0

Một số phương pháp dự báo giá cổ phiếu trong ngắn hạn

97 4 0
  • Một số phương pháp dự báo giá cổ phiếu trong ngắn hạn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:15

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Mai Huy Phương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN A: LÝ THUYẾT CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN Khái niệm Đặc điểm chứng khoán Phân loại chứng khoán II/ TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Khái niệm thị trường chứng khoán Vai trò thị trường chứng khoán phát triển kinh tế Phân loại thị trường chứng khoán 11 Các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán 13 CHƯƠNG II: NHỮNG LÝ THUYẾT PHỤ TRỢ CHO QUÁ TRÌNH DỰ BÁO GIÁ CỔ PHIẾU 15 I/ QUÁ TRÌNH GIÁ CỔ PHIẾU VÀ ĐẶC ĐIỂM 15 1.Giá thị trường giá hợp lý cổ phiếu 15 Quá trình giá cổ phiếu 15 Quỹ đạo giá cổ phiếu 16 II CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU 17 III.CHUỖI THỜI GIAN 18 Chuỗi thời gian 18 Thành phần chuỗi thời gian 19 Chuỗi thời gian dừng không dừng 19 Kiểm định tính dừng chuỗi thời gian 20 CHƯƠNG III: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO GIÁ CỔ PHIẾU TRONG NGẮN HẠN 22 Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Tốn Kinh Tế Chun đề thực tập tốt nghiệp SV: Mai Huy Phương I/ MÔ HÌNH CÂY NHỊ PHÂN 22 Giả thiết mơ hình 22 Các lớp mơ hình nhị phân 22 Ước lượng tham số mơ hình 24 II MÔ HÌNH PHỤC HỒI TRUNG BÌNH 25 Mơ hình 25 Kiểm định ước lượng tham số mơ hình phục hồi trung bình 26 III Mơ hình ARIMA 27 Quá trình tự hồi quy (AR – Autoregressive Process) 27 Quá trình trung bình trượt (MA – Moving Average) 27 Quá trình trung bình trượt tự hồi quy ARMA 27 Quá trình trung bình trượt, đồng liên kết, tự hồi quy ARIMA 28 Phương pháp Box - Jenkins 28 5.1 Định dạng 29 5.2 Ước lượng mơ hình 30 5.3 Kiểm định tính thích hợp mơ hình 30 5.4 Dự báo 31 IV MƠ HÌNH ARCH/GARCH 31 1.Mơ hình ARCH 31 Mơ hình GARCH 32 Quy trình ước lượng dự báo 38 V DỰ BÁO GIÁ CỔ PHIẾU BẰNG PHẦM MỀM METASTOCK 38 Lý thuyết Dow 38 Lý thuyết sóng ELLIOT VÀ dãy FIBONACCI 40 2.1 Dãy FIBONACCI 40 2.2 Lý thuyết sóng ELLIOT 41 Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Toán Kinh Tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Mai Huy Phương Một số khái niệm cơng cụ sử dụng q trình phân tích kỹ thuật 44 3.1 Các loại biểu đồ giá thường dùng PTKT 44 3.2 Đường xu kênh xu 47 3.3 Mức hỗ trợ mức kháng cự 48 3.4 Phân loại nhóm báo kỹ thuật 49 3.5 Giới thiệu số báo kỹ thuật thường dùng 50 3.5.1 Đường trung bình – Moving Average(MA) 50 3.5.2 Dải Bollinger Bands 51 3.5.3 Chỉ báo Relative Strengh Index (RSI) 52 3.5.4 Chỉ báo MACD 53 3.5.5 Chỉ báo Money Flow Index(MFI) 54 3.5.6 Chỉ báo Stochastic Oscillator 54 3.5.7 Chỉ báo Parabolic SAR 55 3.5.8 Chỉ báo Fibonacci 57 PHẦN B: SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP Đà NÊU ĐỂ DỰ BÁO GIÁ CỔ PHIẾU SAM 59 I DỰ BÁO VỚI MƠ HÌNH CÂY NHỊ PHÂN 59 II DỰ BÁO VỚI MƠ HÌNH PHỤC HỒI TRUNG BÌNH 63 Kiểm định mơ hình 63 Ước lượng tham số mô hình 63 III DỰ BÁO VỚI MƠ HÌNH ARIMA 65 IV DỰ BÁO BẰNG MƠ HÌNH GARCH 71 V SỬ DỤNG PHẦM MỀM METASTOCK ĐỂ DỰ BÁO 76 Nhận xét chung: 84 PHỤ LỤC 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Toán Kinh Tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Mai Huy Phương DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Hình1 : Động thái giá mơ hình giai đoạn 23 Hình 2: Động thái giá mơ hình hai giai đoạn 23 Hình 3: Hình ảnh minh họa sóng Elliot 41 Hình 4: Một dãy sóng 5-3 điển hình .42 Hình 5: Biểu đồ dạng đường – Line Chart 45 Hình 6: Biểu đồ dạng then chắn – BarChart 46 Hình 7: Biểu đồ dạng nến – Candlestick Chart 46 Hình 8: Kênh xu tăng giá 48 Hình 9: Mức kháng cự mức hỗ trợ 49 Hình 10: Hình biểu diễn báo Parabolic SAR 56 Hình 11: Hình biễu diễn Fibonacci Retracements .58 Hình 12: Đồ thị chuỗi giá SAM từ ngày 5/5/2008 đến 4/11/2009 .65 Hình 13 : Đồ thị chuỗi sai phân bậc SAM 66 Hình 14 : Lược đồ tương quan chuỗi d_sam .67 Hình 15: Lược đồ tương quan chuỗi ls_sam(5/5/2008 – 4/11/2009) 72 Hình 16: Lược đồ tương quan chuỗi phần dư bình phương et2 72 Hình 17: Chuỗi giá khối lượng giao dịch CP SAM (29/9/2008 đến 4/11/2009) 77 Hình 18: Các báo kĩ thuật cho cổ phiếu SAM : 78 Hình 19: Đường xu vẽ cho giá CP SAM .79 Hình 20: Đồ thị giao cắt đường %K %D 81 Hình 21: Dự báo với Fibonacci Retracements 82 Hình 22: Kết dự báo giá CP SAM Fibonacci Retracements .83 Bảng 1: Kết thống kê tỷ lệ phiên tăng/giảm CP SAM 60 Bảng : Kết dự báo giá CP SAM mơ hình (TH1) .60 Bảng 3: Kết dự báo giá CP SAM mơ hình (TH2) .62 Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Tốn Kinh Tế Chun đề thực tập tốt nghiệp SV: Mai Huy Phương Bảng 4: Thống kê DF cho chuỗi ln_sam .63 Bảng : Kết ước lượng mơ hình phục hồi trung bình 64 Bảng 6: Thống kê DF cho chuỗi giá SAM (từ ngày 5/5/2008 đến 4/11/2009) .66 Bảng 7: Kiểm định chuỗi dừng cho chuỗi sai phân bậc SAM 67 Bảng : Kết ước lượng mơ hình ARMA(1,0) cho chuỗi d_sam .68 Bảng 9: Kết ước lượng mơ hình ARMA(4,0) cho chuỗi d_sam 68 Bảng 10: Kiểm định tính dừng phần dư et 69 Bảng 11: Kết dự báo giá CP SAM theo mơ hình ARIMA 70 Bảng 12: Thống kê DF cho chuỗi ls_sam (5/5/2008 – 4/11/2009) 71 Bảng 13: Kết ước lượng mơ hình GARCH(2,2) cho chuỗi ls_sam 73 Bảng 14: Kết ước lượng mơ hình GARCH(1,1) cho chuỗi ls_sam 74 Bảng 15: Kết dự báo phương sai theo phương pháp động từ ngày 5/11/2009 đến ngày 11/11/2009 75 Bảng 16: Kết dự báo giá CP SAM theo mô hình GARCH(1,1) 76 Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Toán Kinh Tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - SV: Mai Huy Phương LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động thị trường chứng khốn Việt Nam tính bước sang năm thứ mười Trải qua bước thăng trầm phức tạp thị trường nổi, hấp dẫn nhà đầu tư ngồi nước Trong lĩnh vực chứng khốn, điều quan tâm hàng đầu nhà đầu tư là: liệu phiên giao dịch xu hướng giá chứng khoán nào? Giá chứng khoán công ty tăng? Công ty giảm? Và mức tăng, giảm bao nhiêu? Điều quan trọng cho việc đưa định đầu tư tương lai, đặc biệt ngắn hạn Tuy nhiên, diễn biến động thái giá chứng khốn cơng ty phức tạp thân cịn chịu tác động nhiều nhân tố ngẫu nhiên ví dụ như: thơng tin nội công ty hay thông tin hoạt động kinh tế vĩ mô giới, khu vực nước… thông tin nhiều làm ảnh hưởng đến giá chứng khốn Từ thực tế vậy, địi hỏi phải có nghiên cứu chuyên sâu, với việc thử nghiệm cơng cụ tính tốn tài đủ mạnh kết hợp với hỗ trợ phầm mềm phân tích chuyên nghiệp hi vọng giúp ta dự báo xác xu hướng mức giá chứng khoán ngắn hạn Xuất phát từ suy nghĩ ý tưởng trên, với lượng kiến thức tích lũy suốt năm học vừa qua, em định chọn đề tài “Một số phương pháp dự báo giá cổ phiếu ngắn hạn” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo viết bao gồm phần sau: ❖ PHẦN A – LÝ THUYẾT  Chương I: Tổng quan chứng khốn thị trường chứng khốn Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Toán Kinh Tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - SV: Mai Huy Phương Ở chương cho ta hiểu biết chứng khoán thị trường chứng khoán  Chương II: Những lý thuyết phụ trợ cho trình dự báo giá cổ phiếu Trong chương trang bị cho ta lý thuyết tảng phân tích chuỗi giá cổ phiếu ví dụ như: khái niệm chuỗi thời gian, tính ngẫu nhiên, tính dừng, cách kiểm định tính dừng hay đặc điểm quỹ đạo chuỗi giá…  Chương III: Một số mô hình dự báo giá cổ phiếu ngắn hạn Đây chương trọng tâm chuyên đề, giới thiệu mơ hình phần mềm dùng để dự báo giá cổ phiếu (bao gồm lý thuyết, cách ước lượng ý nghĩa) ❖ PHẦN B: THỰC HÀNH Tiến hành thực dự báo giá cổ phiếu SAM tất cách giới thiệu chương III Ở cách có quy trình làm, phân tích nhận xét rút Cuối cùng, xin chân thành cám ơn giúp đõ tồn thể Q Cơng ty CP CK Đơng Nam Á, Ban Giám Đốc, toàn thể anh chị phòng Kinh Doanh Đầu tư tạo điều kiện giúp đỡ nhiều suốt q trình thực tập cơng ty Đặc biệt hơn, xin gửi lời cám ơn chân thành đến Thầy giáo TS.Trần Trọng Nguyên - người tận tình bảo, hướng dẫn giúp tơi hồn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp Từ đáy lòng, xin cám ơn tất thầy giáo Khoa Tốn Kinh Tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân dạy dỗ giúp trau dồi kiến thức năm học vừa qua Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Tốn Kinh Tế Chun đề thực tập tốt nghiệp - SV: Mai Huy Phương PHẦN A: LÝ THUYẾT CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN Khái niệm Theo Điều 6, Luật Chứng khoán 2006: Chứng khoán chứng xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu tài sản phần vốn tổ chức phát hành Chứng khoán thể hình thức chứng chỉ, bút tốn ghi sổ liệu điện tử, bao gồm loại sau đây:  Cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ  Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khốn số chứng khoán Đặc điểm chứng khoán Tất loại chứng khoán bao gồm đặc điểm chung sau: ❖ Tính khoản: khả chuyển đổi nhanh sang tiền mặt ❖ Tính rủi ro: sai biệt thu nhập thực tế mức sinh lợi kỳ vọng +) Rủi ro hệ thống: rủi ro thị trường như: lạm phát, lãi suất, tỷ giá… +) Rủi ro phi hệ thống: rủi ro thân doanh nghiệp ❖ Tính sinh lợi: cổ tức lãi vốn Phân loại chứng khoán Chứng khoán bao gồm: ❖ Cổ phiếu ❖ Trái phiếu ❖ Chứng quỹ đầu tư ❖ Chứng khoán phái sinh II/ TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Khái niệm thị trường chứng khốn Để thực q trình sản xuất, cần phải có yếu tố: lao động, Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Tốn Kinh Tế Chun đề thực tập tốt nghiệp - SV: Mai Huy Phương vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật Trong vốn ngày đóng vai trị quan trọng, để có lượng vốn lớn khơng cá nhân đảm nhiệm Trong người có hội đầu tư sinh lãi thiếu vốn cịn người có vốn lại có hội đầu tư Thực tế địi hỏi cần phải có tổ chức trung gian nối liền người thừa vốn người thiếu vốn Hệ thống ngân hàng đời đáp ứng phần yêu cầu Tuy nhiên, để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi xã hội biến trở thành nguồn vốn kinh doanh, để đầu tư vào q sản xuất thị trường chứng khốn đời Thị trường chứng khốn nơi giao dịch loại chứng khốn theo mục đích khác chủ thể tham gia vào thị trường chứng khốn Vai trị thị trường chứng khoán phát triển kinh tế Thực tế từ phát triển kinh tế quốc gia giới cho thấy vai trò quan trọng thị trường chứng khoán việc phát triển kinh tế ➢ Thứ nhất, thị trường chứng khoán với việc tạo cơng cụ có tính khoản cao, tích tụ, tập trung phân phối vốn, chuyển thời hạn vốn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế Yếu tố thông tin yếu tố cạnh tranh thị trường đảm bảo cho việc phân phối vốn cách hiệu Trên thị trường chứng khốn, tất thơng tin cập nhật chuyển t¶i tới tất nhà đầu tư để họ phân tích định giá cho chứng khoán Thị trường chứng khoán tạo cạnh tranh có hiệu thị trường tài Việc huy động vốn thị trường chứng khốn làm tăng vốn tự có công ty giúp họ tránh khoản vay có chi phí cao kiểm sốt chặt chẽ ngân hàng thương mại Thị trường chứng khốn làm tăng tính cạnh tranh công ty niêm yết Sự tồn thị trường chứng khoán kênh để thu hút nguồn vốn đầu tư Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Tốn Kinh Tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 - SV: Mai Huy Phương nước Đây yếu tố đảm bảo cho phân bổ có hiệu nguồn lực quốc gia phạm vi quốc tế ➢ Thứ hai, thị trường chứng khoán góp phần thực tái phân phối cơng hơn, giải tỏa tập trung quyền lực kinh tế tập đoàn, tăng cường giám sát xã hội q trình phân phối Từ đó, tạo cạnh tranh công để thúc đẩy phỏt trin kinh t, tạo hiệu quả, tiến tới xây dựng xà hội công dân chủ ➢ Thứ ba, thị trường chứng khoán tạo điều kiện cho việc tách biệt sở hữu quản lý doanh nghiệp Khi quy mô doanh nghiệp tăng lên nhu cầu quản lý chuyên trách tăng theo Thị trường chứng khoán tạo điều kiện cho tiết kiệm vốn chất xám thúc đẩy trình cổ phần hố doanh nghiệp nhà nưíc, giảm tiêu cực quản lý, tạo điều kiện kết hợp hài hoà lợi ích chủ sở hữu, nhà quản lý người làm công ➢ Thứ tư, hiệu quốc tế hoá thị trường chứng khoán Việc mở cửa thị trường chứng khốn làm tăng tính lỏng cạnh tranh thị trường quốc tế, cho phép công ty huy động nguồn vốn rẻ hơn, tăng cường đầu tư từ bên ngồi, ®ång thêi tăng khả cạnh tranh quốc tế mở rộng hội kinh doanh cho công ty nước Hàn Quốc, Singapore, Thỏi Lan, Malaysia l nhng minh chng điển hình việc tận dụng hội thị tr-ờng chứng khoán mang lại Tuy nhiờn, chỳng ta cng cn phi xem xét đến tác động tiêu cực xảy như: việc tăng cung tiền mức, áp lực lạm phát, vấn đề chảy máu vốn… ➢ Thứ năm, thị trường chứng khoán tạo điều kiện để tái cấu trúc kinh tế Ngoài tác động tích cực trên, thị trường chứng khốn có tác động tiêu cực định tượng đầu cơ, tượng xung đột quyền lực, bong bóng giá,…làm giảm thiệt hại cho quyền lợi cổ đông thiểu số, việc mua bán nội gián, thao túng thị trường làm nản lịng Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Toán Kinh Tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 83 - SV: Mai Huy Phương thúc chu kỳ sóng 5-3 điển hình, sóng C chu kỳ tiếp diễn Thực tế cho thấy kịch nói phía xác mà: +) Kết thúc ngày 4/11/2009: P close(SAM) = 34.4 nghìn đồng (sóng A) ngày hơm sau 5/11/2009 mức giá đóng cổ phiếu SAM 35.5 nghìn đồng (sóng B) quay đầu giảm giá, vượt qua mức giá ngày 4/11/2009 34.4 nghìn đồng xuống hẳn mức 31.8 nghìn đồng vào ngày 11/11/2009 (sóng C) Như sóng 5-3 điển hình kết thúc hết sóng C, lại chu kỳ mới, với sóng Hình 22: Kết dự báo giá CP SAM Fibonacci Retracements Sóng B (5/11/2009) P_close =35.5 Sóng A (4/11/2009) P_close =34.4 B A C Sóng C (11/11/2009) P_close =31.8 Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Tốn Kinh Tế Chun đề thực tập tốt nghiệp Nhận xét chung: 84 - SV: Mai Huy Phương Có thể nói năm phương pháp nêu xếp vào trường phái “phân tích kỹ thuật“, phương pháp có cho ưu nhược điểm riêng so với phương pháp khác  Đối với mơ hình ARIMA, mơ hình GARCH để đạt độ xác cao kết dự báo ta nên dự báo cho khoảng thời gian cực ngắn, thường đến cho chu kỳ mẫu Bởi ta dự báo cho chu kỳ xa sai số mơ hình tăng lên nhiều Muốn dự báo cho chu kỳ xa ta nên update thêm số liệu thực vào mẫu quan sát từ ước lượng lại mơ hình ban đầu dùng mơ hình ước lượng để tiếp tục dự báo  Với mơ hình nhị phân việc ước lượng xác tham số mơ hình việc khó làm thực tế Nhưng ước lượng tham số cách xác mơ hình có giá trị  Với mơ hình phục hồi trung bình mơ hình tỏ có ý nghĩa khoảng thời gian định, lúc sử dụng Và mơ hình cho phép ta “có thể“ dự đốn xu hướng mức giá cách tương đối  Cịn với phần mềm phân tích chứng khốn Metastock cơng cụ hữu ích Hiện nay, phổ biến nhiều người ưa chuộng tính dễ nhìn, dễ hiểu, dễ phân tích khả dự báo xác xu hướng giá Mặc dù khơng thể cho ta biết xác giá chứng khoán vào ngày mai, ngày mơ hình lại cho ta nhìn đắn xu đường giá, lực cung - cầu cổ phiếu Từ đấy, giúp ta có nhìn sâu bao khái Tóm lại, bốn mơ hình đầu cho ta ước lượng xác mức giá, Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Tốn Kinh Tế Chun đề thực tập tốt nghiệp 85 - SV: Mai Huy Phương dự báo tỏ xác thị trường ổn định giá cổ phiếu khơng có nhiều biến động bất ngờ Còn với phần mềm phân tích Metastock ta khơng phải tính tốn nhiều, từ giảm bớt cồng kềnh, khó hiểu Tuy không đưa mức giá xác đinh giúp ta nhận diện xu hướng, đường khoảng dao động giá cổ phiếu Vì vậy, phân tích dự báo giá cổ phiếu khơng nên đơn chọn lựa phương pháp, có khả kết hợp nhiều phương pháp khác để dự báo cho kết tốt Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Toán Kinh Tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 86 - SV: Mai Huy Phương KẾT LUẬN Thị trường chứng khốn Việt Nam cịn non trẻ, cịn tồn nhiều điểm hạn chế Chính điều phần làm tính xác mơ hình kể Nhưng thời gian tới, việc để thị trường phát triển lành mạnh, ổn định hiệu lại khơng thể thiếu tham gia phân tích tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư Các cơng cụ phân tích đầu tư, dự báo chứng khoán giúp cho lực cầu thị trường có chất lượng hơn, tránh ảnh hưởng khơng nhỏ tâm lý đầu tư Việc có tham gia, đóng góp cơng cụ tốn tài mạnh giúp nhà đầu tư đưa định dựa phân tích, tránh tâm lý đầu tư “bầy đàn“ Mặc dù năm phương pháp nêu phạm vi chun đề thực tập tốt nghiệp cịn có hạn chế riêng mặt giả thiết giả thiết mơ hình, giả thiết thị trường, giả thiết nhà đầu tư hạn chế mặt kiến thức thân tác giả nên kết dự báo mơ hình đưa khơng thực tốt mong đợi Nhưng xét trình hoạt động lâu dài phát triển ổn định thị trường chứng khốn nước ta, mơ cịn có nhiều ứng dụng hữu ích việc phân tích dự báo giá cổ phiếu tương lai Một lần nữa, xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS Trần Trọng Nguyên giúp đỡ suốt q trình hồn thành chun đề Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Tốn Kinh Tế Chun đề thực tập tốt nghiệp SV: Mai Huy Phương 87 - PHỤ LỤC ❖ MƠ HÌNH PHỤC HỒI TRUNG BÌNH Phụ lục 1: Kiểm định tính dừng cho chuỗi ln_sam với 112 quan sát từ ngày 1/6/2009/ - 4/11/2009 ADF Test Statistic -2.913238 1% Critical Value* -3.4900 5% Critical Value -2.8874 10% Critical Value -2.5804 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LN_SAM) Method: Least Squares Date: 01/15/10 Time: 18:47 Sample(adjusted): 112 Included observations: 111 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LN_SAM(-1) -0.069807 0.023962 -2.117818 0.0365 C 0.245327 0.115111 2.131226 0.0353 R-squared 0.039522 Mean dependent var 0.001632 Adjusted R-squared 0.030710 S.D dependent var 0.033222 S.E of regression 0.032708 Akaike info criterion -3.984523 Sum squared resid 0.116612 Schwarz criterion -3.935703 Log likelihood 223.1410 F-statistic 4.485153 Durbin-Watson stat 1.477533 Prob(F-statistic) 0.036464 ❖ MƠ HÌNH ARIMA Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Toán Kinh Tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Mai Huy Phương 88 - Phụ lục2: Kiểm định tính dừng chuỗi SAM ADF Test Statistic -1.117178 1% Critical Value* -3.4496 5% Critical Value -2.8694 10% Critical Value -2.5709 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(SAM) Method: Least Squares Date: 01/21/10 Time: 20:59 Sample(adjusted): 381 Included observations: 380 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic SAM(-1) -0.006304 0.005643 -1.117178 C 0.151990 0.144388 1.052651 R-squared 0.003291 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.000654 S.D dependent var S.E of regression 0.861298 Akaike info criterion Sum squared resid 280.4132 Schwarz criterion Log likelihood -481.4543 F-statistic Durbin-Watson stat 1.226782 Prob(F-statistic) Prob 0.2646 0.2932 -0.001579 0.861580 2.544496 2.565234 1.248086 0.264628 Phụ lục3: Thống kê mô tả chuỗi sai phân d_sam: Cho thấy trung bình chuỗi xấp xỉ 32 Series: D_SAM Sample 381 Observations 380 28 24 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 20 16 12 Jarque-Bera Probability -1.5 -1.0 -0.5 Lớp: Tốn Tài Chính K48 0.0 0.5 1.0 1.5 -0.001579 0.000000 1.900000 -1.900000 0.861580 0.133696 2.300717 8.874504 0.011828 2.0 Khoa: Toán Kinh Tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ❖ SV: Mai Huy Phương 89 - MƠ HÌNH GARCH Phụ lục 4: Kiểm định tính dừng cho chuỗi ls_sam ADF Test Statistic -12.76631 1% Critical Value* -3.4496 5% Critical Value -2.8694 10% Critical Value -2.5709 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LS_SAM) Method: Least Squares Date: 01/21/10 Time: 21:21 Sample(adjusted): 381 Included observations: 379 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LS_SAM(-1) -0.603175 0.047247 -12.76631 0.0000 C 2.27E-05 0.001577 0.014426 0.9885 R-squared 0.301824 Mean dependent var 4.56E-05 Adjusted R-squared 0.299972 S.D dependent var 0.036689 S.E of regression 0.030697 Akaike info criterion -4.124054 Sum squared resid 0.355245 Schwarz criterion -4.103275 Log likelihood 783.5082 F-statistic 162.9786 Durbin-Watson stat 1.967685 Prob(F-statistic) 0.000000 Lớp: Tốn Tài Chính K48 Khoa: Tốn Kinh Tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 90 - SV: Mai Huy Phương Phụ lục 5: Mơ hình ARIMA(1,0,0) cho chuỗi ls_sam Dependent Variable: LS_SAM Method: Least Squares Date: 01/21/10 Time: 21:33 Sample(adjusted): 381 Included observations: 379 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic LS_SAM(-1) 0.396825 0.047247 8.398865 C 2.27E-05 0.001577 0.014426 R-squared 0.157619 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.155385 S.D dependent var S.E of regression 0.030697 Akaike info criterion Sum squared resid 0.355245 Schwarz criterion Log likelihood 783.5082 F-statistic Durbin-Watson stat 1.967685 Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.9885 7.68E-06 0.033401 -4.124054 -4.103275 70.54093 0.000000 Phụ lục 6: Ước lượng mơ hình TGARCH(1,1) cho chuỗi ls_sam Dependent Variable: LS_SAM Method: ML - ARCH (Marquardt) Date: 01/21/10 Time: 21:45 Sample(adjusted): 381 Included observations: 379 after adjusting endpoints Convergence achieved after 38 iterations Variance backcast: ON Coefficient Std Error z-Statistic Prob LS_SAM(-1) 0.471546 0.053620 8.794262 0.0000 C -0.003590 0.001374 -2.612938 0.0090 Variance Equation C 7.74E-06 3.49E-06 2.218436 0.0265 ARCH(1) 0.061654 0.038876 1.585913 0.1128 (RESID
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp dự báo giá cổ phiếu trong ngắn hạn ,