0

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 (cực hay)

154 7,707 38

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2014, 14:36

We use the present simple to talk about repeated actions or habits.(Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về những hành động lặp đi lặp lại hoặc những thói quen ).Eg : Most evenings my parent stay at home and watch T.VHe always goes to school at 6 o’clock.We use the present simple to talk about situations which are permanent (continuing for a long time).Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những tình huống cố định lâu dài ( tiếp tục trong thời gian dài).Eg : she lives in HaNoi .We use the present simple to talk about general truths.(Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những sự thật hiển nhiên )Eg : yellow leaves fall in the autumn. GIÁO ÁN BDHSG TIẾNG ANH 8 NĂM HỌC 2013- 2014 Week 4: Date: 8/ 9/2013 THE USAGES OF TENSES ( present tenses) A. Aims: Helping ss to revise present tenses which they learnt Do some exercises with them. B. Procedure: I./ Present : Hiện Tại 1./ The present simple tense : thì hiện tại đơn . a,/ Usage (Cách dùng ) - We use the present simple to talk about repeated actions or habits. (Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về những hành động lặp đi lặp lại hoặc những thói quen ). Eg : Most evenings my parent stay at home and watch T.V He always goes to school at 6 o’clock. - We use the present simple to talk about situations which are permanent (continuing for a long time). Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những tình huống cố định lâu dài ( tiếp tục trong thời gian dài). Eg : she lives in HaNoi . -We use the present simple to talk about general truths. (Chúng ta sử dụng hiện tại đơn để nói về những sự thật hiển nhiên ) - Eg : yellow leaves fall in the autumn. b,/ Form (Hình thức) : + KĐ : S + V S + V (s/es: ngôi thứ 3 số ít) Động từ thêm es: tận cùng s,o, x, sh ch, còn lại thì thêm s + PĐ : S + do/does + not + V. + NV: Do/does + S + V ? *Trạng từ đi kèm: Always( luôn luôn), often( thường), usually/ generally( thường thường), frequently( thường xuyên), sometimes / occasionally, every( mọi, mỗi), seldom / rarely (it khi, hiếm khi) Once, twice, three times a day ( a week, a month ) c./Notes : GV Mai Thị Hoài Vân Trường THCS Quảng Đông 1 GIÁO ÁN BDHSG TIẾNG ANH 8 NĂM HỌC 2013- 2014 1./ V(es) động từ thêm es trong trường hợp sau động từ tận cùng là: O , S( sh ), X, Z, CH, Y. 2./ :một số trạng từ thường sử dụng ở hiện tại đơn Một, hai, hoặc ba lần trong 1 ngày, 1 tuần hoặc 1 tháng * Cách phát âm. - Tận cùng những âm vô thanh : t, p, k.,f( gh,ph),th thì phát âm / s/. - Tận cùng những âm : ch, s, x, sh, z,g,o,ce thì phát âm /iz/. - Những âm còn lại thì phát âm /z/. Bài tập. * Chia các động từ sau đây. a. I (visit)……………… Hue this summer vacation. b. Viet and Long often (play)……………… video games. c. How your father ( go ) to work every day? -He ( go ) to work by motobike. d. She can ( ride ) a bike but she can’t ( drive). e. My sister( have ) a nice cat. She ( not have ) a bird. f. One with one ( be) two g. The earth ( move) around the sun. * Chọn đáp án đúng a/ A. books B. pens C. rulers D. beds b/ A. matches B. boxes C.tables D polishes c./ A months B.stops C. meets D.moves 2./The Present Continuous : Thi hiện tại tiếp diễn . a.Form: KĐ: S + is/are/am + V- ing PĐ : S + is/are/am + not + V-ing NV : Is/are/am + S + V- ing ? b. Usages: Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong một số trường hợp sau . + Một hành động diễn ra tại thời điểm ta đang nói. Eg : I’m teaching English now. + sự giận dữ, sự phàn nàn . Eg: He is always losing his keys. My sister is always using my things. c.Trạng từ đi kèm: At present ( hiện tại ),at the moment, now ( ngay lúc này, bây giờ ), at the time ( lúc này ), look!, be careful! d. Notes: V- ing - Tận cùng là e thì bỏ e rồi thêm ing. - Động từ 1 vần tận cùng là 1 phụ âm trước có một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối lên rồi thêm – ing - Động từ 2 vần có dấu nhấn ở vần 2 tận cùng bằng 1 phụ âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối lên rồi thêm – ing( refer -> referring) GV Mai Thị Hoài Vân Trường THCS Quảng Đông 2 GIÁO ÁN BDHSG TIẾNG ANH 8 NĂM HỌC 2013- 2014 Bài tập. * Chia các động từ sau đây. a. Now I ……( not do) my homework. b. She ……… ( play) badminton at present c. Be careful ! the bus…….( come). 3./ The Present Perfect: Thì hiện tại hoàn thành . a.Form: KĐ: S + have/has + Vpp. PĐ : S + have/has + not + Vpp NV : Have/has + S + Vpp ? b.Usages: + To talk about the something that started in the past and continues up to the present : Nói về điều gì đó mà đã bắt đầu, xảy ra trong qúa khứ và còn tiếp tục cho đến hiện tại - She has worked in London for six months ( she still works there now ). +. To talk about action happening at an unspecified time in the past: Nói về điều đang diễn ra tại một thời điểm không xác định rõ ràng qúa khứ. - They have moved to the new apartment. +. To talk about the result of a past action connecting to the present : Nói về kết qủa của hành động trong qúa khứ và vẫn còn liên quan đến hiện tại. - Someone has broken the window.(the window is now broken ) c./Một số trạng từ thường dùng trong thì này : Just,Already, not yet recently, lately ( gần đây, mới đây ), many/several times ( nhiều lần ), ever (từng), never (chưa bao giờ), before (trước đây) - It’s the first/ second time + HTHT * Homework: *Translate into English 1. Tôi đang đọc sách. 2. Ngày hôm qua bạn đã làm gì? 3. Chúng tôi vừa mới đi sở thú về. 4. Họ đã làm việc được 2 tiếng đồng hồ. * Chia động từ trong ngoặc 1. I ……( not ) see her yet. 2. We ……(live) here for 5 years. 3. He…….(read) that book since 30 minutes. 4. How long……( you) live in Hanoi? Ký giáo án đầu tuần TTCM GV Mai Thị Hoài Vân Trường THCS Quảng Đông 3 Date: 15/9/2013 Week 5: THE USAGES OF TENSES ( past tenses) A.Aims: Helping ss to revise present tenses which they learnt Do some exercises with them. B. Procedure: 1./ The Past Continuous : Qúa khứ tiếp diễn . a. Form: KĐ: S + was/were + V.ing PĐ: S + was/were + not + V- ing NV: Was/were + S + V.ing b. Uasges: * We use the past continuous to talk something which was in progress at a past time. The action, situation had started but It had not finished at that time: Chúng ta sử dụng qúa khứ tiếp diễn để nói về những điều đang diễn ra ở một thời điểm trong quá khứ. Hành động hoặc tình huống đang diễn ra nhưng nó vẫn chưa kết thúc ở thời điểm đó. - At eight o’clock last night I was watching T.V *We often use the past continuous and past simple together in a sentence: chúng ta thường dùng thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn trong 1 câu với nhau + The longer (earlier) action ( past continuous. + The shorter action that happened in the middle of t he longer action or interrupted it past simple - Hành động dài hơn, sớm hơn quá khứ tiếp diễn - Hành động ngắn hơn, xảy ra giữa hành động dài hơn và làm gián đoạn hành động xảy ra trước đó - quá khứ đơn - When kate was watchingTV, the telephone rang. (WHEN 1 quá khứ đơn + 1 quá khứ tiếp diễn ) Note : - when we tell the story (khi chúng ta kể chuyện ) - The past continuous - A background scene.(bối cảnh) - The past simple - Events and actions (sự kiện , hành động) 2/ The Simple Past : Qúa khứ đơn . a. Form (+) S + V(cột2 /ed) (- ) S + did ( not) + V inf (?) Did + S + V inf? b. Usages: *We use the simple past to talk about actions and situations in the past at a definite past time Thì quá khứ đơn diễn tả một thói quen trong quá khứ, một hành động xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc c. Một vài trạng từ thường dùng trong quá khứ đơn . Yesterday (ngày hôm qua), last (qua,quá khứ tại một thời gian xáctrước), ago (trước đây, về trước), formerly (trước đây, thuở xưa), In 2004 (năm đã qua như 2004). d. . CÁCH PHÁT ÂM “ED” *Những từ tận cùng bằng t, d đọc là / id / ví dụ: Painted, added, wanted, needed, nodded, planted, visited *Những từ tận cùng bằng: s(ce, x), p, sh, k, ch, f(gh, ph) , q đọc là / t / ví dụ: stopped, hoped, looked, coughed, bathed, *Còn lại: đọc là / d / ví dụ:cleaned, shared, kneed, bobbed, hugged,pulled, moved, breathed 3/ The past perfect: Quá khứ hoàn thành: a. Form (+) S +had + Vp.p……. (-) S + had not + Vp.p……. ( ?)…had + S + Vp.p…… ? b. The use: Hai hành động xảy ra trong quá khứ, hành động nào xảy ra trước thì để quá khứ hoàn thành, còn hành động nào xảy ra sau thì để quá khứ đơn 4./ Future : Tương Lai S + Will + V (inf) - We use the future simple to talk about actions or situations which will happen in the future : Chúng ta sử dụng thì tương lai để nói về những hành động hoặc tình huống sẽ xảy ra trong tương lai + Some words are often used in the future simple :Một số từ thường dùng ở thì này : Tomorrow (ngày mai), Next (tới, đến ), in the future (trong tương lai), in a few minutes, days (trong 1 vài phút, ngày nữa). * Note : To be + going to + V(inf) : to talk about what we inten to do in the future : Nói về những gì chúng ta dự định làm trong tương lai - He is going to study harder for the test 5. Practice EXER: Chia động từ trong ngoặc 1.A: I …………( not see) Andrew for weeks. B: Nor me, It’s weeks since I last …….( see) him. 2.A: What……( you/do) last night? B: Well, I …… ( be) very tired, so I … ( go) to bed very early. 3.A: ……….( you/ meet) Julie recently? B: Yes, I …….(see) her a few days ago. 4. A: Are you still playing tennis? B: No, I … ( not be) able to play tennis since I (break) my arm. 5. A: What part of Birmingham……. ( you/live) when you … (be) a student? B: A place called Sally Oak ………( you/ever/be) there? * Homework: Chia động từ trong ngoặc 1. I (try) to learn English for years, but I ( not succeed) yet 2. I (not see) her since last week. 3. John( do) his homework already. 4. .The train (start) before we arrived at the station. 5. There (be) an English class in this room tomorrow evening. 6. The film already (begin) when we got to the cinema. 7. You (stay) at home tonight? 8. I( be) twenty years old next June. 9. Where are you?- I’m upstairs. I (have) a bath. 10.All of them (sing) when I( came). 11.What you( do) at 7 p.m yesterday? 12. Where you ( spend) your holiday last year? 13. Why didn’t you listen while I (speak) to you? Ký giáo án đầu tuần Date: 20/ 9/2013 Week 6: Exercises about tenses B. Aims: Helping Ss to do some exercises about tenses: Give the correct forms of the verbs in parentheses, correct the mistakes. C. Procedure: Exercise 1. Give the correct form of the verbs in brackets. 1. They (go) to the church twice a week. 2. Yesterday (be)………… the first day of the new school year. 3. She (cut)…………………… the grass in the garden now 4. Where you (go)…………………… for your holiday last year? 5. You (stay)……………………… at home tonight? – I don’t know, perhaps I (go)……………out. 6. What were you doing when I ( ring )…………………….you last night? 7. When I first ( meet )………him he was working for a foreign company 8. I ( phone )……………you three times last night and ( get ) .……no answer 9. How your brother ( go ) ……………… ……….to work everyday ? 10.We ( go ) …………… to Ha Long this weekend. Here are the tickets 11.I ……( have )a small party next Sunday. 12.Would you like (come )……………….? 13.They(talk)………………………. about Tom’s report card at the moment 14.Mrs Lan askes me (come)…………………. back early the following day 15.She often (go)……. to the movies but last Sunday 16.Be quiet! The baby (sleep). 17.It (be) often hot in summer. 18. I (do) an exercise at present. 19.My mother sometimes (buy) vegetable at this market. 20.It (be) very cold now. 21.It (rain) much in winter. It (rain) now. 22.I (wait) for two hours, but she (not come) yet. 23.They (live) in Ho Chi Minh City since 1975. 24.He (not be) here since Christmas. 25.He (write) a novel for two years, but he (not finish) it yet. 26.Mary (lose) her hat and she (look) for it until now. 27.I (see) that film several times because I ike it. 28.The Sun always (rise)in the West. Look! It(rise)……now. 29.Be quiet ! The baby ( sleep) 30. The sun ( set) in the West. 31.Mr Green always ( go) to work by bus. 32. It ( not rain ) in the dry season. 33. They ( have ) lunch in the cafeteria now. 34.My little sister ( drink) milk every day. 35.The doctor sometimes ( return) home late. 36. He ( write) a long novel at present. 37.Look ! The bus ( come). 38.The earth (move) around the sun. 39.Sometime ( smell) good in the kitchen now. 40.His uncle ( teach) English in our school five years ago. 41.The old man( fall) as he (get) into the bus. 42.When I saw him, he (sit) asleep in a chair. 43.There (be) a lot of noise at the fair yesterday. 44. It (take) me 5 minutes to walk to school last year. 45.They ( not speak) to each other since they quarreled Exercise 2 . Correct the mistakes 1.Everyday, we are getting up at 6 and go to school by bus. A B C 2.She is interested on learning English. A B C 3.Alice enjoys talk to her classmates at recess. A B C 4.Of all my friend, LAN is my closest friend. A B C Exercise 3: Choose the best answers 1. Would you like to my party next sunday? A. join B. come C. enjoy D. visit 2. What time you go to bed last night? A. were B. do C. did D. will 3. I her at party last week. A. is meeting B. will meet C. met D. meet 4. Mai doesn’t like abroad to study. A. to go B. to going C. going D. Both A & C 5. She has bought sugar. A. some B, a C. any D. anything 6. This water is not warm for me A. to use B. use C. using D. used 7. She said that she you. A. liked B. like C. to like D liking 8. We here for 10 years. A. lived B. have lived C. has lived D. live 9. Yellow leaves in the Autumn. A. Fall B.is falling C. falls D. felt 10. This table by my mother yesterday. A. made B. was made C. make D.is making 11. She ……………….here next year. A.will be B. was C. is D. been 12. She is my…………………………friend. A. sister B sister’ C. sister’s D, sisters’s * Homework: Exercise 4: Odd one out. 1. a. almost b. not c. cold d. sociable 2. a. fond b. son c. cough d. hot 3. a. hour b. hair c. here d. high 4. a. arrange b. assistant c. arcade d. annoy 5. a. directory b. device c. transmit d. rise 6. a. upstairs b. hair c. fair d. afraid 7. a. emigrate b. exhibition c. experiment d. slim 8. a. deaf-mute b. lead c. pleasure d. head 9. a. conduct b. much c. though d. enough Ký giáo án đầu tuần TTCM: Lê Thị Thanh = = = = = = = = =* * * * = = = = = = = = = = = Date: 18/9/2013 Week 7: ENOUGH/TOO STRUCTURES A. AIMS: By the end of the lesson, sts will be able to revise enough/too and practise doing exercises. B. CONTENTS: I.Enough. Mai is not old enough to be in my class. This book is cheap enough for me to buy. a. Form:S +be (not) + adj + enough +(for o) +to +V(bare)… b. Use: Dùng để nói ai đó đủ hay không đủ điều kiện để là gì. o Note: - Enough is put before noun and after adjective. For example: She hasn’t enough money to buy a new house. There is not enough time to finish the test. There wasn’t enough room for us to sleep He has enough reasons to be angry. S + V + Enough + N + To-infinitive Enough + N + For + O + To-infinitive *Nếu chủ từ thực hiện cả 2 hành động (động từ chính và to inf ) là một thì không có phần (for sb),còn nếu là hai đối tượng khác nhau thì đối tượng thực hiện hành động to inf sẽ được thể hiện trong phần for sb Ex: I study well enough to pass the exam. The exercise is not easy for me to do. *Khi chủ từ và túc từ của động từ chính và túc từ của to inf là một thì túc từ đó được hiểu ngầm, không viết ra Ex: The exercise is not easy for me to do it.(sai) The exercise is not easy for me to do.(đỳng) Túc từ của do là it cũng đồng nghĩa với chủ từ The exercise nên không viết ra. Tóm lại các em cần nhớ 3 nguyên tắc sau đây 1)Nguyên tắc thứ nhất: Nếu trước tính từ ,trạng từ có : too, so, very, quite ,extremely Trước danh từ có many, much, a lot of, lots of thì phải bỏ. He is very intelligent.He can do it. ->He is very intelligent enough to do it (sai) ->He is intelligent enough to do it.(đỳng) He has a lot of money .He can buy a car. ->He has enough a lot of money to buy a car.(sai) ->He has enough money to buy a car.(đúng) 2) Nguyên tắc thứ hai: Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb Ex: Tom is strong. He can lift the box. ->Tom is strong enough for him to lift the box.(sai) ->Tom is strong enough to lift the box.(đỳng) The weather is fine. Mary and her little brother can go to school. ->The weather is fine enough to go to school.(sai) ->The weather is fine enough for Mary and her little brother to go to school.(đúng) Tuy nhiên nếu chủ từ câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ đi. Ex: The sun is not warm .We can't live on it. ->The sun is not warm enough to live on.(we ở đõy chỉ chung chung, mọi người) 3)Nguyên tắc thứ ba: Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau Ex: The water is quite warm .I can drink it. ->The water is warm enough for me to drink it.(sai) ->The water is warm enough for me to drink .(đúng) II. ….too…to: quá Marry is very short. She can’t play volleyball. >Mary is too short to play volleyball. Form: S +be/v + too +adj/adv +(for O) +to +V(bare)… NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI NỐI CÂU DÙNG TOO TO Cũng giống như enough, too to cú các nguyên tắc sau -1)Nguyên tắc thứ nhất : Nếu trước tính từ ,trạng từ có :too ,so ,very , quite ,extremely thì phải bỏ. - 2) Nguyên tắc thứ hai: Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb 3) Nguyên tắc thứ ba: Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau Ex: He is so weak .He can't run. -> He is too weak to run. [...]... money He is in need of help 8. You ……………………………….………keep the drugs out of children’s reach 9 Her eyes are bad so she……………………………… wear glasses all the time = = = = = = = = =* * * * = = = = = = = = = = = Date 18/ 11/2013 Week 15: SO SÁNH ( Comparisons) A Aims of the lesson: - Helping Ss to understand and use comparisons and - Do some exercises B Procedure: A/ So sánh Tính từ I/ So sánh ngang bằng * Mẫu câu... one 8/ No one in my group is better at English than Lan → Lan is B/ So sánh Trạng từ I/ So sánh ngang bằng Mẫu câu : S + V + as + adv + as + noun (danh từ) pronoun (đại từ) Eg : - Mr Ba works as hard as Mr Lam * Lưu ý : Ta có thể thay as bằng so trong câu phủ định Eg : - I can't play the piano as well as my sister = I can't play the piano so well as my sister II/ So sánh nhất 1/ Short... center?’’ Mai asked Lan 5 “We will spend our holiday in Da Lat next month,’’ Students said 6 “Do you live here?’’, Liz asked Ha 7 “You must come today’’, Hoa said 8 “I don’t understand what you are saying’’, Tom said Ký giáo án đầu tuần TTCM: Lê Thị Thanh = = = = = = = = =* * * * = = = = = = = = = = = Date 14/ 11/2013 Week 14 REFLEXIVE PRONOUNS AND MODALS A Aims of the lesson: - Helping Ss to understand redlexive... put knives……………… ……………… children’s reach 4 Mr Tan is……………………… the table He is writing something 5 I’m going home late tonight because I’m going to visit uncle Tom ……….work Ký giáo án đầu tuần TTCM: Lê Thị Thanh Date: 5/10/2013 Week 8: SO…THAT/ SUCH….THAT STRUCTURES A AIMS: By the end of the lesson, sts will be able to revise so that/ such…that and practise doing exercises B CONTENTS I.SO THAT (QUÁ ĐẾN... nếu có too, so, very, quite thì bỏ + Nếu danh từ là số ít đếm được thì dùng (a/an) + Nếu sau adj không có danh từ thì lấy danh từ ở đầu đưa về sau tính từ rồi thế đại từ vào chủ từ ( she, it, they, he tùy thuộc) Ex: He is a very lazy boy No one likes him ->He is such a lazy boy that no one likes him The coffee is too hot I can't drink it Sau chữ hot không có danh từ nên phải đem coffee vào, coffee không... anything to put the fire off 4 He is going to present the athletes to the spectators 5.They invited a lot of people to their party last night 6.Christopher discovered America in 1492 Ký giáo án đầu tuần TTCM Lê Thị Thanh = = = = = = = = =* * * * = = = = = = = = = = = Date 26/10/2013 Week 11 The passive form( cont) I Aim and objectives: - By the end of the lesson, s.s will be able to do the exercises... => I prefer……………………………… 8 You shouldn’t stay up late => You ought……………… 9 “You should learn all new words by heart.” => The teacher advised him…………………… 10 Nam enjoys playing tennis => Nam is……………………… IV HOMEWORK - Learn grammar by heart.Redo exercises - Translate into English 1 Chúng tôi thích đọc truyện cổ tích 2 Họ muốn đi dã ngoại vào chiều thứ ba 3 Bạn nên đi học sớm Date: 18/ 10/2013 Week 10: The... her husband → Mrs Hoa 's husband works 8/ They answered the teacher's question yesterday more intelligently than us → We didn't 9/ Hai couldn't listen to the teacher yesterday as attentively as his friend did → Hai's friend 10/ She runs faster than me → I don't 11/ Thanh works harder now than last year → Last year Thanh ... London?’’ 18. “Do you know who broke the window?’’ 19.“Have you heard yourself?’’ 20.“Have you finished your exam?’’ 21.“Do you live near your family?’’ Wh-questions: 1 “Why do you have to do this work?’’ ⇒ He asked me 2 What are you doing? 3 What will you do when you leave school? 4 How did you know my name? 5 Why didn’t you phone me? 6 When can I see the doctor? 7 Where are you going? 8 Where are... customers 7 Presidents were signing those papers at 8 o’clock yesterday 5.- simple future: 1 They will hold the meeting before May Day 2 She will use milk to make yoghurt 3 You will do these exercises tomorrow 4 Someone will post my parcel 5 We won’t keep those books for reference 6 They will issue the library card soon 7 He will write a novel next year 8 They will finish the test on time 6.- modal: 1 . GIÁO ÁN BDHSG TIẾNG ANH 8 NĂM HỌC 2013- 2014 Week 4: Date: 8/ 9/2013 THE USAGES OF TENSES ( present tenses) A. Aims: Helping. day ( a week, a month ) c./Notes : GV Mai Thị Hoài Vân Trường THCS Quảng Đông 1 GIÁO ÁN BDHSG TIẾNG ANH 8 NĂM HỌC 2013- 2014 1./ V(es) động từ thêm es trong trường hợp sau động từ tận cùng là:. thêm – ing( refer -> referring) GV Mai Thị Hoài Vân Trường THCS Quảng Đông 2 GIÁO ÁN BDHSG TIẾNG ANH 8 NĂM HỌC 2013- 2014 Bài tập. * Chia các động từ sau đây. a. Now I ……( not do) my homework.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 (cực hay), Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 (cực hay), , II.Phân từ trong tiếng anh (Participles):

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm