Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

58 5.9K 39

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2012, 12:44

Luận Văn: Phân tích các yếu tố tác động đến di cư MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 6 CHƯƠNG1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DI . 8 1.1. Một số vấn đề lý luận về di . 8 1.1.1. Khái niệm về di 8 1.1.2. Các hình thức di 10 1.1.3. Đặc điểm di . 13 1.1.4.Các chỉ tiêu về di cư. 14 1.1.5. Quan hệ tác động qua lại giữa di và môi trường xã hội. 15 1.1.6. Nguyên nhân, động cơ của di . 18 1.2 Các lý thuyết di . 20 1.2.1. Lý thuyết của EG. Ravenstein . 20 1.2.2. Lý thuyết của Everett.S.Lee . 22 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG DI NÔNG THÔN - THÀNH THỊ NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY . 26 2.1. Tình hình di chung cả nước 26 2.1.1. Di lao động giữa các vùng trong cả nước 26 Bảng 2.1. Số lao động di điđến theo vùng trong cả nước . 27 Đồ thị 2.1. Cơ cấu lao động di điđến của cả nước phân theo vùng 29 2.1.2 Di lao động từ nông thôn ra thành thị 29 Đồ thị 2.2. Di tính theo địa bàn của nơi đi 29 Đồ thị 2.3. Tỷ lệ lao động di theo giới tính 30 2.1.3. Lao động nông thôn di đến vùng trọng điểm . 30 Bảng 2.2. Cơ cấu lao động nông thôn di theo vùng và nơi điều tra . 31 1 Bảng 2.3. Cơ cấu lao động di theo độ tuổi . 32 Bảng 2.4. Cơ cấu lao động di theo độ tuổi theo nơi điều tra . 33 Đồ thị 2.5. Cơ cấu lao động di theo giới và tuổi 34 Bảng 2.5. Cơ cấu lao động di theo trình độ văn hoá . 35 Đồ thị 2.6. Cơ cấu lao động di nông thôn theo trình độ văn hoá 36 Đồ thị 2.7. Lý do lao động nông thôn di theo vùng 36 2.2. Thực trạng di lao động từ nông thôn tới thành phố Hà Nội. . 37 Bảng 2.6. Phân bố phần trăm loại hoạt động . 38 Bảng 2.7. Nhóm tuổi . 39 Bảng 2.8. Tình trạng nhà ở . 40 Bảng 2.9. Phân bố phần trăm trình độ học vấn cao nhất 40 Bảng 2.10. Phân bố phần trăm lý do di chuyển chính . 41 Bảng 2.11. Tình trạng thu nhập, việc làm . 41 2.3. Thực trạng di lao động vào thành phố Hồ Chí Minh . 42 Bảng 2.12. Tỷ lệ giới tính chia theo nhóm tuổi . 44 Bảng 2.13. Phân bố phần trăm trình độ học vấn cao nhất 45 Bảng 2.14. Phân bố phần trăm lý do di chuyển chính . 45 Bảng 2.15. Phân bố phần trăm so sánh mức thu nhập trước và sau khi di chuyển . 46 CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH MỐT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DI . 47 3.1. Giới thiệu bộ số liệu 47 3.2. Xây dựng mô hình: . 48 3.3. Ước lượng mô hình . 49 Bảng 3.1: Kết quả ước lượng mô hình 49 2 Bảng 3.2. Bảng giá trị trung bình của biến độc lập 51 Bảng 3.3. Bảng mức thay đổi xác suất 51 3.3.2. Cải tiến mô hình. . 52 3.4. Một số kiến nghị về giải pháp. . 53 KẾT LUẬN . 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 3 PHỤ LỤC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊBảng 2.1. Số lao động di điđến theo vùng trong cả nước . Đồ thị 2.1. Cơ cấu lao động di điđến của cả nước phân theo vùng . Đồ thị 2.2. Di tính theo địa bàn của nơi đi Đồ thị 2.3. Tỷ lệ lao động di theo giới tính Bảng 2.2. Cơ cấu lao động nông thôn di theo vùng và nơi điều tra Bảng 2.3. Cơ cấu lao động di theo độ tuổi . Bảng 2.4. Cơ cấu lao động di theo độ tuổi theo nơi điều tra . Đồ thị 2.5. Cơ cấu lao động di theo giới và tuổi . Bảng 2.5. Cơ cấu lao động di theo trình độ văn hoá Đồ thị 2.6. Cơ cấu lao động di nông thôn theo trình độ văn ho Đồ thị 2.7. Lý do lao động nông thôn di theo vùng . Bảng 2.6. Phân bố phần trăm loại hoạt động . Bảng 2.7. Nhóm tuổi . Bảng 2.8. Tình trạng nhà ở . Bảng 2.9. Phân bố phần trăm trình độ học vấn cao nhất . Bảng 2.10. Phân bố phần trăm lý do di chuyển chính . Bảng 2.11. Tình trạng thu nhập, việc làm 4 Bảng 2.12. Tỷ lệ giới tính chia theo nhóm tuổi . Bảng 2.13. Phân bố phần trăm trình độ học vấn cao nhất . Bảng 2.14. Phân bố phần trăm lý do di chuyển chính . Bảng 2.15. Phân bố phần trăm so sánh mức thu nhập trước và sau khi di chuyển 5 LỜI MỞ ĐẦUCon người sinh ra có nhu cầu tồn tại và phát triển. Để phục vụ nhu cầu thiết yếu bản thân mình, từ ngày xa xưa, con người đã phải di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác tìm những nơi thích hợp cho sự sinh tồn. Khi xã hội ngày càng phát triển, con người di theo nhu cầu tăng lên không ngừng. Như vậy di là hiện tượng mang tính quy luật. Trong từng nước, di dân thể hiện sự tồn tại của mỗi quốc gia trước thách thức của cuộc sống và có ý nghĩa quan trọng trong việc phân công lao động lãnh thổ.Phù hợp với xu thế chung của sự phát triển, ở Việt Nam, lịch sử di dân luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thời kỳ 1960-1990, nhiều cuộc di dân có tổ chức được thực hiện phục vụ cho mục đích phân bố lại dân và lao động, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Từ những năm 1986 cho đến nay, quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước đã biến các thành phố lớn thành những thị trường lao động hấp dẫn. Nhiều trung tâm buôn bán, thương mại, dịch vụ và các khu công nghiệp mới ra đời thu hút hàng chục, hàng nghìn người tới làm việc, sinh sống. Ở khu vực nông thôn, áp lực của sự gia tăng dân số từ hàng chục năm trước vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Thêm vào đó, những áp dụng khoa học kinh tế mới trong sản xuất nông nghiệp đã tạo ra một nguồn lực lao động dư thừa tới các thành phố.Cùng với sự gia tăng của dòng người di từ nông thôn ra thành thị, tác động của di tới các vấn đề kinh tế, xã hội ở cả nơi đi và nơi đến, là vấn đề lớn đang đặt ra. Vì vậy nghiên cứu và đánh giá các yếu tố tác động đến việc di từ đó có những giải pháp hữu hiệu kiểm soát tình hình di 6 tự do từ nông thôn ra thành thị có ý nghĩa rất quan trọng. Đó cũng là lý do em chọn đề tài này.Đề tài “ Phân tích các yếu tố tác động đến di cư” Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, gồm ba phần:Chương 1: Cơ sở lý luận về di cưPhần này trình bày một cách tổng quan về những lý luận chung về di bao gồm các khái niệm, hình thức, đặc điểm và nguyên nhân dẫn đến di cư.Chương 2: Thực trạng di nông thôn – thành thị những năm gần đâyPhần này nêu rõ tình hình di chung trong cả nước và một số tỉnh trong những năm gần đây. Cụ thể là hai thành phố thu hút lượng lao động lớn nhất nước là Hà Nội và Hồ Chí Minh.Chương 3: Phân tích các yếu tố tác động đến di cưDựa vào các bộ số liệu, các dữ kiện trong các cuộc điều tra và sự trợ giúp của phần mềm, phần này xây dựng mô hình về di phân tích ảnh hưởng của một vài yếu tố bằng mô hình kinh tế lượng, từ đó đưa ra những đề xuất thích hợp.Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy Nguyễn Khắc Minh, cô Nguyễn Thị Minh và các anh chị trong Nhóm tư vấn chính sách của Bộ Tài chính đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này.Tuy nhiên, do kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn còn non yếu, thời gian nghiên cứu chưa nhiều cùng với các hạn chế về mặt số liệu nên chuyên đề thực tập của em không tránh khỏi những khiếm khuyết và sơ sài. Em mong được sự chỉ bảo của các thầy cô để chuyên đề thực tập của em hoàn thành tốt hơn.7 CHƯƠNG1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DI CƯ1.1. Một số vấn đề lý luận về di cư1.1.1. Khái niệm về di cưTrong nghiên cứu về nhân khẩu học cũng như địa lý dân chưa có một định nghĩa thống nhất về di cư. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến khác nhau về khái niệm di cư.Các nhà nhân chủng học cho rằng nếu những ai thay đổi nơi sinh sống thường xuyên của mình trong một giai đoạn nhất định, cả về biên giới hành chính thì họ là người di cư. Như vậy có thể phân biệt hai khái niệm cơ bản “di cư” và “di chuyển”. Người di chuyển là thay đổi chỗ ở, người di di chuyển và gia nhập một đơn vị hành chính mới.Theo khái niệm của Liên Hợp Quốc: Di là một sự di chuyển từ một đơn vị lãnh thổ này tới một đơn vị lãnh thổ khác, hoặc là sự di chuyển về khoảng cách tối thiểu quy định. Sự di chuyển này diễn ra trong một khoảng thời gian di dân xác định và được đặc trưng bởi nơi trú thường xuyên.Để hiểu cặn kẽ nội dung di cư, cần phải hiểu một số khái niệm và thuật ngữ.- Tổng di cư: Là tổng của tất cả những người tham dự vào quá trình di của một khu vực, gồm di đidi đến. Chính vì vậy nó là thước đo tổng dân ra vào một cộng đồng. Tổng di là một yếu tố rất quan trọng, nó cho ta thấy được sự thay đổi trong cơ cấu của cộng đồng dân vì tuy sự chênh lệch giữa người đi và người đến của một khu vực không lớn nhưng số lượng người đi và người đến lớn thì có thể nói cộng đồng dân tại khu vực đó sẽ có sự thay đổi lớn về cơ cấu.8 - Di thuần tuý: Trong một giai đoạn nhất định nào đấy, một khu vực có thể tiếp nhận người di từ một nơi khác đếnđồng thời mất đi những người di của chính khu vực ấy. Sự chênh lệch giữa số người ra đi và số người đến được gọi là di thuần tuý. Khi số người ra đi nhiều hơn số người đến, cán cân di chuyển là âm. Còn di thuần tuý dương nếu số người đến nhiều hơn số người ra đi.- Di đidi đến: Mỗi hiện tượng di bao giờ cũng bao gồm hai mặt: Rời bỏ chỗ đến một nơi ở khác. Rời bỏ nơi trú gọi là di điđến một nơi trú khác gọi là di đến.- Nơi đi: Là nơi người đi rời bỏ hay nói cách khác là nơi sự di chuyển bắt đầu.- Nơi đến: Là nơi người di nhập vào hay ở đó sự di chuyển kết thúc ( là vùng trú cuối cùng trong khoảng di cư).- Di dân gộp là con số tổng cộng bao gồm cả những người đếnđi của một vùng, nó đo lường toàn bộ số lượng dân số ( kể cả số người điđến ) trong một cộng đồng dân cư.- Di dân tịnh là sự chênh lệch giữa lượng dân chuyển đến và lượng dân chuyển đi trong một khoảng thời gian. Di dân tịnh có thể xảy ra theo tình huống di tịnh âm: khi số người chuyển đi lớn hơn số người chuyển đếndi dân tịnh dương: khi số người chuyển đến lớn hơn số người chuyển đi.- Dòng di dân và dòng dân ngược: Dòng di dân bao gồm những người ra đi và không quay trở lại nơi sinh sống ban đầu nữa,trong khi đó dòng di dân ngược bao gồm những người sau khi di chuyển đến một hay nhiều vùng khác nhau nhưng sau đó lại quay trở lại nơi ban đầu sinh sống.9 - Sự di dân chênh lệch: Trong quá trình di dân luôn có sự chênh lệch giữa các nhóm di dân khác nhau về các yếu tố nhân khẩu, hoàn cảnh xã hội, kinh tế văn hóa…, vì vậy đối với những luồng di dân khác nhau sẽ có những sự khác biệt nhau trong cơ cấu thành phần của dân về nhiều mặt.- Di dân quốc tế và di dân nội địa: Di dân quốc tế là quá trình chuyển đổi nơi trú từ một quốc gia này sang một quốc gia khác, vượt qua ranh giới chính trị, còn di dân nội địa liên quan đến các cuộc chuyển đổi nơi trú nằm trong phạm vi của một quốc gia.- Di dân có tổ chức và di dân tự do: Di dân có tổ chức là loại di dân theo kế hoạch nhằm thực hiện các chính sách hay chiến lược do Nhà nước, chính phủ vạch ra nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn hoặc dài hạn nào đó, những người di dân thường nhận được sự tài trợ về mặt tài chính hoặc vật chất; di dân tự do được xem xét là dạng di dân không có tổ chức, và hoàn thành do người di quyết định ( tất cả mọi chi phí, thủ tục trong quá trình di chuyển, quá trình định cư, tìm kiếm việc làm mưu sinh…đều do người di tự lo lấy).1.1.2. Các hình thức di Di có nhiều dạng và hình thức khác nhau. Petersen đã nêu ra một số dạng di được nhiều người công nhận bao gồm: * Di nguyên thủy: Loại di này gắn với những nhóm người không đủ khả năng chống chọi lại với thiên nhiên trong môi trường sống của mình. Chính vì vậy chúng ta thấy sự cạn kiệt về môi trường sống ở một khu vực thường dẫn đến việc di và thường là di của một nhóm người gắn liền với săn bắn và hái lượm thức ăn. Theo Petersen thì hiện tượng này thường 10 [...]... định ra các tiêu chuẩn di cụ thể để hạn chế sự di của con người * Di bắt buộc, di miễn ng: Là hình thức di mà trong đó quyết định di là do người khác chứ không phải do chính người di quyết định.Có hai hình thức di bắt buộc: + Di bắt buộc trong đó người di có quyền lựa chọn + Di bắt buộc trong đó người di không có quyền lựa chọn Tuy nhiên, tùy theo mục đích di người... lao động di đến, Đông Nam bộ nổi rõ là vùng thu hút nhân lực nhiều nhất và chiếm phần áp đảo số lao động di với 67% tổng số lao động di đến của cả nước Vùng Đông bắc và ĐBSH là những vùng tiếp theo tiếp nhận nhiều lao động từ các vùng khác đến với 11% và 8% tương ứng của tổng số lao động di đến của cả nước 29 Đồ thị 2.1 Cơ cấu lao động di điđến của cả nước phân theo vùng Di đi Di. .. thể phân ra nhiều hình thức di khác: - Theo độ dài nơi trú có: Di lâu dài và di tạm thời - Theo khoảng cách lãnh thổ di quốc tế và di nội địa 12 - Theo tính chất pháp lý có di hợp pháp và di bất hợp pháp, di dân tự phát hay di dân có tổ chức Tùy thuộc vào mức độ can thiệp của chính quyền - Theo hướng di chuyển: + Di thành thị - thành thị: Chỉ các dòng di dân từ đô thị này đến. .. tới các vùng nông thôn khác, chẳng hạn người di từ các tỉnh phía Bắc vào Tây nguyên Số lượng lao động di điđến của các vùng trong nước được thể hiện trong bảng 2.1 27 Bảng 2.1 Số lao động di điđến theo vùng trong cả nước Nơi trú vào Đông Bắc Tây Bắc Bắc Trung bộ Nam Trung bộ Tây Nguyên Đông Nam bộ ĐBSCL làm việc Số người Số người Tỷ lệ di Tỷ lệ di tại vùng di đi di đến. .. Thường di từ quốc gia phát triển đến quốc gia phát triển khác với mục đích trú lâu dài Hầu hết các cuộc di từ thế kỉ XVII được xem như thuộc loại di này, đặc biệt là các cuộc di đến vùng đất mới như Australia, New Zealand hay châu Mỹ * Di hạn chế: Hiện tượng di tự do dần được thay thế bằng di hạn chế Từ đầu thế kỷ này nhiều đạo luật được thi hành để hạn chế việc di giữa các. .. Lao động nông thôn di đến vùng trọng điểm Cơ cấu lao động di từ nông thôn đến một số vùng trọng điểm qua số liệu của cuộc điều tra di năm 2004 được thể hiện trong Yếu tố địa lý có tác động lớn đến cơ cấu này, tuy nhiên không hoàn toàn đúng đối với tất cả các vùng Phần lớn số lượng lao động nông thôn di đến Hà nội và vùng Đông bắc xuất phát từ vùng Đồng bằng sông Hồng (77% của tổng người di. .. liệu điều tra di năm 2004 (Bộ LĐ-TBXH) Phân bố theo độ tuổi của lao động nông thôn di theo nơi đến cũng có nét tương tự như từ giác độ theo nơi đi Tuy nhiên sự khác biệt giữa các vùng lao động di đến cũng khá rõ nét ( và ) Lao động nông thôn di đến Hà nội và Tây Nguyên có độ tuổi trung bình cao hơn so với các vùng như TPHCM, Đông Nam bộ và Đông bắc Có tới 20-24% số lao động di đến TPHCM,... di Tính trên bình di n cả nước, số lao động di xuất phát từ nông thôn chiếm tới 73% Ở hai thành phố lớn, tỷ lệ dân nông thôn di đến là khá cao Tỷ lệ dân nông thôn di đến vùng Đông bắc khoảng 80%, tương đương với TPHCM Rất ngạc nhiên là trong tổng số dân di cư, nữ giới chiếm tỉ lệ cao hơn với 57% Điều này đúng cho hầu hết các vùng trong cả nước, riêng vùng Tây bắc có số nam lao động di cư. .. người di lớn nhất là trong những đợt di tổ chức của nhà nước đi làm “kinh tế mới” Thời gian gần đây, đặc biệt là 10 năm trở lại đây, số người di tự do tăng lên do tác động của các quan hệ kinh tế hơn là theo các kế hoạch của nhà nước Các vùng có tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh là các vùng thu hút số lượng người nhập lớn, ngoài ra cũng có một số lượng người di từ các vùng... thôn ta các đô thị tìm việc là do nhiều yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội tác động Nó là kết quả tác động của “ lực đẩy ” từ các vùng nông thôn nghèo như: dư thừa lao động thiếu đất canh tác Đời sống thấp kém, cùng các tác động của “ lực hút “ từ khu đô thị có các điều kiện hoạt động kinh tế và sinh hoạt hấp dẫn hơn, có cơ hội tìm kiếm việc làm và thu nhập cao hơn ở nông thôn Dưới đây phân tích những . tài “ Phân tích các yếu tố tác động đến di cư Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, gồm ba phần:Chương 1: Cơ sở lý luận về di cưPhần này trình bày một cách. là Hà Nội và Hồ Chí Minh.Chương 3: Phân tích các yếu tố tác động đến di cưDựa vào các bộ số liệu, các dữ kiện trong các cuộc điều tra và sự trợ giúp của

Hình ảnh liên quan

Mô hình về di dân của Lee được trình bày qua hình 1.1. - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

h.

ình về di dân của Lee được trình bày qua hình 1.1 Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 2.2. Cơ cấu lao động nông thôn di cư theo vùng và nơi điều tra - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

Bảng 2.2..

Cơ cấu lao động nông thôn di cư theo vùng và nơi điều tra Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 2.3. Cơ cấu lao động di cư theo độ tuổi - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

Bảng 2.3..

Cơ cấu lao động di cư theo độ tuổi Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 2.4. Cơ cấu lao động di cư theo độ tuổi theo nơi điều tra - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

Bảng 2.4..

Cơ cấu lao động di cư theo độ tuổi theo nơi điều tra Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 2.5. Cơ cấu lao động di cư theo trình độ văn hoá - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

Bảng 2.5..

Cơ cấu lao động di cư theo trình độ văn hoá Xem tại trang 35 của tài liệu.
- Nhóm nghề: Bảng sau mô tả nghề nghiệp của người di cư tự vào làm việc tại Hà Nội. - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

h.

óm nghề: Bảng sau mô tả nghề nghiệp của người di cư tự vào làm việc tại Hà Nội Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 2.7. Nhóm tuổi - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

Bảng 2.7..

Nhóm tuổi Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 2.8. Tình trạng nhà ở - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

Bảng 2.8..

Tình trạng nhà ở Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 2.10. Phân bố phần trăm lý do di chuyển chính - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

Bảng 2.10..

Phân bố phần trăm lý do di chuyển chính Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 2.12. Tỷ lệ giới tính chia theo nhóm tuổi - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

Bảng 2.12..

Tỷ lệ giới tính chia theo nhóm tuổi Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 2.13. Phân bố phần trăm trình độ học vấn cao nhất - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

Bảng 2.13..

Phân bố phần trăm trình độ học vấn cao nhất Xem tại trang 45 của tài liệu.
Theo kết quả điều tra cho ở bảng trên ta thấy lý do kinh tế (tìm việc làm) chiếm tỷ lệ cao nhất 79,7% (nam: 77.3%, nữ: 81,4%) - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

heo.

kết quả điều tra cho ở bảng trên ta thấy lý do kinh tế (tìm việc làm) chiếm tỷ lệ cao nhất 79,7% (nam: 77.3%, nữ: 81,4%) Xem tại trang 46 của tài liệu.
Nhìn vào bảng 3.1 ta thấy kết quả ước lượng theo mô hình lý thuyết không được như mong đợi : Trong năm 2004 các biến đưa vào mô hình chỉ  có biến HN mới có ảnh hưởng đến tình trạng di cư, còn các biến còn lại để  không có ý nghĩa vì giá trị Prob > 0.05 - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

h.

ìn vào bảng 3.1 ta thấy kết quả ước lượng theo mô hình lý thuyết không được như mong đợi : Trong năm 2004 các biến đưa vào mô hình chỉ có biến HN mới có ảnh hưởng đến tình trạng di cư, còn các biến còn lại để không có ý nghĩa vì giá trị Prob > 0.05 Xem tại trang 50 của tài liệu.
Ta thấy mô hình trên không phù hợp vì nhiều biến độc lập không có ý nghĩa, vì vậy ta phải xem xét cải tiến mô hình - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

a.

thấy mô hình trên không phù hợp vì nhiều biến độc lập không có ý nghĩa, vì vậy ta phải xem xét cải tiến mô hình Xem tại trang 52 của tài liệu.
3.3.2. Cải tiến mô hình. - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

3.3.2..

Cải tiến mô hình Xem tại trang 52 của tài liệu.
Sau khi cải tiến mô hình các kết quả ước lượng đều không như ta mong muốn, các biến độc lập đều không có ý nghĩa do prob > 0.05 - Phân tích các yếu tố tác động đến di cư

au.

khi cải tiến mô hình các kết quả ước lượng đều không như ta mong muốn, các biến độc lập đều không có ý nghĩa do prob > 0.05 Xem tại trang 53 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan