0

Môn xã hội học lứa tuổi định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT

24 6 0
  • Môn xã hội học lứa tuổi định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 00:13

LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiNghề nghiệp luôn được coi là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tương lai của mỗi con người. Vì vậy, lựa chọn cho mình 1 ngành nghề phù hợp là vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông. Trong xã hội hiện nay, học sinh THPT có rất nhiều lựa chon sau khi tốt nghiệp: học tiếp ĐH, CĐ, học nghề , du học, đi làm.Trong quá trình lựa chọn ngành, nghề, đã xuất hiện nhiều yếu tố tác động (bản thân, gia đình, bạn bè...) cùng với các mâu thuẫn nảy sinh (có người chọn đúng ngành nghề phù hợp với bản thân nhưng lại có người không tìm đúng ngành nghề nên không thể phát huy hết năng lực bản thân, hay có người chọn ngành nghề không theo mong muốn bản thân mà lựa chọn theo ý kiến người khác, gây ra tính bị động trong việc lựa chọn...); tất cả những vấn đề đã nêu trên khiến tôi mong muốn nghiên cứu vấn đề việc làm đối với thanh niên : “ Định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT”. Từ đó, tìm ra xu thế chung của giới trẻ hiện nay trong định hướng việc làm nghề nghiệp của họ.2. Ý nghĩa của đề tàiÝ nghĩa : Đề tài “Định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT” mong muốn tìm ra những yếu tố tác động tới lựa chọn của học sinh THPT. Từ đó, khái quát và tìm hiểu xu thế chung của giới trẻ trong việc lựa chọn ngành nghề của họ. Bên cạnh đó, đề tài còn mong muốn tìm hiểu nhận thức của học sinh về nghề nghiệp mà mình lựa chọn và muốn có được trong tương lai, nguyên nhân dẫn tới sự nhận thức đó. Từ đó, có thể đưa ra cho học sinh THPT những biện pháp có khả năng hữu ích, giúp họ định hướng cho bản thân trong việc lựa chọn những việc làm nghề nghiệp thích hợp.Trong đề tài này, có sử dụng 1 số lý thuyết xã hội học như lý thuyết cơ cấu chức năng (T. Parsons), lý thuyết tương tác biểu trưng ( G. Mead). Ý nghĩa thực tiễn:Qua đề tài, tôi muốn làm rõ thực trạng chọn ngành nghề trong tương lai của học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội. Thông qua đó chỉ ra những điều bất cập, những vấn đề còn tồn tại, còn chưa phù hợp trong xu hướng lựa chọn của họ. Ngoài ra, đề tài còn làm rõ nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh. Từ đó, đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn giúp cho các nhà quản lý có thêm những cơ sở khoa học, để hoạch định chính sách cho phù hợp hơn với thực tế, đặc biệt là những chính sách GD ĐT. TIỂU LUẬN MÔN: XÃ HỘI HỌC LỨA TUỔI ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI I TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU II CÁC KHÁI NIỆM VÀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN .4 CÁC KHÁI NIỆM .4 CÁC LÝ THUYẾT CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU II THỰC TRẠNG LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH THPT LỰA CHỌN CỦA HỌC SINH THPT SAU KHI TỐT NGHIỆP XU HƯỚNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM NAY CÁC NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHON ĐÓ 10 KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI KHI LỰA CHỌN .13 MONG MUỐN VỀ CÔNG VIỆC TRONG TƯƠNG LAI 15 THÁI ĐỘ, NHẬN XÉT CỦA HỌC SINH THPT ĐỐI VỚI VIỆC LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA BẢN THÂN NÓI RIÊNG VÀ GIỚI TRẺ NÓI CHUNG TRONG TƯƠNG LAI 18 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .20 I Kết luận .20 II Khuyến nghị giải pháp 20 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghề nghiệp ln coi yếu tố quan trọng định tương lai người Vì vậy, lựa chọn cho ngành nghề phù hợp vấn đề nhiều bạn trẻ quan tâm, đặc biệt học sinh trung học phổ thông Trong xã hội nay, học sinh THPT có nhiều lựa chon sau tốt nghiệp: học tiếp ĐH, CĐ, học nghề , du học, làm Trong trình lựa chọn ngành, nghề, xuất nhiều yếu tố tác động (bản thân, gia đình, bạn bè ) với mâu thuẫn nảy sinh (có người chọn ngành nghề phù hợp với thân lại có người khơng tìm ngành nghề nên khơng thể phát huy hết lực thân, hay có người chọn ngành nghề không theo mong muốn thân mà lựa chọn theo ý kiến người khác, gây tính bị động việc lựa chọn ); tất vấn đề nêu khiến mong muốn nghiên cứu vấn đề việc làm niên : “ Định hướng nghề nghiệp học sinh THPT” Từ đó, tìm xu chung giới trẻ định hướng việc làm nghề nghiệp họ Ý nghĩa đề tài *Ý nghĩa : Đề tài “Định hướng nghề nghiệp học sinh THPT” mong muốn tìm yếu tố tác động tới lựa chọn học sinh THPT Từ đó, khái qt tìm hiểu xu chung giới trẻ việc lựa chọn ngành nghề họ Bên cạnh đó, đề tài cịn mong muốn tìm hiểu nhận thức học sinh nghề nghiệp mà lựa chọn muốn có tương lai, nguyên nhân dẫn tới nhận thức Từ đó, đưa cho học sinh THPT biện pháp có khả hữu ích, giúp họ định hướng cho thân việc lựa chọn việc làm nghề nghiệp thích hợp Trong đề tài này, có sử dụng số lý thuyết xã hội học lý thuyết cấu - chức (T Parsons), lý thuyết tương tác biểu trưng ( G Mead) * Ý nghĩa thực tiễn: Qua đề tài, muốn làm rõ thực trạng chọn ngành nghề tương lai học sinh THPT địa bàn Hà Nội Thông qua điều bất cập, vấn đề tồn tại, chưa phù hợp xu hướng lựa chọn họ Ngồi ra, đề tài cịn làm rõ nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn nghề nghiệp học sinh Từ đó, đưa giải pháp mang tính thực tiễn giúp cho nhà quản lý có thêm sở khoa học, để hoạch định sách cho phù hợp với thực tế, đặc biệt sách GD - ĐT Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu định hướng nghề nghiệp học sinh THPT; - Giúp học sinh có nhìn đắn dự định nghề nghiệp tương lai mình; - Tìm xu hướng chính, học sinh THPT nói riêng giới trẻ nói chung, lựa chọn việc làm nghề nghiệp họ * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Lựa chọn vận dụng số lý thuyết xã hội học (thuyết tương tác biểu trưng, thuyết cấu - chức năng) để làm rõ định hướng nghề nghiệp học sinh THPT - Tiến hành phân tích kết đề tài điều tra (phỏng vấn bảng hỏi) số nhóm học sinh THPT để có liệu thực tế phục vụ cho đề tài nghiên cứu - Phân tích liệu, tìm yếu tố tác động đến lựa chọn học sinh THPT Từ đó, đưa kết có tính thuyết phục, đáp ứng mục tiêu đề tài Đối tượng, phạm vi, khách thể nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứư: Định hướng nghề nghiệp học sinh THPT * Phạm vi nghiên cứu: - Không gian nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu địa bàn Hà Nội cụ thể trường THPT : Việt Đức, Trần Phú Amsterdam - Thời gian nghiên cứư: Cuối tháng đến cuối tháng * Khách thể nghiên cứu: Học sinh trường THPT : Việt Đức, Trần Phú Amsterdam Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp phân tích tài liệu: Tai liệu thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau: báo, đề tài nghiên cứu, khoá luận tốt nghiệp đánh giá cao tài liệu khác có liên quan đến vấn đề nhằm đưa thông tin cần thiết phục vụ nghiên cứu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI I Tổng quan vấn đề nghiên cứu Lao động, việc làm nghề nghiệp vấn đề nhiều nhà khoa học quan tâm ngiên cứu Mặt khác, nghiên cứu vấn đề này, tác giả thường hay đặt mục tiêu tìm hiểu định hướng nghề nghiệp, dự định việc làm nghề nghiệp, nói chung, trạng lao động - việc làm - nghề nghiệp xã hội giới trẻ Trên bình diện định hướng việc làm nghề nghiệp niên, nhiều tác giả đặc biệt quan tâm tới đối tượng học sinh kết thúc trường THPT Các tác giả thường nhấn mạnh giá trị việc làm, bên cạnh nhiều giá trị khác xã hội mà niên cần hướng tới, hay yếu tố khác nơi làm việc, quan, khu vực làm việc Tuy nhiên, đề tài thực địa bàn Hà Nội muốn tìm điểm nhận thức, xu học sinh THPT sau tốt nghiệp trước thay đổi kinh tế đất