LUẬN VĂN: Vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty cổ phần Xây dựng số 2 - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội ppt

100 703 3
LUẬN VĂN: Vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty cổ phần Xây dựng số 2 - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội ppt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LUẬN VĂN: Vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí Cơng ty cổ phần Xây dựng số - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội mở đầu Tính cấp thiết đề tài Xây dựng (XDCB) ngành sản xuất vật chất quan trọng kinh tế quốc dân quốc gia Đặc biệt Việt Nam, đất nước phát triển XDCB coi ngành kinh tế mũi nhọn đất nước, thu hút quan tâm đầu tư nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt nhà đầu tư nước nên ngành XDCB Việt Nam phải chịu sức ép cạnh tranh lớn Mặt khác, vốn ngành sản xuất công nghiệp mũi nhọn, với chi phí cho đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng lớn tổng ngân sách nhà nước ngân sách doanh nghiệp nên hoạt động đầu tư XDCB lĩnh vực nhạy cảm Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế lan rộng nay, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực XDCB lĩnh vực ảnh hưởng nặng nề thị trường bất động sản đóng băng, chi phí đầu tư lớn mà khơng thu hồi vốn, mặt khác cơng trình nhận thầu, định thầu khơng có vốn để thực hiện, nhiều cơng trình chậm tiến độ, thiếu tính khả thi khơng ảnh hưởng lớn đến tình hình tài doanh nghiệp mà cịn gây nhiều khó khăn việc quản lý, hạch tốn doanh thu chi phí dự án đầu tư Do tính đặc thù ngành XDCB nên việc hạch tốn doanh thu chi phí Hợp đồng xây dựng (HĐXD) vốn phức tạp lại khó khăn Mặt khác, thực tế việc hạch tốn doanh thu chi phí doanh nghiệp XDCB chưa thực thống nhất, chưa phản ánh cách kịp thời, xác thơng tin doanh thu chi phí HĐXD gây nhiều khó khăn cho q trình quản lý, kiểm tra, kiểm toán, doanh nghiệp, quan chủ quản bên có liên quan Mặc dù Bộ Tài ban hành hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam tương đối hồn chỉnh, phù hợp với thơng lệ chuẩn mực kế tốn quốc tế, có chuẩn mực kế tốn số 15 "Hợp đồng xây dựng" áp dụng cho kế toán HĐXD lập báo cáo tài (BCTC) nhà thầu từ tháng năm 2003, nhiên hầu hết doanh nghiệp XDCB chưa vận dụng vào thực tiễn Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế nay, việc hạch toán kế toán đơn vị thực theo chuẩn mực chung thống phù hợp với thông lệ chuẩn mực kế toán quốc tế nhu cầu tất yếu Chính vậy, việc vận dụng Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 15 vào việc hạch toán doanh thu chi phí HĐXD doanh nghiệp XDCB cần thiết cấp bách Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: "Vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí Cơng ty cổ phần Xây dựng số - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội" làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục đích đề tài Trên sở sâu, phân tích lý luận nguyên tắc phương pháp kế toán doanh thu chi phí liên quan đến HĐXD theo Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 15, đồng thời nghiên cứu, đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu chi phí HĐXD Cơng ty cổ phần Xây dựng số để từ đưa phương hướng số giải pháp nhằm vận dụng có hiệu Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 15 vào việc hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí Cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 vấn đề kế tốn doanh thu, chi phí HĐXD doanh nghiệp xây lắp thực trạng kế toán doanh thu, chi phí HĐXD Cơng ty cổ phần Xây dựng số - Phạm vi nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí HĐXD Cơng ty cổ phần Xây dựng số Nguồn tài liệu thông tin sử dụng luận văn từ Công ty cổ phần Xây dựng số ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài góp phần làm rõ nguyên tắc phương pháp kế toán doanh thu chi phí liên quan đến HĐXD đề cập Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu chi phí HĐXD Cơng ty cổ phần Xây dựng số Đề xuất giải pháp để vận dụng hiệu Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 vào việc kế toán doanh thu chi phí Cơng ty cổ phần Xây dựng số Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, kết cấu luận văn bao gồm chương: Chương 1: Những vấn đề doanh thu chi phí HĐXD kế tốn doanh thu, chi phí Hợp đồng xây dựng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 doanh nghiệp xây dựng Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí Hợp đồng xây dựng Cơng ty cổ phần Xây dựng số - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội Chương 3: Hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí Hợp đồng xây dựng theo Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 15 Cơng ty cổ phần Xây dựng số - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội Chương Những vấn đề doanh thu, chi phí Hợp đồng xây dựng kế tốn doanh thu, chi phí Hợp đồng xây dựng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 Doanh nghiệp xây dựng 1.1 Đặc điểm hoạt động xây dựng vấn đề Hợp đồng xây dựng 1.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng Xây dựng ngành sản xuất có tính chất cơng nghiệp giữ vị trí quan trọng kinh tế quốc dân ngành sản xuất cơng nghiệp đặc biệt, đặc điểm khác biệt riêng có ngành XDCB tác động lớn đến cơng tác kế tốn doanh nghiệp nói chung cơng tác kế tốn doanh thu chi phí HĐXD nói riêng Điều thể hiện: Thứ nhất: Sản phẩm xây dựng sản phẩm mang tính đơn chiếc, riêng lẻ Mỗi sản phẩm xây dựng cơng trình hạng mục cơng trình riêng biệt, có yêu cầu riêng mặt thiết kế, mỹ thuật, kết cấu, hình thức, địa điểm xây dựng khác nhau, khơng sản phẩm giống sản phẩm Chính vậy, sản phẩm xây dựng có yêu cầu tổ chức thi công biện pháp thi công phù hợp với đặc điểm cơng trình cụ thể, u cầu quản lý hạch tốn doanh thu chi phí tính cho sản phẩm xây dựng riêng biệt Điều đòi hỏi cơng tác tập hợp chi phí sản xuất thực tế phải bám sát chi phí sản xuất dự tốn cho cơng trình, hạng mục cơng trình Thứ hai: Sản phẩm xây dựng thường có giá trị lớn thời gian thi cơng cơng trình tương đối dài Các cơng trình XDCB thường có thời gian thi cơng dài, thường năm, chí có cơng trình kéo dài hàng chục năm Điều tác động nhiều đến việc xác định chi phí, doanh thu HĐXD Để đảm bảo tính trung thực thơng tin kế tốn, địi hỏi phận kế tốn Doanh nghiệp xây dựng phải có phương pháp tập hợp chi phí, xác định doanh thu phù hợp thống theo quy định chuẩn mực chế độ kế toán hành để đảm bảo tính đắn kịp thời số liệu kế toán nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí Thứ ba: Sản phẩm XDCB có thời gian sử dụng tương đối dài Các cơng trình XDCB có thời gian sử dụng tương đối dài nên sai lầm thi cơng khó sửa chữa, phải phá làm lại Mặt khác, giá trị cơng trình lại lớn sai lầm XDCB vừa gây lãng phí, vừa để lại hậu nghiêm trọng lâu dài khó khắc phục Chính q trình thi cơng bên cạnh việc quản lý phương diện hạch toán cần tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng cơng trình Thứ tư: Sản phẩm XDCB sử dụng chỗ gắn liền với địa điểm xây dựng, nơi sản xuất nơi tiêu thụ sản phẩm Do địa điểm xây dựng thay đổi theo địa bàn thi cơng nên có nhiều khoản chi phí phát sinh kèm theo như: chi phí điều động nhân cơng, điều động máy móc thi cơng, chi phí xây dựng cơng trình tạm thời (lán trại, nhà tạm…), chuẩn bị mặt bằng, san dọn mặt sau thi cơng…nên khơng có biện pháp tổ chức quản lý, thi công tốt ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh doanh nghiệp Vì thế, để tổ chức tốt cơng tác kiểm sốt chi phí đồng thời nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh (SXKD) mình, doanh nghiệp xây dựng thường sử dụng lực lượng lao động thuê chỗ, nơi thi cơng cơng trình để giảm bớt chi phí di dời, chuyển dịch Chính đặc điểm tác động trực tiếp đến việc tổ chức cơng tác kế tốn nói chung kế tốn chi phí doanh thu HĐXD nói riêng Thứ năm: Sản phẩm XDCB tiêu thụ theo giá dự toán giá thỏa thuận với chủ đầu tư từ trước (giá dự thầu) Giá dự toán (trong định thầu) giá dự thầu (trong đấu thầu) giá bán hay gọi doanh thu sản phẩm xây dựng Sự khác biệt lớn doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp khác việc xác định giá bán giá dự thầu doanh nghiệp xây dựng tham gia đấu thầu tự lập dựa hồ sơ thiết kế yêu cầu bên mời thầu, quy định chung định mức, đơn giá Nhà nước, kinh nghiệm thực tế ý đồ chiến lược tranh thầu Như vậy, doanh thu sản phẩm xây dựng xác định trước sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác doanh thu xác định sau bán sản phẩm sản xuất Chính vậy, kế tốn phải phản