2 . Cách 2 : - Áp dụng tính chất tỉ lệ thức : 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 26 0,4 25 40 65 U U U U U U R R R R + = = <=> = = = + Từ đó tính được U 1 , U 2 Bài 2. Một đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối tiếp R 1 =4 Ω ;R 2 =3 Ω ;R 3 =5 Ω .Hiệu điện thế 2 đầu của R 3 là 7,5V. Tính hiệu điện thế ở 2 đầu các điện trở R 1 ; R 2 và ở 2 đầu đoạn mạch Đs: 6V; 4,5V; 18V. 3 GỢI Ý : Cách 1: Tính cường độ dòng điện qua 3 điện trở theo U 3 , R 3 Từ đó tính được U 1 , U 2 ,U AB Cách 2 : Đối với đoạn mạch nối tiếp ta có : 3 1 2 1 2 1 2 3 7,5 1,5 4 3 5 U U U U U R R R = = <=> = = = từ đó tính U 1 , U 2 , U AB . Bài 3. Trên điện trở R 1 có ghi 0,1k Ω – 2A, điện trở R 2 có ghi 0,12k Ω – 1,5A. a) Giải thích các số ghi trên hai điện trở. b) Mắc R 1 nối tiếp R 2 vào hai điểm A, B thì U AB tối đa bằng bao nhiêu để khi hoạt động cả hai điện trở đều không bị hỏng. Đs: 330V GỢI Ý: + Dựa vào I đm1 , I đm2 xác định được cường độ dòng điện I max qua 2 điện trở ; + Tính U max dựa vào các giá trị I AB , R 1 , R 2 . B. ĐOẠN MẠCH SONG SONG Bài 1. Cho R 1 = 12 Ω ,R 2 = 18 Ω mắc song song vào hai điểm A và B, một Ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch chính, Ampe kế 1 và Ampe kế 2 đo cường độ dòng điện qua R 1 ,R 2 . a) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện. b) Ampe kế 1 và Ampe kế 2 chỉ giá trị là bao nhiêu? (theo 2 cách) biết Ampe kế chỉ 0,9A. c) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu A và B. GỢI Ý: b) Tính số chỉ Ampe kế 1 và Ampe kế 2 dựa vào hệ thức về mối quan hệ giữa I 1, I 2 với R 1 , R 2 . (HS tìm cách giải khác) 4 c) Tính U AB . Cách 1: như câu a Cách 2: sau khi tính I 1 ,I 2 như câu a, tính U AB theo I 2 , R 2 . Đs: b) 0,54A; 0,36A; c) 6,48V. Bài 2. Cho R 1 = 2R 2 mắc song song vào hai đầu đoạn mạch AB có hiệu điện thế 30V. Tính điện trở R 1 và R 2 (theo 2 cách) biết cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 1,2A. GỢI Ý: Tính I 1 , I 2 dựa vào hệ thức về mối quan hệ giữa I 1, I 2 với R 1 ,R 2 để tính R 1, R 2 . Học sinh cũng có thể giải bằng cách khác. Đs: 75 Ω ; 37,5 Ω . Bài 3. Có hai điện trở trên đó có ghi: R 1 (20 Ω -1,5A) và R 2 (30 Ω -2A). a) Hãy nêu ý nghĩa các con số ghi trên R 1, R 2 . b) Khi Mắc R 1 //R 2 vào mạch thì hiệu điện thế, cường độ dòng điện của mạch tối đa phải là bao nhiêu để cả hai điện trở đều không bị hỏng ? GỢI Ý: Dựa vào các giá trị ghi trên mỗi điện trở để tính U đm1 ,U đm2 trên cơ sở đó xác định U AB tối đa. Tính R AB => Tính được I max . Đs: a) R 1 = 20 Ω ; Cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua R 1 là 1,5A: b) U max = 30V; I max = 2,5A. ĐOẠN MẠCH HỖN HỢP Bài 1. Có ba bóng đèn được mắc theo sơ đồ ( hình 3.1) và sáng bình thường. Nếu bóng Đ 1 bị đứt dây tóc thì bóng Đ 3 sáng mạnh hơn hay yếu hơn? 5 GỢI Ý: Bình thường: I 3 = I 1 + I 2 . Nếu bóng Đ 1 bị đứt; I 1 = 0 dòng điện I 3 giảm => Nhận xét độ sáng của đèn. Bài 2. Một đoạn mạch được mắc như sơ đồ hình 3.2. Cho biết R 1 =3 Ω ; R 2 =7,5 Ω ; R 3 =15 Ω . Hiệu điện thế ở hai đầu AB là 4V. a) Tính điện trở của đoạn mạch. b) Tính cường độ dòng điện đi qua mỗi điện trở. c) Tính hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở Đs: a) 8 Ω ; b) 3A; 2A ; 1A. c) U 1 = 9V; U 2 = U 3 = 15V GỢI Ý: a) Đoạn mạch AB gồm : R 1 nt ( R 2 // R 3 ). Tính R 23 rồi tính R AB. b) Tính I 1 theo U AB và R AB Tính I 2 , I 3 dựa vào hệ thức: 3 2 3 2 R I I R = c) Tính : U 1 , U 2 , U 3 . Bài 3. Có ba điện trở R 1 = 2Ω; R 2 = 4Ω; R 3 = 12Ω; được mắc vào giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế 12V như (hình 3.3). a) Tính điện trở tương đương của mạch. b) Tính cường độ dòng điện đi qua mỗi điên trở c) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R 1 và R 2 . Đs: a) 4 Ω ; b) I 1 = I 2 = 2A; I 3 = 1A ; c) 4V; 8V. GỢI Ý: a) Đoạn mạch AB gồm : R 3 // ( R 1 nt R 2 ). Tính R 12 rồi tính R AB . 6 R 3 R 1 R 2 A B Hình 3.1 R 2 A B R 3 R 1 Hình 3.3 R 1 R 3 Hình 3.2 A R 2 R 1 R 3 B M b) Có R 1 nt R 2 => I 1 ? I 2 ; Tính I 1 theo U và R 12 ; Tính I 3 theo U và R 3 . c) Tính U 1 theo I 1 và R 1 ; U 2 theo I 2 và R 2 ; U 3 ? U. Bài 4. Một đoạn mạch điện gồm 5 điện trở mắc như sơ đồ hình 4.1. Cho biết R 1 = 2,5Ω; R 2 = 6Ω; R 3 = 10Ω; R 4 = 1,2 Ω; R 5 = 5Ω. Ở hai đầu đoạn mạch AB có hiệu điện thế 6V. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở? GỢI Ý: Sơ đồ h 4.2 tương đương h 4.1 + Tính R AD , R BD từ đó tính R AB . + Đối với đoạn mạch AD: Hiệu điện thế ở hai đầu các điên trở R 1 , R 2 , R 3 là như nhau: Tính U AB theo I AB và R AD từ đó tính được các dòng I 1 , I 2 , I 3 . + Tương tự ta cũng tính được các dòng I 4 , I 5 của đoạn mạch DB. CHÚ Ý: 1. Khi giải các bài toán với những mạch điện mắc hỗn hợp tương đối phức tạp, nên tìm cách vẽ một sơ đồ tương đương đơn giản hơn. Trên sơ đồ tương đương, những điểm có điện thế như nhau được gộp lại để làm rõ những bộ phận đơn giản hơn của đoạn mạch được ghép lại như thế nào để tạo thành đoạn mạch điện phức tạp. 2. Có thể kiểm tra nhanh kết quả của bài toán trên. Các đáp số phải thỏa mãn điều kiện: I 1 + I 2 + I 3 = I 4 + I 5 = I AB = 2,4A. Đs: 1,44A; 0,60A; 0,36A; 1,92A; 0,48A. Bài 5. Một đoạn mạch điện mắc song song như trên sơ đồ hình 4.3 được nối vào một nguồn điện 36V. Cho biết: R 1 =18Ω; R 2 =5Ω; R 3 =7Ω; R 4 =14Ω; R 5 =6Ω 7 E A B R 1 R 4 C R 5 R 3 R 2 D Hình 4.1 D R 1 R 4 A B R 2 R 5 R 3 Hình 4.2 R 2 R 1 R 3 A B R 5 R 4 D C Hình 4.3 a) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi mạch rẽ. b) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm C và D. Đs: 1,2A; 1,8A; 3,6V. GỢI Ý: a) Tính cường độ dòng điện qua mạch rẽ chứa R 1 , R 2 , R 3 và R 4 , R 5 b) Gọi hiệu điện thế giữa hai điểm C và D là U CD . Ta tính được: U AC = I 1 .R 1 = 21,6V ; U AD = I 4 .R 4 = 25,2V Như thế điện thế ở C thấp hơn điện thế ở A: 21,6V; điện thế ở D thấp hơn điện thế ở A: 25,2V. Tóm lại: điện thế ở D thấp hơn điện thế ở C là: U CD = 25,2 – 21,6 = 3,6V. CHÚ Ý: + Có thể tính U CD bằng một cách khác: U AC + U CD + U DB = U AB => U CD = U AB - U AC - U BD (*) U AB đã biết, tính U AC , U DB thay vào (*) được U CD = 3,6V. + U CD được tính trong trường hợp 2 điểm C, D không được nối với nhau bằng một dây dẫn hoặc một điện trở, giữa C,D không có dòng điện. Nếu C, D được nối với nhau sẽ có một dòng điện đi từ C tới D (vì điện thế điểm D thấp hơn điện thế điểm C). Mạch điện bị thay đổi và cường độ dòng điện đi qua các điện trở cũng thay đổi. Bài 6. Cho mạch điện như hình 4.4. Biết: R 1 = 15Ω, R 2 = 3Ω, R 3 = 7Ω, R 4 = 10Ω. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 35V. a) Tính điện trở tương đương của toàn mạch. b) Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở. GỢI Ý: (theo hình vẽ 4.4) a) Tính R 23 và R 234 . Tính điện trở tương đương R AB =R 1 +R 234 b) Tính I AB theo U AB ,R AB =>I 1 8 R 2 A Hình 4.4 R 1 R 4 R 3 B D C +) Tính U CB theo I AB ,R CB . +) Ta có R 23 = R 4 <=> I 23 như thế nào so với I 4 ; (I 23 =I 2 =I 3 ) + Tính I 23 theo U CB , R 23 . Đs: a) 20 Ω ; b) I 1 = I = 1,75A; I 2 = I 3 = I 4 = 0,875A. III. Luyện tập Bài 1. Cho mạch điện như hình 4.5. Biết R 1 = R 2 = R 4 = 2 R 3 = 40Ω. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U AB = 64,8V. Tính các hiệu điện thế U AC và U AD . Đs: 48V; 67,2V. Bài 2. Cho mạch điện như hình 4.6. Trong đó điện trở R 2 = 10Ω. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là U MN =30V. Biết khi K 1 đóng, K 2 ngắt, ampe kế chỉ 1A. Còn khi K 1 ngắt, K 2 đóng thì ampe kế chỉ 2A. Tìm cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và số chỉ của ampe kế A khi cả hai khóa K 1 , K 2 cùng đóng. Bài 3. Cho đoạn mạch gồm ba bóng đèn mắc như hình 4.7. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là U AB = 16,8V. Trên các bóng đèn: Đ 1 có ghi 12V – 2A, Đ 2 có ghi 6V – 1,5A và Đ 3 ghi 9V – 1,5A. a) Tính điện trở của mỗi bóng đèn. b) Nhận xét về độ sáng của mỗi bóng đèn so với khi chúng được sử dụng ở đúng hiệu điện thế định mức. Đs: a) 6 Ω , 4 Ω , 6 Ω . b) Đ 1 sáng bình thường, Đ 2 , Đ 3 sáng yếu. 9 Hình 4.5 R 4 R 2 R 3 R 1 C B A D K 1 R 2 A R 3 R 1 N N K 2 Hình 4.6 Đs: 2A, 3A, 1A, 7A. Đ 3 Đ 2 Đ 1 BA M Hình 4.7 Bài 4. Cho mạch điện như hình 4.8. R 1 =15Ω., R 2 = R 3 = 20Ω, R 4 =10Ω. Ampe kế chỉ 5A. Tính điện trở tương đương của toàn mạch. Tìm các hiệu điện thế U AB và U AC . Đs: a) 7,14 Ω ; b) 50V, 30V. Bài 5. Một mạch điện gồm ba điện trở R 1 , R 2 , R 3 mắc nối tiếp nhau. Nếu đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế 110V thì dòng điện qua mạch có cường độ 2A. Nếu chỉ nối tiếp R 1 , R 2 vào