phân tích tài chính. kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ tuyến quảng ninh- sài gòn. thời kỳ phân tích 9 năm

52 336 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:26

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay. đặc biệt là nước ta đã được gia nhập vào tổ chức kinh tế thế giới WTO thì đây vừa là điều kiện thuận lợi đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhưng đồng thời nó cũng là thách thức lớn mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải trải qua. Để có thể tồn tại. đứng vững và phát triển phồn thịnh trên thị trường các doanh nghiệp cần có các chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư kịp thời. Đặc biệt vận tải biển là một hoạt động có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế. trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất. trong hoạt động phục vụ con người và cả trên trường quốc tế. Nhận thức rõ được điều này. khi nghiên cứu đồ án thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư em đã tích cực tìm tòi tài liệu. vận dụng kiến thức môn học và với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Dương Đức Khá. em đã hoàn thành được đồ án môn học với đề tài: “ Phân tích tài chính. kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ tuyến Quảng Ninh- Sài Gòn. Thời kỳ phân tích 9 năm.” Nội dung đồ án gồm có 5 phần chính: 1. Tổng quan về dự án tàu vận chuyển gỗ tuyến Quảng Ninh- Sài Gòn 2. Lập phương án kinh doanh cho các tàu 3. Tính kết quả kinh doanh cho từng phương án 4. Phân tích tính khả thi về tài chính của từng phương án. chọn phương án đầu tư 5. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của phương án được chọn Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Huyền – Lớp: QKT46-ĐH1 1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1.1. KHÁI NIỆM ĐẦU TƯ Đầu tư là quá trình sử dụng vốn đầu tư nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung; của địa phương; của ngành; của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. Theo khoản 1. điều 3 luật đầu tư: Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành nên tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Pháp luật. Như vậy đầu tư là sự bỏ ra một lượng vốn để tạo ra một tài sản để tài sản này có thể tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất nối tiếp nhau để đạt được mục đích của người bỏ vốn. Hoặc nói một cách khác. đầu tư là một hoạt động bỏ vốn dài hạn vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời trong tương lai. Một hoạt động đầu tư phải thoả mãn 3 điều kiện: - Lượng vốn bỏ ra phải đủ lớn - Thời gian vận hành kết quả đầu tư tương đối dài - Hoạt động đầu tư phải đem lại lợi ích cho chủ đầu tư Theo khoản 7. điều 3 luật đầu tư: Hoạt động đầu tư là hoạt động của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư bao gồm các hoạt động: chuẩn bị đầu tư. thực hiện đầu tư và quản lý dự án đầu tư. Như vậy. về bản chất. hoạt động đầu tư là quá trình thực hiện sự chuyển hoá vốn bằng tiền thành vốn hiện vật để tạo nên những yếu tố cỏ bản của SXKD. Do đó. đối với nền kinh tế. hoạt động đầu tư là một lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra và duy trì sự hoạt động của các cỏ sở vâtạ chất kỹ thuật của nền kinh tế. Đối với chủ đầu tư. hoạt động đầu tư là một bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật mới. duy trì hoạt động của cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có và là điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh. Những lợi ích mà hoạt động đầu tư đem lại là: - Lợi ích về kinh tế: hàng năm chủ đầu tư sẽ có thu nhập thuần là bao nhiêu? Hàng năm xã hội sẽ có thêm bao