0

Bài giảng Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ nhất - GV. Phạm Thị Kim Huệ

18 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2022, 23:54

Bài giảng Toán lớp 8 bài 6 Trường hợp đồng dạng thứ nhất của GV. Phạm Thị Kim Huệ được biên soạn với mục đích trình bày các định lí của trường hợp đồng dạng thứ nhất, cung cấp các bài tập để các em học sinh củng cố kiến thức và phát triển năng lực toán học. Đây cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô trong quá trình chuẩn bị bài giảng của mình. Mời thầy cô cùng xem và tải bài giảng tại đây nhé. Bài Trường hợp đồng dạng thứ Giáo viên: Phạm Thị Kim Huệ Trường THCS Ngô Sĩ Liên – Hoàn Kiếm A A' B' 4 C' B C ả ả ả à ả A' =A ; B' = B; C' = C; ΔA'B'C' đồ                       ΔABC ng dạng  nếu    A'B' = B'C' = C'A' AB BC CA với                 A A' B' 4 C' B A'B' = B'C' = C'A' ΔA'B'C' đồ                       ΔABC ng dạng  nếu   AB BC CA với                 C Bài Trường hợp đồng dạng thứ Định lí Ví dụ mở đầu A' B' C' Cho hình vẽ sau:  Lấy M   AB,  N   AC sao cho AM = A’B’, AN = A’C’.  Điền vào chỗ chấm (….) để được câu trả lời  A'B'     A'C'     B'C' AB = AC = BC MN      BC  // MN = …. cm A M B A’B’C’ …  = AMN  N A’B’C’ …   AMN   C AMN …   ABC  A’B’C’ …   A’B’C’ …   ABC   ABC   Bài Trường hợp đồng dạng thứ Định lí ĐỊNH LÍ Nếu ba cạnh tam giác tỉ lệ với ba cạnh tam giác hai tam giác đồng dạng với A A' ΔA'B'C'; ΔABC GT A'B' A'C' B'C' = = AB KL AC BC A’B’C’       ABC B' C' B C Bài Trường hợp đồng dạng thứ Định lí A' ΔA'B'C'; ΔABC GT A'B' = A'C' = B'C' AB AC BC B' KL A’B’C’       ABC ΔA'B'C'       ΔABC M C' N B C ΔAMN     ΔA'B'C' AMN       ABC MN // BC (cách vẽ) A ΔAMN = ΔA'B'C' AM = A'B' (cách vẽ) AN = A'C' MN = B'C' AN = A'C' AC AC MN = B'C' BC BC A'B' = A'C' = B'C' = AM = AN = MN AB AC BC AB AC BC Bài Trường hợp đồng dạng thứ Định lí ĐỊNH LÍ Nếu ba cạnh tam giác tỉ lệ với ba cạnh tam giác hai tam giác đồng dạng với A A' ΔA'B'C'; ΔABC GT A'B' B'C' C'A' = = AB KL BC CA A’B’C’       ABC B' C' B C Áp dụng Bài 1.Tìm các cặp tam giác đồng dạng trong các hình vẽ sau  và điền vào chỗ chấm: A B E C D H F K I Hình a:    ……          ……… X R P M N 4,5 Y Z Hình b:    ……          ……… Q 7,5 T Bài 1.Tìm các cặp tam giác đồng dạng trong các hình vẽ  sau  và điền vào ch ỗ chấm: A B E C D F ABC D FE Hình a:    ……          ……… AB = = DF BC = = FE CA = = ED ⇒ H AB AB = BC BC = C CA A DF DF FE FE E ED D K I Bài 1.Tìm các cặp tam giác đồng dạng trong các hình vẽ  sau  và điền vào ch ỗ chấm: A B E C D H F K I ABC D FE Hình a:    ……          ……… X R P M N 4,5 Y Z Hình b:    ……          ……… Q 7,5 T Bài 1.Tìm các cặp tam giác đồng dạng trong các hình vẽ  sau  X và điền vào chỗ chấm: P M N QT PN R Hình b:    M ……          ……… MP = = RQ 4,5 PN = = M MP P=P PN N=N NM M ⇒ QT 7,5 TR R R RQ Q Q QT T T MN = = RT 6 4,5 Y Z R Q 7,5 T Bài 1.Tìm các cặp tam giác đồng dạng trong các hình vẽ  sau  và điền vào chỗ chấm: A B E C D H F K I ABC D FE Hình a:    ……          ……… X R P M N Y Z QT Hình b:    ……          ……… MP N R 4,5 Q 7,5 T Bài 2. Cho tam giác ABC, gọi M, N, Q lần lượt  là trung điểm của các cạnh AB, AC và BC.  a) Chứng minh  QNM        ABC  ΔQNM    ΔABC   Xét             và             có:        b) Tính chu vi của  QNM biết chu vi cuả  ABC là 50cm QN QM MN   = = =  A  a) Xét  ABC có: AB AC CB N M B M là trung điểm của AB (gt) N là trung điểm của AC (gt) ⇒ MN là đường trung bình        của  ABC ( định nghĩa) Q Nhận xét: Tỉ số chu vi  của hai tam giác đồng  dạng bằng tỉ số đồng  dạng C ⇒ MN = CB ( định lí) ⇒ MN = CB Chứng minh tương tự: QN = ;  QM = AB AC   ⇒ ΔQNM     ΔABC (c­c­c)  b) Vì ΔQNM     ΔABC   với tỉ số đồng dạng k = 2 Chu vi ⇒ ∆QNM = Chu vi ∆ABC ⇒ Chu vi = Chu vi    ∆QNM ∆ABC    = 50 = 25cm Bài 3. Cho tứ giác ABCD có AB = 3cm, BC = 10cm; CD = 12cm;  A B AD = 5cm và đường chéo BD = 6cm.  a) Chứng minh:  ABD ABD đồng dạng với  BDC BDC; b) Chứng minh: tứ giác ABCD là hình thang; c) Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Tính DO? Giải a) Ta có:  AB = = BD AD = = BC 10 BD = = DC 12 b) Vì ΔABD   ΔBDC (cmt) · · AB AD BD ⇒ ABD = BDC ⇒ = = BD BC DC (cặp góc tương ứng) Mà 2 góc ở vị trí so le trong ΔABD    ΔBDC   Xét            và             có:        AB AD BD = =  (cmt) BD BC DC ⇒ ΔABD D     ΔBDC (c­c­c) AB // CD (dhnb) Tứ giác ABCD là hình thang      (dhnb) ⇒ C Bài 3. Cho tứ giác ABCD có AB = 3cm, BC = 10cm; CD = 12cm;  A B AD = 5cm và đường chéo BD = 6cm.  a) Chứng minh:  ABD đồng dạng với  BDC; O b) Chứng minh: tứ giác ABCD là hình thang; c) Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Tính DO? Giải a) Ta có:  AB = = BD AD = = BC 10 BD = = DC 12 b) Vì ΔABD AB AD BD = =  (cmt) BD BC DC ⇒ ΔABD   ΔBDC (cmt)   c) Xét  COD có:          AB // CD (cmt) AB BO ⇒ = (hệ quả đ/l  CD DO Talet)       Mà 2 góc ở vị trí so le trong ⇒ AB+CD = BO + DO CD DO AB // CD (dhnb) AB+CD BD hay  = ⇒ Tứ giác ABCD là hình thang CD DO      (dhnb) 3+12 ⇒ = ⇒ DO = 4,8cm 12 DO · · AB AD BD ⇒ ABD = BDC ⇒ = = BD BC DC (cặp góc tương ứng) ΔABD    ΔBDC   Xét            và             có:            ΔBDC (c­c­c) D C Bài 4. Cho hình vẽ bên. Chứng minh BD   BE Xét  ABD vng tại A có: AD2 +  AB2 = DB2 (đ/l) Thay số: 82 + 62 = DB2  DB2 = 100   DB = 10cm Chứng minh tương tự: DB = 10cm D 10cm 8cm 5cm E 3cm A 6cm B 4cm C Bài 4. Cho hình vẽ bên. Chứng minh BD   BE D BD    BE DBE = 90 · · · ABD + EBC = 90 5cm A ∆BDA      ∆EBC BD = BA = DA EB EC BC BA = = EC E 3cm · · BDA = EBC BD =10 = EB 10cm 8cm DA = = BC 6cm B 4cm C ĐỊNH LÍ Nếu ba cạnh tam giác tỉ lệ với ba cạnh tam giác hai tam giác đồng dạng với A A' ΔA'B'C'; ΔABC GT A'B' A'C' B'C' = = AB KL AC BC A’B’C’       ABC B' C' B BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài 29, 30, 31 – sgk trang 74 - 75 C ... AMN …   ABC  A’B’C’ …   A’B’C’ …   ABC   ABC   Bài Trường hợp đồng dạng thứ Định lí ĐỊNH LÍ Nếu ba cạnh tam giác tỉ lệ với ba cạnh tam giác hai tam giác đồng dạng với A A'' ΔA''B''C''; ΔABC GT A''B'' A''C''... = B''C'' = AM = AN = MN AB AC BC AB AC BC Bài Trường hợp đồng dạng thứ Định lí ĐỊNH LÍ Nếu ba cạnh tam giác tỉ lệ với ba cạnh tam giác hai tam giác đồng dạng với A A'' ΔA''B''C''; ΔABC GT A''B'' B''C''... với A A'' ΔA''B''C''; ΔABC GT A''B'' A''C'' B''C'' = = AB KL AC BC A’B’C’       ABC B'' C'' B C Bài Trường hợp đồng dạng thứ Định lí A'' ΔA''B''C''; ΔABC GT A''B'' = A''C'' = B''C'' AB AC BC B'' KL A’B’C’       ABC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán lớp 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ nhất - GV. Phạm Thị Kim Huệ,