0

3 Phương án điều tra kết quả hoạt động bán buôn

6 6 0
  • 3  Phương án điều tra kết quả hoạt động bán buôn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 18:33

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 PHƯƠNG ÁN Điều tra kết quả hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể (Theo Quyết định số 1251 QĐ TCTK ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 1 Mục đích, yêu cầu điều tra 1 1 Mục đích Thu thập thông tin cơ bản về kết quả kinh doanh hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa nhằm. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỔNG CỤC THỐNG KÊ Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 PHƯƠNG ÁN Điều tra kết hoạt động bán bn, bán lẻ hàng hóa doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã sở kinh doanh cá thể (Theo Quyết định số 1251 /QĐ-TCTK ngày 21 tháng 11 năm 2013 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) Mục đích, yêu cầu điều tra 1.1 Mục đích - Thu thập thơng tin kết kinh doanh hoạt động bán bn, bán lẻ hàng hóa nhằm phục vụ cơng tác quản lý, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế xã hội, lập sách, kế hoạch phát triển toàn kinh tế địa phương; - Biên soạn tiêu thuộc Hệ thống tiêu thống kê quốc gia Hệ thống tiêu thống kê cấp tỉnh; - Đáp ứng nhu cầu đối tượng dùng tin khác 1.2 Yêu cầu - Phạm vi, nội dung điều tra phải đầy đủ, thống không trùng chéo với điều tra khác Các tiêu điều tra giải thích rõ ràng thống - Thời điểm điều tra công bố thông tin phải phù hợp với thời gian cung cấp thông tin hàng tháng theo kế hoạch công bố thông tin chung ngành Thống kê Đối tượng, đơn vị, phạm vi điều tra 2.1 Đối tượng, đơn vị điều tra: doanh nghiệp ngồi nhà nước hạch tốn kinh tế độc lập, chịu điều tiết Luật Doanh nghiệp 1; hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã sở kinh doanh cá thể phi nơng, lâm nghiệp, thủy sản, có hoạt động kinh doanh bán bn, bán lẻ hàng hóa Cụ thể, đơn vị điều tra bao gồm: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 - Doanh nghiệp nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập (sau viết gọn doanh nghiệp) bao gồm: + Doanh nghiệp tư nhân; + Công ty hợp danh; + Công ty TNHH tư nhân (kể Cơng ty TNHH có vốn Nhà nước 50%); + Công ty cổ phần có vốn nhà nước 50%; + Cơng ty cổ phần khơng có vốn nhà nước Đối với Tập đồn, tổng cơng ty ngồi nhà nước: đơn vị điều tra Văn phịng tập đồn, tổng cơng ty (báo cáo kết hoạt động văn phòng tập đồn, tổng cơng ty đơn vị hạch tốn phụ thuộc vào văn phịng tập đồn, tổng cơng ty) đơn vị trực thuộc hạch toán kinh tế độc lập Đối với Tập đoàn kinh tế nhà nước tổ chức theo mơ hình cơng ty mẹ, công ty con: đơn vị điều tra công ty mẹ công ty thành viên công ty hạch toán kinh tế độc lập - Hợp tác xã; - Cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp thủy sản (sau viết gọn sở cá thể) có địa điểm SXKD cố định 2.2 Phạm vi điều tra: điều tra chọn mẫu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương doanh nghiệp, sở cá thể; điều tra tồn hợp tác xã3 có hoạt động kinh doanh thuộc ngành kinh tế theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007): - Ngành 45: bán, sửa chữa ô tô, mô tơ, xe máy xe có động khác; - Ngành 46: Bán buôn; - Ngành 47: Bán lẻ Thời kỳ điều tra, thời gian điều tra 3.1 Thời kỳ điều tra: thu thập số liệu thực tháng trước, dự tính tháng báo cáo 3.2 Thời gian điều tra: từ ngày 05 đến 14 hàng tháng Nội dung điều tra, phiếu điều tra 4.1 Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: HTX không điều tra ngành: 79, 86, 92 95; khối cá thể không điều tra ngành 78, 79, 80 81 - Tên, địa chỉ, số điện thoại/Fax, địa e-mail đơn vị; - Mã số thuế đơn vị điều tra; - Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh 4.2 Thơng tin kết kinh doanh, tình hình hoạt động: Doanh thu theo nhóm ngành hàng 4.3 Phiếu điều tra: áp dụng 02 loại phiếu: - Phiếu 01/DN-TM: Phiếu thu thập thông tin hoạt động bán buôn, bán lẻ áp dụng Doanh nghiệp, hợp tác xã; - Phiếu 02/CT-TM: Phiếu thu thập thông tin hoạt động bán buôn, bán lẻ áp dụng sở cá thể Danh mục sử dụng điều tra Áp dụng hai bảng danh mục: - Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ; - Danh mục đơn vị hành ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 Thủ tướng Chính phủ cập nhật đến thời điểm theo Công văn hướng dẫn Tổng cục Thống kê Loại điều tra, phương pháp thu thập thông tin 6.1 Loại điều tra: Cuộc điều tra thực điều tra toàn hợp tác xã điều tra chọn mẫu doanh nghiệp, sở cá thể Mẫu điều tra chọn để suy rộng cho cấp tỉnh (Phương pháp cách thức chọn mẫu qui định Phụ lục “Qui trình chọn mẫu” ban hành kèm theo phương án này) 6.2 Phương pháp thu thập thông tin Cuộc điều kết hợp hai phương pháp thu thập: - Thu thập gián tiếp: tổ chức hội nghị tập huấn cho cán thống kê, kế toán đơn vị điều tra điều tra viên hướng dẫn cách ghi phiếu điều tra để đơn vị điều tra tự ghi thông tin vào phiếu gửi lại cho quan thống kê theo thời gian địa qui định thơng qua bưu điện, mạng máy tính Phương pháp áp dụng doanh nghiệp hợp tác xã - Thu thập trực tiếp: điều tra viên trực tiếp vấn đơn vị điều tra để điền thông tin vào phiếu điều tra Phương pháp áp dụng sở cá thể Phương pháp xử lý thông tin, tổng hợp biểu đầu điều tra 7.1 Phương pháp xử lý, tổng hợp thông tin: thông tin thu thập từ đơn vị điều tra Cục Thống kê tỉnh, thành phố xử lý theo chương trình phần mềm thống toàn quốc Số liệu sau kiểm tra, làm sạch, nhập tin, tổng hợp suy rộng theo ngành chi tiết tổng hợp chung cho nhóm ngành thuộc phạm vi điều tra toàn tỉnh cho khối: doanh nghiệp, hợp tác xã sở cá thể 7.2 Biểu tổng hợp kết điều tra: kết điều tra sau suy rộng tổng hợp theo 04 biểu sau: - Biểu 01/TM-T: Tổng mức bán lẻ hàng hoá; - Biểu 02/TM-T: Doanh thu thương nghiệp theo nhóm hàng; - Biểu 02a/TM-T: Doanh thu bán lẻ theo nhóm hàng loại hình kinh tế; - Biểu 02b/TM-T: Doanh thu bán bn theo nhóm hàng loại hình kinh tế Số liệu từ Biểu 01/TM-T Biểu 02/TM-T tổng hợp chung với số liệu từ biểu 01-CS/HĐTM doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI4 để có kết chung toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Kế hoạch tiến hành 8.1 Công tác chuẩn bị - Tổng cục Thống kê: + Xây dựng, ban hành Phương án điều tra, chuẩn bị tài liệu tập huấn nghiệp vụ cho cấp tỉnh: thực từ tháng - 11/2013; + Phối hợp với Cục Thống kê chọn mẫu điều tra lần đầu hàng năm; + Xây dựng chương trình xử lý thơng tin, tổng hợp số liệu - Cục Thống kê: + Căn Phương án điều tra Tổng cục để xây dựng kế hoạch điều tra chi tiết địa bàn cấp tỉnh: tháng 11-12/2013; Theo Chế độ báo cáo thống kê định kỳ ban hành theo Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 31/11/2010 Thủ tướng Chính phủ + Rà sốt dàn mẫu lần đầu từ kết Tổng điều tra sở kinh tế, HCSN năm 2012 thông tin cập nhật từ kết Điều tra doanh nghiệp năm 2013 Hàng năm tiếp tục cập nhật dàn mẫu từ kết Điều tra doanh nghiệp, Điều tra cá thể (sau năm có điều tra tồn số lượng sở cá thể kỳ); + Thực chọn, rà soát danh sách mẫu điều tra gửi danh sách mẫu Tổng cục; + Nhân phiếu điều tra, tài liệu liên quan tập huấn nghiệp vụ điều tra cho đối tượng có liên quan; 8.2 Triển khai điều tra Phương án thực từ tháng 01/2014 Các Cục Thống kê triển khai thu thập thông tin theo phiếu điều tra từ ngày 05 đến 14 hàng tháng 8.3 Xử lý, tổng hợp, báo cáo kết điều tra Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực công việc sau: - Xử lý, kiểm tra, đánh mã, nhập tin, tổng hợp, suy rộng kết điều tra theo chương trình phần mềm thống tồn quốc - Tổng hợp chung kết suy rộng từ điều tra theo Phương án kết tổng hợp từ báo cáo doanh nghiệp nhà nước, FDI để có kết chung toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo mẫu Biểu 001.T/BCC-TMDV Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho Cục Thống kê (ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư) gửi Tổng cục Thống kê với liệu gốc phiếu điều tra theo Phương án Thời gian: chậm ngày 17 hàng tháng Tổ chức đạo thực Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại Dịch vụ chủ trì phối hợp với Thủ trưởng đơn vị có liên quan, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực Phương án điều tra, đặc biệt khâu thu thập, xử lý tổng hợp thông tin 10 Kinh phí điều tra Kinh phí điều tra lấy từ ngân sách nhà nước Tổng cục Thống kê phân bổ theo kế hoạch kinh phí điều tra hàng năm gửi Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phương án điều tra, kinh phí phân bổ chế độ tài hành, quản lý chặt chẽ sử dụng hiệu nguồn kinh phí cấp để tổ chức thực nghiêm túc điều tra theo Phương án qui định./ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Bích Lâm ... Ngành 45: bán, sửa chữa tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác; - Ngành 46: Bán buôn; - Ngành 47: Bán lẻ Thời kỳ điều tra, thời gian điều tra 3. 1 Thời kỳ điều tra: thu thập số liệu thực tháng trước,... điều tra, phương pháp thu thập thông tin 6.1 Loại điều tra: Cuộc điều tra thực điều tra toàn hợp tác xã điều tra chọn mẫu doanh nghiệp, sở cá thể Mẫu điều tra chọn để suy rộng cho cấp tỉnh (Phương. .. tháng trước, dự tính tháng báo cáo 3. 2 Thời gian điều tra: từ ngày 05 đến 14 hàng tháng Nội dung điều tra, phiếu điều tra 4.1 Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: HTX không điều tra ngành: 79, 86,
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 Phương án điều tra kết quả hoạt động bán buôn,

Từ khóa liên quan