0
Tải bản đầy đủ (.doc) (105 trang)

Các chuẩn mực của quản lý thuế.

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 84 -86 )

Giải pháp tăng cờng công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế hai bà trng

3.1. Các chuẩn mực của quản lý thuế.

Khi hiện đại hoá và tăng cờng tính hiệu quả các hoạt động của mình cơ quan thuế sẽ phải quan tâm đến việc xây dựng và thực thi các chuẩn mực để đánh giá công tác quản lý và chỉ đạo. Xây dựng các chuẩn mực thực hiện là công việc thờng xuyên của ngành thuế. Các chuẩn mực thực hiện phải tập trung vào các hoạt động nh thu thuế, xử lý tờ khai, thanh tra đối tợng nộp thuế và cung cấp dịch vụ đến đối tợng nộp thuế. Khi đã đặt ra chuẩn mực thực hiện, việc quan trọng tiếp theo là phải kiểm soát thờng xuyên việc chấp hành các chuẩn mực đó nhằm đảm bảo rằng các chuẩn mực này đã đợc thực hiện, đồng thời luôn phải tiến hành việc xem xét lại các chuẩn mực đó để củng cố các hoạt động của tổ chức mình.

Đối với Việt Nam, cho đến nay Ngành Thuế đã xây dựng đợc một số chuẩn mực nhất định (nh các chuẩn mực về chỉ tiêu số thu, thời gian đăng ký cấp mã số thuế, thời gian xử lý tờ khai, phát hành thông báo thuế, thời gian hoàn thuế …). Tuy nhiên còn nhiều chuẩn mực khác ch- a đợc xây dựng hoặc cha đợc hoàn thiện (nh các chuẩn mực về đối tợng ngừng kê khai, về dịch vụ hỗ trợ đối tợng nộp thuế, lĩnh vực thanh tra, xử lý tờ khai thuế …). Trong thời gian tới Việt Nam sẽ phải hoàn thiện các chuẩn mực đã có, xây dựng các chuẩn mực mới đảm bảo tính tiên tiến, có khả năng đánh giá một cách toàn diện hoạt động của Hệ thống quản lý thuế.

Ta có thể tham khảo danh mục chỉ số về chuẩn mực thực hiện và thông tin thực hiện trong một ngành thuế hiện đại ở các nớc phát triển dới đây:

Đăng ký thuế:

Tất cả các mã số thuế của đối tợng nộp thuế phải đợc cấp trong 3 ngày từ khi nhận đợc đơn xin đăng ký.

Thu thuế:

- Chỉ tiêu về số thu, theo tháng và theo loại thuế. - Tất cả các khoản nộp thuế sẽ

đợc nộp vào tài khoản phù hợp của Chính phủ trong vòng 24 giờ từ khi nhận đợc.

Xử lý tờ khai:

- 95% tờ khai VAT đợc xử lý trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận.

- 90% các sửa đổi do cơ quan thuế đề xuất sẽ đợc xử lý trong vòng 3 tuần.

- 90% các sửa đổi do đối tợng nộp thuế đề xuất sẽ đợc xử lý trong vòng 6 tuần.

Các đối tợng ngừng kê khai:

- Tất cả các đối tợng ngừng kê khai thuế GTGT đợc liên hệ

Thu khoản nợ thuế:

- Tất cả đối tợng nộp thuế GTGT đợc liên hệ trong vòng 10 ngày từ ngày nộp thuế hàng tháng để thu các khoản thuế nợ đọng.

- Số thu thuế từ tất cả các nguồn còn nợ nhng cha thu đợc không nên vợt quá 3% tổng số thu.

Thanh tra:

- Số các trờng hợp thanh tra đã hoàn thành:

+ Theo sắc thuế.

+ Theo hình thức thanh tra. + Theo loại đối tợng nộp thuế. - % các trờng hợp thanh tra

mà đối tợng nộp thuế chấp nhận phần tính thuế của cơ quan thuế.

- % các loại thuế đợc tính mà đối tợng nộp thuế không yêu cầu xem xét lại.

- % các loại thuế mà khiếu nại của đối tợng nộp thuế không thành công.

ngày nộp tờ khai hàng tháng. - Tờ khai thuế GTGT còn tồn đọng hàng tháng không nên vợt quá 2% số đối tợng nộp thuế đăng ký. - % các trờng hợp thanh tra hoàn tất trong khoảng thời gian quy định.

Dịch vụ đối tợng nộp thuế:

- 90% các thắc mắc qua điện thoại phải đợc trả lời trong vòng 10 phút.

- 90% các thắc mắc gặp trực tiếp phải đợc trả lời trong vòng 20 phút.

- 90% các yêu cầu hớng dẫn phải đợc trả lời trong vòng 4 tuần.

Một phần của tài liệu NH117 PDF (Trang 84 -86 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×