0

SKKN một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch

30 1,759 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:58

Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà MC LC PHN M U: Trang I. Lý do chn đ tài…………………………………………………… 2 II. Mc đích nghiên cu………………………………………………… 3 III. Nhim v nghiên cu……………………………………………… 3 IV. i tng nghiên cu……………………………………………… 3 V. Phng pháp nghiên cu…………………………………………… 4 PHN NI DUNG: 5 I. C s lý lun và c s thc tin ca đ tài…………………………… 5 1. C s lý lun…………………………………………………………. 5 2. C s thc tin………………………………………………………… 8 II. Thc trng xây dng nhà trng vn hóa - trng THPT s 2 Bc Hà 9 1. c đim tình hình trng THPT s 2 Bc Hà… 9 2. Thc t các hot đng xây dng NTVH……………………………… 10 III. Mt s gii pháp xây dng NTVH – THPT s 2 Bc Hà nm hc 2010 - 2011 13 1. Gii pháp xây dng “phn ni” ca nhà trng vn hóa 13 2. Gii pháp xây dng “phn chìm” ca nhà trng vn hóa 14 3. Các gii pháp c th 15 3.1. Tng cng s lãnh đo ca ng, hiu qu qun lý ca Ban Giám hiu trong vic thc hin nhim v xây dng nhà trng vn hoá. 15 3.2. V ai trò ca ngi Hiu trng trong vic xây dng nhà trng vn hóa. 17 3.3. Nâng cao nhn thc cho giáo viên, cán b, công chc và toàn th hc sinh đ xây dng NTVH 18 3.4. Phát huy sc mnh tng hp ca giáo viên và hc sinh trong trng làm chuyn bin mnh m cuc vn đng ……………………………………. 19 3.5. Xây dng và thc hin các quy tc ng x vn hóa trong nhà trng 21 3.6. Tng cng các bin pháp giáo dc hành vi vn hóa cho hc sinh hin nay: 24 3.7. Tng cng xây dng ngun lc và c s vt cht cho các hot đng 27 3.8. Xây dng mt môi trng đo đc tích cc, trong sáng, lành mnh trong Nhà trng. 28 PHN KT LUN : 29 Tài liu tham kho. 30 Trng THPT s 2 Bc Hà 1 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà PHN M U I. Lý do chn đ tài Theo tinh thn Ngh quyt ca ng, s nghip công nghip hoá, hin đi hoá mà chúng ta đang tin hành nhm xây dng c s vt cht cho Ch ngha xã hi đang đt ra nhim v cp bách là xây dng mt xã hi không ch có nn kinh t và khoa hc công ngh phát trin cao, cùng vi nó phi là mt môi trng vn hóa trong sch, lành mnh, thc s là ngun nng lng tinh thn, là “cái nôi” nuôi dng tâm hn, phát trin trí tu và hình thành nhân cách con ngi. i hi ng toàn quc ln th X cng khng đnh, phi phát trin nhanh nhng bn vng; tng trng kinh t phi đi đôi vi thc hin tin b, công bng xã hi và bo v môi trng; mc tiêu chân – thin – m là mc đích vn ti ca vn hoá Vit Nam. Bên cnh nhng thành tu đáng t hào mà Vit Nam đã đt đc trong công cuc đi mi va qua, cng phi nghiêm túc nhìn nhn v thc trng môi trng vn hóa nc ta vn còn nhiu hn ch, bt cp đáng lo ngi: s gia tng nhanh chóng ca t nn xã hi; s bng hoi đo đc, li sng ca mt lp ngi trong xã hi, đc bit là lp thanh niên tr; s tn công, phá hoi nhiu mt ca các th lc thù đch trong và ngoài nc đang làm xói mòn đo đc, li sng, phá v thun phong m tc, đo ln k cng, phép nc …  lnh vc Giáo dc – ào to, nhiu c s đào to và trng hc cha thc s coi trng vn đ xây dng môi trng giáo dc lành mnh đ đào to nhng con ngi phát trin toàn din. Nhiu trng hc mi ch quan tâm ti vic truyn th kin thc cho hc sinh, cha chú trng đúng mc đn vic giáo dc phm cht đo đc, phát trin nhân cách con ngi. Mt s hin tng tiêu cc ny sinh không đc kp thi un nn dn đn nhng hu qu đáng tic trong hc sinh, sinh viên: lang thang bi đi, trm cp, cp git, ma tuý, mi dâm, .v.v… Trt t hc đng  mt s trng cha đc đm bo, mi quan h gia nhà trng – gia đình – xã hi lng lo, to điu kin cho các t nn xã hi lun lách, thâm nhp vào hc đng. Môi trng giáo dc  mt s ni còn thiu lành mnh bi hot đng “thng mi hoá Trng THPT s 2 Bc Hà 2 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà giáo dc” ca mt s thy cô giáo.  mt vài trng hc, c s vt cht phc v hc tp còn cha đc trang b đy đ, bàn gh thiu thn, sân chi nhiu rác, nhà v sinh thiu sch s, môi trng không khí b ô nhim … làm nh hng đn cht lng giáo dc. ây là nhng bc xúc, đòi hi s quan tâm hàng đu ca các cp lãnh đo, các c quan đoàn th trên đa bàn. Bên cnh đó, cùng vi gia đình, nhà trng là “cái nôi” đu tiên trong quá trình giáo dc, hình thành và phát trin nhân cách con ngi, to nên ngun nguyên khí ca quc gia. Vì th đ giáo dc các em, nhng ch nhân tng lai ca đt nc thành mt con ngi phát trin toàn din thì đu tiên phi chú ý đn vic xây dng nhà trng vn hóa, nhà giáo mu mc.Vn đ xây dng mt nhà trng vn hóa đc coi là có tính sng còn đi vi mi trng, vì nu trng hc mà thiu vn hóa thì không th làm đc chc nng chuyn ti nhng giá tr kin thc và nhân vn cho th h tr. Xut phát t tình hình đó, đng thi nhm thc hin hiu qu cuc vn đng xây dng “Trng hc thân thin – Hc sinh tích cc” mà ngành giáo dc đang trin khai hin nay và tin ti xây dng mt nhà trng đt tiêu chun “Nhà trng vn hóa – nhà giáo mu mc – hc sinh thanh lch”, tôi đã chn đ tài: “Mt s bin pháp xây dng nhà trng vn hoá  trng THPT s 2 Bc Hà ” nhm trao đi kinh nghim trong công tác qun lý ch đo ti nhà trng, giúp cho vic thc hin nhim v nm hc ngày càng đt hiu qu cao. II. Mc đích nghiên cu.  tài nghiên cu đ xut mt s bin pháp ch đo thc hin xây dng nhà trng vn hóa ( NTVH )  trng THPT s 2 Bc Hà nm hc 2010 - 2011. III. Nhim v nghiên cu. 1. Nghiên cu c s lý lun, c s thc tin ca vic xây dng NTVH nói chung và trng THPT s 2 Bc Hà nói riêng. 2. ánh giá thc trng ca vic xây dng NTVH  trng THPT s 2 Bc Hà - Lào Cai. Trng THPT s 2 Bc Hà 3 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà 3.  xut mt s bin pháp nhm xây dng Nhà trng vn hoá, nhà giáo mu mc, hc sinh chm ngoan. y mnh phong trào thi đua “Dy tt – Hc tt”, đi mi phng pháp dy hc, nâng cao hiu qu giáo dc toàn din; thc hin cuc vn đng “Dân ch – K cng – Tình thng – Trách nhim” trong trng THPT s 2 Bc Hà IV. i tng nghiên cu. Nhng bin pháp ch đo thc hin xây dng NTVH trong trng THPT. V. Phng pháp nghiên cu. 1. Nhóm phng pháp nghiên cu lý lun 2. Nhóm phng pháp nghiên cu thc tin 3. Phng pháp điu tra, kho sát, thc nghim. 