mạch thì cường độ qua mạch là 5,5A. Còn nếu mắc R 1 , R 3 vào mạch thì cường độ dòng điện là 2,2A. Tính R 1 , R 2 , R 3 . GỢI Ý: Ta có R 1 + R 2 + R 3 = Ω== 55 2 110 1 I U (1) R 1 + R 2 = Ω== 20 5,5 110 2 I U (2) R 1 + R 3 = Ω== 50 2,2 110 3 I U (3) Từ (1), (2) => R 3 = 35Ω thay R 3 vào (3) => R 1 = 15Ω Thay R 1 vào (2) => R 2 = 5Ω. Bài 6. Trên hình 4.9 là một mạch điện có hai công tắc K 1 , K 2 . Các điện trở R 1 = 12,5Ω, R 2 = 4Ω, R 3 = 6Ω. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U MN = 48,5V. a) K 1 đóng, K 2 ngắt. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở. b) K 1 ngắt, K 2 đóng. Cường độ qua R 4 là 1A. Tính R 4 . 10 R 2 A R 4 R 3 R 1 A B C Hình 4.8 Hình 4.9 K 1 K 2 R 2 N R 4 R 1 M R 3 P [...]... nam châm điện được thả xuống sát vào vật nặng bằng sắt người ta đóng mạch điện ,vật nặng bị hút chặt vào nam châm điện Cần cẩu nâng vật đó lên cao,đặt nó vào một vị trí mới.Người ta ngắt mạch điện, nam châm điện lập tức nhả vật đó ra Trong trường hợp này dùng nam châm điện thuận tiện và nhanh chóng hơn dùng cái móc II Bài tập Bài 1 a) Cho biết cách xác định một vật bằng kim loại có phải là một nam châm... thép ra Khi người công nhân làm như thế thì dòng điện lần này ngược với dòng điện lần trước, cực nam châm tiếp xúc với vật bằng thép mang tên ngược với lúc nó hút vật đó để cẩu lên Nam châm sẽ đẩy vật bằng thép và nhả nó ra Phải làm nhanh và ngắt mạch ngay, vì nếu để lâu thì nam châm và vật bằng thép sẽ bị nhiễm từ ngược với lúc trước và sẽ hút nhau lại Bài 5 a) Đưa một kim nam châm nhẹ tới gần một thanh... n − m ; n = a − n ;  ÷ = n ;  n ÷ = n.q a a b b  b b II Bài tập A ĐIỆN TRỞ Bài 1 Một dây dẫn hình trụ làm bằng sắt có tiết diện đều 0,49mm 2 Khi mắc vào hiệu điện thế 20V thì cường độ qua nó là 2,5A a) Tính chiều dài của dây Biết điện trở suất của sắt là 9, 8.10-8Ωm b) Tính khối lượng dây Biết khôi lượng riêng của sắt là 7,8 g/cm3 14 GỢI Ý: a) Tính chiều dài dây sắt + Tính R theo U và I l + Tính... không nhả vật bằng thép ra, vì nó chưa bị khử từ hết Khi đó người công nhân điều khiển cần cẩu phải xử lí như thế nào? Vì sao lại làm như thế? GỢI Ý: Lõi sắt non tuy đã mất từ tính nhưng vẫn còn dư lại một phần trên mặt thép Chỉ cần đổi chiều nối dây dẫn của nam châm điện với nguồn điện rồi vừa kéo nhẹ cần cẩu, vừa đóng mạch điện trong một thời gian rất ngắn rồi ngắt mạch ngay nam châm điện sẽ nhả vật bằng... + Tính I’ qua đoạn mạch (R1//R2) theo P’,U + Tính R’ABtheo U,I’ + Tính R’2 Từ R’AB= ' R1.R2 ' R1 + R2 28 + Tính điện trở của đoạn dây cắt : RC= R2 - R’2 Đs: a) 6A; b) 30Ω; 60Ω; 20Ω; c) 720W; 12 96 0 000J = 12 96 0 kJ; d) 15Ω Bài 6 Đường dây dẫn từ mạng điện chung tới 1 gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và có lõi bằng đồng tiết diện 0,5mm2.Hiệu điện thế cuối đường dây(tại nhà) là 220V Gia đình này... điện trở rất nhỏ nên điện trở của mạch (cả dây dẫn) cũng rất nhỏ Cường độ dòng điện của mạch khi đó rất lớn, có thể làm hỏng nguồn điện II Bài tập Bài 1 Cho một đoạn mạch mắc như trên sơ đồ hình 7.1 19 Trên đèn Đ1 có ghi: 6V- 12W Điện trở R có giá trị 6Ω Khi mắc đoạn mạch vào một nguồn điện thì hai đèn Đ1,Đ2 sáng bình thường và vôn kế chỉ 12V a) Tính hiệu điện thế của nguồn điện b) Tính cường độ dòng... điện và điện trở đường dây tải d) Dây tải bằng đồng có điện trở suất ρ = 1,7.10-8Ωm Tính tiết diện dây Đs: a) 21,6 kWh, thành tiền: 15120 đồng/mỗi hộ; 6804000 đồng/450 hộ b) 54 kW; c) 220V, Rdây = 0, 194 Ω; d) 175mm2 GỢI Ý: (theo hình vẽ 7.2) A a) Tính điện năng tiêu thụ của mỗi hộ ( A= P.t); tính thành tiền mỗi hộ; tính số tiền cả xã (450 hộ) U0 R Hình7.2 20 B Biết PTB mỗi hộ và số hộ cả xã, tính được... nhiêu? c) Tính điện năng mà đèn sử dụng trong 10giờ GỢI Ý: a) Tính RĐ b) Tính PĐ khi dùng ở UAB=200V; so với Pđm=> độ sáng của đèn c) Tính điện năng đèn sử dụng trong 10giờ Đs: a) 484Ω; b) 82,6W; c) 297 3600J Bài 4 Có hai bóng đèn loại 12V- 0,6A và 12V- 0,3A a) Có thể mắc hai bóng đó nối tiếp với nhau rồi mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 24V được không? Vì sao? 21 b) Để các bóng sáng bình thường, cần... của các điện trở R1, R2, R3 GỢI Ý: (Theo hình vẽ 8.1) 22 Hình 8.1 R 3 a) K mở: tính RAB=> R1 b) K đóng: tính U1=> U3, rồi tính R2 Dựa vào công thức: P= U.I để tính P1,P2,P3 Đs: a) 6Ω; b) 12Ω; 6W; 3W; 9W Đ2 III Luyện tâp Đ1 A Bài 1 Có sáu bóng đèn giống nhau, được mắc B a) Đ3 theo hai sơ đồ( hình 8.2a,b) Hiệu điện thế bằng nhau Hãy cho biết đèn nào sáng nhất, đèn nào tối nhất? Hãy xếp các đèn theo thứ... Một bàn là có khối lượng 0,8kg tiêu thụ công suất 1000W dưới hiệu điện thế 220V Tính: a) Cường độ dòng điện qua bàn là b) Điện trở của bàn là c) Tính thời gian để nhiệt độ của bàn là tăng từ 20 0C đến 90 0C Cho biết hiệu suất của bàn là H= 80% Cho nhiệt dung riêng của sắt là 460J/kg.K GỢI Ý: c) Tính nhiệt lượng Q1 để nâng nhiệt độ của bàn là lên 700C + Tính nhiệt lượng cần cung cấp Q theo Q1 và H + Từ . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ VINH ĐĂNG VĂN MINH TÀI LIỆU TỰ CHỌN NÂNG CAO VẬT LÍ 9 1 LONG HỮU, tháng 10 năm 20 09 CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC Chủ đề 1 ĐỊNH LUẬT ÔM. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP,. làm bằng sắt có tiết diện đều 0,49mm 2 . Khi mắc vào hiệu điện thế 20V thì cường độ qua nó là 2,5A. a) Tính chiều dài của dây. Biết điện trở suất của sắt là 9, 8.10 -8 Ωm. b) Tính khối lượng. điện trở. c) Tính hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở Đs: a) 8 Ω ; b) 3A; 2A ; 1A. c) U 1 = 9V; U 2 = U 3 = 15V GỢI Ý: a) Đoạn mạch AB gồm : R 1 nt ( R 2 // R 3 ). Tính R 23 rồi tính R AB. b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý 9 (hay), Tài liệu bồi dưỡng HSG vật lý 9 (hay),