nhiêu việc làm? - Lợi ích về ý thức xã hội: Khi dự án vận hành kéo theo các dự án khác dẫn đến làm thay đổi bộ mặt xã hội của một khu dân cư. Các khái niệm khác theo luật đầu tư: * Nhà đầu tư: Là tổ chức. cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của Pháp luật Việt Nam bao gồm: - Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Huyền – Lớp: QKT46-ĐH1 2 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Hợp tác xã. liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo luật hợp tác xã. - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 29/11/2005. - Hộ kinh doanh cá nhân. - Các tổ chức. cá nhân nước ngoài. người Việt Nam định cư ở nước ngoài. người nước ngoài thường trú tại Việt Nam. * Chủ đầu tư: Là tổ chức. cá nhân sở hữu vốn hoặc người thay mặt chủ sở hữu vốn hay người vay vốn trực tiếp quản lý sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư. 1.1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ Đầu tư là sự hi sinh các nguồn lực của nền kinh tế để tiến hành các hoạt động nào đó. với mục đích thu về một kết quả lớn hơn các nguồn lực đó bỏ ra để có kết quả đó. - Sự hi sinh các nguồn lực ở đây đó là các nguồn lực như vốn. cơ sở vật chất kỹ thuật. con người). - Kết quả dự án mang lại khi đi vào vận hành dự án sẽ làm tăng thêm các loại tài sản sau: + Một là: tăng thêm về tài sản chính tức là tăng thêm tích luỹ về tiền + Hai là tăng thêm về tài sản vật chất tức là tăng thêm về tài sản cố định và tài sản lưu động + Ba là tăng thêm về nguồn lực con người có đủ điều kiện làm việc năng suất và chất lượng cao. Trong các kết quả nêu trên. việc tăng thêm tài sản trí tuệ. nhân lực có vai trò quan trọng trong mọi lúc. mọi nơi đối với các chủ đầu tư cũng như đối với nền kinh tế bởi vì: - Đối với các tổ chức. các cá nhân thì kết quả đầu tư sẽ quyết định sự ra đời. tồn tại và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh - Đối với nền kinh tế thì kết quả của việc đầu tư sẽ quyết định sự phát triển của nền kinh tế xã hội và nó cũng là chìa khoá cho sự tăng trưởng. Nói chung. mục tiêu của công cuộc đầu tư là phải đạt kết quả lớn hơn so với sự hy sinh mà nhà đầu tư phải gánh chịu để thực hiện điều đó. Do đó đối với từng cá nhân. từng doanh nghiệp đầu tư là yếu tố quyết định sự phát triển của nền sản xuất xã hội. là chìa khoá của sự tăng trưởng. 1.1.3. KHÁI NIỆM DỰ ÁN ĐẦU TƯ Các khái niệm dự án đầu tư - Theo hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết có hệ thồng các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai. - Theo góc độ quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn. vật tư. lao động để tạo ra kết quả tài chính. kinh tế xã hội trong một thời gian dài. Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Huyền – Lớp: QKT46-ĐH1 3 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Ở góc độ kế hoạch: Dự án đầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết một công cuộc đầu tư cho sản xuất kinh doanh đồng thời làm tiền đề cho việc ra quyết định đầu tư và tài trợ cho dự án. - Về mặt nội dung: Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt được mục tiêu bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong thời gian nhất định. - Theo luật đầu tư: Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên một địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian xác định. Các thành phần của một dự án Một dự án đầu tư có 4 thành phần chính 1. Mục tiêu của dự án Một dự án có 2 loại mục tiêu: mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn - Mục tiêu ngắn hạn: Được thể hiện bằng các chỉ tiêu tài chính ví dụ như thu nhập thuần NPV - Mục tiêu dài hạn: Ví dụ giá trị gia tăng NVA Các hoạt động để đạt được mục tiêu Là những hành động. những nhiệm vụ cần thiết cần phải thực hiện để tạo ra kết quả nhất định. Các hoạt động cùng với một lịch biểu và trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận sẽ hình thành nên kế hoạch làm việc của dự án. Các nguồn lực cần thiết để đảm bảo cho dự án hoạt động. Các nguồn lực bao gồm; Tiền. vật chất. nhân lực và trí tuệ của nhân lực. thông tin và các yếu tố khác. Biểu hiện của tất cả các nguồn lực là vốn đầu tư. Các sản phẩm được tạo ra bởi dự án. Là những kết quả cụ thể có định lượng được tạo ra từ các hoạt động khác nhau của dự án. Đây là điều kiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu của dự án. 1.1.4. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Một dự án kinh doanh không chỉ đơn thuần là một ý tưởng mà nó hoàn toàn thể hiện tính cụ thể với mục tiêu xác định nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định. Dự án kinh doanh không phải là nghiên cứu trừu tượng hay ứng dụng mà nó phải cấu trúc nên một thực thể mới mà thực thể mới này trước đây chưa có hoặc không sao chép một cách nguyên bản những cái đã có. Dự án khác với dự báo ở chỗ người làm công tác dự báo không có ý định can thiệp vào các biến cố xảy ra. Khi đó đối với dự án đòi hỏi phải có tác động tích cực của các bên tham gia. Dự án được xây dựng trên cơ sở dự báo khoa học. Hoạt động của dự án là những hoạt động trong tương lai mà theo thời gian có nhiều yếu tố xảy ra không xét đến hoặc xét đến chưa đầy đủ và vì vậy tất cả các dự án đều ở trạng thái không ổn định và đều có thể gặp rủi ro. 1.1.5. VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Huyền – Lớp: QKT46-ĐH1 4 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Dự án đầu tư góp phần thực hiện mục tiêu KTXH của Nhà nước. đóng góp vào tổng sản phẩm xã hội. vào mức tăng trưởng của nền kinh tế. - Do mở ra các hoạt động kinh doanh mới nên tạo ra nhiều việc làm mới thu hút được nhiều lao động làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. góp phần đảm bảo an ninh xã hội - Là công cụ để thực hiện mục tiêu phân phối qua những tác động của dự án đến quá trình điều tiết thu nhập theo nhóm dân cư ở khu vực - Tác dụng tích cực đến môi trường. Đó là tạo ra một môi trường kinh tế năng động. đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa các vùng. các địa phương. - Góp phần thực hiện các mục tiêu khác của nền kinh tế như việc hình thành. củng cố. nâng cấp kết cấu cơ sở hạ tầng. làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực 1.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀU. Các yếu tố môi trường tác động đến dự án đầu tư tàu bao gồm đặc điểm của cảng xuất phát. cảng đích và đặc điểm của tuyến đường tàu chạy trên đó. Cụ thể là: * Đặc điểm của Cảng Quảng Ninh (Hòn Gai- Cái Lân) - Điều kiện tự nhiên: Cảng nằm ở vĩ độ 20 0 47’ Bắc và kinh độ 107 0 04’ Đông. Chế độ thuỷ triều là nhật triều với mực nước triều cao nhất là +4.0 mét. thấp nhất là 0.00 mét. Biên độ dao động lớn nhất là 4.00 m. trung bình là 2.5m. Cảng chịu 2 mùa rõ rệt: Tù tháng 10 đến tháng 3 năm sau là gió Bắc- đông bắc. từ tháng 4 đến tháng 9 là gió Nam- đông nam. Luồng vào cảng Cái Lân có độ sâu khá ổn định. từ hòn “Một” phao số “0” đến bến đầu có độ sâu -8.0m. Từ bến đầu đến Cái Lân dài 7km có độ sâu luồng đoạn ngoài là -6.0 đến -7.0 m. đoạn trong(3km) có độ sâu giảm dần từ -5.0 đến -4.0m. Nói chung luồng vào cảng đủ điều kiện cho tàu trọng tải 3000-4000 DWT ra vào. - Cầu tàu và kho bãi: Cảng Quảng Ninh từ nhiều năm nay chủ yếu làm nhiệm vụ chuyển tải từ Hạ Long sản lượng bình quân hàng năm khoảng 300000 tấn. Cảng có một bến dã chiến dài 16km cho sà lan chuyển tải cập. Độ sâu trước bến -4.0m. Cảng có một kho bằng thép diện tích 2200m 2 . chủ yếu là chứa gạo và một số hàng hoá. Cảng có 2 bãi với diện tích 30.000m 2 . Hiện nay. cảng có thêm một bến ở Cái Lân cho tàu có trọng tải 14.000 DWT và xây tiếp một bến 14.000 T. cả 2 bến này với tổng chiều dài 330km. Khả năng thông qua của cảng có thể đạt được 400.000 đến 450.000 tấn một năm. * Đặc điểm của cảng Sài Gòn: - Điều kịên tự nhiên: Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Huyền – Lớp: QKT46-ĐH1 5 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Cảng Sài Gòn nằm ở hữu ngạn sông Sài Gòn. có vĩ độ 10 0 48’ Bắc và 106 0 42’ kinh độ Đông. Cảng nằm trên một phạm vi dọc bờ dài hơn 2km cách bờ biển 45 hải lý. Khu vực Sài Gòn có chế độ bán nhật triều. biên độ dao động của mực nước biển lớn nhất là 3.98m. lưu tốc dòng chảy là 1m/giây. Từ cảng Sài Gòn đi ra biển có 2 đường sông: + Theo sông Sài Gòn ra vịnh Gành Gáy.qua sông Lòng Tảo. sông Nhà Bè và sông Sài Gòn. Những tàu có mớn nước khoảng 9.0m và chiều dài khoảng 210m đi lại dễ dàng theo đường này. + Theo sông Soài Rạp. đường này dài hơn 10 hải lý và tàu phải có mớn nước không quá 6.5m. - Cầu tàu và kho bãi: Khu Nhà Rồng có 3 bến với tổng chiều dài 390 m. Khu Khánh Hội gồm 11 bến từ kho K 0 đến K 10 với tổng chiều dài 1264m. Về kho bãi khu Khánh Hội có 18 kho với tổng diện tích 45.396m 2 và diện tích bãi 15.781m 2 . Khu Nhà Rồng có diện tích kho 7225m 2 và 3500m 2 bãi. Tải trọng của kho thấp thường bằng 2 tấn/m 2 . Các bãi chứa thường nằm sau kho. phổ biến là các bãi xen kẽ. ít có bãi liên hoàn. Ngoài hệ thống bến còn có hệ thống phao neo tàu gồm 6 phao ở hữu ngạn sông Sài Gòn và 26 phao ở tả ngạn sông Sài Gòn. Cách 10 hải lý về hạ lưu cảng Sài Gòn có 12 phao neo dành cho tàu chở hàng dễ cháy. dễ nổ. * Đặc điểm của tuyến đường Quảng Ninh- Sài Gòn: Tuyến đường Quảng Ninh- Sài Gòn được chia làm các chặng đường sau với những đặc điểm riêng của từng chặng đường: - Quảng Ninh. Hải Phòng- Thanh Hoá: Vùng biển này chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam. Từ tháng 1 đến tháng 3 hướng gió thịnh hành là Đông Bắc. Từ cuối tháng 3 đến tháng 7 chuyển dần thành Đông và Đông Nam. Những đợt gió mùa Đông Bắc mạnh thì sức gió đạt tới 24m 1 giây ảnh hưởng nhiều đến tốc độ vận hành của tàu. Từ tháng 5.6 thường có bão. tốc độ gió trong bão tới 35 đến 40m 1 giây; sau tháng 7.8.9 bão hoạt động mạnh(chiếm 78% cơn bão trong cả năm). Từ tháng 9 đến tháng 12 có gió mùa Đông Bắc ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến sự đi lại của tàu. Vùng biển này chia ra mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau trong đó từ tháng 2 đến tháng 4 thường có mưa phùn làm giảm tầm nhìn của tàu. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chủ yếu do bão và dải hội tụ nhiệt đới gây ra. Về mùa đông. vùng biển này thường có sương mù. nhất là vào buổi sáng và chiều tối làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của tàu. Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Huyền – Lớp: QKT46-ĐH1 6 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Về thuỷ triều mang tính chất nhật triều thuần nhất. Càng về phía Nam tính chất nhật triều không thuần nhất càng tăng. biên độ thuỷ triều không lớn lắm. thường từ 0.5 đến 3.6 m. biên độ này giảm dần từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Sóng có hướng và chiều cao theo mùa. nhưng trung bình chiều cao sóng từ 0.7 đến 1.0 m. lớn nhất 3.0 m. khi có bão có thể lên tới 6.0m. Sóng làm giảm tốc độ tàu đồng thời còn gây ra nguy hiểm cho tàu. Ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ về cơ bản thời tiết khí hậu cũng chịu tác động thời tiết như ở vùng ven bờ nhưng đặc trưng các yếu tố khí tượng hải văn ổn định hơnvà có cường độ mạnh hơn. - Vùng biển từ Nghệ An đến Bình Trị Thiên: Vùng biển này mùa đông từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau gió có hướng Bắc và Tây Bắc không mạnh lắm. ít ảnh hưởng đến tốc độ tàu; còn mùa từ tháng 5 đến tháng 9 hướng gió thịnh hành là Nam và Tây Nam. Mùa bão từ tháng 8 đến tháng 10 thường gây ra mưa lớn và lũ đột ngột ảnh hưởng đến tốc độ tàu. Vùng biển này có chế độ thuỷ triều phức tạp. chủ yếu là chế độ bán nhật triều. Dòng chảy ở vùng biển này từ tháng 1 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12 dòng chảy theo hướng Tây Bắc và Đông Nam với tốc độ 0.5 đến 1.0 hải lý 1 giờ. còn từ tháng 6 đến tháng 8 dòng chảy theo hướng ngược lại với vận tốc 0.4 đến 0.6 hải lý 1 giờ. - Vùng biển từ Quảng Nam. Đà Nẵng đến Phú Khánh Các yếu tố khí tượng. hải văn gần tương tự như vùng biển trên nhưng về mùa đông nhiệt độ vùng này cao hơn do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đến vùng biển này yếu hơn. - Vùng biển từ Thuận Hải đến Minh Hải: Vùng biển này các yếu tố khí tượng. hải văn mang tính chất xích đạo rõ rệt. Chế độ thuỷ triều là nhật triều. có biên độ dao động lớn về gió ít ảnh hưởng đến sự đi lại của tàu. 1.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN TRÊN TUYẾN (HÀNG HOÁ ĐƯỢC BỐC XẾP TẠI CẢNG) 1.3.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KHÁCH HÀNG Cùng với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới. cuộc sống người dân ngày càng cao. kéo theo sự gia tăng về nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng như nhu cầu về đi lại. Tình hình đó đòi hỏi ngành vận tải không ngừng phát triển và hoàn thiện về mọi Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Huyền – Lớp: QKT46-ĐH1 7 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ mặt: quy mô. tổ chức. số lượng và chủng loại phương tiện … để đáp ứng 1 cách tốt nhất những nhu cầu đó. Trên tuyến vận chuyển gỗ Quảng Ninh- Sài Gòn. khách hàng chủ yếu của công ty là các doanh nghiệp sản xuất thiết bị nội thất bằng gỗ. các doanh nghiệp sản xuất giấy Hiện nay. do nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp này ngày càng tăng kéo theo nhu cầu vận chuyển của họ tăng lên. 1.3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CẠNH TRANH Hiện nay. trên thị trường có rất nhiều các doanh nghiệp vận tải biển có tầm cỡ như: Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam(Vinalines). Công ty vận tải biển Đông Long. Vosco Các doanh nghiệp vận tải đang cạnh tranh nhau rất gay gắt bằng việc giảm cước phí vận chuyển. đa dạng hoá loại hình vận tải để đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt các công ty lớn có tiềm lực tài chính mạnh sẽ có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh. 1.3.4. DỰ BÁO NHU CẦU VẬN CHUYỂN 1.3.4.1. TỔNG NHU CẦU Theo số liệu nhận được thì nhu cầu vận chuyển gỗ hiện tại là 430.000 tấn/năm. Tuỳ thuộc vào nhu cầu của khánh hàng và tình hình kinh tế xã hội mà nhu cầu này có sự thay đổi. Theo nhận định. trong tương lai nhu cầu vận chuyển này sẽ tăng lên. 1.3.4.2. NHU CẦU DỰ ÁN PHỤC VỤ Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Huyền – Lớp: QKT46-ĐH1 8 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Do điều kiện về tài chính của dự án còn hạn chế. mặt khác do dự án mới đi vào hoạt động nên chưa đạt đươc năng suất vận chuyển tối đa của tàu. Vì vậy. dự án chỉ có thể đáp ứng được ít hơn nhu cầu vận chuyển của khách hàng. 1.4. CÁC THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐẦU TƯ 1.4.1. CHỦ ĐẦU TƯ Công ty TNHH Sao Mai. đại diện là ông Nguyễn Bình Minh- giám đốc công ty 1.4.2. TRỤ SỞ GIAO DỊCH Số 6- Lê Lai. quận Ngô Quyền. Tp Hải phòng Số điện thoại: 031.3945670 Số Fax: 031.3945690 Ngân hàng giao dịch: Vietcombank-Hp 1.4.3. Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ 1.4.3.1. ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ Mua tàu kinh doanh vận chuyển gỗ tuyến Quảng Ninh- Sài Gòn. 1.4.3.2. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ T T CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH TÀU A TÀU B 01 TRỌNG TẢI-D TB TẤN 12000 10500 02 TỐC ĐỘ KHAI THÁC KM/GIỜ 20 22 03 TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CHẠY TẤN/NGÀY CHẠY 21 19 04 TIÊU HAO NHIÊN LIỆU ĐỖ TẤN/NGÀY ĐỖ 2,0 1,9 05 CHI PHÍ Ở 2 CẢNG TRIỆU VNĐ/CHUYẾN 30 28 06 CHI PHÍ LƯƠNG CHO T.VIÊN TỶ VNĐ/NĂM 1,5 1,4 07 GIÁ TRỊ TÀU TỶ VNĐ/CHIẾC 95 90 08 THỜI GIAN ĐỖ Ở 2 CẢNG NGÀY/CHUYẾN 12 11 1.4.3.3. PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ Đóng mới 1.4.3.4. NƠI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Tổng công ty đóng tàu Nam Triệu 1.4.3.5. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Thời gian đóng mới không quá 1 năm 1.4.3.6. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 1. Vốn cố định: Vay 30 tỷ đồng lãi suất 19%/ Năm trả đều trong 5 năm tính từ khi bắt đầu vận hành. còn lại là tự có. 2. Vốn lưu động: Tự có. 1.4.3.7. DỰ KIẾN DỰ ÁN KHI ĐI VÀO VẬN HÀNH Sau 9 năm vận hành sẽ có NPV là 25 tỷ đồng. Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Huyền – Lớp: QKT46-ĐH1 9 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Huyền – Lớp: QKT46-ĐH1 10 [...]... 48.731 .99 9.821 49. 552. 799 .821 50.373. 599 .821 51. 194 . 399 .821 52.015. 199 .821 52.835 .99 9.821 52.835 .99 9.821 52.835 .99 9.821 84.835 .99 9.821 8 Hiện giá TNT 40 .95 1.260.354 34 .99 2.443 .91 0 29. 892 . 490 .751 25.5 29. 047.438 21. 796 .93 6.764 18.605. 792 .006 15.635.1 19. 333 13.138.755.742 17.727 .90 9.662 9 Luỹ kế hiện giá TNT 40 .95 1.260.354 75 .94 3.704.264 105.836. 195 .014 131.365.242.452 153.162.1 79. 216 171.767 .97 1.222... 51. 194 . 399 .821 52.015. 199 .821 52.835 .99 9.821 52.835 .99 9.821 52.835 .99 9.821 84.835 .99 9.821 8 Hiện giá TNT 39. 6 19. 512.0 49 32.753.5 19. 612 27.0 69. 962.453 22.366.705.0 19 18.475.862.181 15.258.057 .99 9 12.404 .92 5.202 10.085.305.042 13.165.403.665 9 Luỹ kế hiện giá TNT 39. 6 19. 512.0 49 72.373.031.661 99 .442 .99 4.115 121.8 09. 699 .134 140.285.561.315 155.543.6 19. 314 167 .94 8.544.516 178.033.8 49. 558 191 . 199 .253.223... tiêu Năm 0 1 (P/F; 19% ;9) 2 Vốn đầu tư (VĐT) Hiện giá VĐT Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 190 .000.000.000 4 Năm 2 190 .000.000.000 3 Năm 1 0,8403 0,7062 0, 593 4 0, 498 7 0,4 190 0,3521 0, 295 9 0,2487 0,2 090 Lãi ròng 34.731 .99 9.821 35.552. 799 .821 36.373. 599 .821 37. 194 . 399 .821 38.015. 199 .821 38.835 .99 9.821 38.835 .99 9.821 38.835 .99 9.821 38.835 .99 9.821 5 Khấu hao 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000... Lớp: QKT46-ĐH1 34.731 .99 9.821 35.552. 799 .821 36.373. 599 .821 37. 194 . 399 .821 38.015. 199 .821 38.835 .99 9.821 38.835 .99 9.821 38.835 .99 9.821 38.835 .99 9.821 26 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bảng 14: Bảng tổng hợp lợi nhuận của tàu B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 29. 000.000.000 1 29. 000.000.000 1 29. 000.000.000 1 29. 000.000.000 1 29. 000.000.000 1 29. 000.000.000 1 29. 000.000.000 1 29. 000.000.000 1 29. 000.000.000 87.003.828.560... 37. 194 . 399 .821 38.015. 199 .821 38.835 .99 9.821 38.835 .99 9.821 38.835 .99 9.821 38.835 .99 9.821 5 Khấu hao 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 6 Giá trị còn lại 7 Thu nhập thuần (TNT) 48.731 .99 9.821 49. 552. 799 .821 50.373. 599 .821 51. 194 . 399 .821 52.015. 199 .821 52.835 .99 9.821 52.835 .99 9.821 52.835 .99 9.821 84.835 .99 9.821... 1. 199 .253.223 34 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ bảng 18:TÍNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI THUẦN (NPV) VỚI r2=23,5% Đơn vị tính: Tỷ VNĐ STT Chỉ tiêu Năm 0 1,0000 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 0,8 097 0,6556 0,53 09 0,4 299 0,3481 0,2818 0,2282 0,1848 0,1 496 1 (P/F;23,5% ;9) 2 Vốn đầu tư (VĐT) 190 .000.000.000 3 Hiện giá VĐT 190 .000.000.000 4 Lãi ròng 34.731 .99 9.821 35.552. 799 .821 36.373. 599 .821... 187.403. 090 .555 200.541.846. 297 218.2 69. 755 .95 9 10 NPV Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Huyền – Lớp: QKT46-ĐH1 28.2 69. 755 .95 9 31 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ bảng 16 : TÍNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI THUẦN (NPV) CỦA PHƯƠNG ÁN 2 Đơn vị tính: VNĐ STT Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 0,8403 0,7062 0, 593 4 0, 498 7 0,4 190 0,3521 0, 295 9 0,2487 0,2 090 1 (P/F; 19% ;9) 2 Vốn đầu tư (VĐT)... VĐT 190 .000.000.000 4 Lãi ròng 34.731 .99 9.821 35.552. 799 .821 36.373. 599 .821 37. 194 . 399 .821 38.015. 199 .821 38.835 .99 9.821 38.835 .99 9.821 38.835 .99 9.821 38.835 .99 9.821 5 Khấu hao 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 6 Giá trị còn lại 7 Thu nhập thuần (TNT) 48.731 .99 9.821 49. 552. 799 .821 50.373. 599 .821 51. 194 . 399 .821... 42.216.170 .95 5 36.055. 393 .99 5 30.785.726.117 26.2 79. 665. 392 22.427.708.154 19. 135.851 .99 8 16.080.547. 898 13.513.065.460 17.624.521 .99 1 9 Luỹ kế hiện giá TNT 42.216.170 .95 5 78.271.564 .95 1 1 09. 057. 291 .067 135.336 .95 6.4 59 157.764.664.614 176 .90 0.516.612 192 .98 1.064.5 09 206. 494 .1 29. 970 224.118.651 .96 0 10 NPV 1,0000 30.000.000.000 -45.881.348.040 Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Huyền – Lớp: QKT46-ĐH1 32 ĐỒ ÁN MÔN... phương án sau: - Phương án 1: mua 2 tàu A để vận chuyển - Phương án 2: mua 3 tàu B để vận chuyển còn lại vận chuyển thêm hàng khác 2.3.2 DỰ TÍNH NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU Ta có công thức sau: I0 = Pt * n Trong đó: I0 : Tổng vốn đầu tư ban đầu ( tỷ đồng) Pt: Giá trị tàu trước khi đưa vào khai thác (tỷ đồng) n: Số tàu cần đầu tư ( chiếc) - Tính cho phương án 1: I0 = 2 *95 = 190 tỷ đồng - Tính cho phương án . được đồ án môn học với đề tài: “ Phân tích tài chính. kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ tuyến Quảng Ninh- Sài Gòn. Thời kỳ phân tích 9 năm. ” Nội dung đồ án gồm có 5 phần chính: 1 Tổng quan về dự án tàu vận chuyển gỗ tuyến Quảng Ninh- Sài Gòn 2. Lập phương án kinh doanh cho các tàu 3. Tính kết quả kinh doanh cho từng phương án 4. Phân tích tính khả thi về tài chính của từng. 031. 394 5 690 Ngân hàng giao dịch: Vietcombank-Hp 1.4.3. Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ 1.4.3.1. ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ Mua tàu kinh doanh vận chuyển gỗ tuyến Quảng Ninh- Sài Gòn. 1.4.3.2. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ ĐỐI TƯỢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tài chính. kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ tuyến quảng ninh- sài gòn. thời kỳ phân tích 9 năm, phân tích tài chính. kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ tuyến quảng ninh- sài gòn. thời kỳ phân tích 9 năm, phân tích tài chính. kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ tuyến quảng ninh- sài gòn. thời kỳ phân tích 9 năm