ánh giám sát chặt chẽ trình bàn giao sản phẩm hồn thành nhằm thu hồi vốn đủ nhanh chóng Thứ sáu: Sản phẩm xây dựng thường tổ chức sản xuất trời, chịu tác động trực tiếp yếu tố mơi trường, khí hậu, thời tiết Do đó, sản phẩm xây dựng thường mang tính chất thời vụ Đặc điểm đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng cần tổ chức tốt công tác quản lý lao động, vật tư chặt chẽ đảm bảo thi công nhanh tiến độ Trong điều kiện thi công môi trường khơng thuận lợi doanh nghiệp xây dựng cần có biện pháp, kế hoạch cụ thể nhằm hạn chế tối đa thiệt hại thời tiết gây (như phải phá làm lại, sửa chữa ngừng thi công…) Có thể nói, xây dựng ngành sản xuất có nhiều nét đặc thù so với doanh nghiệp SXKD nói chung Vì thế, kế tốn chi phí, doanh thu HĐXD doanh nghiệp xây dựng đòi hỏi phải tổ chức khoa học, nhằm đảm bảo cung cấp thông tin cách trung thực khách quan tình hình hoạt động sản xuất doanh nghiệp xây dựng 1.1.2 Hợp đồng xây dựng phân loại Hợp đồng xây dựng doanh nghiệp xây dựng 1.1.2.1 Hợp đồng xây dựng Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15, HĐXD định nghĩa sau: "Hợp đồng xây dựng hợp đồng văn việc xây dựng tài sản tổ hợp tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn mặt thiết kế, công nghệ, chức mục đích sử dụng chúng" Theo định nghĩa trên, HĐXD thỏa thuận để xây dựng tài sản đơn lẻ, như: cầu, tòa nhà, đường ống dẫn dầu, đường xây dựng tổ hợp tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn thiết kế, công nghệ, chức hay mục đích sử dụng chúng, như: nhà máy lọc dầu, tổ hợp nhà máy dệt, may Trong chuẩn mực này, HĐXD bao gồm: - Hợp đồng dịch vụ có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng tài sản như: hợp đồng tư vấn, thiết kế, khảo sát, hợp đồng dịch vụ quản lý dự án kiến trúc - Hợp đồng phục chế hay phá hủy tài sản khôi phục môi trường sau phá hủy tài sản Theo nội dung nêu định nghĩa HĐXD HĐXD liên quan đến việc xây dựng tài sản tổ hợp tài sản Vậy có nhóm hợp đồng ký kết với khách hàng số khách hàng hợp đồng có thiết kế riêng lại có liên quan chặt chẽ với HĐXD phân chia kết hợp nào? Trong số trường hợp, chuẩn mực áp dụng cho phần riêng biệt nhận biết hợp đồng riêng rẽ nhóm hợp đồng để phản ánh chất hợp đồng hay nhóm HĐXD Chính vậy, việc kết hợp phân chia HĐXD phải thỏa mãn điều kiện cụ thể Chuẩn mực kế toán số 15 - HĐXD quy định việc kết hợp phân chia HĐXD sau: - Một HĐXD liên quan đến xây dựng số tài sản việc xây dựng tài sản coi HĐXD riêng rẽ thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau: + Có thiết kế, dự toán xác định riêng rẽ cho tài sản tài sản hoạt động độc lập + Mỗi tài sản đàm phán riêng với nhà thầu khách hàng chấp thuận từ chối phần hợp đồng liên quan đến tài sản + Có thể xác định chi phí doanh thu tài sản - Một nhóm hợp đồng ký với khách hàng hay với số khách hàng, coi HĐXD thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau: + Các hợp đồng đàm phán hợp đồng trọn gói + Các hợp đồng có mối liên hệ mật thiết với đến mức thực tế chúng nhiều phận dự án có mức lãi gộp ước tính tương đương + Các hợp đồng thực đồng thời theo trình liên tục - Một hợp đồng bao gồm việc xây dựng thêm tài sản theo yêu cầu khách hàng hợp đồng sửa đổi để bao gồm việc xây dựng thêm tài sản Việc xây dựng thêm tài sản coi HĐXD riêng rẽ khi: + Tài sản có khác biệt lớn độc lập so với tài sản nêu hợp đồng ban đầu thiết kế, công nghệ chức năng; + Giá HĐXD tài sản thỏa thuận không liên quan đến giá hợp đồng ban đầu 1.1.2.2 Phân loại Hợp đồng xây dựng Hợp đồng xây dựng phân loại nhiều phương diện khác nhau: - Phân loại HĐXD theo cách thức xác định giá trị hợp đồng Theo cách phân loại HĐXD chia thành hai loại: + Hợp đồng xây dựng với giá cố định: HĐXD nhà thầu chấp thuận mức giá cố định cho toàn hợp đồng đơn giá cố định đơn vị sản phẩm hoàn thành Trong số trường hợp giá tăng lên, mức giá thay đổi phụ thuộc vào điều khoản ghi hợp đồng Như vậy, HĐXD với giá cố định với khoản tiền định nhà thầu phải biết phân bổ nguồn vốn hợp lý giai đoạn, phần cơng trình dự tính cách chuẩn xác biến động giá tiến độ thi cơng khơng gây khó khăn q trình kiểm sốt chi phí, ảnh hưởng lớn đến kết HĐXD dẫn đến trường hợp lãi giả, lỗ thật + Hợp đồng xây dựng với chi phí phụ thêm: HĐXD nhà thầu hồn lại chi phí thực tế phép toán, cộng (+) thêm khoản tính tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tính thêm khoản chi phí cố định Như vậy, thấy HĐXD với chi phí phụ thêm hồn tồn khác so với HĐXD với chi phí cố định Đối với loại hợp đồng này, tất chi phí thực tế phát sinh hợp lý khách hàng toán (kể phần trượt giá yếu tố đầu vào) Doanh nghiệp xây dựng hưởng thêm khoản tốn tính theo tỷ lệ phần trăm so với khoản chi phí phép tốn tính thêm khoản phí cố định Như khơng tính đến chi phí hội khả bị lỗ loại hợp đồng xảy Đây khác biệt loại hợp đồng so với HĐXD chi phí cố định Tuy nhiên, thực tế có số HĐXD vừa có đặc điểm HĐXD với giá cố định, vừa có đặc điểm HĐXD với chi phí phụ thêm HĐXD với chi phí phụ thêm có thỏa thuận mức giá tối đa Việc phân chia HĐXD thành loại có tác dụng lớn đảm bảo tính tự chủ cho doanh nghiệp xây dựng hoạt động SXKD mình, tiết kiệm chi phí, nâng cao suất lao động, khuyến khích hoàn thành sớm hợp đồng đảm bảo chất lượng cơng trình - Phân loại HĐXD vào phương thức toán + HĐXD quy định nhà thầu toán theo tiến độ kế hoạch Đây loại HĐXD nhà thầu khách hàng cam kết toán khoản liên quan đến hợp Về phương pháp kế tốn mà Cơng ty sử dụng để hạch toán doanh thu HĐXD tương đối phù hợp với quy định chế độ hành Tuy nhiên, cần lưu ý số vấn đề sau để trình hạch toán phù hợp với chuẩn mực thay đổi chế độ: - Đối với HĐXD quy định nhà thầu toán theo giá trị khối lượng thực Khi lên phiếu giá bên chủ đầu tư chấp nhận Công ty phải vào phiếu giá để lập hóa đơn GTGT, sau vào hóa đơn GTGT, kèm phiếu giá biên nghiệm thu khối lượng, chất lượng cơng trình hồn thành, kế tốn lập bảng tổng hợp sản lượng xây lắp hoàn thành bàn giao kỳ Căn vào hóa đơn GTGT kèm phiếu giá chủ đầu tư chấp nhận kế toán hạch toán doanh thu, kế tốn ghi: Nợ TK 112,131 Có TK 511 (Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ) Có TK 3331 (thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ) Đồng thời ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang 3.2.3 Hồn thiện kế tốn chi phí Hợp đồng xây dựng 3.2.3.1 Hoàn thiện việc xác định nội dung chi phí Hợp đồng xây dựng Trên sở nội dung chi phí mà Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 đề cập, thực trạng chi phí HĐXD trình bày nội dung chi phí HĐXD cịn bao gồm khoản sau: + Chi phí lãi vay vốn hóa: Theo chuẩn mực kế tốn số 15 - HĐXD chi phí lãi vay đủ điều kiện vốn hóa hạch tốn vào chi phí HĐXD Mặt khác theo chuẩn mực kế tốn số 16 - Chi phí vay chi phí vay phải ghi nhận vào chi phí SXKD kỳ trừ vốn hóa theo quy định Chi phí vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng sản xuất tài sản dở dang tính vào giá trị tài sản (được vốn hóa) có đủ hai điều kiện: (1) Doanh nghiệp phải chắn thu lợi ích kinh tế tương lai sử dụng tài sản; (2) Chi phí vay phải xác định cách đáng tin cậy Tài sản dở dang hiểu tài sản trình đầu tư xây dựng tài sản q trình sản xuất cần có thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để đưa vào sử dụng theo mục đích định trước để bán Thời điểm bắt đầu vốn hóa ba điều kiện sau thỏa mãn: (1) Các chi phí cho việc đầu tư xây dựng sản xuất tài sản dở dang bắt đầu phát sinh; (2) Các chi phí vay phát sinh; (3) Các hoạt động cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng bán tiến hành Việc vốn hóa chi phí vay bị ngừng cần thiết có gián đoạn, hay gián đoạn cách bất thường Khi chi phí vay ghi nhận chi phí SXKD kỳ Việc vốn hóa chi phí vay chấm dứt hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng bán hồn thành Khi q trình đầu tư xây dựng dở dang hoàn thành theo phận phận sử dụng tiếp tục trình đầu tư xây dựng phận khác, việc vốn hóa chi phí vay chấm dứt tất hoạt động cần thiết chủ yếu cho việc chuẩn bị đưa phận vào sử dụng bán hoàn thành HĐXD gồm nhiều cơng trình, cơng trình sử dụng riêng biệt việc vốn hóa chấm dứt vốn vay dùng cho công trình riêng biệt hồn thành Tuy nhiên HĐXD thỏa thuận xây dựng tổ hợp tài sản có quan hệ chặt chẽ thiết kế, công nghệ, chức năng… việc vốn hóa ngừng tất hạng mục hồn thành Chi phí vay sau tính vào chi phí SXKD kỳ Các khoản chi phí vay đủ điều kiện ghi nhận vào chi phí HĐXD xác định sau: Chi phí vay tính vào chi phí HĐXD cho kỳ kế tốn Chi phí vay thực tế = phát sinh khoản vay riêng biệt Thu nhập phát sinh từ - hoạt động đầu tư tạm thời khoản vay + Chi phí bảo hành cơng trình chi phí xảy thường xảy Vì cơng ty cần lập dự phịng bảo hành cơng trình phản ánh khoản dự phịng cơng trình sổ kế toán để tiện cho việc theo dõi, quản lý Đối với dự phịng phải trả cơng trình xây lắp lập cho cơng trình xây lắp lập vào cuối kỳ kế toán năm cuối kỳ kế tốn niên độ Những khoản chi phí liên quan đến dự phòng phải trả lập ban đầu bù đắp khoản dự phòng phải trả Trường hợp số dự phịng phải trả bảo hành cơng trình xây lắp lập lớn chi phí thực tế phát sinh số chênh lệch hoàn nhập ghi vào TK 711 Thu nhập khác + Các khoản chi phí phải trả cho nhà thầu phụ (nếu có) + Các khoản chi phí khác thu lại từ chủ đầu tư theo điều khoản hợp đồng: - Các khoản chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí triển khai Đây số tiền mà Công ty phải bỏ để giải phóng mặt triển khai xây dựng cơng trình giúp cho Chủ đầu tư (hoặc bên khác) chủ đầu tư (hoặc bên khác) cam kết tốn cho Cơng ty mà khơng nằm giá trị hợp đồng ban đầu - Các khoản chi phí mà Cơng ty phải bỏ tiền thêm để đảm bảo hoàn thành sớm hợp đồng so với dự kiến ban đầu chủ đầu tư yêu cầu cam kết tốn mà khơng nằm giá trị hợp đồng ban đầu - Các khoản chi phí mà cơng ty phải bỏ tiền để bù tổn thất cơng trình thi cơng ảnh hưởng đến cơng trình lân cận chủ đầu tư chấp nhận đồng ý tốn cho Cơng ty số tiền Việc xác định nội dung chi phí HĐXD quan trọng Nó cho phép Cơng ty tổ chức hạch tốn đắn đầy đủ khoản chi phí HĐXD, sở kiểm sốt chặt chẽ khoản chi phí phát sinh tạo điều kiện cho q trình kinh doanh Cơng ty đạt hiệu cao 3.2.3.2 Về việc ghi nhận chi phí khối lượng xây dựng hoàn thành kỳ Để xác định chi phí cho khối lượng cơng việc hồn thành kỳ Cơng ty thực theo phương pháp sau: - Nếu Cơng ty hạch tốn chi tiết chi phí phát sinh cho khối lượng công việc xây dựng theo điểm dừng kỹ thuật cơng việc xác định theo phương pháp trực tiếp Khi tổng chi phí phát sinh quan đến khối lượng công việc theo điểm dừng kỹ thuật tập hợp chi phí khối lượng cơng việc hồn thành - Xác định chi phí cho khối lượng cơng việc hồn thành sở dự tốn chi phí Khi phần chi phí khối lượng cơng việc hồn thành tổng chi phí dự tốn tương ứng phần khối lượng cơng việc hồn thành tổng chi phí dự tốn tương ứng phần khối lượng cơng việc hồn thành, chênh lệch chi phí thực tế phát sinh dự tốn chi phí khối lượng cơng việc hồn thành tính vào chi phí phần cơng việc chưa hồn thành kỳ (Chi phí sản xuất dở dang) - Phân bổ chi phí thực tế phát sinh cho phần cơng việc hoàn thành chưa hoàn thành kỳ Tiêu chuẩn sử dụng để phân bổ dự tốn chi phí dự tốn doanh thu phần cơng việc hồn thành chưa hồn thành kỳ Để xác định chi phí liên quan đến khối lượng hồn thành kỳ việc xây dựng dự tốn chi phí cho HĐXD quan trọng Mức độ hợp lý chi tiết dự toán định đến mức độ hợp lý ước tính kế tốn liên quan đến chi phí khối lượng cơng việc hồn thành kỳ 3.2.3.3 Về chi phí Hợp đồng xây dựng Theo chuẩn mực kế tốn số 15 Thơng tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 hướng dẫn thực 16 chuẩn mực kế toán ban hành theo định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 phương pháp kế tốn chi phí, doanh thu HĐXD Cơng ty cổ phần Xây dựng số cần sửa đổi, bổ sung sau: - Các chi phí HĐXD khơng thể thu hồi (khơng đủ tính thực thi mặt pháp lý có nghi ngờ hiệu lực nó, khách hàng khơng thể thực thi nghĩa vụ ) phải ghi nhận chi phí kỳ, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang - Chi phí vay liên quan đến sản xuất tài sản dở dang có đủ điều kiện vốn hóa theo quy định ghi nhận vào chi phí HĐXD Đối với khoản vốn vay riêng biệt, chi phí vay vốn hóa xây dựng chi phí vay thực tế phát sinh trừ khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tạm thời từ khoản vay này, ghi: Nợ TK 111, 112 (Khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tạm thời) Nợ TK 627.8 (Chi phí lãi vay) Có TK 111, 112 (Nếu trả lãi vay định kỳ) Có TK 142, 242 (Nếu trả lãi vay trước) Có TK 335 (Nếu trả lãi vay sau - khoản trích trước) - Chi phí bảo hành sản phẩm xây lắp: Thực tế sản phẩm xây lắp mà Công ty cung cấp lúc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật chắn không cần bảo hành Cơng ty nên tổ chức việc trích trước chi phí bảo hành theo lần ghi nhận doanh thu hợp đồng kết thúc năm tài Tùy cơng trình mà doanh nghiệp ước tính chi phí bảo hành Theo hướng dẫn Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 việc hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng quản lý chất lượng cơng trình xây dựng có quy định mức bảo hành sau: + 3% giá trị hợp đồng cơng trình xây dựng hạng mục cơng trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I có thời hạn bảo hành khơng 24 tháng kể từ ngày chủ đầu tư ký biên nghiệm thu hạng mục cơng trình xây dựng + 5% giá trị hợp đồng cơng trình xây dựng hạng mục cơng trình xây dựng cịn lại có thời gian bảo hành khơng 12 tháng kể từ ngày chủ đầu tư ký biên nghiệm thu hạng mục cơng trình xây dựng + Các dự án nước ngoài, trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết gia nhập có quy định khác với Luật áp dụng theo quy định điều ước quốc tế Đối với khoản dự phịng phải trả bảo hành cơng trình xây lắp lập cho cơng trình xâu lắp lập vào cuối kỳ kế toán năm cuối kỳ kế toán niên độ Khi xác định số dự phòng phải trả chi phí bảo hành cơng trình xây lắp, kế tốn ghi: Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Có TK 352 - Dự phịng phải trả Khi phát sinh khoản chi phí liên quan đến khoản dự phịng phải trả bảo hành sản phẩm, cơng trình xây lắp lập ban đầu chi phí NL, VL, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngồi tùy trường hợp mà kế toán phản ánh chi phí bảo hành cơng trình xây lắp, cụ thể: (1) Trường hợp khơng có phận độc lập bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp + Khi phát sinh khoản chi phí liên quan đến việc bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp, ghi: Nợ TK 621 - Chi phí NL, VL trực tiếp Nợ TK 622 - Chi phí nhân cơng trực tiếp Nợ TK 623 - Chi phí máy thi cơng Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338 + Cuối kỳ kế tốn kết chuyển chi phí bảo hành cơng trình xây lắp thực tế phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí SXKD dở dang Có TK 621 - Chi phí NL, VL trực tiếp Có TK 622 - Chi phí nhân cơng trực tiếp Có TK 623 - Chi phí máy thi cơng Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung + Kết chuyển chi phí bảo hành cơng trình xây lắp hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi: Nợ TK 352 - Dự phịng phải trả Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (2) Trường hợp có phận độc lập bảo hành cơng trình xây lắp hồn thành bàn giao cho khách hàng, ghi: Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Có TK 336 - Phải trả nội Hết thời gian bảo hành cơng trình xây lắp, cơng trình khơng phải bảo hành số dự phịng phải trả bảo hành cơng trình xây lắp lớn chi phí thực tế phát sinh số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi: Nợ TK 352 - Dự phịng phải trả Có TK 711 - Thu nhập khác Các chi phí liên quan đến hợp đồng giảm có khoản thu khác khơng bao gồm doanh thu hợp đồng, như: Thu bán NL, VL thừa, thu bán lý máy móc thiết bị chuyên dùng kết thúc hợp đồng (1) Nhập kho NL, VL thừa, kế toán ghi: Nợ TK 152 - NL, VL (theo giá gốc) Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (2) Nhập kho NL, VL thừa, kế toán ghi: Nợ TK 152 - NL, VL (theo giá thu hồi) Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (3) Trường hợp vật liệu thừa phế liệu thu hồi không qua nhập kho mà bán ngay, bán lý máy móc thiết bị thi cơng chun dùng cho HĐXD kế tốn phản ánh khoản thu bán vật liệu thừa thu lý máy sau: Nợ TK liên quan (111, 112, 131 ) - Tổng giá tốn Có TK 333.1 - Thuế GTGT phải nộp Có 154 - Chi phí SXKD dở dang (Giá bán chưa có thuế) 3.2.4 Hồn thiện việc trình bày thơng tin có liên quan đến Hợp đồng xây dưng báo cáo tài Hiện nay, thơng tin liên quan đến HĐXD chưa Cơng ty trình bày cụ thể BCTC Để giúp cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin BCTC hiểu cách đầy đủ, rõ ràng cơng ty cần phải trình bày rõ vấn đề sau có liên quan đến HĐXD BCTC: - Phương pháp xác định doanh thu kỳ phương pháp xác định phần cơng việc hồn thành HĐXD - Doanh thu HĐXD ghi nhận kỳ báo cáo - Tổng doanh thu lũy kế HĐXD ghi nhận thời điểm báo cáo Cụ thể: Đối với HĐXD hoàn thành năm tài cơng ty cần phản ánh doanh thu lũy kế HĐXD tính từ kì ghi nhận doanh thu thời điểm báo cáo Đối với HĐXD liên quan đến nhiều năm tài chính, thời điểm báo cáo có hạng mục cơng trình hồn thành nghiệm thu tổng doanh thu lũy kế HĐXD phản ánh BCTC tính từ thời điểm lần ghi nhận lũy kế thời điểm báo cáo - Số tiền phải trả cho khách hàng - Số tiền phải thu khách hàng Đối với nhà thầu toán theo tiến độ kế hoạch quy định HĐXD phải báo cáo thêm tiêu: - Phải thu theo tiến độ kế hoạch - Phải trả theo tiến độ kế hoạch Trong đó: Số tiền cịn phải trả cho khách hàng khoản tiền nhà thầu nhận trước công việc tương ứng hợp đồng thực Số tiền phải thu khách hàng khoản tiền ghi nhận hóa đơn tốn theo tiến độ kế hoạch hóa đơn tốn theo giá trị khối lượng thực chưa trả đáp ứng đầy đủ điều kiện chi trả theo quy định hợp đồng, sai sót sửa chữa Phải thu theo tiến độ kế hoạch số tiền chênh lệch tổng doanh thu lũy kế HĐXD ghi nhận thời điểm báo cáo lớn khoản tiền lũy kế ghi hóa đơn toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng Chỉ tiêu áp dụng HĐXD thực mà khoản tiền lũy kế ghi hóa đơn tốn theo tiến độ tới thời điểm báo cáo Phải trả theo tiến độ kế hoạch số tiền chênh lệch tổng doanh thu lũy kế HĐXD ghi nhận thời điểm báo cáo nhỏ khoản tiền lũy kế ghi hóa đơn tốn theo tiến độ kế hoạch Chỉ tiêu áp dụng HĐXD thực mà khoản tiền lũy kế ghi hóa đơn tốn theo tiến độ kế hoạch vượt khoản doanh thu lũy kế ghi nhận tới thời điểm báo cáo Ngoài nội dung cần trình bày trên, theo quan điểm tác giả Cơng ty nên thể rõ BCTC thơng tin chi phí lũy kế HĐXD hoàn thành trước lập BCTC thời điểm báo cáo Đối với CT, HMCT hoàn thành phần thời điểm lập BCTC cần phải phản ánh chi phí lũy kế phần khối lượng cơng việc hồn thành ghi nhận thời điểm báo cáo 3.3 Điều kiện thực giải pháp kiến nghị Để giải pháp đưa có tính khả thi địi hỏi phải có điều kiện định Theo ý kiến tôi, điều kiện phải có từ phía Nhà nước quan chức từ phía doanh nghiệp 3.3.1 Về phía Nhà nước quan chức Đây điều kiện mang tính chất vĩ mô phải thực đồng từ Chính phủ đến quan chức có liên quan Những công việc cần làm là: Tạo dựng mơi trường pháp lý hồn thiện Mơi trường pháp lý nhân tố quan trọng có tính chất định tăng trưởng kinh tế nói chung, phát triển doanh nghiệp nói riêng Do Nhà nước quan chức cần phải xem xét hoàn thiện lại văn pháp luật có liên quan đến cơng tác kế tốn, tài doanh nghiệp để đảm bảo tính thống văn Bộ Tài cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Chế độ kế tốn hành Luật Kế toán ban hành, Chuẩn mực kế toán Chế độ kế tốn cịn nhiều điểm khác biệt Bộ Xây dựng cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định liên quan đến HĐXD; đến định mức, đơn giá dự toán tỉnh, thành văn pháp luật khác lĩnh vực xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xây dựng hoạt động linh hoạt hiệu Cần quan tâm đến yếu tố người Với mục tiêu: Từng bước xây dựng hình thành đội ngũ nhân viên kế toán kiểm toán chuyên nghiệp, lành nghề, thích ứng với kinh tế thị trường, tạo môi trường thuận lợi để cán kế tốn trao đổi nghề nghiệp, nâng cao trình độ, đồng thời làm cầu nối để Kế toán Việt Nam dần hội nhập với khu vực giới Nhà nước Bộ, ngành chức cần mở rộng hình thức đào tạo hỗ trợ cho cơng việc kế tốn, có kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ nội dung, chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo Định hướng cho trường đại học, trung học chuyên nghiệp đưa vào giảng dạy nội dung cần thiết cho kế tốn q trình hội nhập chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kế tốn số quốc gia có kinh tế thị trường phát triển… giúp cho sinh viên tiếp cận với kiến thức chuyên môn phục vụ cho công tác chuyên môn sau Cần tổ chức tốt việc kiểm tra, kiểm sốt chất lượng cơng tác kế tốn Để cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn doanh thu, chi phí HĐXD nói riêng đạt trình độ chun mơn cao, phù hợp với tiến trình đổi đất nước ngồi việc thực hai việc Nhà nước cần phải tổ chức kiểm tra, kiểm sốt chất lượng cơng tác kế tốn, quy định rõ trách nhiệm quan quản lý chức việc tổ chức kiểm tra công tác kế tốn doanh nghiệp Nâng cao vai trị Hội kế toán Việt Nam để Hội thực trở thành tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán… 3.3.2 Về phía Cơng ty Cơng ty cổ phần Xây dựng số nơi trực tiếp vận dụng thực kế tốn doanh thu, chi phí HĐXD Do ngồi việc nghiên cứu chuẩn mực kế tốn HĐXD, văn hướng dẫn chuẩn mực Bộ Tài tham khảo văn ngành Bộ Xây dựng, Công ty Xây dựng số cần phải: - Nhận thức vai trò, tầm quan trọng hiệu việc vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 vào việc hạch tốn doanh thu chi phí HĐXD - Nắm vững, hiểu vận dụng cách linh hoạt, hiệu Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 sách, chế độ, thơng tư hướng dẫn có liên quan đến việc hạch tốn kế tốn nói chung kế tốn doanh thu chi phí HĐXD nói riêng - Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán quản lý nhân viên phịng kế tốn cập nhật chuẩn mực, sách, chế độ kế toán lĩnh vực xây dựng - Cán quản lý nhân viên phụ trách công tác hạch tốn kế tốn Cơng ty cần chủ động, tích cực, nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật kiến thức chuẩn mực, sách, chế độ liên quan đến việc hạch toán kế toán để vận dụng đổi cách có hiệu giúp cho cơng tác kế tốn đơn vị đáp ứng yêu cầu quản lý Công ty phù hợp với xu phát triển kinh tế nói chung thị trường tài nói riêng - Tổ chức xếp, điều chỉnh thiết kế hệ thống kiểm sốt chi phí doanh thu HĐXD cách hiệu - Tạo điều kiện trang bị điều kiện vật chất khác để giúp kế toán nâng cao khả cập nhật vận dụng kịp thời có hiệu chuẩn mực sách, chế độ kế toán Như vậy, sở nghiên cứu lý luận doanh thu chi phí HĐXD thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí HĐXD Công ty cổ phần Xây dựng số 2, Chương luận văn đưa phân tích u cầu có tính ngun tắc việc hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí HĐXD Từ đó, luận văn đưa giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí HĐXD Công ty Đồng thời để thực giải pháp trên, luận văn cịn phân tích điều kiện biện pháp thực từ phía Nhà nước quan chức từ phía Cơng ty Kết luận Cùng với phát triển ngày lớn mạnh doanh nghiệp xây dựng bản, công tác quản lý doanh thu chi phí HĐXD nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp xây lắp ln địi hỏi tất yếu cần thiết Với việc vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - HĐXD doanh nghiệp xây lắp cải tiến hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí HĐXD đơn vị giúp doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận thơng lệ, chuẩn mực quốc tế nhằm bước đáp ứng yêu cầu quản trị tiến trình hội nhập kinh tế Sau nghiên cứu thực đề tài: "Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng vào việc hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí Cơng ty cổ phần Xây dựng số - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội" với hướng dẫn nhiệt tình cán hướng dẫn PGS.TS Đặng Thái Hùng, luận văn có đóng góp sau: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận công tác kế tốn doanh thu, chi phí HĐXD doanh nghiệp xây dựng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - HĐXD Đây sở lý luận quan trọng để nghiên cứu triển khai thực thực tế - Phân tích đánh giá thực trạng xác định nội dung doanh thu, chi phí HĐXD, thực trạng cơng tác kế tốn chi phí - Luận văn đưa số giải pháp, kiến nghị việc hoàn thiện HĐXD nội dung điều khoản thỏa thuận ký kết HĐXD Hoàn thiện việc xác định nội dung, phương pháp ghi nhận chi phí, doanh thu HĐXD, phương pháp hạch tốn việc trỡnh bày thơng tin có liên quan đến HĐXD BCTC Những kiến nghị giỳp Cụng ty nhận thấy tầm quan trọng, cần thiết cỏch thức vận dụng Chuẩn mực kế toỏn Việt Nam số 15 vào việc hạch toán doanh thu, chi phí HĐXD Tuy nhiên, kiến thức kinh nghiệm tỏc giả cũn hạn chế nờn luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý cỏc nhà khoa học, cỏc thầy cụ, bạn bố đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện ... dựng Công ty cổ phần Xây dựng số - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội Chương 3: Hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí Hợp đồng xây dựng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 Công ty cổ phần Xây dựng số -. .. BCTC 2. 2 Thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí Hợp đồng xây dựng Công ty cổ phần Xây dựng số - Tổng công ty xây dựng hà nội 2. 2.1 Thực trạng công tác Hợp đồng xây dựng Công ty Hiện HĐXD Công ty cổ. .. dựng hà nội 2. 1 Khái quát chung Công ty cổ phần Xây dựng số - Tổng công ty xây dựng hà nội 2. 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng số - Tổng Công ty Xây

Ngày đăng: 28/06/2014, 01:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan