công ty cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 niên độ 1 tháng 4 năm 2010 đến 31 tháng 3 năm 2011

25 341 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2014, 15:58

[...]... d f 11$ arJJ.,"' NlJd!liht l.ooI''''" •• n.e Ai c:hloh _w_ F~'-u Ottv, "", ••",,~ 10 .3 Dol" h/laf: ,dp mI, p _ "it< ,l'tI'I'UioIufiN ~'" ID.lJOUKJO "m _., 11 .4 C'pIoIl • 56 hI;InJ cd pbih dl""'" p/>tp I'!>'llll'" 13 .11 1 .48 8 13 .2IVllll p/>ll'"" •••d t6P.&o 41 , I1 ],9».)06.0 12 Tu •• iIl>, , 28 0.< 12 2 . '22 "",,ufo... ~.1It Ill "'" •• WIi~ kh'''P/Xii, ""'i •••• hw~ tIIoi.a pllii ••••••••• "' !'Wi"'" lhk QrIW,.-~ • , ,, MUm.SI6 1. 7)7.96l.J 22 6.W.J9UI6 7 .1} 7.9 61. 12 2 t.J:tl.ue.7)t S,m.,IJl.na 6:l \11 1 . 21 6.4U J. 036 ,4Q 2. 9 71. 05(. 020 ... 0lio100 ~ 1 D;••• Ha N.,; City 1. 61: L11l5 ut S.U1.J8;Z.lft9 l.IlO:l,686.U' 4. • 'L 12 1 JlIlO _Tl; ••• !hut Ibo~p ""'" Iti Dif~ _ ••• •• , 1. 6J 63) 9 ,15 4 l.59ti.2M , 14 9 Tlj "" dli h:u We 2. f)f;9,9Si.7~l 2. 069,988.7 -10 • Oi pili • ri w .1 . <!jDhholIIlIlnh n, Y' l 44. 34 3 .Z20 .11 47 15 1 .1 12. 717 .Wi TlJ1Ifiblc/fMdauU • N••• ~.Ji' '" m.1H.:m .26 4 24 0 .44 .11 9 .1 62 HilrorlNJ COl' - GiJ tti !lao mila lay k( (0) W v.• ~.J87.Ol'i6 m) (l9 .1 12. Ol2 .10 6) A«~~"""f.J 2. . "., I I 1 0""" kIIk " ?U?I3 .15 1 •.m 1 .29 & .11 1. 6 21 10 1.I:lr, ~18 lWo ;., I2 a,; pllIkIIk " 18 1.JUII.J 10 .28 1. 11 6 l,6 12 . 066.WI 1 3. 71BIO Ort-_. 13 L'lIl••••••. bII"llio!n n. I 01. 77I Q1l1.J 13 55.! 34 . 047 .7ll5 Cal <UU1 ••• _a I. r~n .n ,., 2Un 1. 098. 31 3 16 . 31 1 4. 047 .7S5 "'" 2. Ck tbnol.nlIIJnl &00, btn,li~ •• m 74. 7OO.OO:l .1) )) J9 .20 0.00:) .1) )) Cu4 eq.<iwJImU II.
- Xem thêm -

Xem thêm: công ty cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 niên độ 1 tháng 4 năm 2010 đến 31 tháng 3 năm 2011, công ty cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 niên độ 1 tháng 4 năm 2010 đến 31 tháng 3 năm 2011, công ty cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 niên độ 1 tháng 4 năm 2010 đến 31 tháng 3 năm 2011