0

de cuong mon hoc lsvl 3

6 6 0
  • de cuong mon hoc lsvl 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 18:30

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HỌC PHẦN Lịch sử vật lý (History of Physics) Mã học phần (HPH) 1 Thông tin chung về môn học Số tín chỉ 3 Số tiết 45 LT 30 TL 30 Loại môn học Tự chọn Môn học song hành nghiên cứu chương trình vật lý phổ thông Các yêu cầu đối với môn học (nếu có) không Bộ môn phụ trách tổ phương pháp giảng dạy 2 Mô tả tóm tắt nội dung môn học Học phần “Lịch sử vật lý” giúp người học nắm được q. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HỌC PHẦN Lịch sử vật lý (History of Physics) Mã học phần: (HPH) Thông tin chung môn học: Số tín chỉ: Số tiết: 45 LT: 30 TL:30 Loại môn học: Tự chọn Môn học song hành: nghiên cứu chương trình vật lý phổ thơng Các u cầu mơn học (nếu có): khơng Bộ mơn phụ trách: tổ phương pháp giảng dạy Mơ tả tóm tắt nội dung môn học: Học phần “Lịch sử vật lý” giúp người học nắm trình hình thành phát triển khoa học Vật lý, mối quan hệ quy luật phát triển Vật lý học khứ đồng thời dự đoán phát triển Vật lý học tương lai Lịch sử vật lý có nhiệm vụ phát biểu trình bày lại kiện lịch sử cách chọn lọc có hệ thống, nhằm tái q trình phát triển khoa học Vật lý Lịch sử vật lý học có vai trị to lớn việc xây dựng giới quan vật biện chứng, có ý nghĩa tác dụng xây dựng lịng u mến kính trọng khoa học nhà khoa học, giáo dục phẩm chất đạo đức người, mở rộng nhãn quan khoa học, chống chủ nghĩa giáo điều hình thức dạy học Vật lý Lịch sử vật lý có mối quan hệ mật thiết với môn học Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; nghiên cứu chương trình vật lý phổ thơng… Đối với giáo viên vật lý tương lai việc nắm kiến thức lịch sử vật lý góp phần làm cho tiết giảng thêm phần phong phú, sinh động, cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích cho học sinh từ nâng cao chất lượng dạy học vật lý trường phổ thông Mục tiêu môn học: + Về kiến thức: giúp người học - Nắm trình phát triển Vật lý học - Phân tích mối quan hệ biện chứng khoa học vật lý với khoa học khác - Trình bày tiểu sử nhà bác học vật lý tiêu biểu - Trình bày thí nghiệm mà từ cơng trình khoa học vật lý đời - Phân tích điều kiện, sở khoa học có ảnh hưởng đến đời cơng trình khoa học vật lý - Trình bày cơng trình tiêu biểu khoa học vật lý - Phân tích so sánh cơng trình nhà vật lý học từ kết luận vai trị nhà vật lý học q trình hình thành cơng trình khoa học vật lý +Về kỹ năng: Vận dụng tốt kiến thức Lịch sử vật lý vào q trình giảng dạy vật lý trường phổ thơng + Về thái độ: Tôn trọng khoa học nhà khoa học Mô tả môn học tiếng Anh: không Tài liệu học tập: [1] Đào Văn Phúc – Lịch sử vật lý học, nhà xuất giáo dục Tài liệu tham khảo: [2] Lê Nguyên Long, Đào Văn Phúc dịch : Lịch sử vật lý tập 1,2; nhà xuất giáo duc Nhiệm vụ sinh viên: 7.1 Phần lý thuyết, tập, thảo luận - Dự lớp ≥ 80 % tổng số thời lượng học phần - Chuẩn bị thảo luận - Hoàn thành tập giao 7.2 Phần tập lớn, tiểu luận : Không Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên thang điểm - Điểm đánh giá phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số sau: + + + + + + + Kiểm tra học phần:(b1- 15% ) Kiểm tra học phần:(b2- 15% ) Chuyên cần: (c- 10 %) Thí nghiệm, thực hành (nếu có): khơng có Bài tập lớn, tiểu luận (nếu có): (e- 10%) Điểm thi kết thúc học phần: (f- 50%) Hình thức thi (vấn đáp, thi viết tự luận trắc nghiệm): trắc nghiệm - Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số điểm đánh giá phận điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến chữ số thập phân Nội dung chi tiết môn học Nội dung Số tiết Tài liệu Chương Mở đầu [1] I.Đối tượng nhiệm vụ Môn LSVL Trang 5- 24 Đối tượng: Nhiệm vụ LT Ý nghĩa II.Quy luật nội phát triển vật lý học 1.Quy luật thứ 2.Quy luật thứ 3.Quy luật thứ Phương pháp: Nghe giảng GV trình bày Yêu cầu học: Đọc tài liệu, ghi chép Đánh giá: Điểm e1 Địa điểm học: giảng đường Chương 1: Thời kỳ ban đầu phát triển vật lí học 1.1.Sự phát sinh tri thức 1.2.Khoa học Phương Đông cổ đại 1.3.Giai đoạn mở đầu khoa học cổ đại 1.4.Nguyên tử luận cổ đại Hy Lạp Đêmôcrit 1.5.Vật lý học Aritxtôt LT 4TL 1.6.Vật lý học thời kỳ Hy Lạp Hoá 1.7.Thảo luận [1] Trang 2549 + Các quan điểm giới + Sao, chòm Phương pháp: Nghe giảng GV trình bày Yêu cầu học: Đọc tài liệu, ghi chép, trả lời câu hỏi GV Đánh giá: điểm e2 Địa điểm học: giảng đường Chương 2: Cuộc cách mạng khoa học lần thứ Sự đời vật lý học thực nghiệm 2.1.Cuộc cách mạng khoa học lần thứ 2.1.1.Côpecnic hệ nhật tâm 2.1.2.Cuộc đấu tranh cho hệ nhật tâm 2.2.Sự đời Vật lý học thực nghiệm 2.2.1.Sự phát triển thuyết nhật tâm 2.2.2.Phương pháp nghiên cứu khoa học 2.2.3.Những thành tựu ban đầu vật lý học thực nghiệm 2.3.Thảo luận: LT TL [1] Trang 5080 + Trái Đất, chuyển động Trái Đất, thực nghiệm chứng minh + Thiên cầu, chuyển động hành tinh Phương pháp: Nghe giảng GV trình bày Yêu cầu học: Đọc tài liệu, ghi chép, làm tập lớn Đánh giá: điểm e3 Địa điểm học: giảng đường Chương 3: Cơ học Newtơn hoàn thành cách mạng KH 3.1.Vũ trụ học Đềcac [1] Trang 81- 3.2.Cơ học Newtơn LT TL 3.2.1.Newtơn nghiệp khoa học 3.2.2.Cơ học Newtơn 3.3 Thảo luận Anh (chị) trình bày hiểu biết Newton định luật 101 ông Phương pháp: Nghe giảng GV trình bày Yêu cầu học: Đọc tài liệu, ghi chép, xây dựng giảng Đánh giá: kiểm tra kỳ điểm b2 (15 %) Địa điểm học: giảng đường Kiểm tra tiết: Kiểm tra nội dung chương 1,2,3 Chương 4: Bước đầu hình thành vật lý học cổ điển 4.1.Cơ học kỷ XVIII 4.2.Nhiệt độ 4.3 Điện học 4.3.1.Những nghiên cứu định tính điện 4.3.2.Những nghiên cứu định lượng điện 4.4.Quang học LT TL 4.5 Thảo luận + Sét, tượng thiên nhiên kỳ thú [1] Trg 102129 + Anh (chị) trình bày hiểu biết điện động vật Ý nghĩa điện động vật Phương pháp: Tự học+ vấn đáp Yêu cầu học: SV tự nghiên cứu tài liệu trả lời câu hỏi Đánh giá: điểm e4 Địa điểm học: nhà lớp Chương 5: Vật lý học thời kỳ phát triển công nghiệp Tư Chủ nghĩa 5.1.Cơ học nửa đầu kỷ XIX 5.2.Bước phát triển Quang học sóng 5.3.Những bước Điện động lực học 5.3.1.Sự phát minh dòng điện 5.3.2.Sự đời điện động lực học 4 LT TL [1] Trg 130155 5.3.3.Cảm ứng điện từ tiếp tục phát triển điện động lực học 5.4.Thảo luận - Ánh sang mang tính chất sóng rõ rệt Anh chị chứng minh - Ứng dụng tượng cảm ứng điện từ thực tiễn Phương pháp: Nghe giảng GV trình bày Yêu cầu học: Đọc tài liệu, ghi chép, xây dựng giảng Đánh giá: điểm e5 Địa điểm học: giảng đường Chương Sự phát minh ĐLBT chuyển hoá lượng 6.1.Bước đầu nghiên cứu chuyển hố nhiệt cơng 6.2.Sự hình thành định luật bảo tồn chuyển hố lượng 6.3.Việc tiếp tục củng cố phát triển định luật bảo toàn chuyển hoá lượng LT TL 6.4.Thảo luận: [1] Trg 156170 - Anh ( chị ) trình bày trình phát minh định luật bào toàn lượng - Ý nghĩa định luật thực tiễn? Phương pháp: Nghe giảng GV trình bày Yêu cầu học: Đọc tài liệu, ghi chép Đánh giá: điểm e6 Địa điểm học: giảng đường Chương 7: Sự hoàn chỉnh vật lý học cổ điển 7.1.Sự phát triển nhiệt động lực học vật lý thống kê 7.1.1.Vật lý học chất khí 7.1.2.Sự hình thành nhiệt động lực học 7.1.3.Sự hình thành phát triển vật lý thống kê 7.2.Sự hình thành phát triển lí thuyết trường điện từ 7.2.1.Sự hình thành điện động lực học Macxoen 7.2.2.Những sở thực nghiệm điện động lực học Macxoen Phương pháp: Tự học+ vấn đáp Yêu cầu : SV tự nghiên cứu tài liệu, trả lời câu hỏi giáo viên Đánh giá: điểm e7 Địa điểm học: nhà lớp LT [1] Trang 171219 Chương 8:Cuộc cách mạng vật lý học.Vật lý đại 8.1.Sự hình thành phát triển thuyết tương đối 8.1.1.Những quan điểm ete trước thuyết tương đối 8.1.2.Sự đời thuyết tương đối hẹp 8.1.3.Sự đời thuyết tương đối rộng LT 6TL 8.1.4.Quá trình khẳng điỉnh thuyết tương đối 8.2.Sự hình thành phát triển thuyết lượng tử 8.2.1.Lí thuyết xạ vật đen tuyết đối 8.2.2.Sự đời thuyết lượng tử 8.2.3.Sự đời học lượng tử 8.2.4 Những thành tựu vật lý học 8.3.Thảo luận: 1.Sự nở vũ trụ [1] Trang 220315 2.Ứng dụng lượng nguyên tử hạt nhân sống 3.Siêu dẫn 4.Anhxtanh, thuyết tương đối hẹp Anhxtanh 5.Mặt Trời, nguồn lượng vô tận 6.Năng lượng mặt trời, ứng dụng lượng mặt trời sống 7.Hạt sơ cấp 8.Sự đời phát triển Cơ học lượng tử Sự đời phát triển thuyết lượng tử ánh sáng 10.Sự hình thành vũ trụ theo Thuyết Big Bang Phương pháp: Nghe giảng GV trình bày Yêu cầu học: Đọc tài liệu, ghi chép, quan sát xây dựng giảng Đánh giá: kiểm tra điểm b2( 15% ) Địa điểm học: giảng đường Ngày 28 tháng 08 năm 2014 Hiệu trưởng Trưởng khoa Trưởng môn Người biên soạn Thái Quốc Bảo ... điểm e3 Địa điểm học: giảng đường Chương 3: Cơ học Newtơn hoàn thành cách mạng KH 3. 1.Vũ trụ học Đềcac [1] Trang 81- 3. 2.Cơ học Newtơn LT TL 3. 2.1.Newtơn nghiệp khoa học 3. 2.2.Cơ học Newtơn 3. 3 Thảo... 5.2.Bước phát triển Quang học sóng 5 .3. Những bước Điện động lực học 5 .3. 1.Sự phát minh dòng điện 5 .3. 2.Sự đời điện động lực học 4 LT TL [1] Trg 130 155 5 .3. 3.Cảm ứng điện từ tiếp tục phát triển... Kiểm tra nội dung chương 1,2 ,3 Chương 4: Bước đầu hình thành vật lý học cổ điển 4.1.Cơ học kỷ XVIII 4.2.Nhiệt độ 4 .3 Điện học 4 .3. 1.Những nghiên cứu định tính điện 4 .3. 2.Những nghiên cứu định lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong mon hoc lsvl 3,