0
Tải bản đầy đủ (.doc) (105 trang)

Quản lý doanh thu của hộ kê khai:

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 43 -44 )

tại chi cục thuế quận hai bà trng

2.3.2.2. Quản lý doanh thu của hộ kê khai:

Các hộ kinh doanh nộp thuế theo phơng pháp kê khai sẽ đợc nộp thuế tuỳ thuộc thực tế kết quả kinh doanh, không phải ấn định doanh thu tính thuế. Với loại hộ này, đối tợng nộp thuế có nghĩa vụ phải kê khai và xác định đúng số thuế phải nộp và chịu trách nhiệm về số liệu đã kê khai theo quy định của pháp luật. Cơ quan thuế chỉ phải kiểm tra, giám sát quá trình ghi chép sổ sách kế toán, sử dụng hoá đơn, chứng từ dùng làm căn cứ tính thuế của các hộ kinh doanh.

Bài 7: Tình hình quản lý doanh thu, mức thuế hộ kê khai

Chỉ tiêu Bình quân tháng / 2000 Bình quân tháng / 2001 Bình quân tháng / 2002 Số hộ ghi thu 1.564 1.867 2.001 Doanh thu 61.291.596.000 54.643.356.000 89.197.397.000 Thuế 2.518.040.000 1.997.690.000 2.112.841.000 Doanh thu bình quân 1

hộ

39.189.000 29.268.000 44.576.410

Thuế bình quân 1 hộ 1.610.000 1.070.000 1.055.893

(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2000-2001-2002)

Các hộ kê khai tuy chiếm tỷ trọng nhỏ về hộ kinh doanh (từ 20%- 25%) nhng doanh thu chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu hộ kinh doanh cá thể (70%-75%). Do đó số thuế thu đợc từ các hộ kê khai cũng chiếm tỷ trọng lớn (trên 55%) số thuế thu ở khu vực cá thể.

Nhìn chung các hộ thu theo kê khai cha thực hiện nghiêm túc chế độ sổ sách kế toán:

với doanh thu 100-150 triệu đồng, thuế từ 12-15 triệu đồng / tháng, nay thu theo phơng pháp kê khai chỉ còn 1,5 triệu đồng / tháng, điển hình:

+ Hộ Lê Quốc Thắng kinh doanh gas ở phờng Bạch Đằng, doanh thu kê khai với cơ quan thuế 100 triệu đồng, doanh thu cơ quan Công an điều tra trên 2 tỷ đồng.

+ Hộ Nguyễn Thị Khiển kinh doanh đại lý bán chè ở Minh Khai, doanh thu kê khai 1,1 triệu đồng, doanh thu điều tra 100 triệu đồng.

+ Hộ Bùi Linh Thơm bán vải ở Phùng Khắc Khoan, doanh thu kê khai 800.000 đồng, doanh thu điều tra 20 triệu đồng.

- Một số hộ có hành vi trốn thuế qua việc bán hàng không xuất hoá đơn; hoặc có ghi hoá đơn nhng ghi thấp hơn so với giá bán thực tế; hoặc mua hoá đơn để lập giao cho khách hàng, hay mua hoá đơn để lập khống hợp thức hoá các khoản chi; hoặc có tình trạng hộ kinh doanh đã tự huỷ toàn bộ hoá đơn đã sử dụng để đối phó với Chi cục kiểm tra quyết toán thuế (nh hộ 32 Nguyễn Công Trứ báo mất 32 quyển hoá đơn, hộ 119 Phố Huế báo mất 50 quyển hoá đơn) …

Thêm nữa, công tác kiểm tra giám sát việc ghi chép sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ đối với hộ kinh doanh của Chi cục cha đạt yêu cầu số lợng hộ ra quyết định xử lý là quá ít so với thực tế: năm 2001 có 52 hộ bị xử lý và năm 2002 là 48 hộ.

Do vậy, vẫn còn thất thu thuế đối với hộ kê khai, mức thuế bình quân một tháng của một hộ thu theo kê khai bị giảm nhiều: mức thuế bình quân một hộ một tháng năm 2002 là 1.055.893 đồng, năm 2001 là 1.070.000 đồng, năm 2000 là 1.610.000 đồng (nh biểu 7).

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 43 -44 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×