0

§Ò Kióm Tra Sè 4

5 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 04:55

§Ò kiÓm tra sè 4 §Ò kiÓm tra sè 21 Hä vµ tªn I/ Tr¾c nghiÖm Häc sinh chØ cÇn ghi ®¸p sè Bµi sè §Ò bµi §¸p sè 1 Mét bao g¹o ®îc chia lµm 3 phÇn PhÇn I 25% bao g¹o vµ thªm 3 kg PhÇn II 40% bao g¹o vµ bí[.] Đề kiểm tra số 21 Họ tên: I/ Trắc nghiệm : Học sinh cần ghi đáp sè Bµi sè Đề Một bao gạo đợc chia làm phần Phần I : 25% bao gạo thêm kg Phần II : 40% bao gạo bớt kg Phần III : 47 kg Hỏi bao gạo có kg tính số kg gạo phần I phần II Tìm hai số có tổng số lớn có hai chữ số hiệu số bé có hai chữ số Rút gọn phân số: 18 x 11 x x x x x16 x 12 x x 11 x x x x x 12 TÝnh nhanh 14 19 17 13 13 Tìm giá trị thích hợp thay vào X ; Y cho X,Y x 9,9 = XX,YY với X;Y không đồng thời Cho số biết số lần lợt 650; 780;920; 840 Số thứ lớn trung bình cộng số 74 đơn vị Tìm số thứ Tìm tổng tất số có chữ số khác viết ch÷ sè 0; 1; 2; HiƯn tỉng sè ti cđa hai anh em lµ 30 Ti cđa anh ti em b»ng ti anh hiƯn gÊp lÇn ti cđa em hiƯn TÝnh ti ngêi em Đáp số 10 Tìm số cã ch÷ sè biÕt r»ng tỉng cđa chóng chia hÕt cho 534 vïa th¬ng cđa chóng chia hÕt cho Tìm abc biết ac b7 Đề kiểm tra số Họ tên: I/ Trắc nghiệm : Học sinh cần ghi đáp số Bà i số Đề *********************** Cho số viết 1996 chữ số đem số chia cho 15 phần thập phân số thơng nh thÕ nµo ? TÝnh nhanh tỉng : 1 1 1 1 16 32 64 128 256 512 Mét sè tù nhiªn không chia hết cho 2, chia cho phần thập phân thơng số ? Một ngời bán hàng bán thứ hàng hoá đợc lÃi 20% so với giá bán đợc lÃi phần trăm so với giá mua? Khi tích hai số nhỏ hai thõa sè? Cã xe chë g¹o, xe thø nh¸t chë 4,9 tÊn Xe thø hai chë 4,3 tÊn Xe thø ba chë kÐm møc trung b×nh cđa xe 0,2 Hỏi : a) Mức trung b×nh cđa xe ? b) Xe thø ba chở ? Đáp số Bốn ngời ăn ngày, ngày ăn bữa hết 18 kg gạo Hỏi ngời ăn ngày, ngày ăn bữa hết ki lô - gam gạo ? Hai cam năm táo có tổng khối lợng 2,3 kg Ba cam bẩy táo có tổng khối lợng 3,27 kg.Tính khối lợng loại Biết loại nặng Tính nhanh : 0,25 19,8 : 0,2 x 44,44 x x 13,20 : 3,3 x 86,88 : 0,5 x 6,6 : 0,125 x 10 T×m x biĨu thøc: X x 12,8 = 6,4 17,3 : X = 6,92 …………………………………………………………………………… 16,48 x X = 4,12 X : 12,8 = 1,6 Đề kiểm tra số Họ tên: I/ Trắc nghiệm : Học sinh cần ghi đáp số Bà Đề i ************************ Cho tam giác ABC vuông A Cạnh AB = 28m, AC = 36m M điểm AC cách A 9m Từ điểm M kẻ đờng thẳng song song với AB Đờng thẳng cắt BC N Tính đoạn MN Năm nhuận có khác với năm thờng ? Nêu năm nhuận liên tiếp sau năm 2007 Một khối Rubích hình lập phơng, cạnh khối Rubích lần cạnh khối lập phơng nhỏ Rubích Hỏi thể tích khèi RubÝch b»ng bao nhiªu nÕu thĨ tÝch cđa khèi lập phơng nhỏ cm3 Đáp số Một nhóm bạn chơi thuyền xuôi dòng với vận tốc km/h, ngợc dòng với vận tốc km/h Hỏi chuyến chơi kéo dài rời bến bao xa bạn phải quay lại để trở bến ? Viết thêm vào số hạng dÃy số sau : a – 1, 2, 3, 5, 8, 13,………… b – 1, 2, 6, 12, 24,………… T×m sè abc biÕt sè ®ã b»ng 1/5 xax ViÕt thêm chữ số vào sau số 123 để đợc mét sè chia hÕt cho1001 Mét sè sau giảm đI 20% phảI tăng thêm % số để lại đợc số cũ ? 10 0,3 3/1000 11 Tích số tự nhiên liên tiếp từ đến 2007 tận chữ số 0? II/ Tự luận : Bài 12 Ca nô xuôI dòng từ A đến B với vận tốc 20 km/h, ngợc dòng với vận tốc 15 km/h Tính quÃng đờng AB biết thời gian xuôi dòng thời gian ngợc dòng 30 phút Bài 13 Tính diện tích ABCD hình vẽ bên biết ô có cạnh cm ... nhanh : 0,25 19,8 : 0,2 x 44 ,44 x x 13,20 : 3,3 x 86,88 : 0,5 x 6,6 : 0,125 x 10 T×m x biÓu thøc: X x 12,8 = 6 ,4 17,3 : X = 6,92 …………………………………………………………………………… 16 ,48 x X = 4, 12 X : 12,8 = 1,6 ……………………………………………………………………………... đợc lÃi phần trăm so với giá mua? Khi tích hai số nhá h¬n mét hai thõa sè? Cã xe chở gạo, xe thứ nhát chở 4, 9 Xe thø hai chë 4, 3 tÊn Xe thø ba chë mức trung bình xe 0,2 tÊn Hái : a) Møc trung b×nh...9 10 Tìm số có chữ số biết r»ng tỉng cđa chóng chia hÕt cho 5 34 vïa th¬ng cđa chóng chia hÕt cho T×m abc biÕt ac b7 Đề kiểm tra số Họ tên: I/ Trắc nghiệm : Học sinh cần ghi đáp số Bà i số
- Xem thêm -

Xem thêm: §Ò Kióm Tra Sè 4,