Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học

107 829 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 09:17

Đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học sẽ phát triển cân đối và đồng bộ, đáp ứng sự phát triển của giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng, nếu đội ngũ cán bộ quản lý được xây dựng trên cơ sở của một hệ thống các biện pháp, được nghiên cứu một cách khoa học và thực tiễn rõ ràng. Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trờng tiểu học thành phố vinh tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay Chuyên ngành quản lý giáo dục Mã số : 60 14 05. luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục Ngời hớng dẫn khoa học : Vinh, năm 2004 Lời cảm ơn Với tình cảm chân thành, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với: - Khoa sau Đại học trờng Đại học Vinh, Hội đồng đào tạo cao học chuyên ngành Quản lý Giáo dục. - Các thầy giáo, cô giáo đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và viết luận văn. - Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tiến sĩ Đỗ Văn Chấn, ng- ời thầy đã hết sức tận tình, chu đáo trực tiếp hớng dẫn khoa học và giúp đỡ tôi hoàn thành khoá học. 1 Đồng thời tôi xin chân thành cảm ơn: - Lãnh đạo Thành uỷ và UBND Thành phố Vinh - Nghệ An - Lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT Thành Phố Vinh. - Các đồng chí Hiệu trởng, Phó Hiệu trởng các trờng Tiểu học Thành phố Vinh. - Gia đình, bè bạn và các đồng nghiệp đã động viên, khích lệ tôi học tập và hoàn thành luận văn này. Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Tôi kính mong sự chỉ dẫn, góp ý của các thầy giáo, cô giáo, bạn bè và đồng nghiệp. Thành phố Vinh, tháng 11 năm 2004 Tác giả luận văn Ký hiệu viết tắt CBQL Cán bộ quản lý GD - ĐT Giáo dục - Đào tạo TH Tiểu học NXB Nhà xuất bản QLGD Quản lý giáo dục BCHTW Ban chấp hành Trung ơng XHCN Xã hội chủ nghĩa TN-KT-XH Tự nhiên - kinh tế - xã hội KT - XH Kinh tế - xã hội NQ Nghị quyết UBND Uỷ ban nhân dân ĐHSP Đại học s mphạm CHXHCN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa CNH- HĐH Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá GDTH Giáo dục tiểu học GV Giáo viên HS Học sinh CĐSP Cao đẳng s phạm ĐH Đại học ĐHSP Đại học s phạm CSVC Cơ sở vật chất 2 Mục lục Mở đầu Trang 1. Lý do chọn đề tài: 3 2. Mục đích nghiên cứu 6 3. Khách thể nghiên cứu và đối tợng nghiên cứu 6 4. Giả thuyết khoa học 6 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 6. Các phơng pháp nghiên cứu 6 7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 7 8. Cấu trúc luận văn 7 9 . Kế hoạch nghiên cứu 7 Chơng 1. Cơ sở lý luận của vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trờng tiểu học 1.1 . Lịch sử của vấn đề nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tr- ờng học: 8 1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 9 1.3. Một số vấn đề chung về nhà trờng tiểu học 24 1.4. Những yêu cầu của việc xây dựng đội ngũ CBQL trờng tiểu học trong giai đoạn hiện nay 26 chơng 2. Thực trạng đội ngũ CBQL các trờng tiểu học thành phố vinh , tỉnh nghệ an 2.1 Khái quát lịch sử, điều kiện TN-KT-XH Thành phố Vinh. 31 2.2. Khái quát về giáo dục đào tạo Thành phố Vinh. 34 2.3. Thực trạng đội ngũ CBQL trờng tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 40 2.4. Thực trạng về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các tr- ờng tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 48 2.5. Nguyên nhân thành công và hạn chế của việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trờng tiểu học. 53 chơng 3. Một số biện pháp xây dựng đội ngũ CBQL trờng tiểu học thành phố vinh, tỉnh nghệ an 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp xây dựng đội ngũ CBQL trờng tiểu học. 55 3.2. Phơng hớng xây dựng đội ngũ CBQL trờng tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. 56 3.3.Một số biện pháp xây dựng đội ngũ CBQL trờng tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay 59 Kết luận - khiến nghị 3 I . Kết luận 77 II. Kiến nghị 78 Danh mục tài liệu tham khảo 80 Phần mục lục 82 Mở đầu 1. Lí do chọn đề tài: Khi bàn đến vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoá họp lần thứ 27 năm 1993 của UNESCO tại Pháp khẳng định: "Giáo dục là chìa khoá tiến tới một xã hội tốt hơn, vai trò của giáo dục là phát triển tiềm năng của con ngời, giáo dục là đòn bẩy mạnh mẽ nhất để tiến vào tơng lai, giáo dục là quyền cơ bản nhất của con ngời, giáo dục là điều kiện tiên quyết để thực hiện nhân quyền, dân chủ, hợp tác trí tuệ, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau" (26, Tr 22) Nh vậy, giáo dục là phơng tiện mà xã hội dùng để đổi mới và phát triển điều kiện sinh tồn của chính bản thân xã hội . Giáo dục có vai trò to lớn trong việc tái sản xuất sức lao động và thức tỉnh tiềm năng sáng tạo trong mỗi con ng- ời, tạo môi trờng cho sự phát triển kinh tế xã hội. Đến lợt mình, sự phát triển kinh tế xã hội lại tác động trở lại tạo điều kiện cho giáo dục phát triển. Ngày nay Đảng ta chủ trơng đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá (CNH-HĐH) nhằm mục tiêu dân giàu nớc mạnh xã hội công bằng văn minh, vững bớc đi lên CNXH. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII khẳng định: "Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con ngời, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững". Giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài, phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bớc vào thời kỳ CNH - HĐH đất nớc, ngành Giáo dục và Đào tạo đã và đang đứng trớc những cơ hội phát triển mới, đồng thời cũng phải đơng đầu với những thử thách mới; yêu cầu phát triển quy mô nhng phải bảo đảm chất lợng, nâng cao hiệu quả giáo dục - đào tạo. ở tất cả các bậc học, cấp học đang còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết từ mục tiêu, nội dung chơng trình, phơng pháp giáo dục - đào tạo, cơ chế quản lý, hệ thống chính sách đến huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục đào tạo và đặc biệt là các vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục - nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến chất lợng giáo dục - đào tạo. Đối với việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 4 dục, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nớc ta là khẳng định vai trò quyết định của nhà giáo trong việc nâng cao chất lợng giáo dục và tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý trong việc điều hành một hệ thống giáo dục đang ngày càng mở rộng và phát triển. Trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp, đất nớc ta đang đứng trớc những thời cơ và thách thức mới, trớc những yêu cầu của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, xu thế hội nhập quốc tế, đòi hỏi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải là lực lợng nòng cốt quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến lợc giáo dục Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 2 (khoá VIII) Ban Chấp hành Trung ơng, đồng chí Đỗ Mời khẳng định: "Khâu then chốt để thực hiện chiến lợc phát triển giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dỡng và tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cũng nh cán bộ quản lí giáo dục cả về chính trị, t tởng, đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ"( 8,Tr 13) Điều 86 Luật giáo dục ở khoản 1 qui định " xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lợc, quy hoạch , kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục" Khoản 4 và 5 nêu rõ phải: "Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục"; "Tổ chức chỉ đạo việc đào tạo bồi dỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục" (24,Tr 54-55) Điều 18 Điều lệ trờng tiểu học quy định: "Hiệu trởng trờng tiểu học phải là giáo viên có thời gian dạy học ít nhất 5 năm (không kể thời gian tập sự) ở bậc tiểu học hoặc bậc học cao hơn và đợc tín nhiệm về chính trị, đạo đức và chuyên môn, có năng lực quản lý trờng học, có sức khoẻ"(4,Tr 14) Việc xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL các trờng tiểu học có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn để góp phần nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu của bậc học tiểu học - bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân và yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá là vấn đề cấp bách và quan trọng. Từ khi cách mạng tháng 8 thành công cho đến nay, Đảng và Nhà nớc ta luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục nói chung và bậc học tiểu học nói riêng trong đó có vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trờng học đáp ứng với yêu 5 cầu của từng giai đoạn cách mạng. Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung - ơng Đảng (khoá VIII) đã đa ra 4 giải pháp quan trọng để phát triển GD&ĐT trong đó có giải pháp đổi mới công tác quản lý giáo dục. Căn cứ vào Luật Phổ cập giáo dục tiểu học ngày 12 tháng 8 năm 1991 và Luật giáo dục ngày 2 tháng 12 năm 1998. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Điều lệ trờng tiểu học ngày 11 tháng 7 năm 2000 đã quy định tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ; nhiệm vụ; quyền hạn của đội ngũ cán bộ quản lý, đó là những cơ sở quan trọng để xây dựng đội ngũ CBQL các trờng tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá. Xuất phát từ thực tiễn giáo dục ở Thành phố Vinh đang trên con đờng phát triển, việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trong những năm qua đã đạt đợc những kết quả nhất định, song vẫn tồn tại mâu thuẫn lớn cần giải quyết trong quá trình phát triển đó là: Giữa yêu cầu vừa phát triển nhanh quy mô GD-ĐT vừa phải gấp rút nâng cao chất lợng GD-ĐT, trong khi khả năng và điều kiện đáp ứng yêu cầu còn nhiều hạn chế, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý còn nhiều vớng mắc, cha phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của Thành phố. Vì vậy, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trờng tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hiện nay là rất cần thiết và vô cùng quan trọng để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Vinh hiện nay. Trong những năm gần đây, đã có những công trình khoa học đề cập đến những vấn đề khác nhau liên quan đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tr- ờng học nói chung và trờng tiểu học nói riêng. ở Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho đến nay cha có một công trình nghiên cứu khoa học nào bàn về vấn đề xây dựng đôi ngũ quản lý các trờng tiểu học. Với những lý do ở trên tôi chọn đề tài nghiên cứu: "Một số biện pháp xây dựng đôi ngũ cán bộ quản lý trờng tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay" 2. Mục đích nghiên cứu: 6 Trên cơ sở của việc hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trờng tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhằm hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý trờng tiểu học góp phần nâng cao chất lợng và phù hợp với tình hình phát triển giáo dục tiểu học ở địa phơng. 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu: - Khách thể nghiên cứu: Đội ngũ cán bộ quản lý ở các trờng tiểu học thuộc Thành phố Vinh - Đối tợng nghiên cứu: Những biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trờng tiểu học Thành phố Vinh. 4. Giả thuyết khoa học: Đội ngũ cán bộ quản lý các trờng tiểu học sẽ phát triển cân đối và đồng bộ, đáp ứng sự phát triển của giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng, nếu đội ngũ cán bộ quản lý đợc xây dựng trên cơ sở của một hệ thống các biện pháp, đợc nghiên cứu một cách khoa học và thực tiễn rõ ràng. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nói chung và đội ngũ cán bộ quản lý trờng tiểu học nói riêng. - Khảo sát, phân tích, đánh giá về thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý các tr- ờng tiểu học, thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trờng tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. - Đề xuất các biện pháp có tính khả thi nhằm xây dựng đôi ngũ cán bộ quản lý các trờng tiểu học Thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay. 6. Các phơng pháp nghiên cứu: - Nhóm phơng pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Nhà nớc, của Ngành và các tài liệu khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. - Nhóm phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra khảo sát thu thập các số liệu, tài liệu, phơng pháp chuyên gia, phơng pháp quan sát, phơng pháp điều tra xã hội học,v.v - Phơng pháp thống kê toán học. Xử lý kết quả nghiên cứu. 7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu: 7 - Đội ngũ cán bộ quản lý đợc nghiên cứu trong đề tài này đợc giới hạn ở Hiệu trởng và Phó Hiệu trởng các trờng tiểu học. - Phạm vi nghiên cứu: Các trờng tiểu học Thành phố Vinh. 8. Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chơng sau: - Chơng 1: Cơ sở lý luận của việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trờng tiểu học. - Chơng 2: Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trờng tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. - Chơng 3: Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trờng tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Cuối luận văn có danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục kèm theo. 9. Kế hoạch nghiên cứu: - Tháng 6,7: Tham khảo tài liệu và xây dựng đề cơng chi tiết - Tháng 8,9: Thu thập các tài liệu lý luận và khảo sát thực tiễn. - Tháng 9,10, 11: Xử lý số liệu, tài liệu và viết luận văn. - Tháng 12: Hoàn thiện luận văn và chuẩn bị bảo vệ. 8 Chơng 1. Cơ sở lý luận của vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trờng tiểu học 1.1 . Lịch sử của vấn đề nghiên cứu Từ thuở bình minh của nhân loại, quản lý là một vấn đề đợc đặc biệt quan tâm: Tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm tìm ra quy luật vận động và các nguyên tắc hoạt động của nó để làm thế nào quản lý có hiệu quả. Hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động. Chính sự phân công, hợp tác lao động nhằm đạt hiệu quả tốt hơn, năng suất cao hơn trong công việc đòi hỏi phải có sự chỉ huy phối hợp điều hành, kiểm tra, chỉnh lý phải có ngời đứng đầu. Đây là hoạt động giúp ngời thủ trởng phối hợp nỗ lực của các thành viên trong nhóm, trong cộng đồng, trong tổ chức đạt mục tiêu đề ra. Ngày nay trong sự nghiệp đổi mới đất nớc, vấn đề quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng là chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu khoa học, nhà quản lý thực tiễn. Vấn đề quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục là vấn đề có ý nghiã trong việc " Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dỡng nhân tài" , đặc biệt có ý nghiã to lớn trong việc nâng cao chất lợng giáo dục - đào tạo của nhà trờng. Trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận quản lý và quản lý giáo dục, từ năm 1990 trở về trớc đã có một số công trình , bài viết của nhiều tác giả bàn về lý luận quản lý trờng học và các hoạt động quản lý nhà trờng. Từ những năm đầu của thập kỷ 90 đến nay đã xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, đáng lu ý đó là: Giáo trình khoa học quản lý của PTS Phạm Trọng Mạnh ( NXB ĐHQG Hà Nội năm 2001); "khoa học tổ chức và quản lý một số vấn đề lý luận và thực tiễn" của trung tâm nghiên cứu khoa học tổ chức quản lý ( NXB thống kê Hà Nội 1999) ; "tâm lý xã hội trong quản lý" của Ngô Công Hoàn ( NXB ĐHQG Hà Nội năm 2002); tập bài giảng lý luận đại cơng về quản lý của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chí và PGS TS Nguyễn Thị Mĩ Lộc ( Hà Nội 1998); tập bài giảng lớp CBQL phòng GD - ĐT của trờng CBQL giáo dục và 9 đào tạo ( Hà Nội 2000); "công tác quản lý hành chính và s phạm của trờng tiểu học" của Jean valérien do Trờng CBQLGD&ĐT Hà nội xuất bản năm 1997. Bên cạnh đó còn có các bài viết đề cập đến lĩnh vực QLGD nh: "Vấn đề kinh tế thị tr- ờng, QL Nhà nớc và quyền tự chủ các trờng học" của Trần Thị Bích Liễu - Viện KHGD đăng trên tạp chí GD số 43 tháng 11/2002; "Đổi mới QLGD là khâu đột phá" của tác giả Quế hơng, đăng trên báo Giáo dục & Thời đại ngày 01/12/2002; " CBQLGD&ĐT trớc yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nớc" của cố thứ tr- ởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Lê Vũ Hùng đăng trên tạp chí số 60 tháng 6/ 2003 Từ trớc đến nay đã có nhiều đề tài nghiên cứu về việc xây dựng đội ngũ CBQL trờng học nói chung và CBQL trờng tiểu học nói riêng. Đối với Thành phố Vinh cha có một công trình nào đi sâu nghiên cứu việc xây dựng đội ngũ CBQL trờng tiểu học. Để đáp ứng với việc đổi mới nội dung chơng trình và phơng pháp dạy học mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Việc nghiên cứu đề xuất một số giải pháp xây dựng đội ngũ CBQL trờng tiểu học có ý nghiã lớn nhằm hoàn thiện cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn trong việc xây dựng đội ngũ CBQL trờng tiểu học đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 1.2.1- Khái niệm biện pháp: Theo Từ điển Tiếng Việt 1992 của Viện khoa học xã hội Việt Nam thì biện pháp có nghĩa là: Cách làm, cách giải quyết một vấn đề cụ thể. 1.2.2- Khái niệm xây dựng: Theo Đại từ điển Tiếng Việt - NXB Văn hoá Thông tin 1999 thì xây dựng có nghĩa là: (1) . " Làm nên, gây dựng nên". (2) . " Tạo ra cái có giá trị tinh thần, có nội dung nào đó". Động từ xây dựng có nhiều nghĩa: Một trong các nghĩa của động từ này là: " Làm cho hình thành một tổ chức, hay một chỉnh thể xã hội, chính trị, kinh tế, văn hoá, theo một phơng hớng nhất định" ( 27, Tr 1105) Nói đến xây dựng, nó đợc hiểu bao hàm cả về số lợng và chất lợng. Xây dựng luôn gắn với sự phát triển , phát triển phải dựa trên cơ sở của thế ổn định. Phát triển là quá trình biến đổi từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, thấp đến cao, từ 10 [...]... bộ quản lý là xây dựng con ngời - Nghĩa hẹp hơn, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trờng học là xây dựng nguồn lực ngời trong ngành giáo dục; đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực lao động, làm cho mỗi ngời tự phát triển bản thân * Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý để đội ngũ đó đợc biến đổi theo chiều hớng đi lên, xây dựng đội ngũ đủ về số lợng, từng bớc nâng cao chất lợng, đồng bộ về cơ cấu Đó... cốt là đội ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục cần tập trung vào những nhiệm vụ sau: "Nâng cao chất lợng, hiệu quả giáo dục tạo chuyển biến cơ bản về chất lợng giáo dục, trớc hết nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo, thực hiện giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng giáo dục t tởng, lối sống cho ngời học " (12, Tr 127) b) Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý - Với nghĩa chung nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ quản. .. - Xây dựng tốt mối quan hệ lành mạnh Vấn đề cơ bản của xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý là đảm bảo số lợng và nâng cao chất lợng đội ngũ nhằm giúp họ hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của ngời quản lý Chất lợng của đội ngũ đợc hiểu trên bình diện chất lợng và số lợng Tuy có phân biệt số lợng với chất lợng nhng số lợng luôn gắn chặt với chất lợng, chất lợng bao hàm số lợng * Xét đến chất lợng đội ngũ cán. .. và học nhằm đạt đợc mục đích của GD - ĐT 1.2.8 - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý a) Một số nội dung về công tác cán bộ trong Nghị quyết của Đảng: Trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vai trò đội ngũ cán bộ cực kỳ quan trọng vì họ là ngời vạch ra các kế sách, ngời tổ chức thực hiện các mục tiêu đề ra Vì vậy việc nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ trở nên quan trọng và cấp bách - " Một. .. luôn gắn chặt với chất lợng, chất lợng bao hàm số lợng * Xét đến chất lợng đội ngũ cán bộ quản lý phải xét đến các mặt - Số lợng đội ngũ - Chất lợng đội ngũ: Về phẩm chất và năng lực Đội ngũ đợc đánh giá là có chất lợng khi đội ngũ đủ về số lợng, đảm bảo chất lợng, đồng bộ về cơ cấu Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trờng học là vấn đề cốt lõi của việc phát triển nguồn nhân lực ngời, nguồn lực quý báu nhất... việc xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL trờng tiểu học trong giai đoạn hiện nay: Trớc hết phải xây dựng đội ngũ CBQL có đợc số lợng theo quy định Mỗi trờng có một Hiệu trởng, một đến hai Phó Hiệu trởng Xây dựng, phát triển đội ngũ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp, nhà s phạm mẫu mực Phát triển đội ngũ CBQL phải là ngời có chuyên môn từ loại khá trở lên, có năng lực quản lý,... HĐH đất nớc đã xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020 là : " Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ trung ơng đến cấp cơ sở, đặc biệt là cán bộ đứng đầu, có phẩm chất và năng lực, có đủ 23 bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trờng giai cấp công nhân, đủ về số lợng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi sự... lại: Xây dựng đội ngũ CBQL trờng tiểu học là làm cho đội ngũ CBQL có đủ về số lợng, có cơ cấu phù hợp, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, có khả năng thiết kế, tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ 25 quản lý trờng tiểu học đáp ứng với yêu cầu của công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.3 một số vấn đề chung về nhà tr ờng tiểu học 1.3.1- Vị trí của trờng tiểu học. .. lý của trờng tiểu học thể hiện đầy đủ bản chất của hoạt động quản lý, mang tính xã hội, tính khoa học, tính kỹ thuật và nghệ thuật của hoạt động quản lý Chủ thể quản lý của trờng tiểu học chính là bộ máy quản lý giáo dục trờng học ( Hiệu trởng, Phó Hiệu trởng) - Quản lý ở trờng tiểu học chủ yếu quản lý các mặt: + Quản lý quá trình giáo dục - đào tạo + Quản lý trờng sở - CSVC - thiết bị + Quản lý hành... cho số lợng và chất lợng luôn vận động đi lên trong mối hỗ trợ bổ sung lẫn nhau tạo nên thế càng bền vững 1.2.3 - Khái niệm đội ngũ: Có nhiều quan niệm và cách hiểu khác nhau về đội ngũ Ngày nay, khái niệm đội ngũ đợc dùng cho các tổ chức trong xã hội một cách rộng rãi nh: " Đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ trí thức, đội ngũ y, bác sĩ đều xuất phát theo cách hiểu của thuật ngữ quân sự về đội ngũ, . việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trờng tiểu học. 53 chơng 3. Một số biện pháp xây dựng đội ngũ CBQL trờng tiểu học thành phố vinh, tỉnh nghệ an 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp xây dựng đội. luận của việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trờng tiểu học. - Chơng 2: Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trờng tiểu học Thành phố Vinh,. xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nói chung và đội ngũ cán bộ quản lý trờng tiểu học nói riêng. - Khảo sát, phân tích, đánh giá về thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý các tr- ờng tiểu

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan