0

Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường.DOC

7 82,105 694

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2012, 14:32

Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Đề 2: I.Câu hỏi1.Phân biệt hàng hóa sức lao động hàng hóa thông thường?2.Hãy cho biết quan điểm của CN Mác – Lênin về vấn đề dân tộc? Đảng Nhà nước ta đã làm gì để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc?II.Trả lời:1.a. Để phân biệt hàng hóa sức lao động hàng hóa thông thường, đầu tiên ta tìm hiểu các khái niệm :*Hàng hóa thông thường: là sản phẩm của lao động, nó có thể thỏa mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán.*Hàng hóa sức lao động:- Sức lao động: “toàn bộ các thể lực trí lực ở trong thân thể một con người, trong nhân cách sinh động của con người, thể lực vừ trí lực mà con người phải làm cho hoạt động để sản xuất ra những vật có ích” (C.Mác)- 2 điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa:+ Người có sức lao động phải được tự do về thân thể.+Người lao động bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất.b.Phân biệt:- Giống nhau:+ Đều là hàng hóa, được đem ra mua bán trên thị trường, chịu tác động của thị trường như cung, cầu ,… + Đều có 2 thuộc tính giá trị giá trị sử dụng.- Khác nhau:1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tiêu chí so sánh Hàng hóa sức lao động Hàng hóa thông thường-Phương thức tồn tại-Giá trị-Giá cả-Giá trị sử dụng-Quan hệ giữa người mua - người bán-Quan hệ mua - bán-Ý nghĩa-Gắn liền với con người.- Chứa đựng cả yếu tố vật chất, tinh thần lịch sử. Được đo gián tiếp bằng giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động.- Nhỏ hơn giá trị.-Giá trị sử dụng đặc biệt: tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó, đó chính là giá trị thặng dư.-Người mua có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, người bán phải phục tùng người mua.-Quan hệ mua bán đặc biệt: mua bán chịu, thường không ngang giá mua bán có thời hạn.- Là nguồn gốc của giá trị thặng dư=> Là một hàng hóa đặc biệt.-Không gắn liền với con người.-Chỉ thuần túy là yếu tố vật chất. Được đo trực tiếp bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.-Có thể tương đương với giá trị.-Giá trị sử dụng thông thường.-Người mua người bán hoàn toàn độc lập với nhau.-Ngang giá, mua đứt – bán đứt.-Biểu hiện của của cải.2.a. Quan điểm của CN Mác – Lênin về vấn đề dân tộc:* Khái niệm dân tộc:-Thứ nhất, khái niệm dân tộc để chỉ cộng đồng người cụ thể nào đó có những mối liên hệ chặt chẽ, bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ chung của cộng đồng trong sinh hoạt văn hóa có những nét đặc thù so với những cộng đồng khác; xuất hiện sau cộng đồng bộ lạc; có sự kế thừa phát triển hơn những nhân tố tộc người ở cộng đồng bộ lạc, bộ tộc thể hiện thành ý thức tự giác của các thành viên trong cộng đồng đó.2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368-Thứ hai, khái niệm dân tộc dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân của 1 quốc gia, có lãnh thổ chung, có nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung trong quá trình dựng nước giữ nước.=> Khái niệm dân tộc khái niệm quốc gia có sự gắn bó chặt chẽ với nhau.*Sơ lược quan điểm Mác – Lênin về vấn đề dân tộc:- Dân tộc là vấn đề rộng lớn, bao gồm những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lí, tư tưởng văn hóa giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc bộ tộc.- Dân tộc là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử.- Cùng với vấn đề giai cấp, vấn đề dân tộc luôn là 1 nội dung quan trọng có ý nghĩa chiến lược của cách mạng XHCN, vấn đề dân tộc là 1 bộ phận của những vấn đề chung về cách mạng vô sản chuyên chính vô sản. Do đó, giải quyết vấn đề dân tộc phải gắn với cách mạng vô sản trên cơ sở của cách mạng XHCN.- Hình thức cộng cùng tiền dân tộc như: thị tộc, bộ tộc, bộ lạc. Sự phát triển của CNTB dẫn đến sự ra đời của dân tộc TBCN. TBCN bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, các nước đế quốc thi hành chính sách vũ trang xâm lược, cướp bóc, nô dịch các dân tộc nhỏ, từ đó xuất hiện vấn đề dân tộc thuộc địa. Mác Ăngghen nêu lên quan điểm cơ bản có tính chất phương pháp luận để nhận thức giải quyết vấn đề nguồn gốc, bản chất của dân tộc, những quan hệ cơ bản của dân tộc, thái độ của giai cấp công nhân Đảng về vấn đề dân tộc. Lê-nin vừa phát triển quan điểm này thành hệ thống lí luận toàn diện sâu sắc về dân tộc, làm cơ sở cho cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng CS về vấn đề dân tộc. Sự phát triển của vấn đề dân tộc, theo Lê-nin có 2 xu hướng trong điều kiện của CNTB:+ Do sự chín muồi của ý thức dân tộc, sự thức tỉnh về quyền sống của mình, các cộng đồng dân cư muốn tách ra để thành lập các quốc gia, dân tộc độc lập. Xu hướng này biểu hiện thành phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc để tiến tới thành lập các quốc gia dân tộc độc lập,và có tác động nổi bật trong giai đoạn đầu của CNTB.+Các dân tộc ở từng quốc gia, kể cả các dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau. Sự phát triển của lực lượng sản xuất, của giao lưu kinh tế, văn hóa 3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368trong CNTB đã tạo nên mối liên hệ quốc gia về quốc tế mở rộng giứa các dân tộc, xóa bỏ sự biệt lập, khép kín, thúc đẩy các dân tộc khép lại gần nhau. Khi nghiên cứu về dân tộc, quan hệ dân tộc những xu hướng phát triển của nó, CN Mác-Lênin khẳng định rẳng, chỉ trong điều kiện của CNXH, khi tình trạng áp bức giai cấp, tình trạng người bóc lột người bị thủ tiêu thì tình trạng áp bức dân tộc cũng bị xóa bỏ.Và khi XHCN xuất hiện, sự vận động của 2 xu hướng trên không còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại như ở điều kiện CN đế quốc nữa mà chúng sẽ phát huy tác dụng cùng chiều, bổ sung, hỗ trợ cho nhau diễn ra trong từng dân tộc, trong cả cộng đồng quốc gia.Với những cơ sở trên Lê-nin đã nêu ra “Cương lĩnh dân tộc” với 3 nội dung cơ bản: các dân tộc hoàn toàn bình đẳng; các dân tộc được quyền tự quyết; liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc. Đây được coi là cương lĩnh dân tộc của CN Mác-Lênin. b. Đảng Nhà nước ta đề ra các biện pháp tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết nói chung đoàn kết trong Đảng nói riêng giữ vị trí vô cùng quan trọng. Đại đoàn kết là sức mạnh vô địch để làm nên mọi thắng lợi. Để thực hiện đoàn kết toàn dân, phải có Đảng tiên phong lãnh đạo Đảng muốn đoàn kết được toàn dân trước hết phải đoàn kết từ trong Đảng, phải tăng cường niềm tin của dân đối với Đảng Nhà nước.- Đoàn kết phải đặt trên cơ sở thống nhất nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của đảng viên.- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng - cơ sở bảo đảm cho đoàn kết thống nhất trong Đảng.- Đoàn kết trong Đảng để không ngừng góp phần củng cố tình đoàn kết trong phong trào cách mạng thế giới một cách có nguyên tắc. Chỉ có thực hiện tốt điều đó mới thực sự góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo nên sức mạnh mới của Đảng lãnh đạo thành công sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. 4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoài ra,để củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân thì vấn đề dân tộc tôn giáo cũng là một trong những nhân tố cơ bản quan trọng nhạy cảm. Nhất là vấn đề tôn giáo, cần chính sách mềm dẻo, linh hoạt. Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định: "Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo đồng bào không theo tôn giáo. Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Động viên, giúp đỡ đồng bào theo đạo các chức sắc tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo". Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật được pháp luật bảo hộ. Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của đồng bào các tôn giáo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước, vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân" . Công tác dân tộc việc thực hiện chính sách dân tộc luôn được Đảng Nhà nước quan tâm, đó là vấn đề chiến lược lâu dài cũng là nhiệm vụ cấp bách. Hệ thống quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc ngày càng được kiện toàn, mở rộng nâng cao. Trong những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã được triển khai thực hiện. Đời sống của đồng bào các dân tộc đã được cải thiện đáng kể. Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, đội ngũ cán bộ, trí thức là người dân tộc cũng được tăng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố tăng cường, an ninh chính trị vùng dân tộc được giữ vững. Đảng Nhà nước ta còn khởi xướng nhiều cuộc vận động khác nhau.Thông qua Ban công tác Mặt trận, nòng cốt là các tổ chức thành viên như Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi . MTTQ Việt Nam thường xuyên đi sâu, đi sát , lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận động, giúp đỡ các hội viên, đoàn viên gặp khó khăn về đời sống; tín chấp cho vay vốn để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Khởi xướng chủ trì phối hợp nhiều cuộc vận động: MTTQ Việt Nam đã khởi xướng chủ trì phối hợp nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào rộng lớn lâu dài mang tính toàn dân, toàn quốc, nổi bật trong những năm gần đây là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư Ngày vì người nghèo. Đây là hai cuộc vận động lớn trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước nói chung có tác dụng rõ rệt vào việc nâng cao vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh nâng cao chất lượng hơn 100 nghìn khu dân cư trên cả nước, với các nội dung ngày càng mở rộng thiết thực, phù hợp tình hình thực tế ở mỗi địa phương, cơ sở như: phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo, làm nhà cho người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng, chống tội phạm các tệ nạn xã hội, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục xây dựng xã hội học tập, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua thực hiện cuộc vận động, hằng năm công nhận gia đình văn hóa khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa càng tăng về số lượng nâng cao về chất lượng. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở hầu hết các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 hằng năm với hàng chục triệu người tham dự. Cuộc vận động Ngày vì người nghèo đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ngày một sôi động có kết quả rất thiết thực. Quỹ "Vì người nghèo" bốn cấp từ khi phát động đến nay đã thu được 3.072 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ đã xây sửa chữa hơn 955.000 căn nhà Đại đoàn kết. Hiện có 5.931 xã, phường; 306 huyện, thị xã; 17 tỉnh, thành phố được nhận Bằng ghi công đã hoàn thành chương trình xóa nhà ở dột nát cho người nghèo, đem lại niềm vui cho hàng triệu người nghèo, niềm vui, niềm tin cho nhân dân cả nước. *Tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới: Với chủ đề: "Nâng cao vai trò MTTQ Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", Đại hội VII MTTQ Việt Nam với tinh thần "Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới Phát triển", được tổ chức cuối năm 2009 thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến, khẳng định vị trí, vai trò nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổng Bí thư đề nghị thời gian tới, MTTQ 6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Việt Nam làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh CNH, HĐH, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tổ chức hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; củng cố tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân . Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu để đưa đất nước sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. MTTQ Việt Nam đang ra sức làm tròn nhiệm vụ nặng nề là tiếp tục củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vận động đồng bào trong ngoài nước đoàn kết, đồng tâm hiệp lực cùng toàn Đảng, toàn quân toàn dân phát huy lòng yêu nước, đồng lòng chung sức thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Năm 2010, cùng với việc tiếp tục chung sức chung lòng, cùng Đảng Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, phòng ngừa lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội duy trì tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư Ngày vì người nghèo; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" . bằng những công trình, sản phẩm thiết thực, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước địa phương năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập nước, 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010.--------- Thanks for your attention ---------7 . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Đề 2: I.Câu hỏi1 .Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường? 2.Hãy cho. Đảng và Nhà nước ta đã làm gì để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc?II.Trả lời:1.a. Để phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường.DOC, Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường.DOC,

Từ khóa liên quan