0

NH117 pdf

105 146 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 15:20

Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trờng đại học kinh tế quốc dân khoa ngân hàng - tài chính _________________________________ Chuyên đề tốt nghiệp Đề tài: Giải pháp tăng cờng công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế hai bà trng Giáo viên hớng dẫn : Ts. Vũ Duy Hào Sinh viên thực hiện : Nguyễn Mỹ Phúc Lớp : Tài chính công 41A Hà Nội - 2003 3 Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Lời mở đầu Đất nớc ta đang ở trong giai đoạn thực hiện chiến lợc phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớc, đa đất nớc phát triển nhanh và bền vững, chủ động hội nhập quốc tế có hiệu quả. Trong đó, chính sách tài chính - thuế có vai trò hết sức quan trọng, đòi hỏi ngành thuế phải tập trung nghiên cứu và đề ra các biện pháp công tác cụ thể, phải tạo cho đợc sự chuyển biến mới, có hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác của mình. Thời gian qua công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của các hộ kinh doanh, hạn chế thất thu, tăng thu cho ngân sách. Tuy nhiên, tiềm năng vẫn còn và có thể khai thác thu để đạt ở mức cao hơn. Tình trạng thất thu tuy có giảm nhng vẫn còn tình trạng quản lý không hết hộ kinh doanh, doanh thu tính thuế không sát thực tế, dây da nợ đọng thuế còn nhiều Vì vậy, vấn đề mang tính cấp thiết đặt ra cho Ngành Thuế là phải tìm cho đợc các giải pháp nhằm tăng cờng công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể. Tình hình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế Hai Bà Trng cũng nằm trong thực trạng chung đó. Qua thực tập ở Chi cục Thuế Hai Bà Trng, em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài: "Giải pháp tăng cờng công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế Hai Bà Trng". Đề tài tập trung phân tích thực trạng quản lý, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt đợc và những hạn chế chỉ ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp. 4 Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Về kết cấu đề tài bao gồm 3 chơng: Chơng I: Những vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể. Chơng II: thực trạng công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế quận hai bà trng. Chơng III: giải pháp tăng cờng quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế hai bà trng. Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo - Ts. Vũ Duy Hào cùng các cô chú trong Chi cục Thuế Hai Bà Trng đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. 5 Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Chơng I Những vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 1.1. Vai trò của kinh tế cá thể đối với nền kinh tế: 1.1.1. Quan điểm của Nhà nớc về thành phần kinh tế cá thể: Sau hơn một thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới cùng với sự chuyển biến to lớn của nền kinh tế, thành phần kinh tế cá thể đã đợc "khai sinh trở lại" từng bớc phát triển và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế nhiều thành phần dới sự quản lý của Nhà nớc. Vào những năm trớc khi tiến hành công cuộc đổi mới, kinh tế cá thể đợc coi là "hàng ngày hàng giờ" đẻ ra t bản chủ nghĩa, vì vậy luôn là đối tợng cải tạo của xã hội chủ nghĩa và không đợc khuyến khích phát triển. Đến Đại hội Đảng Toàn quốc Lần thứ VI, Đảng ta thực hiện đờng lối đổi mới kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trờng có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế - trong đó có thành phần kinh tế cá thể. Chủ trơng này tiếp tục đợc khẳng định tại Đại hội Đảng VII "Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần, thành phần kinh tế chủ yếu trong thời kỳ quá độ ở nớc ta là kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế t bản t nhân và kinh tế t bản Nhà nớc ". Các thành phần kinh tế tồn tại khách quan tơng ứng với tổ chức và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất trong giai đoạn hiện nay (điều kiện sản xuất nhỏ, phân công lao động đang ở trình độ thấp) nên quan hệ sản xuất đợc thiết lập từng bớc từ thấp đến cao, đa dạng hoá về hình thức sở hữu. Trong đó kinh tế cá thể gồm những đơn vị kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh dựa vào vốn 6 Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể và sức lao động của từng hộ là chủ yếu. Nếu nh thành phần kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo nắm giữ nhiều bộ phận then chốt thì thành phần kinh tế cá thể nói riêng và kinh tế ngoài quốc doanh nói chung tuy chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhng ngày càng phát triển và chiếm một vị trí xứng đáng trong nền kinh tế quốc dân. Kinh tế cá thể không những tạo ra một lợng sản phẩm không nhỏ trong tổng sản phẩm xã hội mà nguồn thu từ thành phần kinh tế này vào Ngân sách Nhà nớc cũng chiếm một tỷ trọng tơng đối lớn, đồng thời còn thu hút đợc một lực lợng lớn lao động nhàn rỗi đáp ứng mọi yêu cầu của xã hội mà thành phần kinh tế quốc doanh cha đảm bảo hết, tạo thu nhập và từng bớc góp phần nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân. Nh vậy, thành phần kinh tế cá thể vẫn còn tồn tại nh một tất yếu khách quan, bắt nguồn từ nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Với quan điểm đó, hoạt động của thành phần kinh tế cá thể ngày càng trở nên quan trọng trong nền kinh tế quốc dân trong hiện tại và tơng lai. 1.1.2. Đặc điểm của thành phần kinh tế cá thể. Thành phần kinh tế cá thể là thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh dựa vào vốn và sức lao động của bản thân mình là chính. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, kinh tế cá thể phát triển rất nhanh trong cả nớc, hoạt động trong mọi ngành sản xuất, giao thông vận tải, thơng nghiệp, ăn uống, dịch vụ. Đặc điểm của thành phần kinh tế cá thể là dựa trên sở hữu t nhân về t liệu sản xuất, ngời chủ kinh doanh tự quyết định từ quá trình sản xuất kinh doanh đến phân phối tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động kinh tế cá thể mang tính tự chủ cao, tự tìm kiếm nguồn lực, vốn, sức lao động. Thành phần kinh tế này rất nhạy bén trong kinh doanh, dễ dàng chuyển đổi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu của thị trờng và nền kinh tế. Thành phần kinh tế cá thể có vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành nghề ở nông thôn và thành thị, do đó nó có khả năng đóng góp vào 7 Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nớc. Những u thế của thành phần kinh tế cá thể là: - Thành phần kinh tế cá thể có một tiềm năng to lớn về trí tuệ, sáng kiến, đợc phân bổ rộng rãi ở mọi nơi, mọi lúc. Nhờ đó họ có thể phát huy đợc sáng kiến của mình vào việc sản xuất và tìm tòi ra những hình thức kinh doanh thích hợp với nền kinh tế mà sản xuất nhỏ còn phổ biến. - Có tiềm năng về kinh nghiệm quản lý, tổ chức sản xuất, những bí quyết sản xuất truyền thống đợc tích luỹ từ nhiều thế hệ. Điều này cho phép phát huy những ngành nghề truyền thống để tạo ra những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xã hội và xuất khẩu. Nó có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện đất nớc còn thiếu vốn nh hiện nay. Thực tế những nớc nh Nhật Bản, Hàn Quốc đã biết vận dụng đúng đắn tiềm năng này và đã thành công trong quá trình phát triển kinh tế. - Trong khi nguồn vốn của Nhà nớc, của tập thể còn hạn hẹp thì nguồn vốn tiềm năng trong dân lại rất lớn. Do đó, nếu có các chính sách kinh tế hợp lý sẽ mở đờng cho các hộ cá thể gia đình có khả năng bỏ vốn vào sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng để tích luỹ, mở rộng tái sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh chóng. - Trong quá trình sản xuất kinh doanh, khu vực kinh tế cá thể đã thu hút một lực lợng lao động đáng kể, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho xã hội. ở nớc ta hàng năm có khoảng 1,5 đến 2 triệu ngời bổ sung vào lực lợng lao động, bao gồm nhiều loại hình nh công nhân, kỹ s, cử nhân kinh tế nhng khả năng thu hút lao động của khu vực nhà nớc lại rất hạn chế, thậm chí d thừa một số lao động hiện có do sắp xếp lại quá trình sản xuất. Vì vậy, tình trạng ngời có sức lao động nhng cha có việc làm và ngời có việc làm nhng cha sử dụng hết thời gian lao động còn phổ biến. Với hình thức kinh doanh linh hoạt trong nhiều ngành nghề và sử dụng công nghệ - kỹ thuật thủ công, khu vực kinh tế cá thể có khả năng tận dụng lao động dôi thừa trong xã hội. 8 Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể - Sự đa dạng trong loại hình sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế này cho phép tạo ra nhiều chủng loại sản phẩm, dịch vụ ở mọi nơi, mọi lúc, đáp ứng nhu cầu của xã hội, đóng vai trò vệ tinh cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Trên thực tế, có những ngành nghề nếu tổ chức sản xuất tập thể hoặc do Nhà nớc đảm nhiệm với quy mô lớn sẽ không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp hơn so với việc tổ chức sản xuất nhỏ ở các hộ gia đình. Bên cạnh những u thế trên, thành phần kinh tế hộ cá thể cũng có một số mặt hạn chế. Đặc điểm của hộ cá thể là làm ăn riêng lẻ, tản mạn, rời rạc và luôn tìm mọi cách để tìm ra những chỗ sơ hở, non yếu trong quản lý kinh tế để kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế Dới tác động của quy luật giá trị, thành phần kinh tế này rất dễ bị phân hoá. Sự năng động của thành phần kinh tế cá thể mang tính chất tự phát theo thị trờng, nếu thiếu sự định hớng thì sẽ không bao quát đợc nhu cầu thị trờng. Để phát huy đợc những tiềm năng vốn có và khắc phục đợc những khiếm khuyết trên, cần phải tăng cờng sự quản lý của Nhà nớc về kinh tế đối với thành phần kinh tế cá thể thông qua công cụ pháp luật, nhằm tạo ra hành lang pháp lý và môi trờng hoạt động lành mạnh, giúp thành phần kinh tế này hoạt động có hiệu quả theo định hớng XHCN, trở thành một thành phần kinh tế trọng điểm đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội cho đất nớc. 1.2. Công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể. 1.2.1. Các sắc thuế chủ yếu áp dụng đối với hộ kinh doanh: Kể từ ngày 1/1/1999 thực hiện chơng trình cải cách thuế bớc hai, hệ thống thuế của nớc ta bao gồm 10 sắc thuế, trong đó có 4 sắc thuế chủ yếu áp dụng đối với hộ kinh doanh. 