0

Xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam (vietinbank) chi nhánh hoàng mai giai đoạn 2017 – 2019

122 26 0
  • Xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam (vietinbank)   chi nhánh hoàng mai giai đoạn 2017 – 2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN LƯU THỊ THÙY NGA XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) – CHI NHÁNH HOÀNG MAI GIAI ĐOẠN 2017 – 2019 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH : KINH TẾ MÃ SỐ : 31 01 01 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN LƯU THỊ THÙY NGA XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) – CHI NHÁNH HOÀNG MAI GIAI ĐOẠN 2017 – 2019 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH : KINH TẾ MÃ SỐ : 31 01 01 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TIẾN SĨ BÙI THỊ TIẾN HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 – 2019” hồn tồn hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Bùi Thị Tiến Các số liệu kết có khóa luận tốt nghiệp hồn tồn trung thực Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan trên! Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2020 Tác giả đề tài Lưu Thị Thùy Nga LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, thời gian qua, nhận giúp đỡ tận tình giảng viên, bạn bè gia đình Tơi xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến Tiến sĩ Bùi Thị Tiến - người hướng dẫn, định hướng cách thức nghiên cứu giải vấn đề khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chuyên viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Hồng Mai dành thời gian góp ý hoạt động xử lý nợ xấu tạo điều kiện, cung cấp tài liệu nghiên cứu, liệu xử lý nợ xấu để hồn thành khóa luận Mặc dù cố gắng kinh nghiệm thân vấn đề nghiên cứu cịn nhiều hạn chế nên khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót định Tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô, bạn sinh viên quan tâm đến vấn đề để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả đề tài Lưu Thị Thùy Nga MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .8 1.1 Những vấn đề lý luận tín dụng Ngân hàng thương mại .8 1.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 1.1.2 Tín dụng đặc trưng tín dụng 13 1.2 Nợ xấu hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại .18 1.2.1 Khái niệm nợ xấu 18 1.2.2 Phân loại nợ .19 1.2.3 Những tác động nợ xấu 21 1.2.4 Các nguyên nhân phát sinh nợ xấu hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 25 1.3 Xử lý nợ xấu hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại .32 1.3.1 Tổ chức máy xử lý nợ xấu NHTM 32 1.3.2 Các biện pháp xử lý nợ xấu NHTM 36 1.4 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu số ngân hàng học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai 43 1.4.1 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu số ngân hàng 43 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai .47 CHƯƠNG XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) - CHI NHÁNH HOÀNG MAI GIAI ĐOẠN 2017 – 2019 50 2.1 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hồng Mai giai đoạn 2017 – 2019 .50 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai 50 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hồng Mai .53 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 – 2019 57 2.2 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 – 2019 64 2.2.1 Thực trạng nợ xấu chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 – 2019 .65 2.2.2 Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 70 2.3 Thực trạng xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 – 2019 75 2.3.1 Mơ hình tổ chức xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hồng Mai 75 2.3.2 Các biện pháp xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai 77 2.4 Đánh giá kết xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 – 2019 85 2.4.1 Kết đạt .85 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .86 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) - CHI NHÁNH HOÀNG MAI 92 3.1 Định hướng xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai 92 3.1.1 Mục tiêu phát triển chi nhánh thời gian tới .92 3.1.2 Định hướng xử lý nợ xấu chi nhánh thời gian tới 93 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai 94 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy xử lý nợ xấu ngân hàng 94 3.2.2 Giám sát nợ xấu cách có hiệu thơng qua hoạt động phân tích, phân loại nợ xấu theo định kỳ 95 3.2.3 Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp 96 3.2.4 Cơ cấu lại nợ cho khách hàng sở nguồn thu đảm bảo, chắn phương án trả nợ cấu khả thi 97 3.2.5 Trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro hợp lý có hiệu 98 3.2.6 Khai thác, xử lý có hiệu tài sản bảo đảm nợ vay 99 3.2.7 Phòng ngừa phát sinh nợ xấu 100 3.2.8 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 102 3.3 Một số kiến nghị 104 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ .104 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 105 3.3.3 Kiến nghị với ngành liên quan 106 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .107 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐKT Cân đối kế toán DNNN Doanh nghiệp nhà nước DPRR Dự phòng rủi ro NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương PGD Phòng giao dịch QĐ Quyết định RR Rủi ro TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần VAMC VietinBank Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Tên bảng Tổng tiền gửi khách hàng giai đoạn 20172019 Tổng hợp dư nợ giai đoạn 2017-2019 Tình hình nợ hạn VietinBank Hoàng Mai giai đoạn 2017-2019 Cơ cấu nợ hạn theo thời gian VietinBank Hoàng Mai giai đoạn 2017-2019 Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh giai đoạn 2017-2019 Tình hình nợ xấu VietinBank Hồng Mai giai đoạn 2017-2019 Tình hình trích lập DPRR giai đoạn 2017-2019 Bảng thể tỷ lệ Tổng dư nợ xấu/DPRR chi nhánh giai đoạn 2017-2019 Kết thu hồi nợ xấu chi nhánh giai đoạn 2017-2019 Trang 56 60 63 64 65 66 67 68 83 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Tên sơ đồ, biểu đồ Số hiệu Sơ đồ Ngăn ngừa xử lý rủi ro tín dụng Trang 33 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Ngân hàng thương mại Sơ đồ 2.1 cổ phần Cơng Thương Việt Nam (VietinBank) - chi 52 nhánh Hồng Mai Sơ đồ 2.2 Biểu đồ Mơ hình Quản trị rủi ro VietinBank Dư nợ phân theo loại hình cấp tín dụng giai đoạn 2017-2019 74 62 Đối với khoản nợ xấu phát sinh nguyên nhân khách quan khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh ngân hàng có đủ thơng tin để đánh giá khách hàng có khả phát triển tương lai, khách hàng có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu khả thi, nguồn trả nợ khách hàng khả thi chắn ngân hàng xem xét thực việc cấu lại nợ cho khách hàng nhằm giảm bớt sức ép trả nợ đến hạn, giúp cho khách hàng có hội để tiếp tục sản xuất kinh doanh có nguồn thu để trả nợ cho ngân hàng Việc cấu lại nợ thực sở khách hàng có đủ tài liệu, chứng minh nguyên nhân dẫn đến khó có khả trả nợ hạn cho ngân hàng; phương án khắc phục lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bị thua lỗ) khả thi; phương án nguồn trả nợ cấu rõ ràng, cụ thể, chắn, khả thi, đảm bảo khả trả nợ (gốc lãi) đầy đủ, hạn theo thời hạn đề nghị cấu 3.2.5 Trích lập sử dụng quỹ dự phịng rủi ro hợp lý có hiệu Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh trường hợp có rủi ro xảy ra, chi nhánh cần tuân thủ quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Cụ thể, dư nợ tín dụng hành phải phân loại thành nhóm: Nhóm -Nợ đủ tiêu chuẩn: Khơng phải dự phịng rủi ro; Nhóm -Nợ cần ý: trích lập dự phịng rủi ro 5%; Nhóm -Nợ 98 tiêu chuẩn: trích lập dự phịng rủi ro 20%; Nhóm -Nợ nghi ngờ: trích lập dự phịng rủi ro 50%; Nhóm -Nợ có khả vốn: trích lập dự phịng rủi ro 100% Việc ban hành quy định trích lập sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng sở pháp lý cho tổ chức tín dụng chủ động tạo lập nguồn tài nhằm vào việc xử lý nợ xấu thực hàng năm, nhờ làm giảm tỷ lệ nợ xấu Thực tế cho thấy, xử lý nợ xấu giải pháp chiếm tỷ trọng lớn số giải pháp xử lý nợ xấu NHTM Việt Nam, giải pháp mà ngân hàng hoàn toàn chủ động thực hiện, không phụ thuộc vào khách hàng làm giảm nhanh chóng khoản nợ xấu bảng tổng kết tài sản ngân hàng Do vậy, chi nhánh cần trọng việc nâng cao hiệu giải pháp việc tăng cường trích lập sử dụng hợp lý, kịp thời, ban hành quy định cụ thể việc sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro khoản nợ xấu theo quy định hành 3.2.6 Khai thác, xử lý có hiệu tài sản bảo đảm nợ vay Trước hết, phải rà sốt lại tồn hồ sơ, thủ tục đảm bảo tiền vay khoản nợ xấu Tiến hành bổ sung tài liệu có liên quan nhằm hoàn chỉnh kịp thời hồ sơ cịn chưa đầy đủ, thiếu tính hợp lệ, hợp pháp để tạo điều kiện tốt cho việc xử lý nợ vay tài sản đảm bảo nợ vay Vấn đề phức tạp công tác xử lý tài sản đảm bảo xử lý tài sản nhà, đất có nhiều thay đổi quy định cấp giấy tờ sở hữu, quyền sử dụng ngân hàng cần có biện pháp bổ sung khách hàng xin đổi, cấp lại giấy tờ theo quy định để làm sở cho việc xử lý, tránh xảy việc khách hàng lợi dụng để lừa đảo ngân hàng 99 Tổ chức đánh giá lại trạng, giá trị thực tài sản đảm bảo tiến hành phân loại tài sản cách thường xuyên, yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo giá trị tài sản giảm xuống thấp giá trị cần đảm bảo, từ để đề biện pháp xử lý thích hợp, hạn chế thiệt hại cho ngân hàng Xác định, đánh giá tài sản đảm bảo cho khoản nợ xấu phương diện: tính sở hữu, tính pháp lý khả phát mại/chuyển nhượng thị trường để lựa chọn hình thức xử lý phù hợp: + Đối với tài sản dễ phát mại chuyển nhượng thị trường có đủ điều kiện mặt pháp lý: đề nghị khách hàng chủ động thực phát mại, chuyển nhượng tài sản; ngân hàng phối hợp với khách hàng để thực phát mại, chuyển nhượng thời gian sớm để thu hồi nợ + Đối với tài sản đảm bảo có giấy tờ hợp pháp, có khả phát mại, chuyển nhượng tính luân chuyển thấp, chi nhánh phối hợp với quan chức để thực lý tài sản theo quy định hành nhằm thu hồi nợ vay thông qua hình thức: Tự bán thị trường thơng qua việc công bố rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng; Bán qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá + Đối với tài sản bảo đảm nợ thuộc vụ án Tòa án phán chưa giao tài sản cho ngân hàng, ngân hàng tổng hợp chủ động phối hợp với quan thi hành án đề nghị nhận tài sản để xử lý 3.2.7 Phòng ngừa phát sinh nợ xấu Đi đôi với việc xử lý dứt điểm nợ xấu, Chi nhánh VietinBank Hồng Mai cần có biện pháp tích cực, phù hợp nhằm ngăn chặn, phịng ngừa nợ xấu phát sinh Đây giải pháp thường xuyên, đặt tất 100 khâu trình hoạt động kinh doanh Theo nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng Ủy ban Basel giám sát hoạt động ngân hàng công bố, ngân hàng cần xây dựng chiến lược kế hoạch rủi ro tín dụng, đề mục đích để dẫn dắt hoạt động tín dụng ngân hàng thơng qua sách quy trình cần thiết để tiến hành hoạt động Chi nhánh cần đề chiến lược kinh doanh tín dụng sở phân tích tình hình kinh doanh tại, đánh giá rủi ro liên quan đến việc cho vay khả chịu đựng rủi ro Chiến lược nên Ban điều hành hội sở xem xét lại hàng năm, phải lập kế hoạch xu hướng tổng thể hoạt động kinh doanh tín dụng Xây dựng giới hạn tín dụng phù hợp với ngành, sản phẩm, khu vực địa lý sở phân tích, báo cáo xu hướng phát triển, nhu cầu vốn, mức độ rủi ro ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm thị trường đồng thời hạn chế rủi ro tín dụng tập trung tín dụng vào số lĩnh vực chủ yếu Để làm điều Ban Quản lý tín dụng cần phối hợp với Ban liên quan tổ chức nghiên cứu, phân tích dự báo phát triển ngành, thành phần, khu vực kinh tế từ đưa giới hạn, hạn mức tín dụng phù hợp Nâng cao chất lượng thẩm định: Công tác thẩm định dự án cịn có nhiều bất cập, cán thẩm định chi nhánh nhiều chưa đánh giá hết khả tài người vay, khả thực hiện, quản lý dự án khách hàng, khả tiêu thụ sản phẩm, Có nhiều học đắt giá xảy thẩm định xét duyệt dự án Chi nhánh cần áp dụng chuẩn mực thẩm định tín dụng đề cập đến chuẩn mực rủi ro chấp nhận hoạt động tín dụng Thực quy trình tín dụng: Giải pháp coi thường 101 trực hoạt động tín dụng, khơng thể coi nhẹ hay lý cạnh tranh, thu hút khách hàng, giữ khách hàng mà bỏ qua khâu Cán tín dụng phải thực đủ việc kiểm tra trước, sau cho vay Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội hoạt động tín dụng cơng cụ vơ quan trọng, thơng qua hoạt động kiểm tra phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót trình thực nghiệp vụ tín dụng Bên cạnh hoạt động kiểm tra phát hiện, ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây Thường xuyên đánh giá khả hoàn trả nợ khách hàng sở theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh khách hàng, khả tài khách hàng, tình hình tốn khoản nợ gốc, lãi theo định kỳ khách hàng có thời hạn hay khơng Khi có dấu hiệu cho thấy suy giảm khả trả nợ khách hàng, ngân hàng cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân gây suy giảm này, xem xét xem khách hàng khắc phục tình trạng hay khơng để từ có phương án xử lý phù hợp nhằm ngăn chặn xảy nợ xấu cho ngân hàng Nếu khách hàng tạm thời rơi vào tình trạng khó khăn khả hoàn trả nợ dài hạn khách hàng đảm bảo ngân hàng nên tạo điều kiện cho khách hàng để khách hàng vượt qua khó khăn tại, tiếp tục tốn khoản nợ gốc, lãi cho ngân hàng, đồng thời ngân hàng hạn chế rủi ro xảy nợ xấu Trong trường hợp ngân hàng xác định khả hoàn trả khách hàng suy giảm nghiêm trọng, khó có khả phục hồi phải nghiêm túc thực biện pháp thu hồi nợ để hạn chế tối đa thiệt hại cho ngân hàng 3.2.8 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Để hạn chế nợ xấu cần nâng cao chất lượng cán chuyên môn, đặc 102 biệt nâng cao trách nhiệm cán làm cơng tác tín dụng, gắn trách nhiệm với quyền lợi Chuẩn hóa cán làm cơng tác tín dụng: Cán tín dụng có vai trị quan trọng hoạt động ngân hàng, họ người mang lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng song đem đến rủi ro cho ngân hàng Do để hạn chế rủi ro công tác tín dụng, từ khâu tuyển dụng cán làm cơng tác tín dụng cần phải chặt chẽ cần có số tiêu chuẩn bản: - Phải đào tạo quy, chuyên ngành trường đại học có uy tín - Có khả ngoại ngữ, tin học: điều kiện để phục vụ cho việc nghiên cứu tài liệu, giao dịch sử dụng máy tính tính tốn, thẩm định dự án - Có phẩm chất đạo đức: tiêu chuẩn quan trọng cán tín dụng, định đến vấn đề rủi ro đạo đức kinh doanh - Hiểu biết xã hội khả giao tiếp: Yếu tố giúp cho khách hàng ngân hàng hiểu hơn, làm cho khách hàng có thiện cảm với ngân hàng, gắn bó với ngân hàng Với khả giao tiếp cán tín dụng tìm hiểu thêm nhiều thông tin khách hàng phục vụ cho công tác thẩm định, quản lý khoản vay Do hoạt động tín dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, sản phẩm đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng chủ yếu đào tạo từ trường kinh tế, kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng hạn chế, điều địi hỏi cán làm cơng tác tín dụng khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, thường xun tìm hiểu 103 ngành nghề, lĩnh vực khác để phục vụ cho hoạt động tín dụng Ngân hàng cần xây dựng sách đào tạo để nâng cao chất lượng cán làm cơng tác tín dụng cách có hiệu quả, cụ thể: khuyến khích cán công tác ngân hàng tiếp tục học để nâng cao kiến thức nghiệp vụ kiến thức thị trường, cử cán tham gia lớp tập huấn phòng chống rủi ro, lớp công nghệ thông tin để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cơng tác tín dụng đảm bảo cạnh tranh tránh rủi ro xảy Ngoài ra, cần phải mời chuyên gia pháp lý đến giảng, trao đổi kinh nghiệm tình huống, vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng để cán làm cơng tác tín dụng có thêm kinh nghiệm, hiểu thêm pháp luật, định cho vay an toàn 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 3.3.1.1 Cải cách chế pháp chế liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm Chính phủ cần đưa quy định để tháo gỡ khó khăn cho ngân hàng q trình xử lý tài sản, đặc biệt tài sản bảo đảm bất động sản Đơn giản hóa thủ tục hành xử lý tài sản, rút ngắn thời gian xử lý để ngân hàng thuận tiện trình xử lý tài sản bảo đảm, nhanh chóng thu hồi nợ để tiếp tục đưa vốn vào hoạt động kinh doanh, đồng thời giảm chi phí cho việc xử lý tài sản bảo đảm 3.3.1.2 Đẩy mạnh cải cách khu vực ngân hàng Tiếp tục cải cách khu vực ngân hàng, bao gồm NHNN NHTM điều kiện trì tăng trưởng nên kinh tế hội nhập quốc tế Thúc đẩy trình cổ phần hóa ngân hàng, sáp nhập ngân hàng, cho phép nhà đầu tư nước tham gia khu vực ngân hàng nhằm tăng cường lực tài chính, tăng cường quản trị, điều hành NHTM Nhà nước 104 Đây giải pháp lâu dài bền vững nhằm ngăn chặn nguy gia tăng nợ xấu Một yếu tài NHTM thời gian qua quy mô vốn tự có nhỏ Cải cách hệ thống NHTM biện pháp tăng vốn đôi với xử lý nợ xấu, nâng cao lực quản trị, điều hành, quản lý tín dụng rủi ro Gắn cải cách ngân hàng với cải cách kinh tế toàn diện Việc cải cách khu vực ngân hàng khó thành công khu vực khác kinh tế không đổi cách động Cải cách ngân hàng cần phải tiến hành song song với tiến trình đổi chế quản lý kinh tế vĩ mô, cách cách máy quản lý Nhà nước đặc biệt phải gắn với cải cách doanh nghiệp Cải cách doanh nghiệp giúp hệ thống sử dụng tốt nguồn đầu tư từ ngân hàng, đảm bảo tăng trưởng ổn định khả chi trả cho ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Ngân hàng Nhà nước quan tâm tới vấn đề xử lý nợ xấu NHTM việc văn hướng dẫn thực xử lý nợ xấu Để tạo điều kiện cho NHTM chủ động thực tốt cơng tác phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, NHNN cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định phân loại nợ, trích lập dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng ban hành theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Quy định cụ thể phương pháp để xác định nợ xấu NHTM; Việc phân loại nợ xác định nợ xấu phải dựa sở đánh giá khách hàng theo hai tiêu chí: tình hình tốn nợ tình hình tài khách hàng, đặc biệt khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, 105 không đánh giá, phân loại theo khoản nợ riêng lẻ Tăng cường cơng tác tra hoạt động tín dụng NHTM, từ phát sai sót, xu hướng lệch lạc để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để Q trình tra cần phịng ngừa xu hướng cạnh tranh khơng lành mạnh, bng lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng khơng ngân hàng mà hệ thống Hậu gánh nặng nợ xấu tồn đọng ngành ngân hàng gây mà cịn hậu sách, cấu kinh tế bất hợp lý, điều hành yếu đại phận doanh nghiệp nhà nước Đề nghị NHNN Việt Nam báo cáo Chính phủ cần đẩy mạnh công tác đổi mới, xếp lại, cổ phần hóa DNNN để tạo nên khu vực kinh tế động hiệu Nhà nước phải đặt vấn đề xử lý nợ xấu tồn đọng NHTM theo chiến lược chung Chính phủ để thực tái cấu ngân hàng, nâng cao sức cạnh tranh cho NHTM NHNN cần có chế cho NHTM có quyền chủ động xử lý phát tài sản thu hồi nợ, khơng q lệ thuộc vào nhiều ngành, gây khó khăn chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý nợ mức Kiến nghị NHNN nghiên cứu trình Quốc hội, đưa vào Luật tổ chức tín dụng quyền trực tiếp phát tài sản bên cho vay trình thu hồi nợ 3.3.3 Kiến nghị với ngành liên quan Đối với Tổng cục địa cần phải xác định việc xử lý nợ riêng ngân hàng mà trách nhiệm chung ngành có liên quan, góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước Nên coi tài sản đảm bảo chưa có đủ giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng hợp pháp hậu lịch sử để lại để ban hành văn hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận 106 quyền sở hữu, quyền sử dụng đất tài sản liên quan tới đất Nhờ mà ngân hàng có sở pháp lý để tiến hành mua bán nợ thị trường, cải tạo cho thuê Đối với quan thực thi pháp luật: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơng an, Chính quyền địa phương cấp cần phối hợp với ngân hàng việc xử lý, giải khoản nợ Trong nhiều trường hợp cần thiết cần sử dụng biện pháp cứng rắn buộc nợ phải giao tài sản đảm bảo cho ngân hàng, kiên khởi kiện tiến hành xử lý nhanh chóng kịp thời vụ án, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý cho tài sản không đủ hồ sơ pháp lý cần thiết để giao cho ngân hàng xử lý theo hướng thích hợp Đối với nợ khơng cịn khả hoạt động cần kiên thực thủ tục tuyên bố phá sản để giải phóng tài sản, giao cho ngân hàng Chính quyền cấp quan chủ quản doanh nghiệp có nợ xấu, cần nâng cao trách nhiệm việc đơn đốc nợ thực nghĩa vụ tốn với ngân hàng 107 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế nói chung thị trường tài nói riêng mà đặc biệt lĩnh vực kinh doanh ngân hàng gặp vơ vàn khó khăn việc nợ xấu ngày nhiều việc giải có hiệu khoản nợ xấu không chi vấn đề riêng Ngân hàng Việt Nam mà cịn vấn đề ngành Ngân hàng giới Nợ xấu có tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng tổng thể kinh tế Vì vậy, việc quản lý chặt chẽ kiểm soát nợ mà đặc biệt nợ xấu việc nâng cao công tác xử lý khoản nợ xấu vấn đề cấp thiết thời điểm kinh tế có nhiều khó khăn Các ngân hàng không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng cán bộ, nhân viên ngân hàng nhằm kiểm soát chặt chẽ khoản cho vay, giảm thiểu tối đa nợ xấu, khoanh vùng nợ có nguy thành nợ xấu có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời với đối tác (con nợ) đặc biệt ln có biện pháp xử lý phù hợp, giảm thiểu tối đa thiệt hại mà khoản nợ xấu gây Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Hồng Mai có nhiều nỗ lực việc xây dựng hệ thống quản lý xử lý nợ xấu, bên cạnh thành tựu đạt thời gian qua thực tế cịn tồn nhiều hạn chế Qua q trình học tập nghiên cứu đề tài " Xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 – 2019”, phần thấy số nguyên nhân hạn chế Trên sở phân tích thực trạng, tơi xin phép đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu xử lý nợ xấu nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng chi nhánh 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt TS Võ Thị Thúy Anh (2010), Nghiệp Vụ Ngân hàng Hiện Đại, NXB Tài Chính phủ Việt Nam (2000), Nghị định Chính phủ số 49/2000/NĐCP ngày 12 tháng năm 2000 tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại, ban hành ngày 12/09/2000 PGS.TS Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Tín dụng - Ngân hàng, NXB Thống Kê, Học viện Ngân hàng PGS.TS Phan Thị Cúc, ThS Đoàn Văn Huy (2010), Hệ Thống Thơng Tin Tài Chính Ngân hàng, NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh TS Lê Vinh Danh (2009), Tiền hoạt động Ngân hàng, NXB Giao thông vận tải PGS.TS Phan Thị Thu Hà, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải TS Dương Hữu Hạnh (2010), Ngân hàng Trung ương: vai trò nghiệp vụ, NXB Lao Động TS Dương Hữu Hạnh (2013), Quản trị rủi ro Ngân hàng kinh tế toàn cầu, NXB Lao Động – Xã Hội TS Dương Hữu Hạnh (2014), Quản Trị Ngân hàng Thương Mại Trong Cạnh Tranh Toàn Cầu, NXB Lao Động 10 Hội đồng Nhà nước Việt Nam (1990), Pháp lệnh Hội đồng Nhà nước số 37-LCT/HĐNN8 ngày 23/05/1990 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ban hành ngày 23/05/1990 11 PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương (2013), Giáo trình thẩm định tín dụng, NXB Kinh Tế TP Hồ Chí Minh, trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí 107 Minh 12 PGS.TS Hồng Cơng Gia Khánh (2019), Ngân hàng số: Từ đổi đến cách mạng, NXB Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh 13 TS Nguyễn Thị Loan (2012), Kế toán Ngân hàng, NXB Phương Đông 14 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, ban hành ngày 22/04/2005 15 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Quyết định ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, ban hành ngày 04/06/2014 16 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, ban hành ngày 21/01/2013 17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019), Thông tư sửa đổi, bổ sung số điều thông tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phân loại tài sản có cam kết ngoại bảng ngân hàng phát triển Việt Nam, ban hành ngày 29/03/2019 18 Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hồng Mai, Báo cáo tài năm 2017, 2018, 2019 19 Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai, Báo cáo kết kinh doanh năm 2017, 2018, 2019 20 Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) 108 - chi nhánh Hồng Mai, Bảng cân đối kế tốn năm 2017, 2018, 2019 21 Quốc hội khóa X (1997), Luật tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX, ban hành ngày 12/12/1997 22 Quốc hội khóa XII (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, ban hành ngày 16/06/2010 23 PGS.TS Lê Văn Tề (2013), Tín Dụng Ngân hàng, NXB Lao Động 24 GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2008), Giáo Trình Quản Trị Ngân hàng Thương Mại, NXB Thống Kê, Học viện Ngân hàng Tiếng Anh Brett King (2010), Bank 2.0, Australia Brett King (2012), Bank 3.0, Australia Brett King (2014), Breaking Banks, Australia Brett King (2019), Bank 4.0, Australia David Clark, Mary Buffett (2008), Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements, The United States of America Divie Mohan (1/2020), The Financial Services Guide to Fintech: Driving Banking Innovation Through Effective Partnerships , England Edward W.Reed, Edward K.Gill (1989), Commercial Banking, The United States of America Joel Bessis (2010), Risk Management in Banking, France Jonathan McMillan (2014), The End of Banking Money, Credit and the Digital Revolution, The United States of America 10 Martin Mayer (1980), The greatest – ever Bank Robbery: The collapse of the Savings and Loan Industry, The United States of America 11 Ron Chernow (1990), The house of Morgan: An American Banking 109 Dynasty and the rise of Morder Finance, The United States of America 110 ... THIỆN CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) - CHI NHÁNH HOÀNG MAI 92 3.1 Định hướng xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt. .. mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 – 2019 57 2.2 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng. .. thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Hoàng Mai giai đoạn 2017 – 2019 75 2.3.1 Mơ hình tổ chức xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam (VietinBank)
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam (vietinbank) chi nhánh hoàng mai giai đoạn 2017 – 2019 ,

Từ khóa liên quan