0

Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thường.DOC

8 2,274 28
  • Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thường.DOC

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2012, 14:32

Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thường Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Câu 1. Phân bi ệ t hàng hóa s ứ c lao đ ộ ng hàng hóa th ườ ng. 1.Đ ị nh nghĩa : Hàng hóa là sản phẩm của lao động, nó có thể làm thỏa mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hóa được sản suất ra để mua bán trao đổi chứ không nhằm thỏa mãn nhu cầu của người sản xuất. 2.Hai thu ộ c tính c ủ a hàng hóa : Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng giá trị hàng hóa:_Giá trị sử dụng: là các thuộc tính của hàng hóa mà thỏa mãn được một loại nhu cầu nào đó của con người._Giá trị hàng hóa: là giá trị trao đổi của hàng hóa đó. 3.Hàng hóa s ứ c lao đ ộ ng: - S ứ c lao đ ộ ng: Sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ năng lực thể chất tinh thần tồn tại trong cơ thể con người đang sống được người đó sử dụng vào sản xuất hàng hóa.-Trong mọi Xã hội, sức lao động đều là yếu tố của sản xuất nhưng sức lao động chỉ trở thành hàng hoá với hai điều kiện sau: + Người lao động được tự do về thân thể, tức là có quyền tự chủ về sức lao động của mình chỉ bán sức lao động trong một thời gian nhất định, + Người lao động không có tư liệu sản xuất, không có khả năng bán cái gì ngoài sức lao động. - Hàng hoá s ứ c lao đ ộ ng: Hàng hoá sức lao động là một hàng hoá đặc biệt, nó tồn tại trong con người người ta chỉ có thể bán nó trong một khoản thời gian nhất định. Vì thế giá trị giá trị sử dụng của nó khác với hàng hoá thông thường. - Giá trị của hàng hoá sức lao động cũng do lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất ra sức lao động quyết định. Cho nên giá trị của hàng hoá sức lao động được xác định gián tiếp qua giá trị những hàng hoá tiêu dùng mà người lao động dùng để tái sản xuất sức lao động để nuôi sống gia đình chi phí học tập.1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Mặc khác lượng giá trị hàng hoá sức bao gồm cả yếu tố tinh thần, vật chất phụ thuộc vào điều lịch sử, điều kiện sản xuất của mỗi quốc gia .Giá trị sức lao động không cố định : tăng lên khi nhu cầu trung bình về hàng hoá, dịch vụ của con người tăng yêu cầu kỷ thuật lao động tăng; Giảm khi năng suất lao động xã hội tăng làm giảm giá trị hàng hoá tiêu dùng. - Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động là khả năng thực hiện một sloại lao động cụ thể nào đó được thể hiện ra trong quá trình lao động. Giá trị sử dụng của sức lao động phải phù hợp với yêu cầu của người sử dụng sức lao động. Vì thế việc nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn là điều mà người lao động phải thường xuyên quan tâm đến nếu ko muốn bị đào thải, thất nghiệp. - Trong quá trình lao động, sức lao động đã chuyển hoá toàn bộ những lao động quá khứ của tư liệu sản xuất lao động mới của nó sang sản phẩm mới, vì thế nó tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của nó. Đây chính là giá trị sử dụng đặc biệt của hàng hoá sức lao động, nguồn gốc của sự tăng giá trị trong quá trình sản xuất, nguồn gốc của sự giàu có, nguồn gốc của giá trị thặng dư. 4.So sánh hàng hóa s ứ c lao đ ộ ng v ớ i hàng hóa thông th ườ ng. Gi ố ng nhau: Đều hàng hóa có hai thuộc tính là có giá trị giá trị sử dụng. Khác nhau: - Hàng hóa thông thường: Sau quá trình sử dụng hay tiêu dùng thì cả giá trị vào giá trụ sử dụng của nó đều biến mất theo thời gian; Người mua có quyền sở hữu; Mua bán có thời hạn: Mua đứt, bán đứt; Giá cả có thể tương đương với giá trị; Giá trị: chỉ thuần tuý là yếu tố vật chất.; Là biểu hiện của của cải; Có thể dự trữ được. - Hàng hóa sức lao động: Người mua có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, người bán phải phục tùng người mua. Người mua người bán hoàn toàn độc lập với nhau; Mua bán có thời hạn;2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Giá cả nhỏ hơn giá trị; Giá trị: cả yếu tố tinh thần, vật chất lịch sử ; Giá trị sử dụng đặc biệt : tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó, đó chính là giá trị thặng dư. Là nguồn gốc của giá trị thặng dư. Không thể dự trữ được.Câu 2: Quan đi ể m c ủ a ch ủ nghĩa Mác-Lê nin v ề v ấ n đ ề dân t ộ c. Đ ả ng nhà n ướ c ta đã làm gì đ ể tăng c ườ ng kh ố i đ ạ i đoàn k ế t dân t ộ c. Dân tộc: Khái niệm dân tộc thường được sử dụng với hai nghĩa: -Thứ nhất: Khái niệm dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người cụ thể nào đó có những mối liên hệ chặt chẽ, bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ chung của cộng đồng trong sinh hoạt văn hóa có những nét đặc thù so với những cộng đồng khác, xuất hiện sau cộng đồng bộ lạc; có sự kế thừa phát triển hơn những nhân tố tộc người ở cộng đồng bộ lạc, bộ tộc thể hiện thành ý thức tự giác của các thành vien trong cộng đồng đó. -Thứ hai: Khái niệm dân tộc dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân của một quốc gia, có lãnh thổ chung, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung trong quá trình dựng nước giữ nước.Như vậy, nếu theo định nghĩa thứ nhất, dân tộc là bộ phận của quốc gia, là cộng đồng xã hội theo nghĩa các tộc người,còn theo nghĩa thứ hai thì dân tộc là toàn bộ nhân dân của một nước, là quốc gia- dân tộc. Với nghĩa như vậy đã cho thấy: khái niệm dân tộc khái niệm quốc gia có sự gắn bó chặt chẽ với nhau, dân tộc bao giờ cũng ra đời trong 1 quốc gia nhất định thực tiễn lịch sử chứng minh rằng những nhân tố hình thành dân tộc chín muồi thường không tách rời với sự chín muồi của những 3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nhân tố hình thành quốc gia. Đây là những nhân tố bổ sung thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển. 1.Quan đi ể m c ủ a ch ủ nghĩa Mác-Lê nin v ề v ấ n đ ề dân t ộ c: -Từ thực tiễn châu Âu cận đại, nơi mà phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa có vai trò lớn trong việc tạo ra những điều kiện để hình thành dân tộc, C.Mác Ph.Ăngghen đã chỉ ra tác động hình thành dân tộc : “Giai cấp tư sản ngày càng xoá bỏ tình trạng phân tán về tư liệu sản xuất, về tài sản về dân cư. Nó tụ tập dân cư, tập trung các tư liệu sản xuất tích tụ tài sản vào trong tay một số ít người. Kết quả tất nhiên của những thay đổi ấy là sự tập trung về chính trị. Những địa phương độc lập, liên hệ với nhau hầu như chỉ bởi những quan hệ liên minh có những lợi ích, luật lệ, chính phủ, thuế quan khác nhau, thì đã được tập hợp lại thành một dân tộc thống nhất, có một chính phủ thống nhất, một luật pháp thống nhất, một lợi ích dân tộc thống nhất mang tính giai cấp một hàng rào thuế quan thống nhất” -Trong thời đại Chủ nghĩa tư bản độc quyền, V.I.Lênin đã chỉ ra hai xu hướng khách quan trong sự phát triển quan hệ dân tộc:Thứ nhất: Xu hướng tách ra, phân lập về chính trị, xác lập các cộng đồng dân tộc độc lập. Xu hướng này gắn liền với phong trào giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc của các dân tộc bị áp bức, lệ thuộc.Thứ hai: Xu hướng liên hiệp lại để thành lập các liên bang, tạo ra những điều kiện để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vì sự phồn vinh của các dân tộc trong liên bang.Hiện nay, hai xu hướng trên đang cùng tồn tại ảnh hưởng lẫn nhau. -Chủ nghĩa Mác- Lê nin khẳng định rằng, chỉ trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, khi tình trạng áp bức giai cấp, tình trạng người bóc lột người bị thủ tiêu thì tình trạng áp bức dân tộc cũng bị xóa bỏ.Với thắng lợi của cách mạng vô sản, giai cấp công nhân đã trở thành giai cấp cầm quyền tạo tiền đề cho tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời cũng mở ra quá trình hình thành phát triển của dân tộc xã hội chủ nghĩa. -Nội dung cơ bản của Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mac - Lênin - Một là, các dân tộc có quyền bình đẳng4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368+ Là quyền thiêng liêng của các dân tộc - quốc gia, dân tộc – tộc người gắn với quyền bình đẳng giữa người người.+ Bình đẳng toàn diện (kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội)+ Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở pháp lý giải quyết các quan hệ dân tộc trên thế giới trong các quốc gia đa tộc.- Hai là, các dân tộc có quyền tự quyết+ Là quyền tự quyết định vận mệnh con đường phát triển của dân tộc.+ Quyền tự quyết bao gồm cả quyền tự do phân lập thành quốc gia độc lập về chính trị quyền tự nguyện liên hiệp lại thành các liên bang.+ Quyền tự quyết - theo Lênin, chủ yếu được vận dụng đối với các dân tộc bị áp bức, lệ thuộc.- Ba là, đoàn kết giai cấp công nhân các dân tộc+ Đoàn kết giai cấp công nhân các dân tộc, đoàn kết các Đảng Cộng sản công nhân là điều kiện để thực hiện quyền bình đẳng, quyền tự quyết dân tộc.+ Lập trường của giai cấp công nhân trong giải quyết vấn đề dân tộc là duy nhất đúng đắn vì lợi ích giai cấp công nhân gắn liền với lợi ích dân tộc, biết giải quyết hài hoà lợi ích dân tộc với lợi ích quốc tế); + Là điều kiện để đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc cực đoan, dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, kỳ thị dân tộc. 2.V ấ n đ ề dân t ộ c ở Vi ệ t Nam, Đ ả ng nhà n ướ c đã làm gì đ ể tăng c ườ ng kh ố i đ ạ i đoàn k ế t dân t ộ c: Đặc điểm về dân cư, quan hệ tộc người ở Việt Nam -Sự cố kết, hòa hợp dân tộc trong một cộng đổng thống nhất đã trở thành truyền thống, thành sức mạnh đã được thử thách trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm,bảo vệ tổ quốc,xây dựng đất nước. - Sự chênh lệch về dân cư, dân số, tộc người.Người Kinh chiếm 87% dân số, các dân tộc còn lại chỉ chiếm 13% dân số.- Tình trạng cư trú xen kẽ giữa cư dân các tộc người. Trong đó cư dân các tộc thiểu số cư trú trên các địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh giao lưu quốc tế của đất nước.- Sự chênh lệch lớn về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các tộc người.5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Sự phong phú đa dạng của văn hoá các tộc người tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hoá Việt Nam.Chính sách tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam:+ Nhờ tiếp thu tinh thần của Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lê nin, các văn bản sau đó của Cương lĩnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc, gắn cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản.+ Đã đề ra chính sách dân tộc, giải quyết đúng vấn đề dân tộc qua các thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cách mạng xã hội chủ nghĩa.+ Quyền bình đẳng giữa các dân tộc đã được Hiến pháp xác định được thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng phát triển; nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tích cực thực hiện chính sách ưu tiên trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người DTTS, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.+ Nền kinh tế nhiều thành phần từng bước hình thành phát triển ở các vùng dân tộc thiểu số miền núi. Công tác xoá đói, giảm nghèo đạt những kết quả to lớn.+ Mục tiêu xoá mù chữ phổ cập tiểu học được thực hiện.+ Đời sống văn hoá của các dân tộc thiểu số được cải thiện một bước.+ Công tác xoá đói, giảm nghèo đạt những kết quả to lớn: Thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số( DTTS), trong những năm qua, Đảng Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi( DTMN) đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, được đồng bào phấn khởi đón nhận tích cực thực hiện. Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh học tập tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn của sức mạnh, là động lực chủ yếu, là nhân tố có 6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368yếu tố quyết định đối với cách mạng sự phát triển bền vững đất nước dân tộc ta. Những quan điểm cơ bản quán triệt nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc trong điều kiện mới ở nước ta.Nghị quyết lần thứ bảy của Ban chấp hành Trung ương (khoá IX) về công tác dân tộc đã nêu lên 5 quan điểm mới cần quán triệt nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc trong tình hình hiện nay là:Một là, vấn đề dân tộc đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam.Hai là, các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ dân tộc.Ba là, phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc miền núi; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề dân tộc, thực hiện tốt chính sách dân tộc; quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn phát huy những giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số.Bốn là, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc miền núi, trước hết tập trung vào phát triển giao thông cơ sở hạ tầng, xoá đói, giảm nghèo, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của từng vùng, phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc, đồng thời tăng cường sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước.Năm là, công tác dân tộc thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị. Dưới ánh sáng Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy (khóa IX), chúng ta tin tưởng rằng, chính sách dân tộc của Đảng sẽ 7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368được thể chế hóa bằng pháp luật kế hoạch nhà nước, bằng các chương trình hành động của các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân các tổ chức xã hội, biến Nghị quyết của Đảng thành hiện thực sinh động trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Thông qua công tác vận động đồng bào các dân tộc đưa chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước đến với dân, làm cho đồng bào các dân tộc tin tưởng, phấn khởi gắn bó với Đảng, với chế độ, hăng hái tham gia vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.8 . trị trao đổi của hàng hóa đó. 3 .Hàng hóa s ứ c lao đ ộ ng: - S ứ c lao đ ộ ng: Sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ năng. của hàng hoá sức lao động là khả năng thực hiện một sloại lao động cụ thể nào đó và được thể hiện ra trong quá trình lao động. Giá trị sử dụng của sức lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thường.DOC, Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thường.DOC, Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thường.DOC

Từ khóa liên quan