9 Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 1.2.1.1. Thuế môn bài: Trong hệ thống thuế nớc ta, thuế môn bài là một sắc thuế trực thu rất quen thuộc với quần chúng, là thuế đăng ký kinh doanh đợc tính theo năm, mức thuế đợc áp dụng theo số tuyệt đối căn cứ vào loại hình doanh nghiệp. Đối với hộ kinh doanh cá thể, mức thuế môn bài đợc áp dụng 6 mức từ 50.000 đồng / năm đến 1.000.000 đồng/năm căn cứ vào mức thu nhập tháng của hộ kinh doanh. Hộ ra kinh doanh vào thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức thuế môn bài cả năm, của 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm. Hộ đang kinh doanh thì nộp thuế môn bài ngay tháng đầu của năm dơng lịch, hộ mới ra kinh doanh thì nộp thuế môn bài ngay trong tháng bắt đầu kinh doanh. Tuy số thu hàng năm của thuế môn bài luôn giữ một địa vị khiêm nhờng so với số thu các loại thuế khác nhng đây lại là một tài nguyên t- ơng đối vững chắc cho ngân sách Nhà nớc, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của Nhà nớc ngay từ đầu mỗi năm khi các nguồn thu khác cha nhiều. Một u điểm quan trọng nhất của thuế môn bài là nó có giá trị chỉ dẫn cho thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt. Mọi tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh đều phải đăng ký kinh doanh và nộp thuế môn bài. Vì thế, thuế môn bài có tác dụng kiểm kê, kiểm soát, các cơ sở kinh doanh nhằm hỗ trợ cho việc hành thu các loại thuế có số thu cao nh thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. 1.2.1.2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT). Thuế GTGT là loại thuế gián thu đánh vào phần giá trị tăng thêm của các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lu thông đến tiêu dùng. - Đối tợng nộp thuế GTGT là tất cả các hộ có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế. 10 Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể - Các hộ kinh doanh cá thể áp dụng đồng thời cả hai phơng pháp tính thuế GTGT là: phơng pháp khấu trừ và phơng pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT. + Phơng pháp khấu trừ: áp dụng đối với các hộ kinh doanh lớn chấp hành đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ mua bán hàng hoá, hạch toán đợc cả đầu vào, đầu ra. Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào Trong đó: Thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra x Khối lợng hàng hoá bán ra x Thuế suất thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ t- ơng ứng Thuế GTGT đầu vào là số thuế đợc ghi trên hoá đơn mua hàng của hàng hoá, dịch vụ mà hộ đó mua vào. + Phơng pháp trực tiếp: Theo phơng pháp này có ba hình thức khác nhau. Đối với hộ kinh doanh đã thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn, chứng từ theo quy định: Hàng hoá dịch vụ mua vào và bán ra đều có hoá đơn, chứng từ hợp lệ thì: Thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hoá, dịch vụ x Thuế suất thuế GTGT tơng ứng GTGT của hàng hoá, dịch vụ = Doanh số bán ra - Giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào 11 Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Đối với hộ kinh doanh đã thực hiện chế độ lập hoá đơn, chứng từ khi bán hàng hoá, dịch vụ nhng không có đủ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào thì: Thuế GTGT phải nộp = Doanh số bán ra x Tỷ lệ GTGT x Thuế suất thuế GTGT tơng ứng Đối với hộ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, chế độ lập hoá đơn, chứng từ khi mua bán hàng hoá, dịch vụ: Về nguyên tắc, những hộ loại này thờng là những hộ kinh doanh nhỏ, bán lẻ và kinh doanh nhiều mặt vụn vặt, hàng bán có thể không có hoá đơn, chứng từ (vì chi phí cho hoá đơn chứng từ chiếm tỷ lệ cao trong doanh số). Những hộ này nộp thuế GTGT nh sau: Thuế GTGT phải nộp = Doanh số ấn định x Tỷ lệ GTGT x Thuế suất thuế GTGT Bớc sang năm 2003, luật thuế GTGT có một số sửa đổi: - Giảm bớt số lợng mức thuế suất từ 4 mức xuống còn 3 mức, bỏ mức thuế suất 20%. - á p dụng một phơng pháp tính thuế là phơng pháp khấu trừ thuế. Các đối tợng nộp thuế không đủ điều kiện áp dụng phơng pháp khấu trừ thuế thì nộp thuế theo một tỷ lệ % trên doanh thu. 1.2.1.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Thuế TNDN là loại thuế trực thu tính trên phần thu nhập của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý, hợp lệ. - Đối tợng nộp thuế TNDN là tất cả các hộ cá thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. - Phơng pháp tính thuế: Số thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNDN 12
- Xem thêm -

Xem thêm: NH117 pdf, NH117 pdf,