0

Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt pps

19 11,444 119

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 17:20

Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt  Sau 5 tuần tham gia thực tập tại TRUNG TÂM SẢN XUẤT GIỐNG CÁ NƯỚC NGỌT CẤP 1 – CƯ CHÁNH / TP HUẾ. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của BQL và các anh chị kĩ sư, bản thân em đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về việc vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào quá trình thực hành sản xuất ở trại. Thông qua đó đã giúp em nắm bắt được một số quy trình trong sản xuất giống cá nước ngọt như: khâu cải tạo ao, tuyển chọn cá bố mẹ, cho cá đẻ, quy trình ấp trứng ,quy trình ương giống Trong thời gian thực tập tại trung tâm các anh chị kĩ sư đã tạo nhiều điều kiện cho em và các bạn được tham gia vào các hoạt động sản xuất của trại. Qua đó có thể cũng cố các kiến thức cơ sở và tích lũy một số kinh nghiệm để làm hành trang cho bản thân khi ra nghề sau này. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến BQL và các anh chị kĩ sư đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng em hoàn thành tốt đợt thực tập giáo trình này Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt   ! " Với tiềm năng sẵn có, nghề nuôi cá nước ngọt đang là một ngành nghề đang phát triển mạnh mẽ ở nước ta hiện nay. Hằng năm, NTTS nước ngọt cung cấp một lượng lớn về sản lượng thủy sản đáp ứng nhu cầu của con người. Hiện nay cá nước ngọt được nuôi rộng rãi, nhiều hình thức với quy mô lớn.Các đối tượng nuôi ngày càng phong phú với hiệu quả kinh tế cao.Khoa học ngày càng phát triển, nhiều loài cá nước ngọt (cá trắm, cá mè, cá trôi, cá chép,…) đã được nghiên cứu và cho sinh sản nhân tạo thành công.Trung tâm giống cá nước ngọt cấp I tại Cư Chánh, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế cũng đã nghiên cứu và sản xuất thành công một số đối tượng cá chép, cá trắm cỏ, cá rô phi Qua thời gian thực tập ,bản thân thấy loài cá trắm đang được thị trường ưa chuộng và được tiêu thụ với sản lượng lớn đòi hỏi lượng cá giống đảm bảo chất lượng để cung cấp cho các trại nuôi.Với ý nghĩa thực tiễn đó,em đã tiến hành lựa chọn nghiên cứu kĩ thuật sản xuất cá trắm cỏ.Đó là lý do em làm chuyên đề này. Chuyên đề nhằm hệ thống lại các kĩ thuật cơ bản để tiến hành sinh sản nhân tạo cá trắm từ khâu chuẩn bị hệ thống công trình ,công tác vệ sinh,chuẩn bị nước ,nuôi vỗ cá bố mẹ cho đến khâu đóng gói và đem Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt bán.Đồng thời giúp hoàn thiện các kĩ năng nghiệp vụ cơ bản của quy trình sản xuất giống cá trắm cỏ. ##$%&#' ()( *+, /0123-4-+567,8-19:54542-;5<=> Địa điểm : Trung tâm giống cá nước ngọt cấp I tại Cư Chánh, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế Thời gian : 5 tuần từ ngày 29/3 đến ngày 2/5 Đối tượng nghiên cứu : Cá trắm cỏ(Ctenopharyngodon idellus) ()(?,@5A-B>54542-;5<=> Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 2C5<DE8/F 2>1G=54 >H-6I0<2J,K #?545>H-<DEA1L;5<D29?54 M1G=54 #?545>H-<D29?54L;5<D4-854  /1G+1NLO1275212P<01NLO,K D<,*521NLO12P1-5201NLO5Q D<,*521NLOR854  2 S J  4 - T -  < D <  U V >  1 8  W 5 2  2 9 Q 5 4 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt ()X29?54M2DM12>12YMR8L-O> ()X)(2>12YMR8L-O>R?<ZM -Trực tiếp tham gia sản xuất, tiến hành theo dõi, thu thập số liệu về một số yếu tố môi trường và đề xuất nâng cao hiệu quả trong sản xuất cá giống qua việc xác định được chủ tiêu kỷ thuật, kinh tế. - Tin trực tiếp từ các cán bộ kỹ thuật như anh Dũng, anh Hiệp, chị Ánh, chị Hữu… ()X)X)2>12YMR8L-O>12=<ZM Thu thập số liệu qua tài liệu tham khảo, qua các báo cáo khoa học, thu thập số liệu qua cán bộ kỷ thuật, kỷ sư, về nuôi vỗ cá bố mẹ, điều kiện tự nhiên, khí hậu tại cơ sở nghiên cứu, báo cáo tổng kết và sổ ghi ()X)[)2>12YMR8L-O>UV>18/H-1G9354 Chỉ tiêu Dụng cụ Độ chính xác Thời gian đo Nhiệt độ Nhiệt kế bách phân 0,1 6h và 14h CO3 2- Tét base (Nasa Thái lan) 10 6h và 17h pH Test pH (Nasa Thái Lan) 0,3 6h và 17h NH3 Test Amoniac (Nasa Thái Lan) 0,1 6h và 17h Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 2>2J\<267,]544]- D<,*521NLOR854 ^1G+_V1L>Y50_-V5542* Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt ()[)29?54M2DME81G`12`542-O/6DaD<,*52<D<<2bR8_c12>Y1 Dụng cụ thí nghiệm - Cá bố mẹ nuôi đã thành thục - Giai ương cá hương - Giai dùng cho cá rô phi để được cấu tạo bằng sợi lưới cước mắt mau, hình khối chủ nhật có 4 mặt, một đáy kích thước 8*5*1.5m, mắt lưới 1m. - Vợt thu trứng. - Dây và cọc để đóng giai. - Xô, chậu , bao nilong. - Thức ăn ()d29?54M2DMaD<,*52<D<1NLO1GJ54e>D1Gf52RW5a>Z14-854 ()d)(29?54M2DMaD<,*521NLO<D/F12+/4-+R-52RW5gEh Rb (%) = 100 B A Rb: Tỷ lệ cá tham gia sinh sản A: Số lượng cá đẻ B: Số lượng cá mẹ có trong giai ()d)X29?54M2DMaD<,*521NLO12P1-52g1h Sau khi trứng được thụ tinh bằng cách quan sát trứng, khi thấy có điểm đen là trứng đã thụ tinh. Rt (%) = 100 T Đ Rt: tỷ lệ thụ tinh Đ: Trứng được thụ tinh T: Tổng số trứng thu được ()d)[29?54M2DMaD<,*521NLO5Qg2h Rh (%) = 100 E F Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt Rh: Tỷ lệ nở F: Số lượng cá bột E: Số lượng trứng ()d)d29?54M2DMaD<,*521NLOR854gRh Rs (%) = 100 1 2 F F Rs: Tỷ lệ sống 1 F : Số lượng cá giai đoạn trước : 2 F Số lượng cá giai đoạn sau ()i 29?54M2DMRjLkR8L-O> + Tất cả số liệu được theo dõi và ghi nhận sau đó đưa ra xử lý thống kê với sự trợ giúp của phần mềm hỗ trợ Excel. + Thông số giá trị trung bình: Mean ± Standard Erort X = ∑ k Xìfi n 1 1 S e = n S Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt #lm'%&n X)()O12854<H541Gf5267<?RQ6Y1<2Z1<o+1G>541p/RW5a>Z14-854 Trung tâm có một bộ máy quản lý đầy đủ mọi thành phần của một cơ quan, có phòng chứa 1 bể đẻ ( cá trắm cỏ, cá trôi, cá mè…),có 4 bể ấp trứng cá, có phòng ấp trứng cá rô phi,và hệ thống cấp nước đầy đủ từ hồ Thuỷ Tiên(Hương Thuỷ)… Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt Nguồn nước được lấy trực tiếp từ hồ chứa nước Thủy Tiên, luôn cung cấp nước cho trung tâm giống quanh năm.Nguồn nước luôn đảm bảo chất lượng không có mầm bệnh, độc tố gây hại cho cá q?,@2O12854+J9?54r5>H-0E.,K0M2s54ZM1G=54t<o+1G>541p/ AO F5 AO F4 AO F3 AO F2 AO F1 Mươg thoát nước 3 văn phòng A0 E5 A0 E4 A0 E3 AO E2 AO E1 AO D9 AO D8 AO D7 AO D6 A0 D5 AO D4 AO D2- 3 AO D1 Đườngvà o HỒ XỬ LÝ AO C6 AO C5 AO C4 AO C3 AO C2 AO C1 AO A6 Mương Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Mương thoát nước 2 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt thoát nước 1 Bể đẻ-Bể ấp Nhà ấp trứng AO B4 AO B3 AO B2 AO B1 Cá rô phi AO H1 AO B5 AO A7 AO A6 AO A5 AO A4 AO A1 AO H2 AO A3 AO A2 X)X)>H-6I<D1Gu/<TE8/F X)X)()-v>_-O5+J5>H-6I *Khi chọn ao nuôi vỗ cá bố mẹ cần chú ý một số điều kiện sau: -Cần chọn vị trí ao nuôi vỗ là một nơi có nguồn nước dồi dào, ao phải gần nơi cho đẻ để cá không bị mệt khi vận chuyển xa,là nơi thoáng mát yên tĩnh và giao thông thuận lợi, sạch sẽ và có hệ thống kênh mương thoát nước cấp nước đầy đủ thuận tiện -Diện tích ao không quá lớn hay quá nhỏ, cá trắm cỏ là loại đòi hỏi lượng oxy hoà tan trong nước cao(> 3mg 0 2 /l) ,do kích thước cá lớn nên diện tích ao nuôi vỗ cá trắm cỏ bố mẹ tương đối cao 1000-2500m 2 ( ao D 2-3 lên tới 3000-3500 m 2 ) -Độ sâu từ 1.8-2m nhưng trong thực tế ở trung tâm độ sâu chỉ 1.5-1.6m. (Do cá ăn chủ yếu là thực vật thuỷ sinh và trên cạn nên không cần gây màu nước, độ trong cao) -Đáy ao cần bằng phẳng, chất đáy là thịt pha cát và không nên để lượng bùn tích tụ quá nhiều ở đáy -Chất nước phải tốt không bị nhiễm phèn, không bị nhiễm độc, độ PH nên vào khoảng 6.5-7.5 là phù hợp, hàm lượng oxy hoà tan trong nước cao > 3mg 0 2 /l ,cần phải tạo dòng chảy nhẹ X)X)X)2>w5E*+J5>H-6I Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt Là công việc được tiến hành hàng năm giúp cải thiện ao nuôi vỗ góp phần quan trọng trong việc nuôi vỗ đạt hiệu quả. Công việc được chuẩn bị bao gồm - 7/<\559x<+J : sau đó tiến hành bắt và tiêu diệt những địch hại, sinh vật trong ao r%y1Ez5,DU+J: Do lượng mùn bã hữu cơ từ thức ăn, lượng phân bón phù sa lắng đọng … nên lượng bùn đáy nhiều nên việc vét bùn là công việc cần thiết .Cần tu sủa lại bờ ao và hệ thống ao r{]56H-<2J+J: Thường ở trung tâm người ta dùng vôi CaO để bón cho ao, tuỳ vào ao có bị nhiễm phèn và địch hại nhiều hay không mà bón với lượng thích hợp. Ở trung tâm người ta bón 100kg/ao ( nếu PH thấp có khi người ta bón 120-150 kg/ao). Ngoài ra người ta còn có thể tẩy dọn ao bằng cách khác như dùng hạt bánh chè, dùng kết hợp hạt bánh chè với vôi hay tẩy ao bằng clorua vôi - Cho nước vào ao với độ sâu phù hợp sau đó sử dụng các bó dầm để ở góc ao tạo màu nước : màu xanh lá chuối non là tốt nhất X)X)[)2W<D r|+<2C5<DE8/F: Phải chọn những cá bố mẹ khác xa nhau về nguồn gốc nhằm tránh hiện tượng thoái hoá giống, Nên chọn những con có thân hình cân đối, vây vảy hoàn chỉnh, màu sắc tươi sáng, không bị bệnh tật, mình thon đều, da bụng mềm. Không nên chọn những cá đã quá già vì khả năng sinh sản kém: Đối với cá đực nên chọn con 3-8 tuổi( 3-10kg), cá cái 3-8 tuổi ( 3-10kg) Ở trung tâm cá đạt kích thước tối đa là 5.7kg và vào khoảng 3-5 tuổi rY1,A: Thường thả 20kg/100m 2 .có thể thả ghép với các đối tượng khác như cá mè trắng nhưng ở trung tâm thì không thả ghép r23-4-+512W<D5>H-6I: Thường thả vào tháng 9-10 X)X)d)2V,A5>H-6I Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 [...]... theo đạt hàng của khách hàng 2.7.Kết luận và kiến nghị Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt - Lượng cho ăn : • 7-10 % trong 1-2 tháng đầu • 5% trong 3-4 tháng kế tiếp • 3% trong những tháng cuối - Tuy... chuồng đáy ao 25 – Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt 30kg/100m2 Phơi đáy ao 1 – 2 ngày để diệt sinh vật hại cá và cải tạo môi trường đáy ao Khi tháo nước vào ao phải dùng vải lọc có quy cỡ như sauK: 40 – 50 lỗ / 1cm2, nước không có độc tố, nước đưa vào ao hôm nay ngày mai thả cá ngay (không đưa nước vào ao sớm trước nhiều... dục tố( lượng thuốc và liều dùng đã trình bày ở trên) Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt Sau khi đã cân tổng trọng lượng cá người ta tính lượng thuốc để tiêm: Trung bình 5kg cá người ta sử dụng 1 lọ RLH A 3 và 2 viên domperidone, và cứ 1kg cá người ta tiêm 1ml thuốc lẫn nước( lượng nước bơm vào thuốc để hoà tan sau khi... thức ăn để điều chỉnh cho thích hợp - Kích thích dòng nước và theo dõi cá - Theo dõi tình hình bệnh tật của cá để xử lý - Theo dõi hàm lượng oxy hoà tan trong nước - Kiểm tra cho cá đẻ( thăm trứng, vuốt tinh…)vào cuối tháng 3, tháng 4 Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt 2.3 Cho cá trắm cỏ đe 2.3.1 Chọn cá cho đe và cách... 2.85 32.45 Tổng số lọ RLH A3 là 13 , tổng số viên domperidone là 26 Lần 1 dùng 4LRH A3 + 8 domperidone Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt Lần 2 dùng 9LRH A3 + 18 domperidone Dùng 32.45 ml nước + 0.5 là 32.95 ml nước để trộn thuốc PHA CHẾ THUỐC *Đối với cá đực: Chọn những con không có bệnh ngoài da,thân hình khoẻ mạnh,... Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt Luyện cá : Trước kia trung tâm thường sử dụng trâu dùa để luyện nhưng những năm gần đây sử dụng lưới kéo để luyện và san cá Cá đạt kích thước 2,5-3 cm được san qua ao khác và đưa vào bể ương để tiến hành đưa bán theo đạt hàng của khách hàng 2.7.Kết luận và kiến nghị Sinh viên thực hiện... tiêm lần 1.Còn liều lượng 2/3 thuốc người ta lấy 1/5 thuốc rồi tiêm cho cá đực(Ở trung tâm người ta lấy đồng loạt 1ml để tiêm cho cá đực) Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt BỂ ĐẺ 2.4 Ấp trứng và ương cá bột, cá hương 2.4.1 Âp trứng cá Sau khi được tiêm thuốc cá được đưa vào bể đẻ và khoảng 6-8 giờ cá sẽ đẻ trứng người.. .Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt - Qúa trình sinh trưởng và phát dục của cá trắm cỏ trong ao nuôi vỗ chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thức ăn do con người cung cấp.Thành phần, số lượng, chất lượng thức ăn ảnh hưởng lớn đến chất lượng cá + Thức ăn gồm 2 loại: Thức ăn xanh : Gồm những thực vật mềm như: Ngô non, mạ non, cỏ non, bèo hoa dâu... độ đạm 30% nghiền nhỏ, nấu chín hoà tan nước, té đều khắp ao, số lượng cho ăn 0,5kg/vạn cá/ngày Từ tuần thứ hai trở đi cho ăn 0,5 – 0,8kg/vạn cá/ngày, số thức ăn tăng dần theo độ lớn của cá Lượng phân bón mỗi tuần một lần từ 20 - 30kg/100m2 té đều khắp ao Tiếp nước 3 - 4 lần /tháng, mỗi lần tăng thêm 30 - 40 cm nước trong ao (theo hình thức tháo nước đi, tiếp nước vào) để tạo điều kiện sinh thái tốt... nay ngày mai thả cá ngay (không đưa nước vào ao sớm trước nhiều ngày rồi mới thả cá) đưa nước vào ao từ từ: 0,8 m-1m-1,2m-1, 5 Kiểm tra độ pH, nồng độ ôxy hoà tan, nhiệt độ của nước lúc thả đạt tiêu chuẩn là thả được cá vào để nuôi Bước 2: Thả cá vào ao: Chọn lúc trời mát, nhiệt độ nước từ 25 –28 0Cthả cá xuống nước từ từ để cá quen dần với môi trường ao rồi mới đưa hết ra ao khỏi dụng cụ đựng cá, tránh . viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực. viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt Nguồn nước được lấy trực tiếp từ hồ chứa nước Thủy Tiên, luôn cung cấp nước. thành tốt đợt thực tập giáo trình này Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện : Phạm Tất Đạt Lớp : ĐH Nuôi trồng thủy sản K49 Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt  
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt pps, Báo cáo thực tập giáo trình phần thủy sản nước ngọt pps,

Từ khóa liên quan