0

Giáo án ngữ văn lớp 10 trọn bộ

602 3,621 50

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2014, 18:05

Giáo án ngữ văn lớp 10 trọn bộ Trng THPT Tõn Yờn 2 Giỏo ỏn Ng Vn 10 c bn Tit: 01+02 Ngy son: Ngy dy: TNG QUAN VN HC VIT NAM I. MC TIấU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh: - Nm c nhng kin thc chung nht tng quỏt nht v hai b phn ca vn hc Vit Nam v quỏ trỡnh phỏt trin ca vn hc vit Vit Nam. - Nm vng h thng vn v: + Th loi ca vn hc Vit Nam + Con ngi trong vn hc Vit Nam Bi dng nim t ho v truyn thng vn húa ca dõn tc qua di sn vn húa c hc. T ú, cú lũng say mờ vi vn hc Vit Nam. 2. K nng: - Hệ thống hoá kiến thức văn học theo thơi gian lịch sử 3. Thỏi : GDHS Bi dng nim t ho v truyn thng vn húa ca dõn tc qua di sn vn húa c hc. T ú, cú lũng say mờ vi vn hc Vit Nam. II. CHUN B CA GV V HS: 1. Giáo viên: - Sách gáo khoa,sách giáo viên. - Chuẩn bị sơ đồ các bộ phận hợp thành của văn học việt nam. - Sỏch giỏo khoa Ng vn 10 tp 1. Sỏch giỏo viờn Ng vn 10 tp 1.Thit k dy hc Ng vn 10 tp 1.Thit k bi ging Ng vn 10 tp 1.Gii thiu giỏo ỏn Ng vn 10 tp 1.Bi tp Ng vn 10 tp 1. 2. Học sinh: Đọc và chuẩn bị bài theo hệ thống câu hỏi SGK. III. TIN TRèNH BI DY: Hot ng 1:(5phỳt) 1. Kim tra bi c:(n nh t chc lp, kim tra s chun b sỏch v ca hc sinh) Tờn hc sinh tr li: 1. Tờn: Lp: im: 2. Tờn: Lp: im: 3. Tờn: Lp: im: 2. Ni dung bi mi: Vo bi: Lịch sử văn học của bất cứ dân tộc nào đều là lịch sử tâm hồn của dân tộc ấy. Để cung cấp cho các em nhận thức những nết lớn về văn học nớc nhà,chúng ta cùng tìm hểu tổng quan văn học việt nam. Bài học đầu tiên ở lớp 10 là một bài văn học sử (lịch sử văn học): Tổng quan văn học Việt Nam có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt. Một mặt nó giúp các em có một cái nhìn khái quát nhất, hệ thống nhất về nền văn học nớc ta từ xa tới nay, mặt khác nó giúp các em ôn tập tất cả những gì đã học ở chơng trình ngữ văn THCS đồng thời sẽ định hớng cho chúng ta học tiếp toàn bộ chơng trình Ngữ văn THPT. TIT 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bng Hot ng 2:(15phỳt) Giỳp HS hiu v cm t tng quan. GV: Em hiu th no v hai t HS: phỏt biu. Giỏo viờn: Trnh Vn Qunh Trang 1 Trng THPT Tõn Yờn 2 Giỏo ỏn Ng Vn 10 c bn tng quan? GV: Cht li: Tng quan: cỏch nhỡn nhn, ỏnh giỏ mt cỏch bao quỏt nht v nhng nột ln ca nn vn hc Vit Nam. GV: Yờu cu HS c on m u trong bi hc. HS: c 3 dũng u SGK " Tri qua tinh thn y". GV : nhn mnh li ý chớnh Vn hc Vit Nam l minh chng cho giỏ tr tinh thn y. Tỡm hiu nn vn hc l khỏm phỏ giỏ tr tinh thn ca dõn tc. Hot ng 2: GV: Yờu cu HS c phn 1 SGK. - Thao tỏc 1: GV: Vn hc Vit Nam bao gm my b phn ln? GV: Em hiu th no l vn hc dõn gian? GV: Nờu vớ d Thõn em nh cỏ gia dũng, Ra sụng mc li, vo ỡa mc cõu (Ca dao) HS : Tr li theo SGK HS: c phn 1 vn hc dõn gian "L nhng sỏng tỏc tp th ca nhõn dõn lao ng, c truyn ming t i ny sang i khỏc v th hin ting núi tỡnh cm chung ca cng ng". I. Cỏc b phn hp thnh ca vn hc Vit Nam: 1. Vn hc dõn gian: - Khỏi nim: L nhng sỏng tỏc tp th ca nhõn dõn lao ng, ca cng ng. GV: Em hóy k nhng th lai ca vn hc dõn gian v dn chng mi lai mt tỏc phm. GV b sung. HS: Ba nhúm: + Truyn c dõn gian; + Th ca dõn gian; + Sõn khu dõn gian - Th loi: SGK GV: Theo em, vn hc dõn gian cú nhng c trng l gỡ? GV: Gii thớch c trng th ba. HS tho lun v tr li. + Tớnh tp th, + Tớnh truyn ming + Tớnh thc hnh: gn bú vi cỏc sinh hat khỏc nhau trong i sng cng ng. - c trng: Ba c trng: Thao tỏc 2: Chuyển ý: Cùng với văn học dân gian,văn học viết đã góp phần tạo nên diện mạo văn học nớc nhà. GV: Gi hs cphn vn hc vit. GV: Em hiu nh th no l vn hc vit? Nú khỏc vi vn hc dõn gian nh th no? HS c phn vn hc vit. L sỏng tỏc ca tri thc, c ghi li bng ch vit. L sỏng to ca cỏ nhõn, 2. Vn hc vit: - Khỏi nim: L sỏng tỏc ca tri thc , c ghi li bng ch vit. L sỏng to ca cỏ nhõn, mang du n tỏc gi. Giỏo viờn: Trnh Vn Qunh Trang 2 Trng THPT Tõn Yờn 2 Giỏo ỏn Ng Vn 10 c bn HS: Ch ra cỏch hiu. GV: Cht li. mang du n tỏc gi. GV: Nờu vi tỏc phm vn hc vit bng ch Hỏn, Nụm ó hc THCS? GV: Nn vn hc vit ca ta ó s dng nhng th ch no? HS: Tr li. - Th Nụm ng lut ca Nguyn Trói, Nguyn Bnh Khiờm, H Xuõn Hng.Truyn nụm: S kớnh tõn trang, Tng Trõn Cỳc Hoa - Phm Ti Ngc Hoa, Truyn Kiu - Ch hỏn: c tiu thanh kớ ca NDu, mt ssú tỏc phm cu NTrói - Ch vit: + Hỏn: vn t ca Trung Quc. + Nụm: da vo ch Hỏn t ra. + Quc ng: s dng ch cỏi La-tinh ghi õm ting Vit. + S ớt bng ch Phỏp. GV: Vn hc Vit t th k X - XIX, XX n nay cú nhng th loi no? Cho vớ d minh ho. HS: Tr li. + VH t TK X n ht XIX: vn xuụi, th, vn bin ngu. + VH t TK XX n nay: t s, tr tỡnh, kch. - Th loi: + + . Hot ng 3:(20Phỳt) GV: Nhỡn tng quỏt, vn hc Vit Nam cú my thi kỡ phỏt trin? GV: Nội dung xuyên suốt của văn học việt qua ba thời kỳ là nội dung gì? hao tỏc 1: GV: Vn hc Trung i cú gỡ ỏng chỳ ý v ch vit? HS: Tr li.Cú ba thi kỡ phỏt trin: + Từ thế kỷ XX đến hết thế kỷ XX. + Từ đầu thế kỷ XX đến cách mạng tháng tám 1945. + Từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến hết thế kỷ XX. - Truyền thống văn học việt nam thể hện hai nét lớn: Đó là chủ nghĩa yêu n- ớc chủ nghĩa nhân đạo. HS: - Vit bng ch Hỏn, Nụm. II. Quỏ trỡnh phỏt trin ca vn hc vit Vit Nam: Cú ba thi kỡ phỏt trin: 1. Vn hc trung i: - Vit bng ch Hỏn, Nụm. GV: Vn hc Trung i chu s nh hng ca nn vn hc no? HS: Tr li. GV: Vỡ sao Vn hc Trung i nh hng vn hc Trung Quc? HS: Tr li. - Nn vn hc trung i Trung Quc. (Vỡ triu i phong kin phng Bc xõm lc nc ta) lớ do quyt nh nn vn hc ch Hỏn, Nụm - nh hng: nn vn hc trung i Trung Quc. GV: Ch ra nhng tỏc phm, tỏc gi tiờu biu ca vn hc trung i. GV: Yờu cu hc sinh gch chõn trong sỏch giỏo khoa. HS: Da vo SGK ch ra. SGK trang 7 - Nhng tỏc phm, tỏc gi tiờu biu : SGK trang 7 GV b sung thờm vớ d. + Th ch Hỏn: o Nguyn Trói: c Trai thi tp o Nguyn Bnh Khiờm: Bch Võn am thi tp o Nguyn Du: Nam trung tp ngõm; Bc hnh tp lc. + Th Nụm ng lut: Giỏo viờn: Trnh Vn Qunh Trang 3 Trng THPT Tõn Yờn 2 Giỏo ỏn Ng Vn 10 c bn GV bỡnh lun: Nh vy, t khi cú ch Nụm, nn VHT cú nhng thnh tu rt a dng, phong phỳ. o H Xuõn Hng o B huyn Thanh Quan o Nguyn Du: Truyn Kiu o Phm Kớnh: S kớnh tõn trang o Nhiu truyn Nụm khuyt danh. GV: T ú, em cú suy ngh gỡ v s phỏt trin th Nụm ca vn hc Trung i? GV: Gii thớch thờm v dõn tc húa v dõn ch húa ca vn hc trung i: s dng ch Nụm sỏng tỏc, chỳ ý phn ỏnh hin thc, xó hi v con ngi Vit Nam. HS: Tr li. + Tip nhn nh hng vn hc dõn gian tũan din. + Gn lin vi truyn thng yờu nc, tinh thn nhõn o, hin thc, + Phn ỏnh quỏ trỡnh dõn tc húa v dõn ch húa ca vn hc trung i. - So vi vn hc ch Hỏn, vn hc ch Nụm: + Tip nhn nh hng vn hc dõn gian tũan din. + Gn lin vi truyn thng yờu nc, tinh thn nhõn o, hin thc, + Phn ỏnh quỏ trỡnh dõn tc húa v dõn ch húa ca vn hc trung i. TIT 2 Bài tổng quan văn học Việt Nam có một vị trí và tầm quan trọng đặc biệt. Một mặt nó giúp các em có một cái nhìn khái quát nhất, hệ thống nhất về nền văn học nớc ta từ xa đến nay, mặt khác nó giúp các em ôn tập tất cả những gì đã học ở chơng trình ngữ văn THCS, đồng thời sẽ định hớng cho chúng ta học tiếp toàn bộ chơng trình ngữ văn THPT. Tiết 1 chúng ta cùng tìm hiểu phần văn học dân gian và văn học trung đại, tiết hai chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu nền văn học hiện đại và con ngời Việt Nam qua văn học. Hot ng 3: Thao tỏc 2: HS c phn 2 SGK trang 8 2. Vn hc hin i: GV din ging v tờn gi vn hc hin i: Vỡ nú phỏt trin trong thi kỡ hin i hoỏ ca t nc v tip nhn s nh hng ca n vn hc Phng Tõy. - Cú mm múng t cui th k XX - Vit bng ch quc ng ch yu. GV: Vn hc thi kỡ ny cha lm my giai on? Cú c im gỡ? HS: Tr li. - Cú 4 giai an: a) T th k XX n nhng nm 1930: + Vn hc bc vo qu o ca vn hc hin i, tip xỳc vn hc Chõu u . + Vit bng Ch Quc ng cú nhiu cụng chỳng. GV: Yờu cu HS k tờn tỏc gia, tỏc phm tiờu biu? HS: tho lun nhúm. i din HS tr li + Tỏc gia, tỏc phm tiờu biu: SGK b) T nm 1930 n nm 1945: Giỏo viờn: Trnh Vn Qunh Trang 4 Trường THPT Tân Yên 2 Giáo án Ngữ Văn 10 cơ bản + Xuất hiện nhiều tên tuổi lớn: Thạch Lam, Xuân Diệu, Huy Cận, … + Kế thừa tinh hoa văn học trung đại và văn học dân gian, ảnh hưởng văn hóa thế giới  Hiện đại hóa. GV: Như vậy, điểm khác biệt của văn học trung đại với hiện đại là gì? . HS: Trả lời - Có nhiều thể lọai mới  Hoàn thiện. - Có nhiều thể lọai mới  Hoàn thiện. => Điểm khác biệt của văn học trung đại với hiện đại : Tác giả, đời sống văn học, thể lọai, thi pháp. GV: Từ sau CMT8, nền văn học dân tộc đã có hướng đi như thế nào? GV diễn giảng. GV: Cho ví dụ vài tác phẩm, tác giả để minh chứng? HS thảo luận nhóm và trả lời. - Những sự kiện lịch sử vĩ đại mở ra triển vọng nhiều mặt cho văn học việt Nam. - Các nhà văn, nhà thơ tham gia cách mạng, kháng chiến chống pháp, Mỹ . HS: cho ví dụ. c) Sau Cách mạng tháng Tám: - Thành tựu tiêu biểu: SGK. GV: Từ 1975 đến nay văn học có điểm gì nổi bật? HS: Trả lời. - Các nhà văn Việt Nam Phản ánh sâu sắc công cuộc xây dựng CNXH , sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, vấn đề mới mẻ của thời đại, hội nhập quốc tế. d) 1975 đến nay: - Các nhà văn Việt Nam Phản ánh sâu sắc công cuộc xây dựng CNXH , hội nhập quốc tế. GV: Mảng đề tài của văn hoc: Được thể hiện ntn? HS: Trả lời. + Lịch sử và cuộc sống, con người trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa. + Đề tài lịch sử viết về chiến tranh chống pháp và Mỹ hào hùng với nhiều bài học - Mảng đề tài của văn hoc: + Lịch sử và cuộc sống, con người trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa. + + GV: Thể lọai Văn học Việt Nam từ thế kỉ XX đến nay có gì đáng chú ý? HS: Trả lời. + Thơ, văn xuôi quốc ngữ có ý nghĩa mở đầu. + Công cụ hiện đại hóa về thơ, truyện 1930. + Thơ mới, tiểu thuyết…. - Thể lọai:  Đạt những thành tựu lớn. Hoạt động 3: GV gọi HS đọc phần 1 sgk trang 10, 11. HS đọc phần 1 sgk trang 10, 11. III. Con người Việt Nam qua văn học : 1. Quan hệ với thế giới tự nhiên: Giáo viên: Trịnh Văn Quỳnh Trang 5 Trường THPT Tân Yên 2 Giáo án Ngữ Văn 10 cơ bản GV: Mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên được thể hiện như thế nào trong văn học dân gian ? Cho ví dụ. GV nhận xét và chốt lại HS thảo luận và trả lời. - Văn học dân gian: + Tư duy hyuền thoại, kể về quá trình nhận thức, cải tạo chinh phục tự nhiên, xây dựng cuộc sống, tích lũy hiểu biết thiên nhiên. + Con người và thiên nhiên thân thiết. - Văn học dân gian: + Tư duy hyuền thoại, kể về quá trình nhận thức, tích lũy hiểu biết thiên nhiên. + Con người và thiên nhiên thân thiết. GV: Mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên được thể hiện như thế nào trong văn học trung đại ? Cho ví dụ. HS thảo luận và trả lời. - Thơ ca trung đại: Thiên nhiên gắn lý tưởng, đạo đức, thẩm mỹ. - Thơ ca trung đại: Thiên nhiên gắn lý tưởng, đạo đức, thẩm mỹ GV: Mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên được thể hiện như thế nào trong văn học hiện đại? Cho ví dụ. GV giảng thêm. - Văn học hiện đại: hình tượng thiên nhiên thể hiện qua tình yêu đất nước, cuộc sống, lứa đôi. - Văn học hiện đại: hình tượng thiên nhiên thể hiện qua tình yêu đất nước, cuộc sống, lứa đôi. Thao tác 2: GV gọi HS đọc phần 2 sgk/ 11 GV: Mối quan hệ giữa con người với quốc gia dân tộc được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ HS đọc phần 2 sgk/ 11 HS thảo luận và trả lời. - Con người Việt Nam đã hình thành hệ thống tư tưởng yêu nước: + Trong văn học dân gian: yêu làng xóm , căm ghét xâm lược ; + Trong văn học trung đại: Ý thức quốc gia dân tộc, truyền thống văn hiến lâu đời. + Trong văn học cách mạng: đấu tranh giai cấp và lý tưởng chủ nghĩa xã hội. 2. Quan hệ quốc gia dân tộc: - Con người Việt Nam đã hình thành hệ thống tư tưởng yêu nước: + Trong văn học dân gian: + Trong văn học trung đại: + Trong văn học cách mạng: - Tác giả, tác phẩm: SGK. GV khẳng định: => Chủ nghĩa yêu nuớc là nội dung tiêu biểu, giá trị quan trọng của văn học Việt Nam. HS đọc phần 3 SGK/ 12. GV: Văn học Việt Nam phản ánh quan hệ xã hội như thế nào? HS: Trả lời. GV: Kể tên tác phẩm văn học dân gian, văn học trung đại, hiện đại? HS thảo luận nhóm. HS đọc phần 3 SGK/ 12. HS: Trả lời. - Xây dựng xã hội tốt đẹp. + Ước mơ xã hội công bằng + Ước mơ nhân dân sống hạnh phúc. + Lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 3. Quan hệ xã hội: - Xây dựng xã hội tốt đẹp. - Ví dụ: SGK. => Cảm hứng xã hội sâu đậm là tiền đề hình thành chủ nghĩa hiện thực và nhân đạo Giáo viên: Trịnh Văn Quỳnh Trang 6 Trường THPT Tân Yên 2 Giáo án Ngữ Văn 10 cơ bản HS đọc phần 4 sgk/ 12, 13 GV: Văn học Việt Nam phản ánh ý thức bản thân như thế nào? HS đọc phần 4 sgk/ 12, 13 HS: Trả lời. - Hình thành mô hình ứng xử và mẫu người lý tưởng liên quan đến cộng đồng: + Con người xã hội (hy sinh, cống hiến). + Hoặc con người cá nhân (hướng nội, nhấn mạnh quyền cá nhân, hạnh phúc tình yêu, ý nghĩa cuộc sống trần thế) 4. Ý thức về cá nhân: - Hình thành mô hình ứng xử và mẫu người lý tưởng liên quan đến cộng đồng: GV: Em hãy nêu những tác phẩm thể hiện hai mẫu người này? HS cho ví dụ SGK. - Ví dụ: SGK GV: Xu hướng của văn học Việt Nam là gì khi xây dựng mẫu người lý tưởng? HS: Trả lời. Xây dựng đạo lý làm người với những phẩm chất tốt đẹp . => Xu hướng chung: Xây dựng đạo lý làm người với những phẩm chất tốt đẹp Hoạt động 4: GV: Các em rút ra điều gì thông qua bài học này? GV diễn giảng và tổng kết bài? HS: Trả lời .Văn học Việt Nam có hai bộ phận lớn: Văn học dân gian, văn học viết IV/ Tổng kết: - Văn học Việt Nam có hai bộ phận lớn: Văn học dân gian, văn học viết - Văn học viết Việt Nam: văn học trung đại, hiện đại phát triển qua 3 thời kỳ. - Thể hiện chân thật, đời sống, tình cảm, tư tưởng con người Việt Nam. - Học văn học dân tộc là bồi dưỡng nhân cách, đạo đức , tình cảm, quan niệm thẩm mỹ và trau dồi tiếng mẹ đẻ. Hoạt động 4: 3. Cñng cè, luyÖn tËp. Củng cố: - Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam là gì? - Văn học Việt Nam có mấy giai đoạn phát triển? - Những nội dung chủ yếu của Văn học Việt Nam là gì? 1. Dặn dò: - Học lại nội dung bài "Tổng quan văn học Việt Nam". IV. H íng dÉn HS häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi míi: - Sọan bài mới: "Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ" Giáo viên: Trịnh Văn Quỳnh Trang 7 Trng THPT Tõn Yờn 2 Giỏo ỏn Ng Vn 10 c bn Tit: 3 Ngy son: Ngy dy: HOT NG GIAO TIP BNG NGễN NG I. MC TIấU 1. Kiến thức: Giỳp HS: - Nm c kin thc c bn v hot ng giao tip (HGT) bng ngụn ng, v cỏc nhõn t giao tip (NTGT) nh nhõn vt, hon cnh, ni dung, mc ớch, phng tin, cỏch thc giao tip, v hai quỏ trỡnh trong HGT. 2. K nng: - Bit xỏc nh cỏc NTGT trong mt HGT, nõng cao nng lc giao tip khi núi, khi vit v nng lc phõn tớch, lnh hi khi giao tip. 3. Thỏi : - Cú thỏi v hnh vi phự hp trong HGT bng ngụn ng. II. CHUN B CA GV V HS: 1. Giáo viên: - Sách gáo khoa, sách giáo viên v mt s ti liu tham kho. 2. Học sinh: Đọc và chuẩn bị bài theo hệ thống câu hỏi SGK. III. TIN TRèNH BI DY: 1. n nh lp 2. Bi mi Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bng Hot ng 1: (30phỳt) Giỳp HS hiu ng liu hỡnh thnh khỏi nim. Thao tỏc 1: GV gi hc sinh c ng liu ca sỏch giỏo khoa? GV: Trong hot ng giao tip ny cú cỏc nhõn vt giao tip no? Hai bờn cú cng v v quan h vi nhau nh th no? GV ghi nhn. GV: Chớnh vỡ cú v th khỏc nhau nh th nờn ng giao tip ca h nh th no? : GV: Trong hot ng giao tip ny, cỏc nhõn vt giao tip i vai cho nhau nh th no? HS: c vn bn. HS:Tr li: Nhõn vt giao tip: - Vua nh Trn v cỏc v bụ lóo - Cng v khỏc nhau: + Vua: Cai qun t nc. + Cỏc v bụ lóo: nhng ngi tng gi trng trỏch, i din cho nhõn dõn. HS tr li: ngụn ng giao tip khỏc nhau: o vua : núi vi thỏi trnh trng o cỏc bụ lóo: xng hụ vi thỏi kớnh trng. HS tr li: Cỏc nhõn vt giao tip ln lt i vai cho nhau: - Ban u: vua l ngi núi, cỏc v bụ lóo I. Khỏi nim: 1. Tỡm hiu vn bn 1: a. Nhõn vt giao tip: - Vua nh Trn v cỏc v bụ lóo - Cng v khỏc nhau: + Vua: Cai qun t nc. + Cỏc v bụ lóo: nhng ngi tng gi trng trỏch, i din cho nhõn dõn. b. Cỏc nhõn vt giao tip ln lt i vai cho nhau: - Ban u: vua l ngi núi, cỏc v bụ lóo l ngi nghe. - Lỳc sau: cỏc bụ lóo l ngi núi, vua l ngi Giỏo viờn: Trnh Vn Qunh Trang 8 Trường THPT Tân Yên 2 Giáo án Ngữ Văn 10 cơ bản GV ghi nhận và chốt lại. GV: Người nói và người nghe đã tiến hành những hoạt động tương ứng nào? GV kết luận. Như vậy, một hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ bao gồm mấy quá trình? GV: Em hãy cho biết hoạt động giao tiếp này diễn ra ở đâu? Vào lúc nào? Lúc đó có sự kiện lịch sử gì nổi bật? . GV chốt lại vấn đề. GV: Hoạt động giao tiếp đó hướng vào nội dung gì? Đề cập đến vấn đề gì? GV chốt lại từ ý kiến trả lời của học sinh. GV : Từ đó em thấy cuộc giao tiếp này nhằm hướng vào mục đích gì? Mục đích đó có đạt được hay không? GV : Chốt lại vấn đề qua câu hỏi: o Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ? o Một cuộc giao tiếp bằng ngôn ngữ gồm có những yếu tố nào? HS khái quát lại kiến thức. Thao tác 2: Hướng dẫn học sinh phân tích ngữ liệu 2: Bài là người nghe. - Lúc sau: các lão là người nói, vua là người nghe. HS nêu: - Người nói: Tạo lập văn bản biểu đạt tư tưởng, tình cảm. - Người nghe: tiến hành hoạt động nghe để giải mã và lĩnh hội nội dung văn bản. HS: có hai quá trình: o Tạo lập văn bản. o Lĩnh hội văn bản. HS lần lượt trả lời Hoàn cảnh giao tiếp: - Diễn ra ở diện Diên Hồng - Lúc đất nước có giặc ngoại xâm. HS cùng nhau trao đổi, bàn bạc và trả lời. Nội dung giao tiếp: - Hướng vào nội dung: nên đánh hau hoà với kẻ thù. - Đề cập đến vần đề hệ trọng: mất hay còn của quốc gia. HS: trả lời cá nhân. Mục đích giao tiếp: - Lấy ý kiến của mọi người, thăm dò lòng dân để hạ lệnh quyết tâm giữ nước. - Cuộc giao tiếp đã đạt được mục đích. HS: Trả lời cá nhân: o Hoạt động giao tiếp là hoạt động diễn ra giữa mọi người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (nói hoặc viết) nhằm trao đổi thông tin, thể hiện tình cảm, thái độ, quan hệ hoặc bàn bạc để tiến hành một hành động nào đó. o Hoạt động giao tiếp diễn ra khi có: Nhân vật giao tiếp. Hoàn cảnh giao tiếp. Nội dung và mục đích giao tiếp. Phương tiện giao tiếp. nghe. =>có hai quá trình: o Tạo lập văn bản. o Lĩnh hội văn bản. c. Hoàn cảnh giao tiếp: - Diễn ra ở diện Diên Hồng - Lúc đất nước có giặc ngoại xâm d. Nội dung giao tiếp: - Hướng vào nội dung: nên đánh hau hoà với kẻ thù. - Đề cập đến vần đề hệ trọng: mất hay còn của quốc gia. e. Mục đích giao tiếp: - Lấy ý kiến của mọi người, thăm dò lòng dân - Cuộc giao tiếp đã đạt được mục đích. 2. Văn bản 2: Tổng quan về Văn học Việt Nam: Giáo viên: Trịnh Văn Quỳnh Trang 9 Trường THPT Tân Yên 2 Giáo án Ngữ Văn 10 cơ bản "Tổng quan về VHVN". GV: Em hãy cho biết các nhân vật giao tiếp qua bài này là những ai (Người viết? Người đọc? Đặc điểm?)? GV: Hoạt động giao tiếp ấy diễn ra trong hoàn cảnh nào ? GV: Nội dung giao tiếp ? Về đề tài gì ? Bao gồm những vấn đề cơ bản nào? GV: Mục đích giao tiếp ở đây là gì (Xét về phía người viết và người đọc)? GV: Phương tiện ngôn ngữ và cách tổ chức văn bản như thế nào? Hoạt động 2 :(5phút) Hướng đẫn học sinh tổng kết lí thuyết. GV: Qua việc tìm hiểu các văn bản trên, em hiểu thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ? GV: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ bao gồm những quá trình nào? GV: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ chịu sự chi phối của các nhân tố giao tiếp nào? HS: Trả lời: o Người viết ở lứa tuổi cao hơn, trình độ cao hơn. o Người đọc thuộc lớp trẻ, trình độ thấp. HS: Hoàn cảnh có tổ chức giáo dục, chương trình của nhà trường. HS: Lần lượt trả lời: - Thuộc lĩnh vực văn học, - Đề tài: "Tổng quan văn học Việt Nam", - Các vấn đề cơ bản: + Các bộ phận hợp thành của VHVN. + Quá trình phát triển của văn học viết. + Con người Việt Nam qua văn học. HS: phát biểu cá nhân: - Người viết : cung cấp những tri thức cần thiết cho người đọc. - Người đọc: + Nhờ văn bản mà có những tri thức cần thiết về nền văn học Việt Nam. + Rèn luyện, nâng cao những kĩ năng: nhận thức đánh giá các hiện tượng văn học; xâu dựng và tạo lập văn bản. HS: Dùng thuật ngữ văn học, với văn phong khoa học có bố cục rõ, chặt chẽ có đề mục, có hệ thống luận điểm luận cứ… HS: Trả lời HS: Trả lời HS: Trả lời a. Nhân vật giao tiếp - Người viết: tác giả - Người đọc: giáo viên, học sinh, b. Hoàn cảnh giao tiếp: Hoàn cảnh có tổ chức giáo dục, chương trình quy định chung hệ thống trường phổ thông. c. Nội dung giao tiếp : - Thuộc lĩnh vực văn học, - Đề tài: "Tổng quan văn học Việt Nam", - Các vấn đề cơ bản: + + + . d. Mục đích giao tiếp: - Người viết : - Người đọc: + + e. Phương tiện ngôn ngữ và cách tổ chức văn bản: - Dùng thuật ngữ văn học, với văn phong khoa học - Có bố cục rõ, chặt chẽ có đề mục, có hệ thống luận điểm luận cứ… 3. Tổng kết : Ghi nhớ, SGK trang 15 II. LuyÖn tËp. VD: Văn bản 2: Tổng quan về Văn học Việt Nam: a. Nhân vật giao tiếp b. Hoàn cảnh giao tiếp: c. Nội dung giao tiếp: d. Mục đích giao tiếp: e. Phương tiện ngôn ngữ Giáo viên: Trịnh Văn Quỳnh Trang 10 [...]... ý 3 Thỏi : GDHS thái độ trân trọng đối với VH dân gian, di sản văn hóa của dân tộc II CHUN B CA GV V HS: 1 Giáo viên: - Sách gáo khoa,sách giáo viên - Chuẩn bị sơ đồ các bộ phận hợp thành của văn học việt nam - Sỏch giỏo khoa Ng vn 10 tp 1 Sỏch giỏo viờn Ng vn 10 tp 1.Thit k dy hc Ng vn 10 tp 1.Thit k bi ging Ng vn 10 tp 1.Gii thiu giỏo ỏn Ng vn 10 tp 1.Bi tp Ng vn 10 tp 1 2 Học sinh: Đọc và chuẩn... đọc văn bản sử thi, phân tích một văn bản sử thi anh hùng 3 Thỏi : GDHS Bi dng nim t ho v truyn thng vn húa ca dõn tc qua di sn vn húa c hc,c bit l ý thức cộng đồng II CHUN B CA GV V HS: 1 Giáo viên: - Sách gáo khoa,sách giáo viên - Chuẩn bị sơ đồ các bộ phận hợp thành của văn học việt nam - Sỏch giỏo khoa Ng vn 10 tp 1 Sỏch giỏo viờn Ng vn 10 tp 1Gii thiu giỏo ỏn Ng vn 10 tp 1.Bi tp Ng vn 10 tp... nhân vật trong tác phẩm tự sự 3 Thỏi : GDHS thái độ trân trọng đối với VH dân gian, di sản văn hóa của dân tộc II CHUN B CA GV V HS: 1 Giáo viên: - Sách gáo khoa,sách giáo viên - Chuẩn bị sơ đồ các bộ phận hợp thành của văn học việt nam - Sỏch giỏo khoa Ng vn 10 tp 1 Sỏch giỏo viờn Ng vn 10 tp 1 Gii thiu giỏo ỏn Ng vn 10 tp 1.Bi tp Ng vn 10 tp 1 2 Học sinh: Đọc và chuẩn bị bài theo hệ thống câu... GDHS thái độ trân trọng đối với VH dân gian, di sản văn hóa của dân tộc II CHUN B CA GV V HS: 1 Giáo viên: - Sách gáo khoa,sách giáo viên - Chuẩn bị sơ đồ các bộ phận hợp thành của văn học việt nam - Sỏch giỏo khoa Ng vn 10 tp 1 Sỏch giỏo viờn Ng vn 10 tp 1 Gii thiu giỏo ỏn Ng vn 10 tp 1.Bi tp Ng vn 10 tp 1 2 Học sinh: Đọc và chuẩn bị bài theo hệ thống câu hỏi SGK III TIN TRèNH BI DY: Hot ng 1:(8... Mị Châu- Trọng Thủy: Trang 32 Trng THPT Tõn Yờn 2 An Dơng Vơng và Mị Châu- ơng và Mị Châu- Trọng Thủy: Trọng Thủy có mấy bản kể? - Văn bản: 3 bản kể: + Truyện Rùa Vàng- trong Lĩnh Nam chích quái (Những chuyện quái dị ở đất Lĩnh Nam) do Vũ Quỳnh và Kiều Phú su tập, biên soạn bằng chữ Hán vào cuối thế kỉ XV, đợc Đinh Gia Khánh và Nguyễn Ngọc San dịch + Thục kỉ An Dơng Vơng- trong Thiên Nam ngữ lục +... khẳng định đáp án HS: a Phân tích tính thống nhất về a Đoạn văn có một chủ đề thống nhất, chủ đề của đoạn văn? câu chốt (câu chủ đề) đứng đầu đoạn văn, đợc làm rõ ở các câu tiếp b Phân tích sự phát triển của chủ đề trong đoạn văn (từ ý khái quát đến cụ thể qua các cấp độ?) Ni dung ghi bng I II III Luyện tập: 1 Bài 1: a Đoạn văn có một chủ đề thống nhất, câu chốt (câu chủ đề) đứng đầu đoạn văn, đợc làm... trong XH cũ + Lên án, tố cáo XHPK bất công - Phơng tiện từ ngữ, hình ảnh: biểu cảm, đa nghĩa b Căn cứ: - Phơng tiện từ ngữ: + Trắng,tròngợi vẻ đẹp hình thể + Mô típ mở đầu: thân em lời than thân, bộc lộ tâm tình của ngời phụ nữ + Thành ngữ bảy nổi ba chìm thân phận long đong, bất hạnh + Tấm lòng son phẩm chất thủy chung, trong trắng, son sắt Trang 17 Trng THPT Tõn Yờn 2 Giỏo ỏn Ng Vn 10 c bn + Mô típ... đoạn văn của - Sắp xếp: 1-3-5-2-4 bạn làm trên bảng, đọc đoạn - Nhan đề: Bài thơ Việt Bắc văn của các em dể cả lớp nhận xét, bổ sung hoàn thiện 3 Bài 3: - Câu chủ đề: Môi trờng sống của loài ngời hiện nay đang bị huỷ hoại Gv yêu cầu hs đặt tiêu đề cho 3 Bài 3: - Câu chủ đề: Môi trờng sống của loài nghiêm trọng đoạn văn của mình ngời hiện nay đang bị huỷ hoại - Các luận cứ: - Tiểu kết: nghiêm trọng... Lời văn vừa gần gũi, chân tình vừa nghiêm túc, trang trọng Trang 18 Trng THPT Tõn Yờn 2 Giỏo ỏn Ng Vn 10 c bn vừa nghiêm túc, trang trọng Hot ng 3:(4 phỳt) Gv yêu cầu hs làm ở nhà Gv lu ý hs: Ngày 5/6/1972, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sáng lập ngày môi trờng thế giới Gv yêu cầu hs đọc bức th của Bác Hồ và trả lời các câu hỏi trong sgk Gv lu ý hs: Khi thực hiện bất cứ hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. .. đầu tiên và một kỉ niệm đáng nhớ đem lại bài học sâu sắc.(3đ) đọc Kt bi: (1đim) Thâu tóm đợc tinh thần và nội dung cơ bản của bài làm đồng thời lu lại những cảm xúc và suy nghĩ nơi ngời Thang điểm: (9đ bài viết + 1đ trình bày + 9 -10: Bài viết triển khai sinh động các ý trên, có cảm xúc, văn phong trong sáng + 7-8: Bài viết đảm bảo đủ các ý trên, có cảm xúc, văn phong trong sáng + 5-6: Bài viết còn sơ . Trong hot ng giao tip ny cú cỏc nhõn vt giao tip no? Hai bờn cú cng v v quan h vi nhau nh th no? GV ghi nhn. GV: Chớnh vỡ cú v th khỏc nhau nh th nờn ng giao tip ca h nh th no? : GV: Trong. kết : Ghi nhớ, SGK trang 15 II. LuyÖn tËp. VD: Văn bản 2: Tổng quan về Văn học Việt Nam: a. Nhân vật giao tiếp b. Hoàn cảnh giao tiếp: c. Nội dung giao tiếp: d. Mục đích giao tiếp: e. Phương. động giao tiếp bằng ngôn ngữ. 2. K nng: - Biết xác định các nhân tố giao tiếp trong một hoạt động giao tiếp,nâng cao năng lực giao tiếp khi nói,khi viết và năng lực phân tích, lĩnh hội khi giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn lớp 10 trọn bộ, Giáo án ngữ văn lớp 10 trọn bộ, , Lập bảng ghi nội dung theo mẫu sau.