0

CHẤT MÙI TỰ NHIÊN SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM - TIỂU LUẬN HÓA SINH THỰC PHẨM

47 1,669 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2014, 11:07

        !"#$ %&'() *+, !"#-# !%&''&.&) '+, / !0%&'1') ( !"23!%&'4()  !"/5%&'*1'.)     !"!"#$%&'()*()&+, /,01$% !"!"#$%&'()*()&+, /,01$% 23$45+,,&6)7&8- 23$45+,,&6)7&8- !"9":&;/$/<-=> / !"9":&;/$/<-=> / !"?"&5@A,&B(&C)=> / !"?"&5@A,&B(&C)=> / !"D"&5@A,EF&C)=> / !"D"&5@A,EF&C)=> / 667 !893:93!;5<=#5+> ?@  A;55!B3C!D<  ./=GEH-I,,J$&)&+,)3-K5($ ./=GEH-I,,J$&)&+,)3-K5($ K5($,0C$%)*(,&6)7&8-" K5($,0C$%)*(,&6)7&8-"  ./)L$EH)&+,0+,K5($,0C$%,01$% ./)L$EH)&+,0+,K5($,0C$%,01$% MN/2O$%" MN/2O$%" 667 !893:93!;5<=#5+>  ?@ A;55!B3C!D< P$&&QR$%,06),/A7MA$,0S$%,&;/)T,&U,V$% P$&&QR$%,06),/A7MA$,0S$%,&;/)T,&U,V$% $%QN/ $%QN/     01$%23$45+,,&6)7&8-W$%QN/,(,X--C/ 01$%23$45+,,&6)7&8-W$%QN/,(,X--C/ Y/<$7&;7Z[,&5\,MUY31=<)&+, /,6 Y/<$7&;7Z[,&5\,MUY31=<)&+, /,6 $&/]$=H,&6)&/<$-I,2OY/<$7&;7MU,S1 $&/]$=H,&6)&/<$-I,2OY/<$7&;7MU,S1 &QT$%,&T-)&123$7&8-$&Q &QT$%,&T-)&123$7&8-$&Q  .$%);)Y/<$7&;7Z[,&5\,=H,&/A,YG7&^) .$%);)Y/<$7&;7Z[,&5\,=H,&/A,YG7&^) ,S7MU,&5&_/);))&+, / ,S7MU,&5&_/);))&+, /  &Q$%)+,=H)`Ma));))&+, /,6$&/]$ &Q$%)+,=H)`Ma));))&+, /,6$&/]$ 6*6E!F# #-<G$<=#    ./EH-I,)3-%/;),b-2/$&EJW$BMQc) ./EH-I,)3-%/;),b-2/$&EJW$BMQc) ,S1$]$d1,;)de$%2/$&&B(-I,,;)$&b$ ,S1$]$d1,;)de$%2/$&&B(-I,,;)$&b$ E]$)TK5($Z&^5%/;)W,;)$&b$,S1$]$ / E]$)TK5($Z&^5%/;)W,;)$&b$,S1$]$ / %C/EH)&+,,&T-" %C/EH)&+,,&T-"    ./)L$EH&f$&c77&^),S7)*($&/>5MT$ ./)L$EH&f$&c77&^),S7)*($&/>5MT$ /W)B$%5_$%O),V,6$&/]$&1a),g$% /W)B$%5_$%O),V,6$&/]$&1a),g$% &c7" &c7"    BZ&13$%Dhh"hhh)&+,)B /$&/>5&1a) BZ&13$%Dhh"hhh)&+,)B /$&/>5&1a) J," J,"    ;))&+, /)B,&UEH&@d01)()Y1$W ;))&+, /)B,&UEH&@d01)()Y1$W (E)1E&1EW)()Y1$@EWi2,i0WE(),1$i=H);) (E)1E&1EW)()Y1$@EWi2,i0WE(),1$i=H);) ,&H$&7&j$Z&;)" ,&H$&7&j$Z&;)"  ./7&e,&5I)=H1,&H$&7&j$=H)+5,S1 ./7&e,&5I)=H1,&H$&7&j$=H)+5,S1 &B(&C))*(7&b$,k)&+,,&T-" &B(&C))*(7&b$,k)&+,,&T-" 6'6!/5!H9!23G$<=#    l-!m9hW$&H&B(&C)ni171$d5o/, l-!m9hW$&H&B(&C)ni171$d5o/, )&+,)B /0T/=H1-p/WMj5,/]$$BE($ )&+,)B /0T/=H1-p/WMj5,/]$$BE($ 0I$%0(,01$%)&+,Eq$%Y(17&*=.$% 0I$%0(,01$%)&+,Eq$%Y(17&*=.$% Z&^5%/;)W2(5MB)&+,)B /Yr,Mj5E/]$ Z&^5%/;)W2(5MB)&+,)B /Yr,Mj5E/]$ ZA,=s/-I,)&+,&B(&C)Ma)Y/<,%C/EH ZA,=s/-I,)&+,&B(&C)Ma)Y/<,%C/EH )&+,,/A7$&\$ /" )&+,,/A7$&\$ /"     :A,K53EH-I,)&+,-s/2/$&0(=H,;) :A,K53EH-I,)&+,-s/2/$&0(=H,;) MI$%MA$Mj5)5O/db@,&j$Z/$&" MI$%MA$Mj5)5O/db@,&j$Z/$&" 6'6!/5!H9!23G$<=#  &i1n5)0i4/((0)&10t$%,01$%-p/ &i1n5)0i4/((0)&10t$%,01$%-p/ )B$&Q$%Ef$&qWZ&/)B&S,)&+, / )B$&Q$%Ef$&qWZ&/)B&S,)&+, / 0T/=H1EfMB,&X-p/2uMQc))3-,&e 0T/=H1EfMB,&X-p/2uMQc))3-,&e  /7&e,&5I)=H1,J$&,QT$%^$%  /7&e,&5I)=H1,J$&,QT$%^$% )*(&X$&d;$%)*(&S,)&+, /=H)*( )*(&X$&d;$%)*(&S,)&+, /=H)*( );)Ef$&q,01$%&O-p/" );)Ef$&q,01$%&O-p/"  01$%-p/)B-I,=H/Z/U5,AYH1 01$%-p/)B-I,=H/Z/U5,AYH1 )3-%/;)W-f/Z/U5,AYH1)&v,;) )3-%/;)W-f/Z/U5,AYH1)&v,;) de$%=s/-I, /)TY3$$&+,MG$&" de$%=s/-I, /)TY3$$&+,MG$&"   w w 1$)0/ixx 1$)0/ixx y y 6'6!/5!H9!23G$<=#  &i1-110i)BY3@ /)TY3$ &i1-110i)BY3@ /)TY3$  ./Yl$%7&/A$wE1$%$z1y ./Yl$%7&/A$wE1$%$z1y  ./4S&QT$%w7i$,(di)($)/(),1$y ./4S&QT$%w7i$,(di)($)/(),1$y  ./&1(,&T-w7&i$@E-i,@Ei,@E)()Y/$1/y ./&1(,&T-w7&i$@E-i,@Ei,@E)()Y/$1/y  ./YS)&Hw-i$,1Ey ./YS)&Hw-i$,1Ey  ./i,iwd/)E1i,@Ei$y ./i,iwd/)E1i,@Ei$y  ./)(@w&l$%yw(4/,x10-/)y ./)(@w&l$%yw(4/,x10-/)y  ./,&O/wY5,@E-i0)(7,($y ./,&O/wY5,@E-i0)(7,($y  {$%)L$$%&/]$)^5=>&X$&dS$%)*();) {$%)L$$%&/]$)^5=>&X$&dS$%)*();) E1S/ /" E1S/ /" 6(6!/5IJ!23G$<=#  %5@]$$&b$)*( /Z&`$%7&3/EH&X$& %5@]$$&b$)*( /Z&`$%7&3/EH&X$& d;$%)*(7&b$,k-HEHZ&3$l$%7&;,2B$% d;$%)*(7&b$,k-HEHZ&3$l$%7&;,2B$% M/<$,V)*()&|$%" M/<$,V)*()&|$%"  +,)3);))&+,,&T-M>57&;,);),/(&_$% +,)3);))&+,,&T-M>57&;,);),/(&_$% $%1S/-I,);)&-S$&-uW-f/)&+,)B-I, $%1S/-I,);)&-S$&-uW-f/)&+,)B-I, 7&g0/]$%)*(-X$&" 7&g0/]$%)*(-X$&"    6d(1MI$%)*(7&b$,k);))&+,)B / 6d(1MI$%)*(7&b$,k);))&+,)B / MQc))&_$%E]$,0]$26d(1MI$%0/]$%)*( MQc))&_$%E]$,0]$26d(1MI$%0/]$%)*( );)&S,)&+,-H52645$%MI$%,&j$Z/$&W );)&S,)&+,-H52645$%MI$%,&j$Z/$&W MBEH,J$&/<5=> /" MBEH,J$&/<5=> /"  nF,&5@A,&B(&C)=HEF&C)=> /Yg25$% nF,&5@A,&B(&C)=HEF&C)=> /Yg25$% E}$$&(5" E}$$&(5" [...]... >NGƯNGTỤ NƯỚC -> TINH DẦU + NƯỚC -> PHÂN LY -> NƯỚC CHƯNG TINH DẦU THÔ >Nước thải XỬ LÝ TINH CHẾ -> TD LOẠI II -TD THÀNH PHẨM THU HỒI TINH DẦU TỪ NƯỚC CHƯNG TINH DẦU THÔ Tinh dầu hòa tan trong nước ở hai dạng:  - Phân tán ở trạng thái nhũ tương  - Hòa tan tinh dầu tan lẫn vào trong nước Phương pháp lắng : Tách bớt các tạp chất vô cơ, hữu cơ và môêt số tạp chất khác lẫn vào tinh dầu - Lắng - Lọc - Sấy khô... từ vỏ và giữ được mùi vị của nguyên liệu 3 Phương pháp trích ly  3.1 Yêu cầu về dung môi trích ly : - Có nhiệt độ sôi thấp - Không có tác dụng hóa học với nhựa dầu và không biến đổi tính chất khi sử dụng lại - Độ nhớt nhỏ - Có khả năng hòa tan nhiều cấu tử cần thiết - Phải tinh khiết, không ăn mòn thiết bị, không gây mùi lạ, không độc - Không tạo thành hổn hợp nổ đối với không khí - Rẻ tiền, dễ mua... Chuẩn bị trích ly - Chọn dung môi phù hợp - Làm sạch dung môi - Xác định thời gian trích ly phù hợp 3.2.2 Quá trình trích ly - Tách chất thơm từ nguyên liệu để thu mixen - Sấy mixen và lọc - Cất mixen tách dung môi và thu nhựa dầu - Tách dung môi từ - Thu hồi dung môi 2.2.3 Chế biến nhựa dầu (Conret) - Hòa tan conret bằng rượu - Làm lạnh hỗn hợp và lọc để tách sáp - Tách rượu - Thu absolue 3.3... phương pháp - Vắt, bóp - Bào nạo - Ép  2.1 Vắt, bóp Quả tách ruột bóp cho chất thơm thoát ra ngoài thấm vào các lớp bột xốp hoặc bông vắt lọc lắng chất thơm  Ưu điểm: Thực hiện đơn giản  Nhược điểm: Tổn thất chất thơm rất lớn Thao tác thủ công nên vắt không hết chất thơm - 2.2 Bào nạo Dùng quả nguyên xát lên các bàn xát chất thơm thoát ra được thấm vào các lớp bột xốp hoặc bông vắt, lọc, lắng chất thơm...CHƯƠNG 2 :MÙI TỰ NHIÊN TRONG THỰC PHẨM TINH DẦU VÀ NHỰA Tinh dầu và nhựa thuộc nhóm hợp chất izoprenoit, là những hợp chất được coi như dẫn xuất của izopren T/C :không hòa tan trong nước mà hòa tan trong các dung môi hữu cơ Quan trọng và thường gặp hơn cả trong hợp phân tinh dầu là terpen và các dẫn xuất chứa oxy của terpen Terpen Là... Các thiết bị sử dụng trong phương pháp này khá phức tạp và đắt tiền         ưu nhược điểm chung của phương pháp chưng cất Ưu điểm: - Thiết bị khá gọn gàng, dễ chế tạo, qui trình sản xuất đơn giản - Trong quá trình chưng cất, có thể phân chia các cấu tử trong hỗn hợp bằng cách ngưng tụ từng phần theo thời gian - Thời gian chưng cất tương đối nhanh, nếu thực hiêên gián đoạn chỉ cần 5-1 0 giờ, nếu... là hợp chất do ba đơn vị izopen tạo nên Đa số sesquiterpen là hợp chất đơn vòng hoặc đa vòng.Tiêu biểu là farnezen, xinhiberen, humulen, cardinen Diterpen Diterpen có công thức chung là C20H32 Đặc biệt phổ biến trong các nhựa và axit nhựa  Triterpen Thường gặp trong thực vật dưới dạng este, glucozit hoặc ở trạng thái tự do.Tiêu biểu là squalen.Squalen có trong chất béo của gan cá mập,cũng như trong. .. chất thơm  Ưu điểm: Thực hiện đơn giản  Nhược điểm: Tổn thất nhiều chất thơm - 2.3 Ép Gelatin 1% Nguyên liệu ép dung dịch Tanin 0.25% khuấy đều để lắng dịch quả, chất thơm 2.3 Ép Vỏ nguyên liệu ngâm cồn (900 hay 800) dung dịch dịch cồn (2 : 3) (1: 1) Nước Muối chưng cất terpen bã cất rượu và chất thơm cồn thơm 2.3 Ép  Ưu điểm: - Loại được một số terpene có vị đắng trong chất thơm - Thu được tinh dầu... Phương pháp chưng cất - Phương pháp trích ly * Phương pháp kết hợp với quá trình sinh hóa: - Phương pháp hấp phụ - Phương pháp ngâm 2 Phương pháp cơ học Là phương pháp đơn giản để tách chất thơm trong những túi tế bào nằm ở ngoài bề mặt nguyên liệu khi tác dụng một lực cơ học - Nguyên liệu phổ biến: cam, chanh,quýt, bưởi - 2 Phương pháp cơ học Yêu cầu về nguyên liệu: • Quả thu hoạch lúc vừa chín tới,... chất béo của gan cá mập,cũng như trong các cá khác  Tính chất chung của tinh dầu  Tinh dầu hoà tan rất ít trong nước nhưng hoà tan nhiều trong rượu đậm đặc Độ hòa tan lẫn nhau của hai chất lỏng càng nhiều thì độ có cực của phân tử chúng càng lớn  Dưới tác dụng của oxy, một phần tinh dầu chủ yếu là các hợp chất không no bị oxy hóa và cho mùi nhựa Người ta phân loại nguyên liê u chứa ê tinh dầu ra
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẤT MÙI TỰ NHIÊN SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM - TIỂU LUẬN HÓA SINH THỰC PHẨM, CHẤT MÙI TỰ NHIÊN SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM - TIỂU LUẬN HÓA SINH THỰC PHẨM, , CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT MÙI, CHƯƠNG 2 :MÙI TỰ NHIÊN TRONG THỰC PHẨM, CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT MÙI, Phương pháp cơ học, Phương pháp trích ly, Chưng cất với nước, THU HỒI TINH DẦU TỪ NƯỚC CHƯNG TINH DẦU THÔ, Phương pháp hấp phụ, 5 Phương pháp hấp phụ động học

Từ khóa liên quan