4. Phng pháp mô t 5. Phng pháp phân tích 6. Phng pháp tng hp, tng kt kinh nghim. Trng THPT s 2 Bc Hà 4 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà PHN NI DUNG I. C s lý lun và c s thc tin ca đ tài 1. C s lý lun : Tiêu chun: Nhà trng vn hóa – Nhà giáo mu mc – Hc sinh thanh lch 1.1.Tiêu chun chung: - Nhà trng vn hoá: Khung cnh đp - Nn np tt - Cht lng cao - Nhà giáo mu mc: Phm cht tt - Chuyên môn gii - Phong cách đp - Hc sinh thanh lch: o đc tt - Hc tp gii – Li sng đp 1.2. Ni dung c th: * Nhà trng vn hóa: - Khung cnh đp: + Có đ điu kin c s vt cht, trang thit b, có bin pháp gi gìn, khai thác tt tài sn, c s vt cht phc v dy và hc. + Cnh quan s phm đm bo xanh, sch, đp; môi trng giáo dc lành mnh, vn hoá, an toàn. + Các phòng hc, phòng làm vic, phòng chc nng, th vin, phòng thí nghim b trí khoa hc, ngn np, sch đp, phc v hiu qu cho các hot đng ca nhà trng. - Nn np tt: + Nghiêm chnh chp hành pháp lut ca nhà nc, các quy đnh, quy ch chuyên môn ca ngành, các quy đnh v ci cách th tc hành chính. m bo k cng trong qun lý, thc cht trong đánh giá; nn np làm vic, hc tp, hi hp khoa hc, thit thc và hiu qu. + Xây dng và thc hin tt Quy ch dân ch, quy đnh trách nhim ca các thành viên trong nhà trng. Trin khai có hiu qu cuc vn đng Dân ch - K Trng THPT s 2 Bc Hà 5 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà cng - Tình thng - Trách nhim. Xây dng và gi gìn khi đoàn kt trong tp th nhà trng. m bo ch đ thông tin báo cáo. + Thc hin np sng vn minh, t chc tt các phong trào thi đua và các hot đng giáo dc trong nhà trng - Cht lng cao: + Thc hin tt các hot đng giáo dc toàn din, thc hin đi mi và đt kt qu cao trong hot đng dy và hc. Thc hin tt công tác xã hi hoá giáo dc. + Thc hin tt công tác xây dng và nâng cao cht lng đi ng giáo viên, cán b qun lý giáo dc. + t danh hiu thi đua “Trng Tiên tin” tr lên. * Nhà giáo mu mc: - Phm cht tt: + Yêu nc, yêu quê hng, làng xóm, yêu ngh, yêu tr, thc hin tt đng li giáo dc ca ng, nghiêm chnh chp hành pháp lut ca nhà nc, quy đnh, quy ch ca ngành. + Có tinh thn tp th, ý thc trách nhim, ý thc t chc k lut và tinh thn đoàn kt. Có đo đc trong sáng, tn tu vi ngh, gng mu, trung thc, cn kim liêm chính, chí công vô t. - Chuyên môn gii: + Tích cc tham gia các sinh hot chuyên môn, đm bo ngày công lao đng cao. Thc hin có hiu qu vic đi mi dy hc. + Thng xuyên tham gia hot đng bi dng và t bi dng nâng cao trình đ, thc hin có cht lng công tác nghiên cu khoa hc, đúc kt sáng kin kinh nghim, có ý thc hc hi, đc đng nghip tin cy. + Cht lng dy hc và công tác tt, đc hc sinh và ph huynh tin tng. t danh hiu Chin s thi đua hoc Lao đng tiên tin tr lên. Trng THPT s 2 Bc Hà 6 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà - Phong cách đp: + Có nn np làm vic khoa hc, li sng lành mnh, ng x giao tip vn hoá. Quan h tt vi đng nghip và ph huynh hc sinh. + Trang phc, tác phong, ngôn ng, c ch th hin np sng thanh lch ca ngi thy, có tác dng làm gng cho hc sinh noi theo. + Gia đình đc công nhn là “Gia đình vn hoá”. * Hc sinh thanh lch: - o đc tt: + Có ý thc phn đu tu dng, đng c hc tp đúng đn. Có tinh thn khc phc khó khn, vn lên trong hc tp và công tác. Tích cc, gng mu trong các hot đng tp th, tham gia xây dng nhà trng. + Bit kính trên, nhng di, trng già, quý tr, đoàn kt thân ái vi bn bè. + c xp loi đo đc Tt, đc tp th tín nhim. - Hc tp gii: + Có phng pháp hc tp khoa hc, đt kt qu cao và đng đu  các môn hc, các mt hot đng. + Có ý thc rèn luyn, tinh thn t hc, không ngng nâng cao kin thc toàn din. Hng hái tham gia các hot đng vn ngh, th dc th thao đ tr thành con ngi phát trin toàn din. Trung thc trong hc tp và kim tra, thi c. Có ý thc giúp đ bn trong hc tp. + t danh hiu Hc sinh Tiên tin tr lên. - Li sng đp: + Có nn np tt trong hc tp, sinh hot, vui chi, gii trí; gi gìn trt t, v sinh ni công cng; có ý thc hc tp đ hiu bit, k tha và phát huy truyn thng vn hoá và np sng thanh lch. Trang phc, giao tip, ng x có vn hoá. Trng THPT s 2 Bc Hà 7 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà + Nghiêm chnh chp hành pháp lut, thc hin tt ni quy, quy ch ca nhà trng. Có ý thc bo v môi trng, bo v ca công. Tích cc đu tranh vi các biu hin không lành mnh và phòng chng các t nn xã hi. Các mi quan h trên nu đc nhà trng chú ý thc hin tt, cht ch và đng b thì chc chn các trng THPT s đt hiu qu tt hn v các mt giáo dc và tr thành đa ch tin cy ca hc sinh và ph huynh. 2. C s thc tin. Hin nay s du nhp li sng và sn phm công ngh hin đi t các nc phát trin đã làm không ít hc sinh xa ri các giá tr đo đc truyn thng, hình thành t tng hng th, n chi, đua đòi, chu tác đng ca t nn xã hi. Nhng biu hin vn hóa lch lc, li sng thiu lành mnh, nhng hin tng tha hóa, nhng sai lch chc nng, chun mc giá tr, đo đc, xa ri thun phong m tc ca dân tc…đang xut hin trong đi sng vn hóa ca hc sinh. S phát trin và lan rng ca h thng Internet bên cnh mt tích cc giúp phát trin tri thc, cp nht nhng thành công, m rng hiu bit và tng cng các mi quan h cng đã có nhng tác đng tiêu cc đn đi sng ca hc sinh. T vic s dng Internet làm công c gii trí tiêu phí thi gian, sc lc và tin bc vào game online, s dng tin ích chát, truy cp trang web đen nh mt thú tiêu khin, sinh ra thói la lc, mua bán đ đc o bng tin tht T môi trng giao tip o, nhiu hc sinh đã o hoá nhng thông tin cá nhân (tên, tui, gii tính, đa phng c trú, hình dáng ) và đi đn cung cp thông tin gi. Hin tng mt b phn hc sinh hin nay mc các t nn xã hi là vn đ khin gia đình, nhà trng và toàn xã hi không khi lo lng. Theo thng kê ca Cc Thng kê ti phm, Vin Kim sát nhân dân ti cao, hc sinh d mc phi nhng ti phm nh: cp ca, git ngi, vn chuyn ma túy Nm 2009 và 3 tháng đu nm 2010, riêng tr em di 16 tui có 7000 v vi phm, chim đn 70% ti phm v thành niên di 18 tui. Công an các đa phng đã khi t điu tra 8.531 v vi 11.732 đi Trng THPT s 2 Bc Hà 8 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà tng  tt c các ti danh này. X lý hành chính lên ti 35.463 v vi 48.187 đi tng; trong đó giao cho gia đình giáo dc 21.484 đi tng, xã phng qun lý, giáo dc 8.892 đi tng, lp h s đa đi trng giáo dc 5.616 đi tng, áp dng các bin pháp khác 11.677 đi tng. Trong hàng lot các v cp, đâm, chém… va qua, hu ht hung th đu trong đ tui rt tr, thm chí ch mi 16 – 17 tui. II. THC TRNG XÂY DNG NHÀ TRNG VN HOÁ - TRNG THPT S 2 BC HÀ 1. c đim tình hình Trng THPT s 2 Bc Hà Trng THPT s 2 huyn Bc Hà đc thành lp nm 2004 theo Quyt đnh s 310/Q-UB ngày 02 tháng 6 nm 2004 ca UBND tnh Lào Cai. Tr s nhà trng đt ti Xã Bo Nhai, Huyn Bc Hà, tnh Lào Cai. Sau 6 nm thành lp và trng thành, trng THPT s 2 Bc Hà đã tng nhanh v s lng, phát trin mnh v quy mô, c s vt cht, nâng cao dn v cht lng giáo dc. Quán trit tinh thn Ngh quyt Trung ng 2 (Khoá VIII) ca ng coi Giáo dc & ào to, Khoa hc & Công ngh là “Quc sách hàng đu”. Trong nhng nm qua, s nghip giáo dc ca trng THPT s 2 Bc Hà có bc phát trin mi. Nhà trng đã t chc sp xp phát trin trng lp khang trang, ci thin khung cnh s phm đáp ng nhu cu hc và tr thành đa ch tin cy ca cha m hc sinh và hc sinh 6 xã h huyn Bc Hà và 2 xã Xuân Quang, Phong Niên thuc huyn Bo Thng. C s vt cht ca trng cng đc đu t đáng k. H thng lp hc đc điu chnh, xây dng, tu b đm bo các điu kin hc tp và vui chi ca hc sinh. Vi din tích rng, thoáng mát đáp ng đc điu kin cho các em hc sinh vui chi và hc tp. Vic bi dng đào to, chun hoá đi ng giáo viên cng đem li nhiu kt qu tt. Nm hc 2010 – 2011, tng s CBQL, giáo viên toàn trng là 31 đng chí, s giáo viên đt chun 96.8%. i ng giáo viên ngoài vic phn đu bi dng chuyên môn qua các phong trào “dy tt, hc tt” còn đc b sung kin thc, rèn Trng THPT s 2 Bc Hà 9 Sáng kin kinh nghim V Thu Hng - Hiu trng THPT s 2 Bc Hà luyn đo đc ngh nghip qua các đt bi dng theo chng trình qui đnh, các bui sinh hot t tng thng k. T khi thành lp đn nay trng đã đt đc nhng thành tích nh sau: - Trng liên tc đt danh hiu tp th Lao đng tiên tin. - Chi b liên tc đt Chi b trong sch vng mnh. - S cán b giáo viên gii cp tnh: 01 - S giáo viên gii cp trng: 29 lt. - Công đoàn: Liên tc đt công đoàn vng mnh. - oàn thanh niên: Liên tc đt danh hiu oàn trng vng mnh xut sc. 2. Thc t các hot đng xây dng nhà trng vn hóa trong trng THPT s 2 Bc Hà nhng nm qua Nhn thc rõ tm quan trng ca vic thc hin xây dng NTVH, thc hin nghiêm túc Chng trình và k hoch hot đng ca S giáo dc & đào to Lào Cai, trong nhng nm va qua, trng THPT s 2 Bc Hà đã tin hành các nhiêm v đ tin ti xây dng Nhà trng vn hoá, nhà giáo mu mc, hc sinh chm ngoan, hc gii. y mnh phong trào thi đua “Dy tt – Hc tt”, đi mi phng pháp dy hc, nâng cao hiu qu giáo dc toàn din; thc hin cuc vn đng “Dân ch – K cng – Tình thng – Trách nhim”, trin khai cuc vn đng “Nói không vi tiêu cc trong thi c và bnh thành tích trong giáo dc” trong nhà trng, xây dng môi trng thân thin, hc sinh hot đng tích cc. Nh nhng c gng vn lên ca tp th nhà trng, đng thi có s quan tâm ch đo sát sao ca Ban giám hiu, s phi kt hp cht ch gia các lc lng xã hi. Trong nhng nm va qua, đc bit nm hc 2009 - 2010 hot đng xây dng NTVH đã có s chuyn bin rõ rt c v cht lng và ni dung, đc bit trong giáo dc toàn din cho hc sinh. 2.1. i vi hc sinh: Trng THPT s 2 Bc Hà 10 [...]... nên ã xem nh vi c giáo d c u n n n con em mình trong ho t phát huy nh ng m t ã ng xây d ng nhà tr ng v n hóa t tr c và kh c ph c nh ng t n t i ng THPT s 2 B c Hà, c n ph i có nh ng gi i pháp c th III M T S THPT S GI I PHÁP XÂY D NG NHÀ TR 2 B C HÀ N M H C 20 10 – 20 11 1 Gi i pháp xây d ng “ph n n i” c a nhà tr 1.1 Ti p t c y m nh xây d ng tr ng v n hóa: ng h c “Xanh - s ch - - Quan tâm xây d ng khung... h c sinh k t h p v i phong trào xây d ng Nhà tr ng v n hoá – Nhà giáo m u m c – H c sinh ch m ngoan” Quá trình th c hi n nhi m v xây d ng nhà tr và tri n khai k ho ch ho t ng v n hóa c ti n hành theo cách xây d ng ng, thông qua các khâu nh : - Giáo viên óng góp ý ki n xây d ng k ho ch - Ban giám hi u có bi n pháp qu n lý ch o ho t ng - Ban ch p hành Công oàn xây d ng kh i oàn k t n i b Ho t ng xây. .. trò, nhà giáo c ng tác vào cha m h c sinh, t o d ng ni m tin c a gia ình vào nhà tr Tr ng c a mình, nhà giáo i u ch nh thái ng THPT s 2 B c Hà t tri ng v i, do v y nh m t l t nhiên, c ng là “nghi p” c a mình, nhà giáo ph i m u m c T m u m c làm g th i b ng t m g i truy n 18 ng và nhà giáo, ng ng , hành vi c a cha m khi Sáng ki n kinh nghi m V Thu H Xây d ng NTVH c n ph i huy ng ng - Hi u tr ng THPT s 2. .. hi n xây d ng NTVH u t k t qu cao b i v i BGH nhà tr ng : - Th c hi n hình th c tuyên truy n, nh m giáo d c cho cán b giáo viên, h c sinh trong nhà tr Tr ng v xây d ng n p s ng v n minh, ng THPT s 2 B c Hà 16 i s ng v n hóa trong nhà Sáng ki n kinh nghi m V Thu H ng - Hi u tr ng THPT s 2 B c Hà tr ng, tham m u v i ph huynh tr ng m i thêm nhi u cây xanh, t o c nh quan môi tr ng luôn xanh - s ch -V n... v n hoá nh t i vi c nâng cao ch t l ng và hi u ng THPT s 2 B c Hà trong th i k hi n nay Xây d ng NTVH nh m áp ng nh ng nhu c u v n hoá, giáo d c h c sinh, góp ph n hình thành và hoàn thi n nhân cách c a h c sinh Xây d ng NTVH t t Tr ng THPT s 2 B c Hà 15 p c n thi t có s ch o Sáng ki n kinh nghi m và tham gia c a các c p u V Thu H ng - Hi u tr ng THPT s 2 B c Hà ng, s qu n lý c a Ban giám hi u Nhà tr... ng, cách ng x v n hóa - B n thân m i CBGV tích c c tham gia v n hóa t t, v n minh - s ch d ng nhà tr ng xanh - s ch - - M i CBGV Tr p - an toàn; v n ng ký xây d ng n v có i s ng ng ph huynh tích c c tham gia xây p và v n minh ng ký xây d ng ít nh t m t i m sáng v n hóa t i c quan ng THPT s 2 B c Hà 20 Sáng ki n kinh nghi m V Thu H ng - Hi u tr ng THPT s 2 B c Hà - Tích c c ng ký xây d ng gia ình v n... th n luy n Tr ng THPT s 2 B c Hà: ng THPT s 2 B c Hà 22 ng viên tích c c h c t p, rèn Sáng ki n kinh nghi m V Thu H ng - Hi u tr ng THPT s 2 B c Hà - Không phát ngôn b a bãi, l i nói khi di n t có v n hóa - Hàng ngày - Có thái n tr ng, l p, b n bè chào h i thân thi n, vui v kính trên nh ng d i, s n sàng chia s v i m i ng i - Khi g p th y cô giáo, cán b nhân viên chào h i ni m n - Tuy t i không gây... ng ng xuyên h ng h c sinh ph n nh ng, l p ra l p", là ngu n i" tr ng u theo tiêu chí c a Nhà tr ng v n hoá – Nhà giáo m u m c - H c sinh thanh l ch” 3.5 Xây d ng và th c hi n các quy t c ng x v n hóa trong nhà tr 3.5.1 Các yêu c u trong vi c xây d ng quy t c ng x trong nhà tr ng ng: a Xây d ng m i quan h thân thi n gi a th y và trò: - Th y cô giáo ph i h t lòng th ng yêu giúp h c sinh, t o nhi u c h... hóa - M i ng i u có trách nhi m gi gìn v sinh s ch s , ch m lo c nh quan, b o v c s v t ch t c a nhà tr - Tác phong, o c, l i s ng m u m c - Không xâm ph m Tr ng ng THPT s 2 B c Hà n danh d , thân th 23 h c sinh noi theo ng nghi p và h c sinh Sáng ki n kinh nghi m - K p th i trao i, ra trong nhà tr V Thu H ng - Hi u tr ng THPT s 2 B c Hà xu t v i lãnh o khi có nh ng tình hu ng b t th ng x y ng - M... bi n rõ r t trong vi c giáo d c toàn di n h c sinh yêu c u c a s nghi p giáo d c nh ng con ng y tri th c, v n hoá và nhi m v m i cho nhà tr h i m i, nh ng con ng ng t i xây d ng nhà tr áp ng i toàn di n có ng v n hóa t ra yêu c u ng trong th i gian t i là ph i ti p t c xây d ng nhà tr ng v n hóa – nhà giáo m u m c – h c sinh ch m ngoan Quá trình xây d ng NTVH Tr ng THPT s 2 B c Hà trong th i gian v . chun: Nhà trng vn hóa – Nhà giáo mu mc – Hc sinh thanh lch 1.1.Tiêu chun chung: - Nhà trng vn hoá: Khung cnh đp - Nn np tt - Cht lng cao - Nhà giáo mu mc: Phm cht tt -. TRNG XÂY DNG NHÀ TRNG VN HOÁ - TRNG THPT S 2 BC HÀ 1. c đim tình hình Trng THPT s 2 Bc Hà Trng THPT s 2 huyn Bc Hà đc thành lp nm 20 04 theo Quyt đnh s 310/Q-UB. NTVH – THPT s 2 Bc Hà nm hc 20 10 - 20 11 13 1. Gii pháp xây dng “phn ni” ca nhà trng vn hóa 13 2. Gii pháp xây dng “phn chìm” ca nhà trng vn hóa 14 3. Các gii pháp c
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch, SKKN một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch,

Từ khóa liên quan