0

FPTSs CV FORM v 3 1

3 4 0
  • FPTSs CV FORM v 3 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 16:36

FPTS CV Ảnh 4X6 (Bắt buộc) LÝ LỊCH ỨNG VIÊN Chức danh dự tuyển 1 2 Tên tỉnhthành muốn làm việc 1 2 Loại hình công việc muốn dự tuyển ☐ Toàn thời gian ☐ Thực tập ☐ Cộng tác viên ☐ Khác (xin ghi rõ) Ngày có thể tiếp nhận công việc Thu nhập mong muốn THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên Tình trạng hôn nhân ĐT nhà ĐT di động Email Skype TK mạng xã hội Giới tính ☐ Nam ☐ Nữ Chiều cao Cân nặng Ngày sinh Nơi sinh CMND số Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ hộ khẩu Địa chỉ liên lạc Người thânđịa chỉ liên hệ khác nếu cần B. LÝ LỊCH ỨNG VIÊN Chức danh dự tuyển: Ảnh 4X6 (Bắt buộc) Tên tỉnh/thành muốn làm việc: ……………………………………………………… 1……………………………………………… ……… ……………………………………………………… 2……………………………………………… …………… Loại hình cơng việc muốn dự tuyển: ☐ Tồn thời gian ☐ Thực tập ☐ Cộng tác viên ☐ Khác (xin ghi rõ): …………………………………………………………… Ngày tiếp nhận cơng việc: …………………… Thu nhập mong muốn:……………………………………… THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: …………………………………………… Tình trạng nhân: ………………………………… Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ Chiều cao:………………… Cân nặng: ……………… ĐT nhà: ……………… …ĐT di động: …………………… Email:………………………… Skype: ……………………… TK mạng xã hội: ……………………………………………… Ngày sinh:……………Nơi sinh:……………… …………… CMND số:……………Ngày cấp:………… Nơi cấp: ……… Địa hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………… Địa liên lạc: …………………………………………………………………………………………………………… Người thân/địa liên hệ khác cần: ………………………………………………………………………………… Bạn có người quen làm cơng ty khơng? ☐ Có ☐ Khơng Tên, chức vụ, phịng ban cơng tác:…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… … TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN Quá trình học tập (quá trình học tập từ cấp Phổ thông trung học trở lên) Năm bắt đầu Năm kết thúc Bằng cấp Chuyên ngành Tên trường đào tạo Các khố đào tạo khác (Khơng kể ngoại ngữ vi tính) Thời gian Bằng cấp Chuyên ngành Đào Ngọc Thanh – 01215 155 866 – email: ngocthanh031@gmail.com Trang 1/3 Tên trường đào tạo Xếp loại Ngoại ngữ- Vi tính Bằng cấp - Điểm- Chứng Nơi cấp Ngày cấp KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Bắt đầu từ công việc đến gần nhất) Tên Công ty: Mô tả ngắn gọn cơng việc thành tích đạt (xin ghi rõ số nhân viên quản lý có) Chức danh: Từ ngày: Đến ngày: Tên chức vụ cấp trực tiếp: ĐT liên lạc: Thu nhập bắt đầu: Thu nhập cuối cùng: Lý nghỉ việc: Tên Công ty: Mô tả ngắn gọn công việc thành tích đạt (xin ghi rõ số nhân viên quản lý có) Chức danh: Từ ngày: Đến ngày: Tên chức vụ cấp trực tiếp: ĐT liên lạc: Thu nhập bắt đầu: Thu nhập cuối cùng: Lý nghỉ việc: Tên Công ty: Mô tả ngắn gọn công việc thành tích đạt (xin ghi rõ số nhân viên quản lý có) Chức danh: Từ ngày: Đến ngày: Tên chức vụ cấp trực tiếp: ĐT liên lạc: Thu nhập bắt đầu: Thu nhập cuối cùng: Lý nghỉ việc: CÂU HỎI ỨNG XỬ (Bắt buộc) Bạn biết ngành Chứng khốn Cơng ty chúng tôi? Đào Ngọc Thanh – 01215 155 866 – email: ngocthanh031@gmail.com Trang 2/3 Bạn thích thú hay ấn tượng với khía cạnh hoạt động kinh doanh chúng tơi, sao? Vị trí mà bạn ứng tuyển có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh chúng tơi? THƠNG TIN BỔ SUNG Mơ tả tính cách sở thích bạn Trong vịng năm tới, bạn dự định đạt mục tiêu cá nhân gì? Bạn biết nhu cầu tuyển dụng FPTS thông qua? ☐ Trang web FPTS ☐ Bạn bè ☐ Các trang web khác ☐ Báo chí ☐ Khác (xin ghi rõ): ……………… ☐ Người thân Bạn có người quen làm việc cho tổ chức tài khác không? Quan hệ Họ tên Chức vụ đơn vị cơng tác Bạn vui lịng cho biết người tham khảo (khơng phải người thân) biết rõ q trình làm việc bạn mà FPTS liên hệ Họ tên: Họ tên: Nơi công tác: Nơi cơng tác: Điện thoại: Điện thoại: THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH Quan hệ Họ tên Ngày tháng năm sinh Số CMND/Hộ chiếu Địa thường trú Chức vụ đơn vị công tác Tôi cam đoan điều khai thật hoàn toàn chịu trách nhiệm việc cung cấp thông tin Tôi đồng ý cho Cơng ty Cổ phần Chứng khốn FPT xác minh sử dụng thông tin Ứng viên ký ghi rõ họ tên _Ngày _ Đào Ngọc Thanh – 01215 155 866 – email: ngocthanh031@gmail.com Trang 3/3 ... ghi rõ họ tên _Ngày _ Đào Ngọc Thanh – 012 15 15 5 866 – email: ngocthanh 0 31 @gmail.com Trang 3/ 3 ... Tên chức v? ?? cấp trực tiếp: ĐT liên lạc: Thu nhập bắt đầu: Thu nhập cuối cùng: Lý nghỉ việc: CÂU HỎI ỨNG XỬ (Bắt buộc) Bạn biết ngành Chứng khốn Công ty chúng tôi? Đào Ngọc Thanh – 012 15 15 5 866... Ngọc Thanh – 012 15 15 5 866 – email: ngocthanh 0 31 @gmail.com Trang 2 /3 Bạn thích thú hay ấn tượng v? ??i khía cạnh hoạt động kinh doanh chúng tơi, sao? V? ?? trí mà bạn ứng tuyển có ý nghĩa quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: FPTSs CV FORM v 3 1,