0

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động của Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa sang thị trường Nhật Bản

50 866 5
  • Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động của Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa sang thị trường Nhật Bản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 23:18

   Để hoàn thành bài viết này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo ThS. Phan Thu Giang – Bộ môn Kinh tế Quốc Tế - Khoa Thương Mại Quốc Tế - Trường Đại học Thương Mại đã trực tiếp hướng dẫn em trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này. Trong quá trình học tập, triển khai nghiên cứu đề tài này, em không thể quên công lao giảng dạy của các thầy cô trường Đại học Thương Mại – những người đã dìu dắt em trong suốt 4 năm học tại trường. Em xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú, các anh chị làm việc tại Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa đã giúp đỡ em nhiệt tình trong thời gian học tập tại công ty. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện  1   !"#$! 1    2   !"#$! 2    Biểu đồ 3.1. Cơ cấu lao động xuất khẩu phân theo ngành nghề giai đoạn 2009 - 2012 Biểu đồ 3.2. Số lượng LĐXK sang Nhật Bản giai đoạn 2009 – 2012 Sơ đồ 2.1. Quy trình xuất khẩu lao động Sơ đồ 3.1. Cấu trúc tổ chức CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa    !!"! #$%&'( 1 LĐ Lao động 2 XKLĐ Xuất khẩu lao động 3 NKLĐ Nhập khẩu lao động 4 QLLĐ Quản lý lao động 5 LĐTB&XH Lao động, thương binh và xã hội 6 CTCP Công ty cổ phần 7 BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh 8 BHXH Bảo hiểm xã hội 9 NLĐ Người lao động 3   !"#$! 3   &)*$%+,-./0/12 +3+34$&567!& !58(9:!;. Ngày nay, với xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và trên thế giới, Việt Nam đang trên đà đẩy mạnh các hoạt động kinh tế - chính trị nhằm tìm kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc hơn trên trường quốc tế. Hoạt động thương mại quốc tế hiện nay đang được đặc biết chú trọng bởi nó mang lại cho nền kinh tế - xã hội nước ta những biến chuyển rõ rệt. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, may mặc, giày da … thì hoạt động XKLĐ đang được chú trọng trong thời gian gần đây. XKLĐ góp phần giải quyết các vấn đề mang tính vĩ mô của nền kinh tế như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết vấn đề việc làm đồng thời tạo thu nhập, nâng cao tay nghề cho người lao động. XKLĐ cũng góp phần tăng thu ngoại tệ cho quốc gia và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa nước ta với các nước. Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, hoạt động XKLĐ của ta cũng bộc lộ nhiều hạn chế cần phải được khắc phục để lĩnh vực này phát huy hơn nữa thế mạnh sẵn có của đất nước. Đánh giá được tầm quan trọng của hoạt động XKLĐ đối với nền kinh tế là vô cùng quan trọng nên việc nghiên cứu thực trạng, đề ra các giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu lao động là vô cùng cần thiết. Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa là một trong những công ty hàng đầu về xuất khẩu lao động tại việt Nam. Qua thời gia thực tập tại công ty, em lựa chọn đề tài: <=7&>7!&?59@ABC6!D&@CE(F9G$% 58(H$%!A5I7&J$KL5&MBC6!D&@CE(F9G$%;5&CAN$%(&($&O( P($%!&L!Q)R$%&S!=$Tlàm đề tài khóa luận của mình. Với việc nghiên cứu đề tài này, em sẽ làm rõ một số vấn đề lý luận về XKLĐ, thực trạng hoạt động XKLĐ của công ty để từ đó tìm ra giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động XKLĐ của CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa. +3U3I$%VC($5>5$%&N$5WC!Q)X59YA3 XKLĐ được coi là một trong những lĩnh vực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, việc XKLĐ vào một số thị trường chính như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… đang gặp nhiều khó khăn do những quốc gia này đã 4   !"#$!   có những chính sách nhằm tìm kiếm những lao động có tay nghề cao hơn. Nhận thức được đây là khó khăn lớn trong hoạt động XKLĐ , đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, luận văn tốt nghiệp đề cập đến vấn đề này như: 1. “ Hoàn thiện quy trình XKLĐ sang thị trường Nhật Bản tại CTCP nhân lực và thương mại VINACONEX MEX “ – Tác giả: Lại thị Ánh Nguyệt, Luận văn tốt nghiệp Khoa Thương mại quốc tế, Trường Đại học Thương Mại, 2009. 2. “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc của công ty cổ phần cung ứng nguồn nhân lực Việt-Nhật ( VITECH )” – Tác giả: Phạm thị Phương Chi, Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thương mại quốc tế, Trường Đại học Thương Mại, 2012. 3. “ Hoàn thiện quy trình xuất khẩu lao động tại công ty cổ phần SIMCO-Sông Đà” – Tác giả: Dương Quỳnh Hương, luận văn tốt nghiệp Khoa Thương mại quốc tế, Trường Đại học Thương Mại,2006. Hầu như các công trình nghiên cứu đều đề cập đến vấn đề XKLĐ nhưng ở nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau như: góc độ vĩ mô, góc độ kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Đa phần đều nghiên cứu ở một thị trường nước ngoài rộng lớn mà không tập trung thị trường cụ thể. Chính vì vậy em đã nghiên cứu đề tài: <= 7&>7!&?59@AZ[58(5H$%!A5I7&J$KL5&MZ[;5&CAN$%(&($& O(P($%!&L!Q)R$%&S!=$T3 Do đó, công trình có nhiều tính mới so với các công trình kể trên. +3\3M594$&$%&N$5WC9:!;3 - %&'(: Căn cứ vào các lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu lao động, khái niệm về xuất khẩu lao động, đặc điểm của hoạt động xuất khẩu lao động, các hình thức xuất khẩu lao động,quy trình xuất khẩu lao động, làm nền tảng cho cơ sở lý thuyết của đề tài. Bên cạnh đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. - %&)*: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu lao động của công ty cổ phần dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa vào thị trường Nhật Bản những năm trước đây để tìm ra những giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu lao động của công ty sang thị trường này. 5   !"#$!   +3]3^!)_$%$%&N$5WC3 Lĩnh vực XKLĐ khá rộng, liên quan đến nhiều đối tượng. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của khóa luận , đề tài chỉ nghiên cứu một số vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa. +3`3a&bc$%&N$5WC. - $+&,+ -.: nghiên cứu hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty cổ phần dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa sang thị trường Nhật Bản. - $+&,+ : đề tài thu thập và tổng hợp dữ liệu của CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa trong giai đoạn 2009 – 2012. +3d3a&)*$%7&>7$%&N$5WC. Phương pháp nghiên cứu khóa luận được tổng hợp từ nhiều phương pháp khác nhau. - Khảo sát, tìm hiểu chi tiết tại Công ty cổ phần Dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa để nắm được tình hình cơ bản của công ty , đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như những thị trường mà công ty xuất khẩu - Sử dụng phương pháp thống kê, các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, thứ cấp từ các nguồn thông tin: báo chí, mạng internet, các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của công ty… để đánh giá số liệu. +3e3[ !56CD&O(ECS$. Khóa luận chia làm 4 chương: /0: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. /1: Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu lao động. /2: Thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa sang thị trường Nhật Bản. /3: Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa sang thị trường Nhật Bản. 6   !"#$!   &)*$%U,f#g/hijZ0[khj U3+3G!P^D&>$lc5*m=$3  45'67: Là một bộ phận của dân cư gồm những người trong độ tuổi lao động ( không kể những người mất khả năng lao động ) và những người ngoài độ tuổi lao động nhưng thực tế có tham gia lao động.  867: Là hoạt động có mục đích, có ý thức của cong người nhằm thay đổi các vật thể tự nhiên phù hợp với nhu cầu con người. Thực chất là sự vận động của sức lao động trong quá trình tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Lao động cũng chính là quá trình kết hợp của sức lao động và tư liệu sản xuất để sản xuất ra những sản phẩm phục vụ nhu cầu con người. Có thể nói lao động là yếu tố quyết định cho mọi hoạt động kinh tế.  ,'67: Là tổng hợp thể lực và trí lực của con người trong quá trình tạo ra của cải xã hội, nó phản ánh khả năng lao động của con người, là điều kiện đầu tiên cần thiết trong quá trình lao động xã hội. Trong nền kinh tế hàng hóa, sức lao động được coi là một loại hàng hóa đặc biệt. Nó không chỉ có giá trị và giá trị sử dụng như các hàng hóa khác mà còn là một sản phẩm có tư duy, có đời sống văn hóa tinh thần. Thông qua thị trường lao động, sức lao động được xác định giá cả. Hàng hóa sức lao động cũng tuân theo quy luật cung cầu của thị trường.  . Trong mỗi xã hội, nơi nào xuất hiện nhu cầu sử dụng lao động và có nguồn lao động cung cấp, ở đó sẽ hình thành nên thị trường lao động. Trong nền kinh tế thị trường, người lao động muốn tìm việc phải thông qua thị trường lao động. '67: Là một lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm toàn bộ các quan hệ lao động được xác lập trong lĩnh vực mua bán, trao đổi và thuê mướn sức lao động. thị trường lao động bao gồm thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế. 7   !"#$!   - '679: Là loại thị trường mà nguồn lao động có thể tự do di chuyển từ nơi này đến nơi khác để bán sức lao động để bán sức lao động cho chủ sử dụng lao động trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia. - '67: là loại thị trường mà nguồn lao động có thể di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác để làm việc thông qua các thỏa thuận, các hiệp định giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Trên thị trường lao động, mối quan hệ được xác lập giữa một bên là người lao động và một bên là người sử dụng lao động. Cung – cầu lao động ảnh hưởng đến tiền công lao động - /:'67: là lượng lao động mà người thuê có thể thuê được ở mỗi mức giá nhất định. Khi giá cả lao động tăng hoặc giảm sẽ làm cho nhu cầu về lao động giảm hoặc tăng. - /'67: Là lượng lao động mà người làm thuê có thể chấp nhận được ở mỗi mức giá nhất định. Cung lao động có mối quan hệ tỷ lệ thuận với giá cả. Khi giá cả tăng lượng cung lao động tăng và ngược lại. !"#$%&'( ";<: Được hiểu là quá trình di chuyển lao động từ nước này sang nước khác để tìm việc làm. Nếu xét theo khía cạnh dân số học thì xuất khẩu lao động cũng là một quá trình di dân quốc tế. Do đó, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chính là tham gia vào quá trình di dân quốc tế. )*+##,-./01 Đến nay, thế giới vẫn chưa có khái niệm chuẩn nào về xuất khẩ lao động. Vì vậy chúng ta có thể hiểu xuất khẩu lao động thông qua khái niệm của tổ chức lao động quốc tế như sau: =>-?'67: Được hiểu là hoạt động kinh tế của một quốc gia thực hiện việc cung ứng lao động cho một quốc gia khác trên cơ sở những hiệp định hoặc hợp đồng có tính chất hợp pháp, được sự thống nhất giữa các quốc gia đưa và nhận lao động. Như vậy: - @A7: XKLĐ là việc đưa người lao động ở Việt Nam sang làm việc tại nước ngoài. 8   !"#$!   - @ABC: XKLĐ là hoạt động đưa người lao động và các chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. U3U3G!P^En!&CA !:BC6!D&@CE(F9G$%3 2#3-45./01 D=>-?'67'E767-# Đây là mục tiêu số một của các nước xuất khẩu lao động. XKLĐ không chỉ là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết lao động tăng thêm mà còn thu được nhiều ngoại tệ về nước. XKLĐ thực hiện chức năng kinh doanh, thực hiện mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời để thỏa mãn lợi ích kinh tế của người lao động đi làm việc tại nước ngoài. D=>-?'67'E67F>GH7# Vì XKLĐ thực chất là xuất khẩu sức lao động, mà sức lao động luôn ngắn với một người lao động cụ thể. Do vậy mọi chính sách XKLĐ phải gắn với chính sách xã hội: chính sách BHXH, giải quyết việc làm sau khi hết hạn hợp đồng, đầm bảo các cam kết trong hợp đồng được thực hiện đúng. DEI6JG>-?K6<'EEI6LMN# XKLĐ thực chất là xuất khẩu sức lao động không tắc khỏi người lao động. Sức lao động bao gồm: trí tuệ, sức lực tiểm ẩn trong mỗi người lao động -=>-?'67'EO)-JCEPQR'(+A.S4E9+EO) S67T)UNSV,=86'676'E+NK 9P. Ngày nay, trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế thì hầu như toàn bộ hoạt động XKLĐ đều do các tố chức XKLĐ thực hiện trên cơ sở hợp đồng đã kí. Đồng thời các tổ chức XKLĐ phải chịu trách nhiệm hòan tòan về kinh tế trong họat động XKLĐ của mình. Các hiệp định các thỏa thuận song phương mà chính phủ cam kết mang tính chất nguyên tắc, thể hiện vai trò của nhà nước ở tầm vĩ mô D=>-?'67CR6RMR'JFSMM&N=8# Trong lĩnh vực XKLĐ, lợi ích kinh tế của nhà nước là khoản ngoạitệ mà người lao động gửi về nộp các khoản thuế. Lợi ích của các tổ chức lao động là các khoản thu được chủ yếu là các loại chi phí giải quyết việc làm ở nước ngoài, còn lợi ích của người lao động là khoản thu nhập thường cao hơn nhiều so với lao động trong nước. 9   !"#$!   D=8'E676:M67# Vì hoạt động xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào các nước có nhu cầu nhập khẩu lao động, do vậy cần phải có sự phát triển toàn diện các dự án đầu tư ở nước ngoài đang và sẽ được thực hiện để xây dựng chính sách đầu tư và chương trình giáo dục định hướng phù hợp và linh hoạt. 6+7./01 Hình thức xuất khẩu lao động là cách thức thực hiện việc đưa người lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài do Nhà nước quy định. o/,'67@UJC65-+9M&9E. Đây là trường hợp các tổ chức kinh tế Việt nam được XKLĐ, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cung ứng lao động. Hình thức này tương đối phổ biến và được thực hiện rộng rãi trong các năm vừa qua và những năm tới. - '676'67@JC65W:T-U.XK9 ET6:9E# Đây là hình thức doanh nghiệp tuyển lao động, chuyên gia Việt nam đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện hoạt động kinh tế với nước ngoài. Các doanh nghiệp Việt nam trúng thầu, nhận khoán công trình ở nước ngoài hoặc đầu tư dưới hình thức liên doanh, liên kết, chia sản phẩm hoặc các hình thức đầu tư khác ở nước ngoài. Theo hình thức này, bên nước ngoài đặt hàng cho các công trình xây dựng, do vậy doanh nghiệp trong nước phải đưa đi toàn bộ các đối tượng lao động gồm có kỹ thuật, quản lý, chỉ đạo thi công và lao động trực tiếp sang nước ngoài làm việc. sau khi công trình kết thúc thì cũng chấm dứt hợp đồng đối với người lao động. Vì thế xuất khẩu lao động theo hình thức này thường không ổn định, tâm lý của người lao động không ổn định, dễ chán nản và không tận tâm với công việc. D@JC65'67QUU<T'67+9OY;%' 67K9E Đây là hình thức phổ biến nhất hiện nay, hình thức này đòi hỏi đối tượng lao động đa dạng tùy theo yêu cầu và mức độ phức tạp của công việc. Có những yêu cầu của người nước ngoài đòi hỏi người có trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm quản lý, cũng có những yêu cầu chỉ cần người lao động có trình độ giản đơn. 10   !"#$! [...]... Thu Giang Trường Đại học Thường Mại Khoa Thương mại quốc tế Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA THANH HÓA SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 3.1 Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên. .. độ chuyên môn…; nghiên cứu những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động công ty đã thực hiện tốt và chưa tốt tại thị trường - Từ những nghiên cứu về thực trạng thị trường xuất khẩu, đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động của công ty sang thị trường xuất khẩu bao gồm: phát huy các giải pháp công ty đã làm tốt và đề xuất các giải pháp công ty chưa thực hiện Bài nghiên cứu của. .. hoạt động đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu của công ty Do đó, công ty xác định, trong tương lai đây vẫn là hoạt động kinh doanh chủ đạo, do đó công ty sẽ tập trung phần lớn nguồn lực để phát triển lĩnh vực này 3.2.2 Khái quát hoạt động xuất khẩu lao động của CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa Trong những năm qua, CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa đã đưa hàng ngàn lao động sang. .. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty LEESCO 3.2.1 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty LEESCO Hiện nay, LESSCO kinh doanh trong 3 lĩnh vực chính là đào tạo nghề, thương mại và cung ứng lao động Trong đó, cung ứng lao động là hoạt động quan trọng nhất của công ty Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế hiện nay, công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động gặp khó khăn trong nhiều công. .. trường xuất khẩu lao động : đặc điểm dân cư, đặc điểm nền kinh tế, đặc điểm thị trường lao động - Đối thủ cạnh tranh của công ty tại thị trường xuất khẩu: đối thủ cạnh tranh ngoài nước và đối thủ cạnh tranh trong nước - Nghiên cứu thực trạng xuất khẩu lao động của công ty tại thị trường: số lượng lao động được xuất khẩu sang thị trường, doanh thu tại thị trường, cơ cấu lao động công ty xuất khẩu sang. .. dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa kinh doanh những ngành nghề chính sau đây: - Giáo dục nghề nghiệp: công ty liên kết với các trường dạy nghề để đào tạo nghề và nâng cao trình độ cho số lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài - Cung ứng và quản lý nguồn lao động: kinh doanh dịch vụ đưa lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giới thiệu lao động. .. phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến: nguồn lực và hiệu quả tổ chức dịch vụ xuất khẩu lao động 3.3.2 Thực trạng hoạt động XKLĐ của CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa sang thị trường Nhật Bản Nhật Bản được coi là thị trường quan trọng trong những năm tới đây của công ty, số lượng lao động mà công ty đưa sang quốc gia này ngày càng tăng Dưới đây là biểu đồ số lượng lao động công ty đã... cán bộ công nhân viên công ty đạt được Lao động do công ty xuất khẩu được sử dụng trong nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau Dưới đây là biểu đồ cơ cấu lao động xuất khẩu phân theo ngành nghề giai đoạn 2009 - 2012 của công ty: Biểu đồ 3.1 Cơ cấu lao động xuất khẩu phân theo ngành nghề giai đoạn 2009 - 2012 ( Nguồn: Phòng Kế hoạch - CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa ) Biểu đồ trên cho thấy, phần. .. ) CTCP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa có quy mô nhỏ, tổng số nhân viên công ty chỉ trên 30 người Tuy nhiên do đặc điểm sản xuất kinh doanh chính của công ty là cung cấp dịch vụ xuất khẩu lao động nên dù quy mô nhỏ công ty cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ kinh doanh của mình trong những năm qua 3.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty Để thực hiện tốt hơn các nghiệp vụ của mình, công ty đã... cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa tại Nghệ An Địa chỉ chi nhánh: Tầng 2, nhà điều hành bến xe Vinh, số 77, đường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam + Chi nhánh 2: Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa tại Hà Tĩnh Địa chỉ chi nhánh: số 150, quốc lộ 1A, xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam + Văn phòng đại diện công ty . công lao giảng dạy của các thầy cô trường Đại học Thương Mại – những người đã dìu dắt em trong suốt 4 năm học tại trường. Em xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú, các anh chị làm việc tại Công ty cổ.  !!"! #$%&'( 1 LĐ Lao động 2 XKLĐ Xuất khẩu lao động 3 NKLĐ Nhập khẩu lao động 4 QLLĐ Quản lý lao động 5 LĐTB&XH Lao động, thương binh và xã hội 6 CTCP Công ty cổ phần 7 BCKQKD. !"#$! 3   &)*$%+,-./0/12 +3+3 4$ &567!& !58(9:!;. Ngày nay, với xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và trên thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động của Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa sang thị trường Nhật Bản, Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động của Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa sang thị trường Nhật Bản, Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động của Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hóa sang thị trường Nhật Bản, Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG, Hình thức xuất khẩu lao động là cách thức thực hiện việc đưa người lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài do Nhà nước quy định., Sau khi tuyển chọn lao động xong, doanh nghiệp tiến hành đào tạo và giáo dục hướng nghiệp cho người lao động nhằm nâng cao cả về kiến thưc lẫn tay nghề cho người lao động., -Có quy trình tuyển chọn lao động hợp lý, trực tiếp sơ tuyển, phỏng vấn và tuyển chọn người lao động; tuyệt đối không thông qua cò mồi, môi giới lao động. Đảm bảo tuyển chọn được đội ngũ lao động có sức khỏe tốt, kỹ năn, - Tại các thị trường cũ, công ty tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường để kịp thời nắm bắt các chỉ tiêu tuyển lao động thuộc trong các ngành nghề công ty chưa cung cấp hoặc các ngành nghề mà bản thân quốc gia nhập khâ, CHUYÊN GIA THANH HÓA SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm