0

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG.DOC

98 1,821 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2012, 14:31

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG Mục lụcMục lụcPHN III: KT LUN 99 . 2 Tr ờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 . 1 PHN I: M U 3 I. Tầm quan trọng của ngành giấy: I. Tầm quan trọng của ngành giấy: 33 II. Lịch sử phát triển của công ty giấy Bãi Bằng:II. Lịch sử phát triển của công ty giấy Bãi Bằng: 33 PHN II: NH MY GIY BI BNG . 6 A. Phân x ởng nguyên liệu: . 6 I. Giới thiệu nguyên liệu sản xuất giấy:I. Giới thiệu nguyên liệu sản xuất giấy: 66 II. Yêu câu về nguyên liệu:II. Yêu câu về nguyên liệu: 77 III. Sơ đồ dây chuyền tuyến gỗ:III. Sơ đồ dây chuyền tuyến gỗ: 99 * Thuyết minh dây chuyền tuyến gỗ:* Thuyết minh dây chuyền tuyến gỗ: 1010 IV. Sơ đồ dây chuyền tuyến tre nứa:IV. Sơ đồ dây chuyền tuyến tre nứa: 1111 *.Thuyết minh sơ đồ tuyến tre nứa:*.Thuyết minh sơ đồ tuyến tre nứa: 1212 V. Thiết bị:V. Thiết bị: 1212 VI. Các sự cố thVI. Các sự cố th ờng gặp trong quá trình vận hành:ờng gặp trong quá trình vận hành: 1717 B. Phân x ởng bột: 19 I. Sơ đồ dây chuyền công phân xI. Sơ đồ dây chuyền công phân x ởng nấu bột:ởng nấu bột: 1919 II. Thuyết minh dây chuyền phân xII. Thuyết minh dây chuyền phân x ởng bột:ởng bột: 2020 III. Nấu bột:III. Nấu bột: 2424 1. Mục đích: 1. Mục đích: 2424 2. Ph 2. Ph ơng pháp nấu: ơng pháp nấu: 2424 3. Điều kiện nấu: 3. Điều kiện nấu: 2525 4. Các yếu tố ảnh h 4. Các yếu tố ảnh h ởng đến quá trình nấu.ởng đến quá trình nấu. 2525 5. Quá trình công nghệ:5. Quá trình công nghệ: 2929 6. Thiết bị:6. Thiết bị: 3434 IV. Rửa bột:IV. Rửa bột: 3838 1. Mục đích: 1. Mục đích: 3838 2. Các ph2. Các ph ơng pháp rửa:ơng pháp rửa: 3838 3. Điều kiện của quá trình rửa:3. Điều kiện của quá trình rửa: 3939 4. Các yếu tố ảnh h 4. Các yếu tố ảnh h ởng đến quá trình rửa:ởng đến quá trình rửa: 3939 5. Quá trình công nghệ:5. Quá trình công nghệ: 4040 6. Thiết bị:6. Thiết bị: 4141 V. Sàng, làm sạch bột và tách lignin bằng oxy: V. Sàng, làm sạch bột và tách lignin bằng oxy: 4646 1. Mục đích của quá trình: 1. Mục đích của quá trình: 4646 2. Điều kiện kỹ thuật: 2. Điều kiện kỹ thuật: 4747 3. Các yếu tố ảnh h 3. Các yếu tố ảnh h ởng tới quá trình sàng:ởng tới quá trình sàng: 4848 4. Quá trình công nghệ:4. Quá trình công nghệ: 4949 5. Thiết bị:5. Thiết bị: 5151 I . 54 VI. Tẩy bột:VI. Tẩy bột: 5656 TrTrờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 ờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 11 2. Điều kiện: 2. Điều kiện: 5757 3. Các yếu tố ảnh h3. Các yếu tố ảnh h ởng tới quá trình tẩy:ởng tới quá trình tẩy: 5757 4. Quá trình công nghệ:4. Quá trình công nghệ: 5959 5. Thiết bị:5. Thiết bị: 6060 C. Phân x ởng giấy: 64 I. Sơ đồ dây chuyền công nghệ:I. Sơ đồ dây chuyền công nghệ: 6464 II. Thuyết minh sơ đồ dây chuyền phân xII. Thuyết minh sơ đồ dây chuyền phân x ởng giấy:ởng giấy: 6565 1. Hệ thống: chuẩn bị bột và máy xeo 2( PM2):1. Hệ thống: chuẩn bị bột và máy xeo 2( PM2): 6565 2. Hệ thống: chuẩn bị bột và máy xeo 1( PM1):2. Hệ thống: chuẩn bị bột và máy xeo 1( PM1): 6666 III. Hệ thống chuẩn bị bột:III. Hệ thống chuẩn bị bột: 6767 1. Mục đích:1. Mục đích: 6767 2. Điều kiện kỹ thuật:2. Điều kiện kỹ thuật: 6767 3. Quá trình công nghệ:3. Quá trình công nghệ: 6767 IV. Làm sạch bột và xeo giấy:IV. Làm sạch bột và xeo giấy: 7171 1. Mục đích:1. Mục đích: 7171 2. Quá trình công nghệ:2. Quá trình công nghệ: 7171 D. Phân x ởng thu hồi: 80 I. Sơ đồ dây chuyền công nghệ:I. Sơ đồ dây chuyền công nghệ: 8080 II. Thuyết minh sơ đồ dây chuyền phân xII. Thuyết minh sơ đồ dây chuyền phân x ởng thu hồi:ởng thu hồi: 8181 III. Công đoạn chIII. Công đoạn ch ng bốc dịch đen: ng bốc dịch đen: 8383 1. Mục đích: 1. Mục đích: 8383 2. Điều kiện kỹ thuật:2. Điều kiện kỹ thuật: 8383 3. Quá trình công nghệ:3. Quá trình công nghệ: 8484 4. Thiết bị:4. Thiết bị: 8585 IV. Công đoạn đốt dịch đen:IV. Công đoạn đốt dịch đen: 9393 V. Công đoạn xút hoá:V. Công đoạn xút hoá: 9595 1. Mục đích:1. Mục đích: 9595 2. Điều kiện kỹ thuật:2. Điều kiện kỹ thuật: 9595 3. Quá trình công nghệ:3. Quá trình công nghệ: 9696 5. Các yếu tố ảnh h5. Các yếu tố ảnh h ởng đến quá trình vận hành và các sự cố: ởng đến quá trình vận hành và các sự cố: 9696 6. Thiết bị:6. Thiết bị: 9797 PHPHN III: KT LUNN III: KT LUN 9999TrTrờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 ờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 22PHPHN I: M UN I: M UI. Tầm quan trọng của ngành giấy: Nghành giấy có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó quyết định nền văn minh của đất nớc nói riêng và của toàn nhân loại nói chung. Giấy đóng vai trò rất quan trọng và góp phần thúc đẩy các nền kinh tế khác phát triển. Nhân loại muốn phát triển thì các thành tựu khoa học, các thông tin văn hoá phải đợc truyền đạt rộng rãi. Do vậy mà nhu cầu sử dụng giấy ngày càng tăng. Ngày nay, giấy đợc sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực: Công nghiệp, giáo dục, sách giáo khoa, vở viết cho học sinh, sách báo tranh ảnh. Hàng năm giấy cũng đem lại nguồn lợi đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. ở nớc ta sử dụng giấy còn thấp do nền kinh tế còn kém, ở các nớc phát triển ngoài sử dụng giấy cho nền văn hoá, giấy còn sử dụng cho nền quốc phòng, trong y tế, trong nghành công nghiệp giấy chống ẩm, sử dụng giấy trong xây dựng trong sinh hoạt hàng ngày. Nay đang đợc phát triển. Do vậy mà nhu cầu sử dụng giâý trong các ngành cũng rất cần thiết, nó cần đợc quan tâm phát triển.Tóm lại nghành giấy giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế cũng nh nền văn minh của nhân loại.II. Lịch sử phát triển của công ty giấy Bãi Bằng:Công ty giấy bãi bằng là công trình hữu nghị Việt Nam và Thụy Điển đợc xây dựng 1974 và đợc khánh thành vào ngày 26-11-1982 và đã chính thức sản xuất hơn 22 năm. Ngày 31-8-1982 nhà máy đã sản xuất ra bằng chính nguyên liệu trong nớc chấm dứt cơ bản sự đầu t và mở ra một giai đoạn mới.Ngày26-11-1982 nhà máy đã sản xuất ra điện và sản xuất ra cuộn giấy đầu tiên.Bộ công nghiệp nhẹ đã tổ chức khánh thành với sự đại diện của chính phủ CHXHCN Việt Nam và Vơng quốc Thuỷ Điển, các công ty xây dựng trong và ngoài nớc cùng với các chuyên gia nớc ngoài và công nhân Việt Nam. Ngày 26-11-1982 trở thành một ngày đáng nhớ nó kết thúc 8 năm xây dựng và mở ra một giai đoạn mới sau một thời gian dài dới sự chỉ đạo sáng suốt của ban lãnh đạo công ty với sự quan tâm của nhà nớc với tấm lòng hăng say của nhân viên cán bộ nhà máy đã đạt đợc những thành tựu đáng kể, nhìn vào biểu đồ ta thấy mức sản lợng tăng dần nhng nhịp điệu không đều.- 1982 đạt 71% kế hoạch.- 1983 đạt 58% kế hoạch.- 1984 đạt 100% kế hoạch.- 1986 vợt mức kế hoạch là 1,6% lần đầu tiên xuất khẩu 300 tấn giấy sang Singapo sản lợng cao nhất trong ngày 244 tấn giấy nhập kho có tháng lên tới 48 nghìn tấn và trong 2 năm 1989-1990 công ty nâng sản lợng lên 30,293 tấn trong đó xuất khẩu 16300 tấn, năm 1991 với mức kế hoạch là 38 nghìn tấn và TrTrờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 ờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 33đến năm 2001 nhà máy giấy Bãi Bằng đạt 72 nghìn tấn sản lợng. Đến năm 2004 đã nâng cấp dây chuyền công nghệ mới năng suất đạt 85 nghìn tấn/năm.Giấy của nhà máy đã đợc xuất khẩu và tiêu thụ rộng rãi trong phạm vi rộng rãi và nớc ngoài thu lại nguồn lợi cho nền kinh tế quốc dân và đóng góp cho ngân hàng nhà nớc nguồn ngoại tệ đáng kể, từ đó đời sống của cán bộ công nhân ngày càng đợc cải thiện và càng đợc nâng cao.*Các sản phẩm của công ty giấy Bãi Bằng: Giấy cuộn: - Định lợng: 584100(g/m2) - Độ trắng : /78 0ISO - cuộn : 904100 cm - lõi : 7.6 cm - Bao gói : 344 lớp giấy kraft Giấy photocopy: - Khổ từ A44A0, 500 tờ/ram - Bao gói : 1 lớp giấy kraft - Định lợng: 70; 80(g/m2) - Độ trắng : /88 0ISO Giấy vở kẻ ngang: - Định lợng: 58(g/m2) - Khổ : 21,5 3 16,5 cm, loại 48 và 96 trang - Bao gói : 10(12) quyển/hộp. Giấy tissne: Khăn bỏ túi, khăn lau mặt, khăn ăn. - Định lợng: 1461 (g/m2) - Độ trắng : /80 0ISO - Số lớp : 243 - Độ nhăn : 20425% - Độ ẩm : 861% Giấy toilet: - Định lợng: 1661 (g/m2) - Độ trắng : /75 0ISO - Số lớp : 142 - Độ nhăn : 20425% - Độ ẩm : 861% * Công ty giấy Bãi Bằng gồm có:1. Khu hành chính sự nghiệp. 2. Nhà máy giấy Bãi Bằng: - Phân xởng nguyên liệu.TrTrờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 ờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 44 - Phân xởng bột.- Phân xởng giấy. - Phân xởng thu hồi.2. Nhà máy hoá chất.3. Nhà máy giấy Cầu Đuống.4. Nhà máy điện.5. Các lâm trờng trực thuộc đóng tại: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên BáiTrTrờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 ờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 55PHN II: NH MY GIY BI BNGPHN II: NH MY GIY BI BNGA. Phân xA. Phân xởng nguyên liệu:ởng nguyên liệu:I. Giới thiệu nguyên liệu sản xuất giấy:Nguyên liệu sản xuất giấy chủ yếu từ thực vật rất nh: gỗ lá rộng, gỗ lá kim, họ thân thảo, họ tre nứaThành phần hoá học có trong thực vật: Cenluloza, hemicenlulza, lignin và hợp chất trích ly.1. Xenluloza: Xenluloza là một cacbonhyđrat, trong phân tử có các nguyên1. Xenluloza: Xenluloza là một cacbonhyđrat, trong phân tử có các nguyên tố: C, H, O. Nó cũng là một polysacarit bao gồm nhiều đơn vị đtố: C, H, O. Nó cũng là một polysacarit bao gồm nhiều đơn vị đng. ng. Công thức hoá học của xenluloza là: ( CCông thức hoá học của xenluloza là: ( C66HH1010OO55). Trong đó n là số đơn vị đ). Trong đó n là số đơn vị đờngờng lặp lại hay còn gọi là độ trùng hợp. lặp lại hay còn gọi là độ trùng hợp. Xenluloza đXenluloza đợc chia thành: ợc chia thành: - xenluloza, - xenluloza, - xenluloza, - xenluloza, - xenluloza.- xenluloza.Về thành phần hoá học thì đơn vị mắt xích của xenluloza là anhyđro-Về thành phần hoá học thì đơn vị mắt xích của xenluloza là anhyđro- -D -D glucopyzanoza. Gọi tắt là D- glucoza. Các đơn vị mắt xích trong phân tửglucopyzanoza. Gọi tắt là D- glucoza. Các đơn vị mắt xích trong phân tử xenluloza liên kết với nhau nhờ liên kết glucozit: xenluloza liên kết với nhau nhờ liên kết glucozit: - glucozit.- glucozit.Cứ mỗi phân tử xeluloza có một mắt xích cuối cùng có nhóm cacbonyl Cứ mỗi phân tử xeluloza có một mắt xích cuối cùng có nhóm cacbonyl (- CHO), sự có mặ của nhóm này là nguồn gốc để xenluloza dễ bị thuỷ phân(- CHO), sự có mặ của nhóm này là nguồn gốc để xenluloza dễ bị thuỷ phân trong môi trtrong môi trờng kiềm.ờng kiềm.Vi sợi xenluloza gồm có 2 vùng: vùng tinh thể và vùng vô định hình. Nơi màVi sợi xenluloza gồm có 2 vùng: vùng tinh thể và vùng vô định hình. Nơi mà các phân tử hợp khít với nhau qua một đoạn dài thì vùng kết tinh phát triển, nócác phân tử hợp khít với nhau qua một đoạn dài thì vùng kết tinh phát triển, nó gây khó khăn cho sự thẩm thấu dịch nấu. Còn nggây khó khăn cho sự thẩm thấu dịch nấu. Còn ngợc lại ta có vùng vô địnhợc lại ta có vùng vô định hình, ở vùng này dễ bị thẩm thấu nên dễ xảy ra các phản ứng thuỷ phân.hình, ở vùng này dễ bị thẩm thấu nên dễ xảy ra các phản ứng thuỷ phân.2. Hemixenluloza: Hemixenluloza là một hợp chất của một số loại2. Hemixenluloza: Hemixenluloza là một hợp chất của một số loại pôlysacarit, khi thuỷ phân, chủ yếu tạo ra một số đồng phân lập thể thuộcpôlysacarit, khi thuỷ phân, chủ yếu tạo ra một số đồng phân lập thể thuộc pentoza và hecxoza.pentoza và hecxoza.Trong thực vật, hemixenluloza và xenluloza tạo nên thành tế bào. Nó có tínhTrong thực vật, hemixenluloza và xenluloza tạo nên thành tế bào. Nó có tính chất vật lý và hoá học giống xenluloza, nhchất vật lý và hoá học giống xenluloza, nhng có đặc điểm khác đó là: mạchng có đặc điểm khác đó là: mạch ngắn, nhiều nhánh, dạng chủ yếu là copolyme. Hemixenluloza trong gỗ gồmngắn, nhiều nhánh, dạng chủ yếu là copolyme. Hemixenluloza trong gỗ gồm hai phần: phần dễ hoà tan và phần khó hoà tan( chủ yếu nằm trong vùng tinhhai phần: phần dễ hoà tan và phần khó hoà tan( chủ yếu nằm trong vùng tinh thể của xenluloza). Phần khó hoà tan gọi là phần xenlozan.thể của xenluloza). Phần khó hoà tan gọi là phần xenlozan.Các hợp chất thuộc hêmxenluloza có thể chia thành 2 nhóm:Các hợp chất thuộc hêmxenluloza có thể chia thành 2 nhóm:- Nhóm trung tính: chỉ chứa nhóm OH, mang tinh r- Nhóm trung tính: chỉ chứa nhóm OH, mang tinh rợu( pentoza, hexoza).ợu( pentoza, hexoza).- Nhóm axit: chứa thêm nhóm COOH, ( axit polyuronic).- Nhóm axit: chứa thêm nhóm COOH, ( axit polyuronic).Hàm lHàm lợng hemixenluloza trong gỗ là khác nhau:ợng hemixenluloza trong gỗ là khác nhau:- Gỗ lá kim( gỗ mềm): 5-13% pentoza, 8-14% hexoza.- Gỗ lá kim( gỗ mềm): 5-13% pentoza, 8-14% hexoza.- Gỗ lá rộng( gỗ cứng): 7-25% pentoza, 1-6% hexoza.- Gỗ lá rộng( gỗ cứng): 7-25% pentoza, 1-6% hexoza.Pentoza kém bền dễ bị phân huỷ nên hiệu suất gỗ lá kim cao hơn gỗ lá rộng.Pentoza kém bền dễ bị phân huỷ nên hiệu suất gỗ lá kim cao hơn gỗ lá rộng.Hemixenluloza là polyme của 5 phân tử đuờng khác nhau:Hemixenluloza là polyme của 5 phân tử đuờng khác nhau:TrTrờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 ờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 66- Hexoza: gluco, mannoza, galatoza.- Hexoza: gluco, mannoza, galatoza.- Pentoza: xyloza, arabinoza.- Pentoza: xyloza, arabinoza.Sự có mặt của hemixenluloza trong bột làm tăng hiệu suất, độ bền cơ lý củaSự có mặt của hemixenluloza trong bột làm tăng hiệu suất, độ bền cơ lý của giấy và tốt cho quá trình nghiền do nó giấy và tốt cho quá trình nghiền do nó a na nớc làm tăng khả năng truơng nở khiớc làm tăng khả năng truơng nở khi nghiền. Do đó, cần giữ lại càng nhiều hemixenluloza có giá trị càng tốt.nghiền. Do đó, cần giữ lại càng nhiều hemixenluloza có giá trị càng tốt.3. Lignin: Là một hợp chất trùng hợp cao, vô định hình. Vai trò của nó là hình3. Lignin: Là một hợp chất trùng hợp cao, vô định hình. Vai trò của nó là hình thành phiến mỏng ở githành phiến mỏng ở giữa liên kết các bó xơ xợi với nhau, khi sản xuất bột hoáữa liên kết các bó xơ xợi với nhau, khi sản xuất bột hoá học thì phải phá vỡ liên kết lignin để giải phóng xơ xợi xenluloza .học thì phải phá vỡ liên kết lignin để giải phóng xơ xợi xenluloza .Trong thực vật hàm lTrong thực vật hàm lợng lignin là khác nhau:ợng lignin là khác nhau:- Gỗ lá kim( gỗ mềm): 20-30%- Gỗ lá kim( gỗ mềm): 20-30%- Gỗ lá rộng( gỗ cứng): 18-22%- Gỗ lá rộng( gỗ cứng): 18-22%Lignin cùng với hemxenluloza và xenluloza tạo nên thành tế bào gỗ. Sự cóLignin cùng với hemxenluloza và xenluloza tạo nên thành tế bào gỗ. Sự có mặt của lignin trong bột làm cho bột có màu nâu nên cần phải loại bỏ khi sảnmặt của lignin trong bột làm cho bột có màu nâu nên cần phải loại bỏ khi sản xuất giấy có độ trắng.xuất giấy có độ trắng.4.Chất trích ly: Gồm có dầu thơm, axít nhựa( gỗ mềm), axit béo, phenol, các4.Chất trích ly: Gồm có dầu thơm, axít nhựa( gỗ mềm), axit béo, phenol, các chất không xà phòng hoá. Sự có mặt của chất trích ly gây ảnh hchất không xà phòng hoá. Sự có mặt của chất trích ly gây ảnh hởng xấu đếnởng xấu đến quá trình sản xuất bột hoá học: tiêu tốn hoá chất cho quá trìng nấu, tẩy, tạoquá trình sản xuất bột hoá học: tiêu tốn hoá chất cho quá trìng nấu, tẩy, tạo bột gây khó khăn cho quá trình chbột gây khó khăn cho quá trình chng bốc thu hồi kiềm. Do đó, cần phải loạing bốc thu hồi kiềm. Do đó, cần phải loại bỏ.bỏ.II. Yêu câu về nguyên liệu:1. Tre nứa: Chủng loại: Tất cả các loại tre nứa. Kích thớc mảnh hợp cách: - Dài( theo chiều dọc cây) : 20ữ25mm - Rộng( theo chiều ngang của cây) : 10ữ45mm - Dày : 2ữ8mm Mức độ hợp cách: - Tỷ lệ mảnh hợp cách : / 85% - Tỷ lệ lớn hơn hợp cách nhng không dài hơn 100mm, không rộng hơn 60mm, không dày hơn 8mm: [ 5% - Tỷ lệ mảnh nhỏ hơn hợp cách: [ 15% Một số tiêu chuẩn khác: - Không có mấu mắt đối với các loại tre cứng nh: tre gai, tre hóp, tre lộc ngộc, tre ngà - Không mục ải, mối mọt, không phải tre ngâm dùng cho xây dựng. - Phải sạch sẽ không lẫn cát sỏi, đất đá, than bụi, mùn ca. - Phải đợc rửa sạch sẽ. - Độ ẩm tiêu chuẩn để tính toán: 50%2. Gỗ :TrTrờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 ờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 77 Chủng loại: Gỗ bồ đề, gỗ mỡ, gỗ bạch đàn( gỗ bạch đàn chỉ dùng hai loại Camaldulensis và Urophillia) và gỗ keo( keo tai tợng và keo lá chàm). Độ tuổi: Gỗ dùng để chặt mảnh phải đạt từ 7 tuổi trở lên. Kích thớc mảnh hợp cách: - Dài( theo chiều dọc cây) : 20ữ35mm - Rộng( theo chiều ngang của cây) : 25 ữ35mm - Dày : 3ữ8mm Mức độ hợp cách: - Tỷ lệ mảnh hợp cách : / 85% - Tỷ lệ lớn hơn hợp cách nhng không dài hơn 80mm, không rộng hơn 60mm, không dày hơn 10mm: [15% - Tỷ lệ mảnh nhỏ hơn hợp cách: [ 5% Một số tiêu chuẩn khác: - Phải sạch sẽ không lẫn cát sỏi, đất đá, than bụi, mùn ca, không lẫn các loại gỗ khác, không ngâm nớc để tăng độ ẩm và làm giảm chất lợng của mảnh. - Độ ẩm tiêu chuẩn để tính toán: 50% TrTrờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 ờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 88III. Sơ đồ dây chuyền tuyến gỗ:TrTrờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 ờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 99Nớc rửarửaNớc rửaNớc GỗBàn bốc Ev332Bàn tách Ev333Băng tảiEv334Con lănEv335Thùng bóc vỏ DP 920Con lănEv336Máy dò kim loại Q03Máy chặtCr913Buồng làm đều Ev926SàngCs931Mảnh mùnBăng tảiEv340Bãi chứaBãi chứaMảnh hợpcáchMảnh không hợp cáchMáy chặt lạiCon lănEv337, 338Băng tảiEv321* Thuyết minh dây chuyền tuyến gỗ:- Gỗ từ bãi chứa đợc đa vào bàn bốc Ev332 nhờ các xích tải đa gỗ tới bàn tách Ev333 và đồng thời dùng vòi nớc để rửa sạch và tạo độ nhớt cho gỗ để di chuyển. Mục đích của bàn tách này tách gỗ ra theo hớng song song tránh hiện tợng gỗ bị kẹt, ở đây có công tắc điều chỉnh các móc xích đẩy. Gỗ đợc rơi xuống băng tải Ev334 đợc đa đi nhờ con lăn Ev335(A,B,C,D) ở đây nhờ 4 môtơ quay tốc độ tăng dần, gỗ tiếp tục đi vào thùng bóc vỏ DP920 nhờ 4 bơm thuỷ lực, bơm nớc nâng thùng lên 50, mục đích gỗ bóc vỏ xong tự chảy ra ngoài. Thùng bóc vỏ dùng mô tơ 1 chiều, vận tốc từ 7- 8 vòng/phút. Gỗ trong thùng tự va đập vào nhau, gỗ va đập vào các ghờ hình thang tù làm cho gỗ tự bóc vỏ, các vỏ đợc thoát ra ngoài qua các rãnh rơi xuống băng tải Ev339 chuyển đi nơi khác. Tại đây có hệ thống liên động giữa thùng bóc vỏ và băng tải Ev339. Nếu băng tải Ev339 không chạy thì thùng bóc vỏ sẽ dừng. Còn gỗ ra khỏi thùng bóc vỏ dùng vòi nớc để rửa sạch và tạo độ nhớt dể dàng đi trên con lăn Ev336 và đi qua con lăn Ev337, tại đây đi qua bộ phận dò kim loại. Nếu gỗ lẫn kim loại máy tự phát hiện và hút ra ngoài, gỗ tiếp tục di chuyển nhờ con lăn Ev338. Tại đây ngời ta dùng vòi nớc phun rửa, gỗ đi vào máy chặt Cr913. Máy chặt gồm 8 lỡi dao, khoảng cách giữa dao bay và dao đế từ 0,6 - 0,9mm, dùng 8 cánh quạt tạo áp lực đa mảnh lên buồng làm đều Eb926. Mảnh từ buồng làm đều rơi xuống sàng Cs93, trên sàng có hình chóp mục đích để mảnh rải đều trên 8 cánh sàng. Nhờ sự rung động của sàng mảnh hợp cách rơi xuống đáy sàng nhờ băng tải Ev321 đa ra bãi chứa. Còn mảnh quá cỡ đợc đa qua máy chặt lại, mảnh sau khi chặt lại đợc thổi lên buồng làm đều, và đơc đa về sàng. Còn mảnh mùn nhỏ nhờ băng tải Ev340 đa ra ngoài bãi chứa mùn.TrTrờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 ờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy-xenluloza-K45 1010[...]... nghiệp giấy chống ẩm, sử dụng giấy trong xây dựng trong sinh hoạt hàng ngày. Nay đang đợc phát triển. Do vậy mà nhu cầu sử dụng giâý trong các ngành cũng rất cần thiết, nó cần đợc quan tâm phát triển.Tóm lại nghành giấy giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế cũng nh nền văn minh của nhân loại.II. Lịch sử phát triển của công ty giấy BÃi Bằng: Công ty giấy bÃi bằng là công trình hữu nghị Việt Nam... loÃng bột đa vào giai đoạn sàng Sc223. Bột hợp cách thì tiếp tục sang lọc cát. Còn bột không hợp cách đa sang sàng Sc224 nhờ bơm Pu611. Bột hợp cách của sàng Sc224 theo đờng bột hợp cách của Sc223 đi qua lọc cát. Còn bột không hợp cách thì quay về Ch86. ở Ch86 nhờ bơm Pu523 bơm bột vào Sc225. Bột hợp cách thì quay trở lại đờng bột vào của Sc224. Còn bột không hợp cách Sc225 qua sàng rung cặn thì loại... cuộn giấy đầu tiên.Bộ công nghiệp nhẹ đà tổ chức khánh thành với sự đại diện của chính phủ CHXHCN Việt Nam và Vơng quốc Thuỷ Điển, các công ty xây dựng trong và ngoài nớc cùng với các chuyên gia nớc ngoài và công nhân Việt Nam. Ngày 26-11-1982 trở thành một ngày đáng nhớ nó kết thúc 8 năm xây dựng và mở ra một giai đoạn mới sau một thời gian dài dới sự chỉ đạo sáng suốt của ban lÃnh đạo công ty. .. 6767 3. Quá trình công nghệ:3. Quá trình công nghệ: 6767 IV. Làm sạch bột và xeo giấy: IV. Làm sạch bột vµ xeo giÊy: 7171 1. Mơc ®Ých:1. Mơc ®Ých: 7171 2. Quá trình công nghệ:2. Quá trình công nghệ: 7171 D. Phân x ởng thu hồi: 80 I. Sơ đồ dây chuyền công nghệ:I. Sơ đồ dây chuyền công nghệ: ... Ngày nay, giấy đợc sư dơng réng r·i trong mäi lÜnh vùc: C«ng nghiƯp, gi¸o dơc, s¸ch gi¸o khoa, vë viÕt cho häc sinh, sách báo tranh ảnh. Hàng năm giấy cũng đem lại nguồn lợi đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. ë níc ta sư dơng giÊy cßn thÊp do nỊn kinh tế còn kém, ở các nớc phát triển ngoài sử dụng giấy cho nền văn hoá, giấy còn sử dụng cho nền quốc phòng, trong y tế, trong nghành công nghiệp giấy chống... III. Công đoạn chIII. Công đoạn ch ng bốc dịch đen: ng bốc dịch ®en: 8383 1. Mơc ®Ých: 1. Mơc ®Ých: 8383 2. §iỊu kiƯn kü tht:2. §iỊu kiƯn kü tht: 8383 3. Quá trình công nghệ:3. Quá trình công nghệ: 8484 4. ThiÕt bÞ:4. ThiÕt bÞ: 8585 IV. Công đoạn đốt dịch đen:IV. Công. .. bỏ.bỏ.II. Yêu câu về nguyên liệu:1. Tre nứa: ã Chủng loại: Tất cả các loại tre nứa.ã Kích thớc mảnh hợp cách: - Dài( theo chiều dọc cây) : 20ữ25mm - Rộng( theo chiều ngang của cây) : 10ữ45mm - Dày : 2ữ8mmã Mức độ hợp cách: - Tỷ lệ mảnh hợp cách : / 85% - Tỷ lệ lớn hơn hợp cách nhng không dài hơn 100mm, không rộng hơn 60mm, không dày hơn 8mm: [ 5% - Tỷ lệ mảnh nhỏ hơn hợp cách: [ 15%ã Một... bột hợp cách ra. Bột hợp cách giai đoạn thứ hai đợc quay trở lại bơm Pu612 để cấp cho hệ thống làm sạch giai đoạn 1. Bột không hợp cách của giai đoạn 2 đợc dẫn đến bơm Pu613 để cấp vào Cyclon làm sạch giai đoạn 3 Sc304.Tại đây nó đợc pha loÃng xuống khoảng 0,4%. Mức độ giảm áp suất đợc điều chỉnh nh giai đoạn 2. Bột hợp cách ở giai đoạn 3 đợc quay trở về giai đoạn 2 qua bơm Pu613. Bột không hợp. .. thíc ống nạp 500 x 275mm.- Kích thớc ống thoát 410 x 100mm- Công suất: 15 20m3/h.- Tốc độ môtơ: 1400v/ph- Trục: 60mmb/ Nguyên lý:- Mảnh quá cỡ từ sàng đợc đa về máy chặt lại nhờ mâm dao quay tạo áp lực đa mảnh về buồng làm đều và quay về sàng.10. sàng:a/ Cấu tạo:TrTrờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy- xenluloza-K45 ờng ĐHBK-HN Lớp CN giấy- xenluloza-K45 1515..(2)(3)(4)(6)(7)(1): Chụp bảo... dùng để chặt mảnh phải đạt từ 7 tuổi trở lên.ã Kích thớc mảnh hợp cách: - Dài( theo chiều dọc cây) : 20ữ35mm - Rộng( theo chiều ngang của cây) : 25 ữ35mm - Dày : 3ữ8mmã Mức độ hợp cách: - Tỷ lệ mảnh hợp cách : / 85% - Tỷ lệ lớn hơn hợp cách nhng không dài hơn 80mm, không rộng hơn 60mm, không dày hơn 10mm: [15% - Tỷ lệ mảnh nhỏ hơn hợp cách: [ 5%ã Một số tiêu chuẩn khác: - Phải sạch sẽ không . giấy giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế cũng nh nền văn minh của nhân loại.II. Lịch sử phát triển của công ty giấy Bãi Bằng :Công ty giấy bãi bằng. ................................................................................................................................................................................................................ 33 II. Lịch sử phát triển của công ty giấy Bãi Bằng: II. Lịch sử phát triển của công ty giấy Bãi Bằng:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG.DOC, BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG.DOC, , Tầm quan trọng của ngành giấy: Lịch sử phát triển của công ty giấy Bãi Bằng:, Giới thiệu nguyên liệu sản xuất giấy:, Yêu câu về nguyên liệu: Sơ đồ dây chuyền tuyến gỗ:, Sơ đồ dây chuyền tuyến tre nứa:, Sơ đồ dây chuyền công phân xởng nấu bột: Thuyết minh dây chuyền phân xởng bột:, NÊu bét:, Röa bét:, Sơ đồ dây chuyền công nghệ: Thuyết minh sơ đồ dây chuyền phân xởng giấy:, Phô gia: + Tinh bét cation:, Sơ đồ dây chuyền công nghệ: Thuyết minh sơ đồ dây chuyền phân xởng thu hồi:, Công đoạn chng bốc dịch đen:

Hình ảnh liên quan

- Mảnh từ buồng làm đều rơi xuống chóp hình nón đợc phân phối đều trên bề mặt sàng với biên độ dao động 40-50mm, mảnh hợp cách loại qua sàng tầng 1  xuống tầng 2 và đa ra ngoài - BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG.DOC

nh.

từ buồng làm đều rơi xuống chóp hình nón đợc phân phối đều trên bề mặt sàng với biên độ dao động 40-50mm, mảnh hợp cách loại qua sàng tầng 1 xuống tầng 2 và đa ra ngoài Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Nồi nấu thuộc loại nồi nấu trụ đứng đỉnh và đáy là hình côn trong đó độ côn - BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG.DOC

i.

nấu thuộc loại nồi nấu trụ đứng đỉnh và đáy là hình côn trong đó độ côn Xem tại trang 35 của tài liệu.
- Vỏ hình trụ đứng, chịu áp lực. - BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG.DOC

h.

ình trụ đứng, chịu áp lực Xem tại trang 42 của tài liệu.
- Ta có thể dùng lọc cát hình trụ. Do cấu tạo thiết bị đờng kính không đổi cho nên tạo ra áp suất thấp nên chát lợng bột cao nên sản lợng thấp cho nên ít khi  sử dụng. - BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG.DOC

a.

có thể dùng lọc cát hình trụ. Do cấu tạo thiết bị đờng kính không đổi cho nên tạo ra áp suất thấp nên chát lợng bột cao nên sản lợng thấp cho nên ít khi sử dụng Xem tại trang 54 của tài liệu.
Để liên kết hoặc nối các thớ sợi với nhau khi hình thành tờ giấy thì thành sơ cấp phải đuợc xơ hoá - BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG.DOC

li.

ên kết hoặc nối các thớ sợi với nhau khi hình thành tờ giấy thì thành sơ cấp phải đuợc xơ hoá Xem tại trang 68 của tài liệu.
chân không trục bụng chân không, lô hình thành có hút chân không( đối với may xeo lới dài). - BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG.DOC

ch.

ân không trục bụng chân không, lô hình thành có hút chân không( đối với may xeo lới dài) Xem tại trang 74 của tài liệu.
Số lợng: 1 bình hình trụ đứng - BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG.DOC

l.

ợng: 1 bình hình trụ đứng Xem tại trang 90 của tài liệu.

Từ khóa liên quan