0

ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

6 6 0
  • ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 20:12

Chiến lược kinh doanh là gì? ( Chọn 1 kn và giải thích vì sao chọn kn đó). Cho ví dụ ( 5 ví dụ ứng với 5 chiến lược)• Quản trị chiến lược là gì? ( Chọn 1 kn và giải thích vì sao chọn kn đó)• Vai trò, tầm quan trọng của quản trị chiến lược• Vì sao hiện nay các doanh nghiệp phải có quản trị chiến lược kinh doanh?• Quy trình quản trị chiến lược? • Sứ mạng là gì? Các bước trong bản tuyên bố sứ mạng (9 nội dung)• Phân tích 1 sứ mạng ( Nhớ 1 sứ mạng)• Tại sao phải có sứ mạng kinh doanhB. Mục tiêu :• Mục tiêu là gì? Phân loại mục tiêu.( theo nhiều tiêu thức)• Thế nào là mục tiêu SMART?  từ mục tiêu SMART ứng dụng cho công ty bạn nhưthế nào?• Hãy làm rõ mối quan hệ giữa các loại mục tiêu theo cấp bậc (Có mối quan hệ bổ trợqua lại : 2 chiều) ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Câu 1: • Chiến lược kinh doanh gì? ( Chọn kn giải thích chọn kn đó) Cho ví dụ ( ví dụ ứng với chiến lược) Cho đến nay, có nhiều khái niệm khác chiến lược kinh doanh theo quan điểm: - Quan điểm cho chiến lược kinh doanh kế hoạch đặc biệt + Theo G.Arlleret, “Chiến lược việc xác định đường phương tiện để đạt tới mục tiêu xác định thông qua sách.” + Theo D.Bizrell nhóm tác giả, “Chiến lược kế hoạch tổng quát dẫn dắt hướng doanh nghiệp đến mục tiêu mong muốn Nó sở cho việc định sách thủ pháp tác nghiệp.” + Theo Gluecl, “Chiến lược kế hoạc mang tính thống nhất, tồn diện tổng hợp thiết kế để đảm bảo loại mục tiêu doanh nghiệp thực hiện.” - Quan điểm chiến lược kinh doanh nghệ thuật + Theo Alain Threlart, “Chiến lược nghệ thuật mà doanh nghiệp dùng để chống lại cạnh tranh giành thắng lợi.” + Theo Michael Porter, “Chiến lược nghệ thuật xây dựng lợi cạnh tranh vững để phòng thủ.” - Quan điểm chiến lược kinh doanh vừa kế hoạch, vừa nghệ thuật + “Chiến lược kinh doanh nghệ thuật phối hợp hoạt động điều khiển chúng nhằm đạt tới mục tiêu dài hạn doanh nghiệp.” + “Chiến lược kinh doanh nghệ thuật thiết kế tổ chức phương tiện nhằm đạt tới mục tiêu dài hạn doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với biến đổi mơi trường kinh doanh.” + Cịn theo Alfred Chandler “Chiến lược xác định mục đích mục tiêu lâu dài doanh nghiệp, xác định hành động phân bổ nguồn lực cần thiết để thực mục tiêu đó”  Giải thích chọn khái niệm chiến lược kinh doanh người tự chọn, tự giải thích hí (khơng soạn ni ý kiến cá nhân) Trang • • Quản trị chiến lược gì? Quản trị chiến lược xem xét hệ thống quản lý gồm ba hệ thống hoạch định chiến lược, triển khai chiến lược kiểm soát chiến lược Ba nhiệm vụ ba giai đoạn trình - Giai đoạn thứ nhất, hoạch định chiến lược – q trình có hệ thống nhằm xác định mục tiêu dài hạn định hướng giải pháp nguồn lực cần thiết đảm bào hồn thành mục tiêu, mục đích công ty - Giai đoạn thứ hai, triển khai chiến lược – thực chiến lược mức độ phối thức thị trường nguồn lực - Giai đoạn thứ ba, kiểm sốt chiến lược – có chức kép Thứ nhất, cho biết thơng tin phản hồi việc chiến lược thực Thứ hai, kiểm tra giả thiết tiền đề quan trọng dự định chiến lược xem có phù hợp với thực tế hay khơng • Vai trị, ý nghĩa chiến lược kinh doanh Vì doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh? Chiến lược kinh doanh phận quan trọng toàn chiến lược doanh nghiệp Các phận khác chiến lược chung phải vào chiến lược kinh doanh để xây dựng hiệu chỉnh Chiến lược kinh doanh có ý nghĩa quan trọng tồn hoạt động doanh nghiệp Nó định mục tiêu lớn, theo cần phải huy động hợp lý nguồn lực ngắn hạn dài hạn Nó đảm bảo cho kế hoạch không bị lạc hướng Chiến lược kinh doanh xây dựng tốt giúp cho doanh nghiệp thu nhiều lợi nhuân, có chỗ đứng vững chắc, an tồn kinh doanh, chủ động thích ứng với mơi trường kinh doanh Chính lý mà hoạt động kinh doanh mình, doanh nghiệp cần phải xây dựng cho chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện hồn cảnh cụ thể, u cầu cần thiết doanh nghiệp Môi trường kinh doanh biến đổi nhanh đặc biệt môi trường kinh doanh Việt Nam thời kỳ hội nhập, điều tạo hội thách thức Trang • tương lai, buộc doanh nghiệp phải cạnh tranh nhiều với doanh nghiệp quốc tế ngồi nước Mơi trường kinh doanh biến động mơi trường kinh doanh trước  có chiến lược kinh doanh dẫn dắt định hướng doanh nghiệp đạt mục tiêu, giúp cho doanh nghiệp nhận định xu hướng, hội rủi ro, thách thức, tạo đồng phù hợp doanh nghiệp… Câu 2: • Quản trị chiến lược gì? ( Chọn kn giải thích chọn kn đó) • Vai trị, tầm quan trọng quản trị chiến lược • Vì doanh nghiệp phải có quản trị chiến lược kinh doanh? • Quy trình quản trị chiến lược?  Quản trị chiến lược gì? ( Chọn khái niệm giải thích lại chọn khái niệm đó) • Quản trị chiến lược tiến hành xem xét môi trường tương lai, tạo mục tiêu tổ chức, định, thực thi định kiểm soát việc thực định, nhằm đạt mục tiêu môi trường tương lai Quản trị chiến lược xem xét hệ thống quản lý gồm ba hệ thống la hoạch định chiến lược, triển khai chiến lược kiểm sốt chiến lược • Ta chọn khái niệm quản trị chiến lược theo cách tiếp cận hành động khái niệm cụ thể nhất, gồm tất nội dung, công việc cần thực quản trị chiến lược, bao quát nội dung khái niệm theo cách tiếp cận môi trường, cách tiếp cận mục tiêu biện pháp  Vai trò, tầm quan trọng quản trị chiến lược: QTCL nhằm đạt tới mục tiêu tầm nhìn tổ chức: QTCL giúp thấy rõ mục tiêu tổ chức, tạo cộng hưởng toàn tổ chức nhằm đạt tới mục tiêu chung toàn tổ chức mục tiêu riêng lẻ cá nhân, phận, phòng ban QTCL quan tâm cách rộng lớn tới nhân vật hữu quan Nhân vật hữu quan tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức như: khách hàng, nà cung ứng, người lao động, người chủ sở hữu Các nhu cầu, lợi ích nhân vật hữu quan khác nhau, mẫu thuẫn với Vì vậy, quan tâm giải hài hịa nhu cầu lợi ích nhân vật hữu quan việc làm có quan tâm đặc biệt tổ chức QTCL gắn phát triển ngắn hạn bối cảnh dài hạn: Làm cho người tổ chức hiểu mục tiêu dài hạn, qua hướng nổ lực họ vào việc đạt mục tiêu có ý nghĩa to lớn họ xử lý công việc trước mắt hàng ngày họ QTCL quan tâm tới hiệu suất hiệu quả: QTCL giúp xác định đắn mục tiêu chiến lược dài hạn, làm chi người hểu rõ mục tiêu đó, qua hướng nguồn lực hoạt động tổ chức vào việc đạt tới mục tiêu với hiệu suất cao  Vì doanh nghiệp cần phải có chiến lược kinh doanh? • Mơi trường kinh doanh ngày thay đổi, cần phải có chiến lược kinh doanh cụ thể DN tồn • Nhu cầu người ngày thay đổi, đòi hỏi cao sản phẩm => DN muốn tồn phải đáp ứng nhu cầu => cần phải có chiến lược KD • Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật- công nghệ diễn với tốc độ nhanh chóng => Để thích ứng với mơi trường này, DN cần phải có chiến lược KD • Q trình tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ tồn giới => DN cần phải có chiến lược kinh doanh để nắm bắt hội hạn chế rủi ro mà trình tạo • Ngày nay, cạnh tranh ngày khốc liệt, doanh nghiệp cần phải có chiến lược KD tồn thị trường Quy trình quản trị chiến lược: o Hoạch định chiến lược - Thiết lập mục tiêu chiến lược ( Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị) - Phân tích mơi trường bên ngồi doanh nghiệp - Phân tích mơi trường bên doanh nghiệp - Xác định chiến lược mà - Tối đa hóa hội tối thiểu hóa thách thức - Tối đa hóa điểm mạnh tối thiểu hóa điểm yếu doanh nghiệp - Các cấp chiến lược lựa chọn: chiến lược cấp chức năng, chiến lược cấp kinh doanh, chiến lược cấp công ty o Triển khai chiến lược - Quyết định quản lý tổ chức cách - Quyết định giá trị tổ chức - Thiết kế cấu trúc tổ chức - Thiết kế văn hóa tổ chức - Thiết kế việc điều khiển tổ chức o Kiểm soát chiến lược: Đảm bảo hành động tổ chức theo chiến lược thời điểm Câu 3: A Sứ Mạng • Sứ mạng gì? Các bước tuyên bố sứ mạng (9 nội dung) • Phân tích sứ mạng ( Nhớ sứ mạng) • Tại phải có sứ mạng kinh doanh B Mục tiêu : • Mục tiêu gì? Phân loại mục tiêu.( theo nhiều tiêu thức) • Thế mục tiêu SMART?  từ mục tiêu SMART ứng dụng cho cơng ty bạn nào? • Hãy làm rõ mối quan hệ loại mục tiêu theo cấp bậc (Có mối quan hệ bổ trợ qua lại : chiều) - Mục tiêu cấp công ty - Mục tiêu cấp kinh doanh - Mục tiêu theo chức C Sứ Mạng Sứ mạng gì? Các bước tuyên bố sứ mạng (nội dung) - Sứ mạng (Nhiệm vụ) chiến lược tuyên bố doanh nghiệp thể triết lý kinh doanh, mục đích đời tồn doanh nghiệp - Nội dung sứ mạng: Khách hàng: Ai người tiêu thụ sản phẩm công ty? Johnson & Johnson “Chúng tin trách nhiệm hàng đầu bác sĩ, y tá, bệnh nhân, bà mẹ tất người khác, họ sử dụng sản phẩm dịch vụ chúng tôi” ... thích chọn kn đó) • Vai trị, tầm quan trọng quản trị chiến lược • Vì doanh nghiệp phải có quản trị chiến lược kinh doanh? • Quy trình quản trị chiến lược?  Quản trị chiến lược gì? ( Chọn khái niệm...• Quản trị chiến lược gì? Quản trị chiến lược xem xét hệ thống quản lý gồm ba hệ thống hoạch định chiến lược, triển khai chiến lược kiểm soát chiến lược Ba nhiệm vụ ba giai... trị chiến lược xem xét hệ thống quản lý gồm ba hệ thống la hoạch định chiến lược, triển khai chiến lược kiểm soát chiến lược • Ta chọn khái niệm quản trị chiến lược theo cách tiếp cận hành động
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC,