Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường THCS Thiệu Khánh

17 2.3K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:27

. ú l v vn, chng ai t nhiờn Nguyễn Thu H ờng Tr ờng THCS Thiệu Khánh 13 Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường THCS Thiệu Khánh mang tiền cho mình. Đúng chẳng ai cho không. II. Một số biện pháp để xây dựng đội ngũ CBGV ở trờng THCS Thiệu Khánh: Xuất phát từ thực trạng của nhà trờng, từ các phơng pháp nghiên cứu tìm hiểu các biện pháp quản lý của BGH để xây dựng đội. http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=trungtam2011@ymail.com&hrID=36522 NguyÔn Thu H êng Tr– êng THCS ThiÖu Kh¸nh 15 Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường THCS Thiệu Khánh + Địa chỉ mail: đây là địa chỉ mail của thầy

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan