0

Chuyên đề trình chiếu PowerPoint hay về từ loại lớp 4 - 5

34 2,324 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2014, 15:59

Trong môn TV, nội dung Từ loại (phần danh từ (DT ), động từ (ĐT), tính từ (TT) được đưa vào giảng dạy trong phân môn Luyện từ và câu từ đầu năm lớp 4 (từ tuần 5  tuần 12 ). Lên lớp 5 HS được củng cố lại kiến thức từ loại trong 2 tiết LTVC của tuần 14. Đây là một mảng kiến thức tương đối phức tạp không chỉ với HS mà với cả GV trong lĩnh vực chuyên sâu, nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp thụ của các đối tượng HS khá giỏi. 1 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ HỘI THẢO Gióp häc sinh n¾m v÷ng kiÕn thøc tõ lo¹i trong m«n TiÕng ViÖt líp 4 GIúP HọC SINH NắM VữNG KIếN THứC Từ LOạI ( phần DT, ĐT, TT ) GIúP HọC SINH NắM VữNG KIếN THứC Từ LOạI ( phần DT, ĐT, TT ) Ngờithựchiện : Đàm Thị Ngân GVTrờngtiểuhọcHoàngHoaThám ÂnThi HngYên Chuyên đề lớp 4-5: 3 I- V TR CA GV TIU HC TRONG VIC DY TING VIT NểI CHUNG V DY T LOI NểI RIấNG: Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L.4 - Trong mụn TV, ni dung T loi (phn danh t (DT ), ng t (T), tớnh t (TT) c a vo ging dy trong phõn mụn Luyn t v cõu t u nm lp 4 (t tun 5 tun 12 ). Lờn lp 5 HS c cng c li kin thc t loi trong 2 tit LTVC ca tun 14. õy l mt mng kin thc tng i phc tp khụng ch vi HS m vi c GV trong lnh vc chuyờn sõu, nhm ỏp ng nhu cu tip th ca cỏc i tng HS khỏ gii. - Chỳ ý n trỡnh ting m ca hc sinh (HS) l mt trong nhng nguyờn tc c thự ca dy hc mụn Ting Vit (TV ) tiu hc .Dy hc mụn TV ũi hi giỏo viờn (GV ) phi tỡm hiu, nm c nng lc s dng TV ca cỏc em. ng thi ,khi dy mi mt kin thc, k nng TV, GV cn bit HS ó c hc v nm kin thc k nng ú n mc no iu chnh, la chn cỏc phng phỏp, bin phỏp dy hc hp lớ. Đàm Thị Ngân GV tr ờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi H ng Yên 4 II - THC TRNG CA VIC DY NI DUNG T LOI ( phn dt, t, tt ) TIU HC : - HS nm vng kin thc v t, to nn tng cho vic phỏt trin v s dng ngụn ng ngy mt phong phỳ, thỡ vic ging dy ni dung t loi l mt vn khụng th xem nh. Nhng trờn thc t, nhiu GV c theo hng dn hon thnh y cỏc bi tp v coi nh th l xong, m khụng quan tõm xem, sau bi hc, cỏi gỡ cũn ng li trong HS v cỏc em ó vn dng bi hc y nh th no. ú l lớ do khin nhiu HS khi hc lờn n lp 5 m kin thc v t loi vn cũn rt mi m. - Thc t cng cho thy, GV cng gp nhiu khú khn, lỳng tỳng v ó cú nhng nhm ln khi ging dy ni dung ny .S d nh vy l do khi xột t loi cho nhng t c th ,GV thng da vo ngha ch khụng nm c ht cỏc du hiu hỡnh thc t loi. M ngha ca t loi khụng phi lỳc no cng d xỏc nh. Mt t c th ch s vt hay hot ng , trng thỏi hay c im , tớnh cht khụng phi lỳc no cng cú th tỡm ra ngay c. S khỏc nhau v ngha hay cú du hiu hỡnh thc i kốm nh th no ụi khi GV cng khụng nm c. Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L.4 Đàm Thị Ngân GV tr ờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi H ng Yên 5 III- BIN PHP THC HIN : Nm vng kin thc v t loi . Nghiờn cu k ni dung cn ging dy . T chc ging dy theo trỡnh hc tp ca HS . Cung cp mt s mo giỳp HS phỏt hin nhanh cỏc DT, T,TT d ln ln. T chc ỏnh giỏ kt qu hc tp theo ỳng chun KTKN Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L.4 Đàm Thị Ngân GV tr ờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi H ng Yên 6 III- BIN PHP THC HIN : 1. Nm vng kin thc v t loi : a.Danh t Danh t riờng Danh t chung DT ch hin tng DT ch khỏi nim DT ch n v Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L.4 Đàm Thị Ngân GV tr ờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi H ng Yên 7 III- BIN PHP THC HIN : 1. Nm vng kin thc v t loi : a.Danh t + DT ch hin tng Hin tng l cỏi xy ra trong khụng gian v thi gian m con ngi cú th nhn thy, nhn bit c. Cú hin tng t nhiờn nh : ma , nng, sm, chp, ng t, v hin tng xó hi nh : chin tranh, úi nghốo, ỏp bc, DT ch hin tng l DT biu th cỏc hin tng t nhiờn ( cn ma, ỏnh nng, tia chp, ) v hin tng xó hi (cuc chin tranh, s úi nghốo, ) núi trờn. Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L.4 Đàm Thị Ngân GV tr ờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi H ng Yên 8 III- BIN PHP THC HIN : 1. Nm vng kin thc v t loi : a.Danh t õy l loi DT khụng ch vt th, cỏc cht liu hay cỏc n v s vt c th ,m biu th cỏc khỏi nim tru tng nh : t tng, o c, kh nng, tớnh nt, thúi quen, quan h, thỏi ,cuc sng, ý thc , tinh thn, mc ớch, phng chõm,ch trng, bin phỏp, ý kin, cm tng, nim vui, ni bun, tỡnh yờu, tỡnh bn, Cỏc khỏi nim ny ch tn ti trong nhn thc, trong ý thc ca con ngi, khụng vt cht hoỏ, c th hoỏ c. Núi cỏch khỏc, cỏc khỏi nim ny khụng cú hỡnh thự, khụng cm nhn trc tip c bng cỏc giỏc quan nh mt nhỡn, tai nghe, + DT ch khỏi nim : Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L.4 Đàm Thị Ngân GV tr ờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi H ng Yên 9 III- BIN PHP THC HIN : + DT ch n v : a.Danh t Ta cú th chia DT ch n v thnh cỏc loi nh nh sau : - DT ch n v t nhiờn : Cỏc DT ny ch rừ loi s vt, nờn cũn c gi l DT ch loi. ú l cỏc t : con, cỏi , chic; cc, mu, ming; ngụi, tm , bc; t, quyn, cõy, ht, git, hũn ,si, - DT ch n v o lng : Cỏc DT ny dựng tớnh m, o m cỏc s vt, vt liu, cht liu, VD : lng, cõn, yn, t, một thc, lớt si, gang, - DT ch n v tp th : Dựng tớnh m cỏc s vt tn ti di dng tp th , t hp. ú l cỏc t :b, ụi, cp, bn, ti, n,dóy, bú, - DT ch n v thi gian: Cỏc t nh: giõy, phỳt , gi, tun, thỏng, mựa, v, bui, - DT ch n v hnh chớnh, t chc: xúm, thụn, xó, huyn, nc,nhúm, t, lp , trng,tiu i, ban, ngnh, 1. Nm vng kin thc v t loi : Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L.4 Đàm Thị Ngân GV tr ờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi H ng Yên 10 III- BIN PHP THC HIN : 1. Nm vng kin thc v t loi : a.Danh t *Cm DT: - DT cú th kt hp vi cỏc t ch s lng phớa trc, cỏc t ch nh phớa sau v mt s t ng khỏc lp thnh cm DT. Cm DT l loi t hp t do DT v mt s t ng ph thuc nú to thnh. Trong cm DT, cỏc ph ng phn trc b sung cho DT cỏc ý ngha v s v lng. Cỏc ph ng phn sau nờu lờn c im ca s vt m DT biu th hoc xỏc nh v trớ ca s vt y trong gian hay thi gian. Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L.4 Đàm Thị Ngân GV tr ờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi H ng Yên [...]... Hoa Thám - Ân Thi Hng Yên Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L .4 III- BIN PHP THC HIN : 3 T chc ging dy theo trỡnh hc tp ca HS : 3.1) i vi i tng HS khỏ gii : VD : Trong bi Tớnh t (TV 4- Tp 1-Tr.110) : - phn Nhn xột, BT 2 I-Nhn xột :: I-Nhn xột cú th b sung t ng Nhng 1 c truyn sau: Cu hc sinh c-boa: 1 c truyn sau: Cu hc sinh c-boa: lõu... ca cu bộ Lu-i a)Tớnh tỡnh, t cht ca cu bộ Lu-i b)Mu sc ca s vt b)Mu sc ca s vt c)Hỡnh dỏng,kớch thc v cỏc c c)Hỡnh dỏng,kớch thc v cỏc c im khỏc ca s vt: im khỏc ca s vt: -Th trn -Th trn -Vn nho -Vn nho Nhng ngụi nh Nhng ngụi nh Dũng sụng Dũng sụng Da ca thy R- nờ Da ca thy R- nờ 21 Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L .4 III- BIN PHP THC... ngha vi -Th trn -Th trn cỏc t ng cỏc em va tỡm -Vn nho c trong bi, chng hn : -Vn nho + Th trn : nh ( nh bộ, ) Nhng ngụi nh Nhng ngụi nh + Vn nho : con con ( be Dũng sụng Dũng sụng bộ, ) Da ca thy R- nờ Da ca thy R- nờ + 17 Đàm Thị Ngân GV trờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi Hng Yên Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L .4 III- BIN PHP... Hoa Thám - Ân Thi Hng Yên Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L .4 III- BIN PHP THC HIN : 3 T chc ging dy theo trỡnh hc tp ca HS : 3.2) i vi i tng HS TB, yu : VD : Trong bi Tớnh t (TV 4- Tp 1-Tr.110) : - Cỏc yờu cu ca BT 2 (Phn Nhn xột ) khụng c sp xp theo trỡnh t trc sau ca cõu chuyn Vỡ vy, lm bi tp 2, HS yu phi c truyn ớt nht 4 ln ( lt... t, mc ca c im, tớnh cht, s khng nh hay ph nh.Cỏc ph ng phn sau cú th biu th v trớ, s so sỏnh, mc , phm vi hay nguyờn nhõn ca c im, tớnh cht 15 Đàm Thị Ngân GV trờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi Hng Yên Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L .4 III- BIN PHP THC HIN : 2.Nghiờn cu k ni dung cn ging dy : - Khi hng dn mc I ca bi hc trong SGK... gii ra vũm tri sch búng 18 Đàm Thị Ngân GV trờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi Hng Yên Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L .4 III- BIN PHP THC HIN : 3 T chc ging dy theo trỡnh hc tp ca HS : 3.1) i vi i tng HS khỏ gii : VD : Trong bi Tớnh t (TV 4- Tp 1-Tr.110) : - BT 2 phn Luyn tp, nờn nờu yờu cu v hng dn HS t cõu hi gi t c c im ca... : Vn nho Vn nho - Nhng chic cu Nhng ngụi nh Nhng ngụi nh - Mỏi túc ca thy R- nờ Dũng sụng Dũng sụng c) Tớnh tỡnh ,t cht ca cu bộ Lu Da ca thy R- nờ Da ca thy R- nờ i 22 Đàm Thị Ngân GV trờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi Hng Yên Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L .4 III- BIN PHP THC HIN : 3 T chc ging dy theo trỡnh hc tp ca HS... cu bộ Lu- ii a) Tớnh tỡnh ,t cht ca cu bộ Luim khỏc ca s vt: b) Mu sc ca s vt :: b) Mu sc ca s vt - Th trn Nhng chic cu Nhng chic cu - Dũng sụng Quy- dng x Mỏi túc ca thy R- nờ Mỏi túc ca thy R- nờ - Nhng ngụi nh c)Hỡnh dỏng, kớch thc v cỏc c c)Hỡnh dỏng, kớch thc v cỏc c - Da ca thy R- nờ im khỏc ca s vt: im khỏc ca s vt: - Nhng vn nho Th trn Th trn b) Mu sc ca s vt : Vn nho Vn nho - Nhng chic... Hoàng Hoa Thám - Ân Thi Hng Yên Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L .4 III- BIN PHP THC HIN : 1 Nm vng kin thc v t loi : c.Tớnh t * Phõn bit t ch c im, t ch tớnh cht, t ch trng thỏi : - T ch c im : L t biu th cỏc c im bờn ngoi (v bờn trong ) ca s vt, hin tng - T ch tớnh cht : L t biu th nhng c im bờn trong ca s vt, hin tng - T ch trng thỏi... trờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi Hng Yên Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L .4 III- BIN PHP THC HIN : 4. Cung cp mt s mo giỳp HS phỏt hin nhanh cỏc DT, T,TT d ln ln *Danh t : - Cú kh nng kt hp vi cỏc t ch s lng nh : mi, mt, hai, ba, nhng, cỏc, phớa trc ( nhng tỡnh cm, nhng khỏi nim, nhng lỳc, nhng ni au, ) - DT kt hp c vi cỏc t ch nh . Ngân GVTrờngtiểuhọcHoàngHoaThám ÂnThi HngYên Chuyên đề lớp 4- 5: 3 I- V TR CA GV TIU HC TRONG VIC DY TING VIT NểI CHUNG V DY T LOI NểI RIấNG: Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn. học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L .4 Đàm Thị Ngân GV tr ờng tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi H ng Yên 5 III- BIN PHP THC HIN : . th hoc xỏc nh v trớ ca s vt y trong gian hay thi gian. Giúp học sinh nắm vững kiến thức từ loại (Phần Danh từ, Động từ, Tính từ ) trong môn Tiếng Việt L .4 Đàm Thị Ngân GV tr ờng tiểu học Hoàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề trình chiếu PowerPoint hay về từ loại lớp 4 - 5, Chuyên đề trình chiếu PowerPoint hay về từ loại lớp 4 - 5,