nước với yếu tố khác : khoa học kĩ thuật, thông tin đại chúng tác động tới nhận thức, tư học sinh nào? Từ đó, đưa thay đổi lớn tư duy, nhận thức cuả học sinh THPT xã hội suy nghĩ họ cơng việc tương lai II Các khái niệm lý thuyết liên quan Các khái niệm - Nghề nghiệp: Nghề nghiệp hay hoạt động nghề nghiệp hiểu hoạt động phục vụ cho sở tồn hướng vào việc kiếm sống, việc phải làm miệt mài, lâu dài để hoàn thành cần có kiến thức, kỹ kinh nghiệm (trình độ chun mơn) theo tổ hợp đặc biệt - Xã hội học nghề nghiệp: Khơng thể khơng có ngành xã hội học nghề nghiệp độc lập Nó đề cập tới nhiều cách đặt vấn đề mà theo phân tích lĩnh vực khác nhau: nghề nghiệp đào tạo nghề, hoạt động nghề nghiệp, vị nghề nghiệp khơng có kiêng kỵ “ lĩnh vực đối tượng” - Phân giới: Tâm lý học nghề nghiệp: vấn đề thích hợp sở thích với việc đào tạo hoạt động ngành nghề lĩnh vực nghề nghiệp định (tư vấn nghề gnhiệp, tư vấn lao động), nghiên cứucác điều kiện chỗ làm việc đặc trưng hoạt động nghề nghiệp, giáo dục học nghề nghiệp: vấn đề truyền thụ lực, kỹ kiến thức đặc trưng nghề nghiệp, mở rộng nghề nghiệp giáo dục chủ ý chức học nghề - Tương lai - phát triển - vấn đề ngành: Đã có thảo luận nghề nghiệp chức tạo cho người ý nghĩa sống Nhiều người tiếp tục hỏi phát triển nghề dù họ “ngưỡng thứ nhất” chuyển tiếp từ phổ thông họ muốn định học nghề có triển vọng tương lai họ học nghề xong “ngưỡng thứ hai” họ khơng tìm việc làm nghề học Những người tất người liên quan đến tư vấn cha mẹ, giáo viên dạy nghề, nhà tư vấn nghề nghiệp, nhà tư vấn lao động người giới thiệu việc làm hỏi tương lai nghề nghiệp Các lý thuyết Thuyết cấu chức Parsons Theo Parsons, xã hội chỉnh thể, hệ thống bao gồm nhiều tiểu hệ thống có quan hệ chặt chẽvới Trong hệ thống xã hội, hệ thống hành vi coi tảng, sở, nhờ mà ngừơi có khả thích ứng với mơi trường xung quanh Vận dụng lý thuyết này, với mục đích muốn tìm hiểu hành vi lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT với tác động nhiều yếu tố khác : gia đình, bạn bè, giới tính đến lựa chọn CHƯƠNG II : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I Tổng quan địa bàn nghiên cứu Hà Nội coi trung tâm kinh tế, văn hoá, trị nước Vì thế, đay địa bàn tập trung số lương lớn trường THPT Cả thành phố có 134 trường với 182.477 học sinh Tiến hành nghiên cứu trường: Việt Đức, Trần Phú quận Hoàn Kiếm Amsterdam quận Đống Đa Trường Trần Phú trường THPT có bề dày lịch sử đáng kể Hà Nội Đây trường THPT Hồn Kiếm hay, xa nữa, trường Anbe Saro Hiện tại, trường có khoảng 2000 học sinh, khối 10,11,12 có khoảng 15 lớp, có lớp chuyên ban A lớp chuyên ban D Trong trình hoạt động, trưịng đạt nhiều thành tích cao học tập hoạt động phong phú khác Cùng nằm quận với trường Trần Phú THPT Việt Đức Đây coi trường điểm quận hoạt động, phong trào Mỗi khối trường có khoảng 20 lớp Thầy trị trường Việt Đức dành nhiều thứ hạng cao học tập hoạt động ngoại khố khác quận nói riêng thành phố nói chung Trường THPT Amsterdam nhiều trường chun có uy tín thành phố.Trường có nhiều lớp chun : Anh, Tốn, Văn, Tin, Lý, Hoá, Sinh Trong năm qua , trường có nhiếu thành tích xuất sắc kỳ thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế Có thể, mẫu lựa chọn chưa thực đầy đủ tính đại diện, tiến hành lớp khác nhau: lớp chuyên, lớp chọn lớp thường II Thực trạng lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT Phân tích liệu điều tra bảng hỏi THPT : Việt Đức, Trần Phú Amsterdam, thu kết sau: Lựa chọn học sinh THPT sau tốt nghiệp Qua điều tra thấy rằng, tỷ lệ học sinh dự định thi ĐH, CĐ sau tốt nghiệp THPT chiếm tỷ lệ cao (78,32%) Thực tế cho thấy Hà Nội nay, gia đình giả ,có điều kiện thường đầu tư cho em học tiếp nước sau tốt nghiệp THPT Và nói đường tốt để em họ có ngành nghề vững vàng, ổn định tương lai Do số học sinh dự định du học chiếm tỷ lệ khơng nhỏ (9,09%) Trong đó, số học sinh khác thay cho dự định chọn ngành nghề cho thơng qua trường ĐH, CĐ lại tâm làm sau tốt nghiệp Số chiếm 2,79% Qua đây, thấy định hướng nghề nghiệp học sinh THPT, việc thi vào ĐH, CĐ đuờng để họ có ngành nghề tốt mong đợi Thế hệ trẻ ngày linh hoạt việc chọn ngành, chọn nghề Họ biết lựa chọn cho hướng phù hợp với hoàn cảnh, khả thân, gia đình xã hội Bên cạnh có số học sinh dự định học nghề sau tốt nghiệp (0,92%); hay có 4,19% em chưa xác định rõ ràng nghề nghiệp tương lai Tuy nhiên khơng phải tất học sinh THPT chọn dự định trên, họ cịn có phương án khác như: thi ĐH trượt du học, lấy vợ,lấy chồng, buôn bán nhỏ Xu hướng kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm Theo số liệu điều tra có 88,82% học sinh THPT theo học lớp ôn, luyện thi Thực ra, thực tế phổ biến giới học sinh nay, đặc biệt học sinh lớp 12 Bởi tâm lý chung sĩ tử cuối cấp cho ôn thi ĐH an tâm hơn, thầy luyện thi lâu năm cung cấp nhiều hơn, đầy đủ kiến thức cách làm Do theo họ họ n tâm vào phịng thi học ơn nhiều dạng, nhiều Bên cạnh đó, số học sinh khơng ơn lớp luyện thi 11,18% cao năm Số học sinh lựa chọn có nhiều lý khác nhau: Bảng Những lý khiến học sinh THPT không ôn lớp luyện thi Khơng thi 31,25% Gia đình khơng có điều kiện 12,5% Tự ơn 25% Khơng có thời gian 12,5% Học nhiều 25% Phương án khác 12,5% Chiếm số lượng cao học sinh không thi ĐH, CĐ (31,25%) nên họ không ôn thi Có thể sau tốt nghiệp THPT, số học sinh làm, học nghề hay có lựa chọn khác cho thân Một số khác không ôn luyện thi gia đình khơng có điều kiện cho học theo học lớp Số học sinh chiếm tỷ lệ 12,5% tổng số học sinh không ơn thi Theo điều tra chúng tơi có số lưọng học sinh khơng ơn khơng có đủ thời gian (12,5%) Tuy nhiên, bên cạnh có 25% học sinh tự ơn nhà Với thay đổi Bộ GD- ĐT, việc thay đổi cách đề thi đề tập trung vào chương trình sách giáo khoa việc số lượng khơng nhỏ em nhà tự ôn điều đáng mừng Điều chứng tỏ em xếp thời gian học hợp lý hoàn toàn tin tưởng vào khả năng, lực Ngồi cịn có số học sinh chọn phương án khác Trong có 12,5 % dự định du học 6,25% khơng đến lớp ơn luyện cho học nhiều Cũng theo điều tra chúng tơi sụ lựa chọn khối thi thì: Đứng đầu tỷ lệ lựa chọn khối D (37,76%) Đây điều dễ hiểu Hà Nội nay, ngoại ngữ dần trở thành môn học quan trọng nhà trường phổ thông sống sau người Thêm nữa, học mơn Tốn - Văn - Anh toàn diện Điều tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho học sinh khối D so với khối khác Đứng thứ hai tỷ lệ lựa chon khối A (29,37%) khối C (4,19%), khối B (3,49) Điều bất ngờ theo kết điều tra có 18,2 % học sinh chọn khối Đúng thi khối may đỗ ĐH nhân đơi học sinh có khiếu nhiều mơn học, thuộc khối khác định ôn khối Ví dụ có nhiều học sinh chọn khối :khối A&khối B hay khối A&khốiD Ngồi ra, có 6,99% học sinh thi khối khác, chứng tỏ xu chọn khối thi học sinh THPT đa dạng Bảng Lựa chọn khối thi học sinh THPT Khối A Khối B Khối C Khối D khối Khối khác 29,37% 3,49% 4,19% 37,76% 18,2% 6,99% Cũng qua nghiên cứu, chúng tơi biết có 75,36% số lượng học sinh hỏi, trả lời “đã lựa chọn đựơc” trường thi Với việc lựa chọn trường thi, học sinh xác định hướng đi, cách học phù hợp, từ học sinh chủ động tự tin cách học thi Bên cạnh có 24,64 % chưa lựa chon trường thi Những học sinh dễ lâm vào bị động cách học họ chưa chọn khối thi, ngành thi phù hợp với thân Trong điều tra, đựơc hỏi thay đổi Bộ GD - ĐT liệu có ảnh hưởng đến lựa chọn học sinh chúng tơi nhận kết sau: Bảng Những thay đổi Bộ GD - ĐT có ảnh hưởng đến lựa chọn học sinh Có thay đổi Khơng thay đổi Khơng có ý kiến 19,58% 79,02% 1,4% Với số 79,2% số lượng học sinh khơng có thay đổi trước thay đổi Bộ GD - ĐTthì điều đáng mừng chứng tỏ em định hướng rõ ràng nghề nghiệp cho chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi ĐH, CĐ Cịn 19,58% học sinh có bị ảnh hưởng Có thể em chưa tự tin vào lực thân Chính mà thay đổi chế thi ảnh hưởng tác động mức độ định đến học sinh Khi thay đổi chế thi dẫn đến thay đổi điểm sàn xét tuyển khả đỗ ĐH, CĐ khơng cịn đễ dàng Vì thế, họ cần phải cập nhật thêm thơng tin Cịn lại, 1,4% số học sinh khơng có ý kiến vấn đề em lực thân Nếu thực giỏi dù Bộ có thay đổi nào, em có đủ tự tin tham gia kỳ thi ĐH, CĐ Các ngành nghề lựa chọn yếu tố tác động đến lựa chon Theo kết điều tra chúng tơi có ngành nghề lựa chọn cao là: Bảng Những ngành nghề học sinh THPT lựa chọn nhiều Không biết 40,56% Kinh tế, thương mại, tài 25,87% Nhiều ngành 9,09% Khoa học xã hội 6,99% Y tế 4,89% Ngành khác 12,6% Hiện nay, học sinh THPT lựa chọn nghề nghiệp theo xu hướng phát triển xã hội Thế nhưng, có phận học sinh chưa xác định ngành nghề (40,56%) Chúng ta cần nhìn lại cơng tác giáo dục hướng nghiệp nhà trường phổ thông Thông qua buổi học nghề, buổi nói chuyện, hướng dẫn thầy vấn đề nghề nghiệp giúp học sinh biết khả năng, lực phù hợp với ngành nghề 10 nào? Thế giáo dục để em tiếp thu , hứng thú khơng phải đơn giản Việc giáo dục hướng nghiệp vấn đề riêng ngành giáo dục mà vấn đề chung toàn xã hội học sinh THPT nguồn nhân lực quan trọng nghiệp cơng nghiệp hố - đại hố đất nước Tuy nhiên bên cạnh số lượng lớn học sinh khơng biết lựa chọn ngành nghề nào, cịn lại em xác định ngành nghề Cao ngành kinh tế, thương mại, tài (25,87%), đến khoa học xã hội (9,09%), y tế (4,89%), khoa học tự nhiên, sư phạm, kiến trúc, nghệthuật (12,6%) Khi hỏi, nhiều em xác định số ngành nghề cịn phân vân chưa chọn xác ngành nghề Con số nhỏ (9,09%) Trong điều tra chúng tơi, giới tính yếu tố tác động đến việc lựa chọn ngành nghề học sinh THPT Ví : ngành liên quan đến khoa học tự nhiên, kỹ thụât, xây dựng thường có xu hướng nhiều nam học sinh lựa chọn nữ; hay ngành khoa học xã hội có nam số lượng khơng phải nhiều khơng muốn nói q Tuy nhiên có ngành tỷ lệ nam nữ tương xứng ngành liên quan đến kinh tế, thương mại, tài Theo thơng tin điều tra có khơng ngun nhân tác động đến lựa chọn học sinh THPT Như em học sinh nói “ Học kinh tế sở thích em Nó phổ biến, dễ kiếm tiền, phù hợp với gái Công việc dễ xin việc” Theo số liệu thống kê thì: Bảng Những tác động đến lựa chọn học sinh THPT Định hướng hứng thú thân 48,95% Mong muốn cha mẹ 8,38% Tác động bạn bè, người quen, thông tin đại chúng 2,79% Đã có sẵn đầu 3,49% Do khơng có điều kiện học tiếp nên làm 0,69% Nhiều nguyên nhân 35,7% 11 Như vậy, đa số học sinh lựa chọn theo phương án định hướng hứng thú thân (48,95%) Con số cho thấy em tự lập việc lựa chon ngành nghề Cùng với việc lựa chọn theo sở thích,hứng thú, em nhận thức rõvề khả năng, lực thân Bên cạnh nguyên nhân này, nhiều học sinh nói với chúng tơi em lựa chọn mongmuốn cha mẹ Trong xã hội nay, phận học sinh (8,38%) dành phần định chọn ngành nghề thân cho cha mẹ Các em suy nghĩ việc lựa chon ngành nghề nhiệm vụ Nhiệm vụ cố gắng em hoàn toàn tin tưởng vào ý kiến, suy nghĩ với kinh nghiệm sống cha mẹ Tuy nhiên theo điều tra, khơng trường hợp lựa chọn nhiều nguyên nhân chủ yếu kết hợp yếu tố (35,7%) Cha mẹ em này, họ cán bộ, người có học vấn cao, có kinh nghiệm sống nên tham gia đóng góp ý kiến, phân tích để em hiểu rõ phần định thuộc em Điều giúp em có tự tin với lựa chọn Thế có trưịng hợp ngược lại, có em nói với chúng tơi em thích ngành cha mẹ em lại muốn em vào ngành khác để dễ xin việc trường Lại có em nghĩ lực khơng đủ sức thi ĐH, CĐ bố mẹ em muốn em ngồi giảng đường đại học nên em đành làm theo ý cha mẹ dù biết khả vào ĐH, CĐ mong manh Bên cạnh tất nguyên nhân trên, có 3,49% học sinh lựa chọn ngành nghề có sẵn đầu Những em phải thực tế hơn? Các em cho lựa chọn ngành nghề sở thích vấn đề quan trọng ngành nghề sau đào tạo mà khơng có nơi ứng dụng, thực hành chẳng để làm Còn 2,79% em lựa chọn tác động ban bè, người quen, thơng tin đại chúng lý đơn giản em chưa định hướng tốt hay gia đình, người thân thân 12 em chưa nhận biết đầy đủ thông tin ngành nghề Điều chứng tỏ thơng tin đại chúng đóng vai trị khơng nhỏ việc lựa chọn em Ngồi ra, cịn số em (0,69%) chọn giải pháp làm khơng có điều kiện theo học tiếp Khó khăn, thuận lợi lựa chọn Một vấn đề mà cho không phần quan trọng việc lựa chọn học sinh THPT, việc em nhận thức khó khăn thuận lợi lựa chọn Trong tổng số lượng phiếu thu có 95,8% học sinh nhận thức khó khăn thuận lợi phần nhỏ cịn lại 4,2% khơng nhận thức Điều chứng tỏ học sinh có ý thức tự giác với việc định hướng nghề nghiệp thân, xác định thuận lơi, khó khăn nảy sinh lựa chọn Theo thống kê kết điều tra em có thuận lợi sau: Bảng Những thuận lợi học sinh THPT lựa chọn Có lịng say mê, ham thích 56,5% Được gia đình ủng hộ 28,9% Có kinh nghiệm từ gia đình, họ hàng, người quen 10,5% Phương tiện học tập thuận lợi ( xe cộ lại, trang thiết bị ) 4,1% Như học sinh THPT đưa nhân tố thúc đẩy lựa chọn nghề nghiệp Lịng say mê, ham thích động lực lớn mà phần đơng học sinh lựa chọn Bên cạnh tác động khơng nhỏ từ phía gia đình, thơng tin đại chúng sở vật chất phục vụ cho việc học tập, cho nghề nghiệp lựa chọn Bên cạnh thuận lợi, em nhận thức khó khăn mà gặp phải 13 Bảng Những khó khăn học sinh THPT lựa chọn Khơng hứng thú 14% Gia đình khơng đồng ý 8,4% Khơng có hiểu biết, thơng tin, kinh nghiệm nghề 35% nghiệp Thiếu phương tiện học tập 4,9% Khơng có khó khăn 26,5% Phương án khác 11,2% Như với số liệu nhận thấy thiếu hiểu biết trường học, ngành nghề khó khăn lớn hầu hết học sinh THPT Tuy chọn trường, chọn nghề thực tế nhiều em khơng có thơng tin cụ thể trường ngành sao? Đây coi tình trạng phổ biến học sinh THPT Đây không nỗi lo riêng học sinh, phụ huynh học sinh mà đặt cho tồn xã hội Bên cạnh đó, yếu tố : gia đình, hứng thú, phương tiện học tập khó khăn trở ngại cho việc lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT Với thực tế nước ta hàng năm số học sinh tốt nghiệp lớp 12 tăng lên nhanh chóng tiêu tuyển sinh vào ĐH, CĐ tăng không đáng kể, số dư nỗi thất vọng tìm kiếm nghề nghiệp lớp trẻ nhiều sau năm Vì vậy,việc xác định trước khó khăn thuận lợi vơ cần thiết điều phần giúp học sinh có định hướng rõ ràng, nâng cao tự giác thân với nghề nghiệp Với khó khăn trước mắt, học sinh THPT khắc phục được? Đã khắc phục Chưa khắc phục 14 Khơng có ý kiến 15,38% 57,34% 27,3% Nhìn vào bảng thống kê trên, nhận thấy có lượng lớn học sinh nhận thức khó khăn lại chưa khắc phục Đây nguyên nhân khách quan chủ quan thân Nếu khó khăn khơng hiểu biết trường, ngành lựa chọn, khơng hứng thú với ngành thuộc lỗi chủ quan Những học sinh này, theo cần phải chủ động để tìm kiếm thơng tin ngành nghề mà lựa chọn, tìm kiếm báo, đài hay từ bạn bè, người quen Tuy nhiên có nguyên nhân khách quan khiến cho học sinh chưa khắc phục cha mẹ không đồng ý, thiếu phương tiện học tập Điều cần quan tâm cha mẹ, xã hội Bên cạnh đó, có 15,38% học sinh khắc phục khó khăn 27,3% khơng có quan niệm vấn đề Đáng mừng cho học sinh khắc phục khó khăn, từ em vững tin để theo ngành nghề mà lựa chọn Thế nhưng, câu hỏi đặt số lượng học sinh ý kiến lại cao vậy? Phải em không thật tâm với ngành nghề mà lựa chọn, em khơng chịu nỗ lực, cố gắng? Vì thế, theo chúng tơi em cần giúp đỡ từ người thân, bạn bè giúp em có định hướng rõ ràng việc lựa chọn ngành nghề Mong muốn công việc tương lai Theo thông tin thu thập mong muốn học sinh cơng việc tương lai là: Có thu nhập cao 20,9% Có nhiều thời gian rỗi 2,09% Phù hợp với khả ngành học 14,68% Dễ thăng tiến 1,4% Hai phương án trở lên 58,04% Phương án khác 2,8% 15 Bảng 10 Những mong muốn học sinh THPT nghề nghiệp tương lai Như vậy, ta thấy nửa số học sinh hỏi chọn hai phương án trở lên chứng tỏ đa số em có nhiều hồi bão, ước mơ cơng việc tương lai Đứng thứ hai lựa chọn “có thu nhập cao” (20,9%) Vị trí khơng gây bất ngờ với Đây coi điều tất nhiên cuôc sống Giới trẻ ngày thường lao đầu vào làm việc kiếm nhiều tiền Họ không quan tâm nhiều đến thời gian rỗi hay địa vị, chức tước thực tế xã hội có nhiều người có chức tước lại khơng có nhiều tiền Vì vậy, có 2,09% lựa chọn phưong án “ Có nhiều thời gian rỗi”, 14,68% “phù hợp với ngành học” , 1,4% chọn “ dễ thăng tiến” 2,8% “ phương án khác” Với câu hỏi : “ Bạn có dự định học nhiều ngành nghề?”, nhận câu trả lời sau: Có Khơng Chưa xác định 59,44% 9,79% 30,77% Bảng 11 Dự định học sinh THPT có lựa chọn thêm ngành nghề Theo chúng tơi, “dự định” mang nguyên nghĩa “dự định”, nghĩa em có ý định, phương hướng, có mong muốn, nhu cầu, hứng thú Dự định thay đổi điều kiện định sau em tốt nghiệp phổ thông thực bắt tay vào học cấp bậc cao Tuy nhiên, ta loại trừ giả thiết thứ hai, học sinh thực có mong muốn hay nhu cầu đựoc học nhiều ngành nghề để làm nhiều cơng việc tương lai, sử dụng hết lực Và ta bỏ qua giả thiết : lựa chọn xuất phát từ dự định “học tập” - nghiã học sinh theo học ngành nghề khác để hỗ trợ cho nhau, nâng cao kiến thức với mục đích làm thật tốt cơng việc tương lai hay bảo đảm hơn cho vấn đề xin việc sau Ta nhận thấy, điều dễ hiểu tỷ lệ cao 16 học sinh phổ thông xác định chưa rõ theo học ngành nghề hay nhiều Bởi lựa chọn học sinh phổ thông thường chưa rõ ràng, trước mắt em hai kỳ thi: kỳ thi tốt nghiệp THPT kỳ thi ĐH, CĐ - vấn đề làm em thay đổi lựa chọn Đối với lựa chọn theo học ngành nghề - điều tương đối dễ hiểu nhiều người thường muốn cơng việc ổn định, đạt kết cao nói chung cần làm tốt nghề nghiệp giúp ổn định sống Dù kết tổng hợp nhiều giả thiết coi tín hiệu đáng mừng Để đưa lựa chọn vậy, em học sinh THPT chắn có tự tin vào thân, có tinh thần ham học hỏi, mong muốn vươn lên tầm cao tri thức để sánh vai với hệ trẻ giới Để có ngành nghề mong đợi tương lai, học sinh THPT nghĩ cần phải có ? Tiền, quyền 9,1% Kiến thức 8,39% Kinh nghiệm 10,49% Nhiều phương án 69,93% Phương án khác 2,09% Bảng 12 Những yếu tố học sinh THPT cần trang bị cho nghề nghiệp tương lai Dựa vào bảng thống kê trên, ta nhận thấy số lượng học sinh lựa chọn “tiền quyền thế” không cao nhỏ (9,1%) Điều cho thấy dựa dẫm, thiếu chủ động việc lựa chọn nghề nghiệp em trơng chờ vào gia đình, người quen Sự thiếu chủ động thiếu tính động ảnh hưởng đến bắt kịp nước ta nước khác giới Song, có tỷ lệ ngang số học sinh cho kiến thức (8,39%) kinh nghiệm (10,49%) nhân tố 17 quan trọng để có cơng việc mong đợi Chúng tơi bất ngờ cókhơng em chọn kinh nghiệm quan trọng kiến thức Đây coi cách nhìn so với cách nhìn thói quen cũ trọng vào sách mà thiếu hụt nhiều kinh nghiệm Có tín hiệu đáng mừng đa phần học sinh THPT cho cần nhiều yếu tố để có ngành nghề mong đợi tương lai Trong hầu hết em lựa chọn hai yếu tố kiến thức kinh nghiệm Các em cho hai yếu tố hỗ trợ cho công việc bạn trẻ nâng tầm người Việt cao Điều cho thấy người Việt trẻ ngày khơng cịn xem nhẹ yếu tố kinh nghiệm mà gắn vào kiến thức để biến chúng thành đôi công cụ sắc bén việc tạo lập nghề nghiệp tương lai Thái độ, nhận xét học sinh THPT việc lựa chọn ngành nghề thân nói riêng giới trẻ nói chung tương lai Về vấn đề “Thế hệ trẻ ngày quan tâm đến thu nhập, khơng cống hiến cho ngành nghề lựa chọn, khơng có tinh thần trách nhiệm cao, khơng cống hiến cho ngành nghề”, nhận nhiều ý kiến khác Đồng ý Khơng đồng ý Trung gian Khơng có ý kiến 23,78% 28,67% 35,66% 11,89% Bảng 13 Ý kiến học sinh THPT trách nhiệm, cống hiến cho nghề nghiệp Có 23,78% số học sinh hỏi đồng ý với ý kiến Các em nói “Khơng cần làm hết mình, có thu nhập cao được”, hay “không làm thiệt”.Các em cho nguyên nhân việc nhận thức, hay có em cho “vì khơng phải thời bao cấp.” Phải thời bao cấp, người ta co lòng yêu nghề tinh thần trách với nghề? Có học sinh cịn đề giả thuyết “không phải yêu lao động” Tuy nhiên, có hcọ sinh thể rõ quan điểm không đồng ý (28,67%) Những em khẳng định “ngày nhiều bạn trẻ cống hiếi 18 cho cơng việc, có tinh thần trách nhiệm cao ” em cho “ giới trẻ động, sáng tạo, tích cực cơng việc mình” Tuy khơng phản ánh hết vấn đề đưa góc nhìn vai trị gia đình việc giáo dục trách nhiệm lòng yêu nghề hệ trẻ Bên cạnh đó, khơng thể bỏ qua ý kiến số lượng lớn lựa chọn phương án “trung gian”, tức tiếp cận vấn đề mặt Điều bất ngờ em có quan điểm chung rằng: khơng u nghề, khơng có trách nhiệm với nghề khơng thể có thu nhập cao Có em cho rằng: “đây thời buổi cạnh tranh cao, người khơng có cống hiến, trách nhiệm người bị đào thải Có em lật ngược chiều giả thiết “ thu nhập cao yếu tố quan trọng giúp người lao đọng cố gắng, với cơng việc.Thiết nghĩ dòng ý kiến phản ánh tương đối đầy đủ mà hệ trẻ cần tiếp cận với cơng việc thời đại ngày Có em học sinh viết “Kiếm tiền khơng có sai, quan trọng phương pháp ý nghĩa nó” hay “ việc kiếm tiền quan trọng khơng phải mục đích nhất” Để giải vấn đề này, có ý kiến cho “khơng cần u nghề, cần có trách nhiệm đủ” hay “ qua trình làm việc, họ nhận ảnh hưởng thiếu trách nhiệm họ thay đổi” 19 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I Kết luận Lựa chọn ngành nghề học sinh THPT vấn đề cần quan tâm xã hội Xu hướng chung học sinh THPTở Hà Nội học tiếp ĐH, CĐ số lựa chọn đường du học Tỷ lệ chênh lệch so với nông thôn Điều cho thấy xã hội ngày phát triển nhu cầu học tập người ngày tăng cao đặc biệt học sinh THPT Học tập giúp em nâng cao trình độ, có khả hồ nhập bạn trẻ tồn giới Từ cánh cửa đến với việc làm tốt mong đợi mở rộng cho em Tuy nhiên, trình lựa chọn, em gặp phải nhiều khó khăn, thuận lợi Và để giúp đỡ em vượt qua khó khăn khơng hết thân, gia đình, bạn bè em Có thể nói rằng, nhận thức hóc sinh THPT tầm quan trọng việc định hướng nghề nghiệp ngày nâng cao Hầu hết em đặt mục tiêu cho thân tương lai , đưa yêu cầu nghề nghiệp sát thực với thân Hai yếu tố kinh nghiệm tri thức em đề cao coi yếu tố cần thiết mà em cần trang bị cho nghề nghiệp II Khuyến nghị giải pháp Trên sở phân tích đánh giá nêu kết nghiên cứu, xin đưa số khuyến nghị sau: - Tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh nhà trường phổ thông Xây dựng cho học sinh định hướng nghề nghiệp tương lai dựa vào khả năng, lực thân tham gia giáo dục hướng nghiệp - Củng cố vai trò nhà trường, thầy cơ, gia đình việc em lựa chọn ngành nghề phù hợp đồng thời nâng ccao tính tự lập 20 thân học sinh việc lựa chọn nghề nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Khóa luận tốt nghiệp Thực trạng định hướng nghề nghiệp học sinh thpt nay( khảo sát Hà Nội) Nguyễn thị Tuyết Như Nguyễn Quý Thanh, Phạm Văn Quyết : Phương pháp nghiên cứu xã hội học Đại học Quốc gia Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng : Xã hội học đại cương Đại học Quốc gia Từ điển xã hội học Những viết báo “GD - TĐ”, “Thanh niên” khố luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu có liên quan 21 22 ... làm niên : “ Định hướng nghề nghiệp học sinh THPT? ?? Từ đó, tìm xu chung giới trẻ định hướng việc làm nghề nghiệp họ Ý nghĩa đề tài *Ý nghĩa : Đề tài ? ?Định hướng nghề nghiệp học sinh THPT? ?? mong muốn... cứu định hướng nghề nghiệp học sinh THPT; - Giúp học sinh có nhìn đắn dự định nghề nghiệp tương lai mình; - Tìm xu hướng chính, học sinh THPT nói riêng giới trẻ nói chung, lựa chọn việc làm nghề. .. II THỰC TRẠNG LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH THPT LỰA CHỌN CỦA HỌC SINH THPT SAU KHI TỐT NGHIỆP XU HƯỚNG KỲ THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM NAY CÁC NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn xã hội học lứa tuổi định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT,