0

Thông tin phản hồi đối với người lao động và bộ phận quản lý nguồn nhân lực.DOC

8 765 1
  • Thông tin phản hồi đối với người lao động và bộ phận quản lý nguồn nhân lực.DOC

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2012, 12:18

Thông tin phản hồi đối với người lao động và bộ phận quản lý nguồn nhân lực Lời mở đầuđánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV) là một hoạt động quản nguồnánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV) là một hoạt động quản nguồn nhân lực quan trọng luôn luôn tồn tại trong tất cả các tổ chức, là quá trình phứcnhân lực quan trọng luôn luôn tồn tại trong tất cả các tổ chức, là quá trình phức tạp chịu nhiều ảnh htạp chịu nhiều ảnh hởng bởi tình cảm của con ngởng bởi tình cảm của con ngời vì nó dựa trên sự đánh giáời vì nó dựa trên sự đánh giá chủ quan của ngchủ quan của ngời đánh giá kể cả khi tổ chức ời đánh giá kể cả khi tổ chức đã xây dựng sử dụng một hệ thống các tiêu chuẩn khách quan trong thực hiện công việc. Bản chất chủ quan của ĐGTHCV chính là nguyên nhân của rất nhiều loại lỗi thờng phạm phải trong quá trình đánh giá dẫn đến tình trạng làm sai lệch các ý kiến đánh giá về tình hình làm việc của ngời lao động, giảm động lực làm việc dẫn đến các vấn đề khác trong quản nhân sự. Do đó, vấn đề đặt ra đối với mọi tổ chức là xây dựng quản một hệ thống đánh giá có tác dụng hoàn thiện sự thực hiện công việc của ngời lao động phát triển ngời lao động. Tình huốngHùng là trởng phòng sản xuất trong một công ty sản xuất bao bì nhựa. PhòngPhòng Nhân sự vừa nhắc Hùng nộp kết quả đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viêNhân sự vừa nhắc Hùng nộp kết quả đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên phòng sản xuất để họ kịp xét lơng thởng cho năm nay.ThThtt l rách rách vic, năm năm hết tết đến chết tết đến cngng là thời điểm bận rộn nhất trong năm c caa phòng sphòng snn xut, anh còn, anh còn bao nhiêu việc phải làm.bao nhiêu việc phải làm. Hùng ngán ngẩm điền vào các các mẫu đánh giá tổng hợp. Rút ki tổng hợp. Rút kinh nghiệm từm từ mấy lần mấy lần đánh giá trtrớc, anh quyết định xếp hầu hếớc, anh quyết định xếp hầu hết nhân viên ở mức trung bình, làm nhm nh vậy vừa nhanh vừa đỡ phiền toái. vậy vừa nhanh vừa đỡ phiền toái. Có hai nhân viên bị xếp ở mức dới trung bình vì tuần trớc họ lấy nhầm vật liệu làm hỏng cả một lô hàng, một nhân viên đợc xếp loại khá vì cô là ngời có tay nghề cao nhất mọi ngời đều yêu mến cô. Những lần đánh giá trớc Hùng phải mất khá nhiều thời gian cân nhắc khi khi quyết định xếp loại nhân viên.quyết định xếp loại nhân viên. Thật là khó có thể xếhật là khó có thể xếp loại đợc một cách chính xác, ngời thì làm việc tốt nhng lại hay đi muộn, ngời thì năng suất cao nhng lại làm ra nhiều sản phẩm hỏng, ngời thì chu đáo, có trách nhiệm nhng lại chậm chạpNhân viên hay so bì hân viên hay so bì với nhau cho rằng Hùng không công bằng. Một số nhânnhau cho rằng Hùng không công bằng. Một số nhân viên đến gặp anh thắc mắc tại sao họ không đviên đến gặp anh thắc mắc tại sao họ không đợc tăng lợc tăng lơng còn ngơng còn ngời kém họ lại đời kém họ lại đợcợc tăng ltăng lơng? ơng? Họ đa ra bằng chứng nhiều khi Hùng cũng thấy là họ có còn anh lại chẳng đa ra đợc bằng chứng thuyết phục nào. Những chuyện nhNhững chuyện nh vậy khiến vậy khiến Hùng muốn phát điên.Hùng muốn phát điên. ĐGTHCV đợc thực hiện trong công ty từ 3 nămc hiện trong công ty từ 3 năm trớc nhằm nâng cao năng suất lao động ý thức trách nhiệm của nhân viên. Các tr Các trởng phòng chức năngởng phòng chức năng chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên dchịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên dới quyền. Việc đánhới quyền. Việc đánh giá đgiá đợc thực hiện vào gần tết, tất cả những việc mà các trợc thực hiện vào gần tết, tất cả những việc mà các trởng phòng cần phải làmởng phòng cần phải làm là điền vào mẫu đánh giá tổng hợp.là điền vào mẫu đánh giá tổng hợp. Tuy nhiên, Hùng cho rằng việc đánh giá không đem lại bất cứ một lợi ích nào, thậm chí là ngợc lại. Năng suất lao động của phòng sản xuất không đợc cải thiện, khi có vấn đề gì thì nhân viên đổi lỗi cho nhau, không ai chịu nhận trách nhiệm. Những nhân viên bị đánh giá kém không chịu phấn đấu để làm việc tốt hơnkhông chịu phấn đấu để làm việc tốt hơn mà lại tỏ thái độ thù nghịch với anh.mà lại tỏ thái độ thù nghịch với anh. Vậy những nguyên nhân gì khiến phòng sản xuất không đạt đợc mục đích đề ra khi thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc? Quy trình Đá hiệu quả làm việc? Quy trình ĐGTHCV mà công ty thực hiện thiếu những bớc nào điều đó ảnh hởng nh thế nào đến kết quả đánh giá? Hùng có thể sử dụng đánh giá hiệu quả làm việc nh một công cụ để giải quyết các vấn đề hiện tại không? Nếu có, Hùng cần làm gì?Để làm rõ vấn đề trên ta đi phân tích các nội dung sau: rõ vấn đề trên ta đi phân tích các nội dung sau:Nội dungI. Q Quy trình đánh giá thực hiện công việc:ĐGTHCV là sự đánh giá một cách hệ thống chính thức tình hình thực hiện công viêc (THCV) của ngời lao động trong quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã đợc đề ra từ trớc thảo luận về sự đánh giá với ngời lao động.1. Các tiêu chuẩn thực hiện công việc:Để đánh giá sự THCV đợc tốt, chúng ta cần đ, chúng ta cần đa ra những tiêu chí đểa ra những tiêu chí để ĐGTHCV hoàn thành công việc cả về mặt số lĐGTHCV hoàn thành công việc cả về mặt số lợng cũng nhợng cũng nh chất l chất lợng. Các tiêuợng. Các tiêu chuẩn cần đchuẩn cần đợc xây dựng một cách hợp khách quan, tức là phải phản ánh đợc xây dựng một cách hợp khách quan, tức là phải phản ánh đợcợc kết quả hành vi cần có để thực hiện thắng lợi một công việc. Do đó, yêu cầu đốikết quả hành vi cần có để thực hiện thắng lợi một công việc. Do đó, yêu cầu đối với các tiêu chuẩn THCV là:với các tiêu chuẩn THCV là: Tiêu chuẩn phải cho thấy những gì ngời lao động cần làm trong công việc cần phải làm tốt đến mức nào? Tiêu chuẩn phải phản ánh đợc một cách hợp các mức độ yêu cầu về số lợng chất lợng của THCV, phù hợp với từng công việc.Ví dụ nh: tiêu chuẩn thực hiên công việc của công nhân sản xuất bao bì nhựa là: phải sản xuất đợc 200 sản phẩm/ngày, tỷ lệ phế phẩm phải dới 2%, thời gian làm việc: (sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 1h đến 5h Tuy nhiên ở đây, phòngTuy nhiên ở đây, phòng sản xuất đã không đsản xuất đã không đa ra đa ra đợc hệ thống tiêu cợc hệ thống tiêu chuẩn THCV, mà chỉ có một mẫu ĐGTHCV rất chung chung, không tập chung vào kết quả, hành vi hay đạo đức củaHCV rất chung chung, không tập chung vào kết quả, hành vi hay đạo đức của ngngời lao động, không thể hiện đời lao động, không thể hiện đợc doanh nghiệp mong đợi ở ngợc doanh nghiệp mong đợi ở ngời lao động thựcời lao động thực hiện cái gì vì vậy rất khó để đánh giá (nghiện cái gì vì vậy rất khó để đánh giá (ngời thì làm việc tốt nhời thì làm việc tốt nhng lại hay đing lại hay đi muộn, ngmuộn, ngời thì năng suất cao nhời thì năng suất cao nhng lại làm ra nhiều sản phẩm hỏng, ngng lại làm ra nhiều sản phẩm hỏng, ngời thì chuời thì chu đáo, có trách nhiệm nhđáo, có trách nhiệm nhng lại chậm chạp ) Vì không có tiêu thức cụ thể, khôngng lại chậm chạp ) Vì không có tiêu thức cụ thể, không tập trung vào tiêu thức gì nên khi nhân viên thắc mắc Hùng không biết giải thíchtập trung vào tiêu thức gì nên khi nhân viên thắc mắc Hùng không biết giải thích nhnh thế nào. thế nào.2. Đo lờng sự THCV theo các tiêu thức trong tiêu chuẩn:Đo lờng sự THCV là yếu tố trung tâm của đánh giá. Cần so sánh việc THCV của nhân viên với những tiêu chuẩn mẫu. Cần xác định cái gì cần đợc đo lờng trong công việc đo bằng những tiêu thức nào. Cần quyết định hệ thống đo lờng nên hớng vào việc sử dụng các kết quả công việc, hành vi hay phẩm chất của ngời lao động. Thiết kế các phiếu đánh giá tuỳ thuộc vào bản chất của từng công việc. phòng sản xuất đã không làm công việc này vì vậy phòng đã không đạt đợc hiệu quả ĐGTHCV.3. Thông tin phản hồi đối với ngời lao động bộ phận quản nguồn nhân lực:Việc này đợc thực hiện thông qua một cuộc thảo luận chính thức giữa ngời lao động bộ phận ngời lãnh đạo vào cuối kì đánh giá. Đó là khâu xem xét lạivào cuối kì đánh giá. Đó là khâu xem xét lại toàn bộ tình hình THCV của ngtoàn bộ tình hình THCV của ngời lao động, qua đó cung cấp cho họ các thông tinời lao động, qua đó cung cấp cho họ các thông tin về tình hình THCV đã qua các tiềm năng trong tvề tình hình THCV đã qua các tiềm năng trong tơng lai của họ, cũng nhơng lai của họ, cũng nh các các biện pháp để hoàn thiện sự THCV của họ.biện pháp để hoàn thiện sự THCV của họ.ở đây phòng sản xuất đã không thảo luận với nhân viên. Vì vậy, nhân viên sẽ, nhân viên sẽ thắc mắc, thậm chí có thái độ thù nghịch với ngthắc mắc, thậm chí có thái độ thù nghịch với ngời đánh giá,ời đánh giá, từ đó sẽ làm thui chột làm thui chột động lực của ngđộng lực của ngời lao động năng suất lao động của phòng sản xuất sẽ không đời lao động năng suất lao động của phòng sản xuất sẽ không đ--ợc cải thiện.ợc cải thiện.II. Yêu cầu đối với hệ thống ĐGTHCV các lỗi cần tránh trong đánh giá:1. Yêu cầu đối với hệ thống ĐGTHCV: Tính phù hợp: hệ thống đánh giá phải phù hợp với mụchệ thống đánh giá phải phù hợp với mục tiêu quản lý, phục vụ đtiêu quản lý, phục vụ đợc mục tiêu quản lý. Đồng thời phải có sự liên quan rõợc mục tiêu quản lý. Đồng thời phải có sự liên quan rõ ràng giữa các yếu tố chủ yếu của công việc đã đràng giữa các yếu tố chủ yếu của công việc đã đợc xác định. ở đây, công tyợc xác định. ở đây, công ty ĐGTHCV đã không chú trọng vào năng suất hiệu quả công việc.ĐGTHCV đã không chú trọng vào năng suất hiệu quả công việc. Tính nhạy cảm: phải có công cụ đo lờng có khả năng phân biệt nhừng ngời hoàn thành tốt công việc những ngời không hoàn thành tốt. Nhng ở đây, phòng sản xuất đã không có công cụ đo lờng nên thờng mất khá nhiều thời gian cân nhắc quyết định xếp loại nhân viên mà vẫn không hiệu quả. Tính tin cậy: thể hiện sự nhất quán của đánh giá Tính đợc chấp nhận: hệ thống đánh giá phải đợc chấp nhận ủng hộ bởi ngời lao động, nhng ở đây, nhân viên lại thắc mắc, hay so bì với nhau, gây tâm làm việc không tốt trong tổ chức vì vậy làm việc sẽ không hiệu quả. Tính thực tiễn: các phơng tiện đánh giá phải đơn giản, dễ hiểu dễ sử dụng với ng ngời lao động ngời lao động ngời quản lýời quản lý.2. Các lỗi cần tránh trong đánh giá: Lỗi thiên vị: a thích một ngời lao động nào đó hơn những ngời khác. Lỗi xu hớng trung bình: ngngời đánh giá ngại đời đánh giá ngại đơng đầu với thựcơng đầu với thực tế, không muốn làm mất lòng ngtế, không muốn làm mất lòng ngời khác thời khác thờng có xu hờng có xu hớng đánh giá tất cả mọiớng đánh giá tất cả mọi ngngời ở mức trung bình.ời ở mức trung bình. Lỗi thái cực: ngời đánh giá tỏ ra quá nghiêm khắc hoặc quá dễ dãi trong đánh giá. Lỗi định kiến do tập quán văn hoá: ý kiến của ngời đánh giá có thể bị sai lệch do ảnh hởng của tập quán văn hoá của mình. Lỗi thành kiến: không a thích một tầng lớp hay một nhóm ngời lao động nào đó không khách quan trong đánh giá. Lỗi do ảnh hựởng của sự kiện gần nhất: ý kiến của ngời đánh giá cũng có thể bị chi phối bởi những hành vi mới xảy ra nhất của ngời lao động. ở đây, Hùng đã mắc 2 lỗi, đó là: Lỗi xu hớng trung bình: anh quyết định xếp hầu hết nhân viên của mình ở mức trung bình, làm nh vậy vừa nhanh, vừa đỡ phiền toái. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến mất động lực làm việc của ngời lao động, do đó năng suất lao động không đợc cải thiện. Lỗi do ảnh hởng của sự kiện gần nhất: anh xếp hai nhân viên ở mức dới trung bình vì tuần trớc họ lấy nhầm vật liệu làm hỏng cả một lô hàng, một nhân viên đợc xếp loại khá vì cô là ngời có tay nghề cao nhất mọi ngời đều yêu mến cô.Sở dĩ có những lỗi nh vậy một phần cũng là vì : Hùng quá bận vì đây là thời điểm cuối năm anh còn biết bao nhiêu việc phải làm Hùng ngại đối đầu với ngHùng ngại đối đầu với ngời lao động, những thắcời lao động, những thắc mắc của họ Hùng không thể giải thích đmắc của họ Hùng không thể giải thích đợc một cách thuyết phục.ợc một cách thuyết phục.Hùng cho rằng việc ĐGTHCV không có hiệu quả,Hùng cho rằng việc ĐGTHCV không có hiệu quả, anh không có tiêu thức cụ thể để đánh giá, không so sánh đanh không có tiêu thức cụ thể để đánh giá, không so sánh đợc các nhân viênợc các nhân viên với nhau, ngvới nhau, ngời nào tốt, ngời nào tốt, ngời nào chời nào cha tốt, điểm mạnh yếu của từng nga tốt, điểm mạnh yếu của từng ngời vàời không xếp đkhông xếp đợc thứ hạng.ợc thứ hạng.III. Giải pháp của Hùng:Để giúp Hùng trong tình huống này chúng tôi đa ra một số giải pháp sau:1. Hiện tại: Hùng phải xác định đợc tiêu thức ĐGTHCV của phòng là gì? : căn cứ vào hiệu quả THCV (chất lợng sản phẩm mà họ làm ra), thái độ làm việc, tinh thần hợp tác Đánh giá sự THCV của nhân viên theo các tiêu thức đánh giá trên. Tổ chức một buổi thảo luận, nói chuyện trực tiếp vớin trực tiếp với nhân viên.nhân viên.Đánh giá lại đĐánh giá lại đa ra quyết định cuối cùng.a ra quyết định cuối cùng.2. Tơng lai:Hựng cn ph phii xõy dng v qu v qunn mt h h th thngng GTHCV riờng, chi tit,, cc th th cho cỏc nhõn viờn trong phũng s cho cỏc nhõn viờn trong phũng snn xut c caa mỡnh. Kết luậnĐánh giá thực hiện công việc là một công việc không hề đơn giản đối với việc là một công việc không hề đơn giản đối với một nhà quản lý. Các kết quả đánh giá có ảnh hmột nhà quản lý. Các kết quả đánh giá có ảnh hởng rất lớn đến việc xây dựng vàởng rất lớn đến việc xây dựng phát triển đạo đức, thái độ lao động của ngphát triển đạo đức, thái độ lao động của ngời lao động bầu không khí tâm lý-xãời lao động bầu không khí tâm lý-xã hội trong các tập thể lao động. Đồng thời nó cũng ảnh hhội trong các tập thể lao động. Đồng thời nó cũng ảnh hởng tới động lực làm việcởng tới động lực làm việc của ngcủa ngời lao động các vấn đề khác trong quản nhân sự. Chính vìời lao động các vấn đề khác trong quản nhân sự. Chính vì vậy, HựngHựng ccnn phi xõy d xõy dngng mt h h th thngng GTHCV riờng, c th cho cỏc nhõn viờn trong phũng sn xu xutt ca mỡnh mỡnh. Mục lụcLời mở đầu 11Tình huống 22Nội dung 33I. Q Quy trình đánh giá thực hiện công việc: 331. Các tiêu chuẩn thực hiện công việc: 332. Đo lờng sự THCV theo các tiêu thức trong tiêu chuẩn: 443. Thông tin phản hồi đối với ngời lao động bộ phận quản nguồn nhân lực: 44II. Yêu cầu đối với hệ thống ĐGTHCV các lỗi cần tránh trong đánh giá: 41. Yêu cầu đối với hệ thống ĐGTHCV: 42. Các lỗi cần tránh trong đánh giá: 55III. Giải pháp của Hùng: 61. Hiện tại: 62. T2. Tơng lai:ơng lai: .66Kết luận 7 . ĐGTHCV.3. Thông tin phản hồi đối với ngời lao động và bộ phận quản lý nguồn nhân lực: Việc này đợc thực hiện thông qua một cuộc thảo luận chính thức giữa ngời lao. chuẩn:....................................................443. Thông tin phản hồi đối với ngời lao động và bộ phận quản lý nguồn nhân lực: ................................................................................................................................................................................................................................44II.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tin phản hồi đối với người lao động và bộ phận quản lý nguồn nhân lực.DOC, Thông tin phản hồi đối với người lao động và bộ phận quản lý nguồn nhân lực.DOC, Thông tin phản hồi đối với người lao động và bộ phận quản lý nguồn nhân lực.DOC

Từ khóa liên quan