0

Phân tích hiӊu quҧ hoҥt ĉӝng kinh doanh cӫa nhno ptnt chi nhánh huyӊn châu thành

86 10 0
  • Phân tích hiӊu quҧ hoҥt ĉӝng kinh doanh cӫa nhno  ptnt chi nhánh huyӊn châu thành

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 09:54

TR NG I H C C N TH KHOA KINH T & QTKD LU N V N T T NGHI P PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG KINH DOANH C A NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUY N CHÂU THÀNH GV h ng d n Tr n Th y Ái ông Sinh viên th c hi n Tr n Thanh Nghi p MSSV: 4053782 L p: Tài chính-Ngân hàng K31 C n Th 4-2009 Trang IC MT Sau th i gian th c t p t i ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn chi nhánh huy n Châu Thành, em ã anh ch ngân hàng, ã t o cs h ng d n t n tình c a chú, u ki n cho em ti p xúc th c t Quá trình ã giúp cho em r t nhi u nh ng i u b ích, b sung nh ng ki n th c mà th y cô ã truy n t cho em t i tr ng Em xin chân thành c m n ban giám c ã nh n em vào chi nhánh th c t p, c m n t t c cô chú, anh ch ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn chi nhánh huy n Châu Thành, ã t o nh ng u ki n thu n l i cho em ti p xúc, làm quen v i nh ng ki n th c th c t , giúp em vi c nghiên c u, tìm hi u tài Em xin chân thành c m n quý th y cô khoa kinh t - QTKD tr i h c C n Th ã truy n ng t cho em nh ng ki n th c vô quý giá, làm n n t ng nh n th c vi c ti p xúc th c ti n hành trang làm vi c sau c a em tình h c bi t em xin chân thành c m n cô TR N TH Y ÁI ng d n cho em hồn thành t t ƠNG ã t n tài Sau em xin kính chúc q th y c d i s c kh e, ln óng góp tích c c cho s nghi p giáo d c t o Kính chúc tồn th cán b công nhân viên ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn chi nhánh huy n Châu Thành l i chúc t t p nh t ! Trân tr ng kính chào ! Sinh viên th c hi n TR N THANH NGHI P Trang I CAM OAN Tôi cam oan r ng k t qu phân tích tài tơi th c hi n, s li u thu th p tài trung th c, tài không trùng v i b t k tài nghiên c u khoa h c C n Th , ngày 28 tháng 04 n m 2009 Sinh viên th c hi n TR N THANH NGHI P Trang CL C Trang Ch ng 1: Gi i thi u 1.1 tv n nghiên c u 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 Ph m vi nghiên c u Ch ng 2: Ph 2.1 Ph ng pháp lu n ph ng pháp nghiên c u ng pháp lu n 2.1.1 Các khái ni m 2.1.2 Khái quát v ngân hàng th ng m i 2.1.3 M t s ch tiêu tài ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh 10 2.2 Ph ng pháp nghiên c u 13 2.2.1 Ph ng pháp thu th p s li u 13 2.2.2 Ph ng pháp phân tích ánh giá s li u 14 2.3 Ý ngh a phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a NHNo & PTNT chi nhánh Châu Thành 14 Ch ng 3: Khái quát tình hình c b n c a NHNo & PTNT chi nhánh huy n Châu Thành 16 3.1 Khái quát v NHNo & PTNT chi nhánh Châu Thành 16 3.1.1 L ch s hình thành phát tri n c a chi nhánh 16 3.1.2 c u t ch c ch c n ng c a t ng phòng ban 17 3.1.3 Tình hình nhân s c a chi nhánh 19 3.2 K t qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng qua ba n m 20 3.3 Nh ng thu n l i khó kh n c a ngân hàng 22 3.3.1 Nh ng thu n l i c a ngân hàng 22 3.3.2 Nh ng khó kh n t n ng 23 Trang Ch Ch ng 4: Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a NHNo & PTNT chi nhánh huy n Châu Thành 25 4.1 Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng 25 4.1.1 Các kho n m c thu nh p c a ngân hàng 25 4.1.2 Các kho n m c chi phí c a ngân hàng 29 4.1.3 Phân tích l i nhu n c a chi nhánh thơng qua ch s tài 32 4.2 Phân tích tình hình ho t ng tín d ng c a ngân hàng 34 4.2.1 Tình hình huy ng v n 34 4.2.2 Phân tích tình hình cho vay t i ngân hàng 43 4.2.3 ánh giá ho t ng tín d ng thơng qua ch tiêu tài 53 4.2.4 Các ho t ng kinh doanh, d ch v khác c a ngân hàng 57 4.3 Phân tích tình hình r i ro c a ngân hàng 62 4.3.1 R i ro tín d ng 62 4.3.2 R i ro lãi su t 63 4.3.3 R i ro kho n 64 ng 5: Nh ng gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh cho NHNo & PTNT Châu Thành 65 5.1 Nh n nh chung v ho t ng kinh doanh c a ngân hàng 65 5.1.1 i m m nh 65 5.1.2 i m y u 66 5.2 Gi i pháp nâng cao hi u qu ho t 5.2.1 Gi i pháp cho huy ng tín d ng cho ngân hàng 66 ng v n 66 5.2.2 Gi i pháp cho hi u qu tín d ng 68 5.3 Gi i pháp nâng cao k t qu ho t ng kinh doanh cho ngân hàng 70 5.4 Gi i pháp h n ch r i ro cho ngân hàng 72 Ch ng 6: K t lu n ki n ngh 74 6.1 K t lu n 74 6.2 Ki n ngh 75 TÀI LI U THAM KH O Trang DANH M C BI U B NG B ng 1:K t qu ho t Trang ng kinh doanh c a NHNo & PTNT Châu Thành 20 B ng 2:Tình hình thu nh p c a NHNo & PTNT Châu Thành 26 B ng 3:Tình hình chi phí c a NHNo & PTNT Châu Thành 29 B ng 4:Các ch tiêu phân tích l i nhu n t i chi nhánh .32 B ng 5:C c u ngu n v n c a ngân hàng 35 B ng 6:Huy ng v n theo k h n t i NHNo & PTNT Châu Thành38 B ng 7:Huy ng v n theo hình th c ti t ki m t i NHNo & PTNT Châu Thành 40 B ng 8:Tình hình cho vay t i NHNo & PTNT Châu Thành 44 B ng 9:Doanh s cho vay theo ngành kinh t NHNo&PTNT Châu Thành 47 B ng 10:Doanh s thu n theo ngành kinh t NHNo&PTNT Châu Thành 49 B ng 11:D n theo ngành kinh t NHNo&PTNT Châu Thành .51 B ng 12:Các ch tiêu ành giá hi u qu ho t ng tín d ng 53 B ng 13:Thu–chi t NHNo&PTNT Châu Thành ho t ng d ch v .57 B ng 14:Các ch tiêu v r i ro ho t Trang ng ngân hàng 62 DANH M C HÌNH Trang 1: C c u t ch c t i chi nhánh NHNo & PTNT Châu Thành 17 Bi u 2:K t qu ho t ng kinh doanh c a NHNo & PTNT Châu Thành 21 Bi u 3: C c u ngu n v n c a NHNo & PTNT Châu Thành …35 Bi u 4: Huy ng v n theo hình th c ti t ki m t i NHNo & PTNT Châu Thành 38 Bi u 5: Tình hình doanh s cho vay t i chi nhánh Châu Thành 45 Bi u 6: Tình hình cho vay thu n t i chi nhánh Châu Thành 48 Bi u 7: Tình hình n h n qua ba n m t i chi nhánh Châu Thành 52 Trang DANH SÁCH CÁC T NHTM: Ngân hàng th VI T T T ng m i NH: Ngân hàng UBND: U ban nhân dân NHNo & PTNT: Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn NHTW: Ngân hàng trung TM - DV: Th ng ng m i - d ch v LN: L i nhu n TG: Ti n g i CV: Cho vay Trang CH NG GI I THI U 1.1 TV N NGHIÊN C U 1.1.1 S c n thi t c a tài Trong n n kinh t h i nh p nh hi n nay, t t c n t i môi tr ng chung v i u kho n qu c t Nh ng c ph i t n m in c tình hình phát tri n kinh t , tr , v n hóa không gi ng Vi t Nam m t c nơng nghi p cịn phát tri n so v i th gi i: v i h n 80% dân s s ng nông thôn, nên bên c nh y m nh phát tri n ngành công nghi p, d ch v , xu t nh p kh u, vi c y m nh m t n n nông nghi p v ng ch c v n h t s c quan tr ng, c s cho s phát tri n c a m t n n kinh t phát tri n n nh làm c sách úng u ó ngồi y u t c n thi t nh ch tr nc a ng Nhà N c vai trò c a Ngân hàng, ng c bi t Ngân hàng Nông Nghi p Phát Tri n Nông Thôn (NHNo & PTNT) h t s c to l n - công c cung c p v n cho n n kinh t hi u qu thu n ti n nh t Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn huy n Châu Thành t nh H u Giang chi nhánh có qui mơ t “B n ng hành c a nông dân”, em ng i, ph n n cho ng u cho s m nh i dân lòng tin t v n h u ích giúp n n kinh t ti m n ng phát tri n làm i, em c công vi c b n thân ngân hàng ph i v ng m nh v tài chính, có hi u qu ho t kinh doanh t t Mu n v y ngân hàng ph i th qu ho t thi t giá ng c a Phân tích ho t ng xun phân tích, ánh giá k t ng kinh doanh vi c làm h t s c c n i v i m i ngân hàng, b i ngân hàng có th y , xác m i di n bi n k t qu ho t m i tìm c nh ng m t m nh ng xuyên ki m tra, ánh ng kinh doanh c a phát huy nh ng m t y u kh c ph c m i quan h v i môi tr bi n pháp ng ng xung quanh, t không ng ng nâng cao hi u qu ho t ó a nh ng ng kinh doanh c a M t khác, qua phân tích kinh doanh cịn giúp cho ngân hàng tìm bi n pháp sát th c huy t ng c ng ho t ng kinh t qu n lý ngân hàng, nh m ng m i kh n ng cho trình kinh doanh, nâng cao k t qu kinh doanh c a Trang Chính t m quan tr ng ó, nên em ã ch n qu ho t Thành tài Phân tích hi u ng kinh doanh c a NHNo & PTNT chi nhánh huy n Châu th c hi n lu n v n th i gian th c t p t t nghi p t i chi nhánh Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn huy n Châu Thành 1.1.2 C n c khoa h c th c ti n 1.1.2.1 C n c khoa h c Hi u qu kinh doanh không nh ng th c o ch t l ng, ph n ánh th c tr ng t ch c qu n lý s n xu t kinh doanh c a m t doanh nghi p mà v n s ng c a doanh nghi p n n kinh t th tr Nh ã bi t m i ho t th tác ho t ng c a doanh nghi p u n m ng liên hoàn v i B i v y, ch có th ti n hành phân tích ng kinh doanh m i giúp nhà doanh nghi p ánh giá m i ho t ng y sâu s c ng kinh t tr ng thái th c c a chúng Trên c s ó, nêu lên m t cách t ng h p v trình hồn thành m c tiêu - bi u hi n b ng h th ng ch tiêu kinh t - tài c a doanh nghi p ng th i, phân tích sâu s c ngun nhân hồn thành hay khơng hồn thành ch tiêu ó s tác l n gi a chúng T qu n lý doanh nghi p c a phân tích ho t vi c d ó, ánh giá y ng m t m nh, m t y u công tác nh m phát huy hay kh c ph c, c i ti n qu n lý Tài li u ng kinh doanh nh ng c n c quan tr ng, ph c v cho oán, d báo xu th phát tri n kinh doanh c a doanh nghi p 1.1.2.2 C n c th c ti n Hi u qu ho t quan tâm nh : nhà ng kinh doanh v n c nhi u u t , nhà qu n lý, ch n , khách hàng, kinh doanh… b i c n c nhà qu n tr quy t hay nhà cho vay xem xét có nên thơng tin v hi u qu ho t i t ng n v s n xu t nh, nhà ut u t hay cho vay không? M t khác, ng kinh doanh r t quan tr ng, nh h ng r t l n n tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, n u m t chút s su t có th s d n t i nguy c m t kh n ng toán hay b l th i c c nh tranh sinh l i Cho nên, có thơng tin cung c p cho it ng m t cách có h th ng, xác, tin c y vi c phân tích hi u qu ho t ịi h i ph i c nghiên c u m t cách y Trang 10 khoa h c ng kinh doanh k h n c a tài s n N tài s n Có C th , v i t tr ng tài s n N dài h n (ti n g i có k h n c a dân c ) chi m t N , NH em n 70%) lãi su t ng i nh kho ng 10% t ng tài s n u t tài s n Có ng n h n cao (cho vay ng n h n chi m u t gi m, NH có nguy c b r i ro Sang n m 2008, ch s gi m b t 285,37%, v n l n h n nhi u, nhiên ch s ã có s gi m m nh Nguyên nhân ngân hàng v n cịn ch u tác nhánh ã có s cân ng l n c a di n bi n lãi su t th tr i d n gi a tình hình huy ng, v y chi ng v n cho vay, nh m gi m thi t h i có th x y cho chi nhánh Trong n m 2008, lãi su t th tr liên t c bi n ng theo chi u h ng t ng, nên vi c có m t sách ng cân i h p lý h n gi a tài s n N tài s n Có c a ngân hàng h t s c c n thi t, chi nhánh c u ã th c hi n có hi u qu m c tiêu này, làm gi m t l r i ro lãi su t xu ng g n 153% so v i n m tr c ó 4.3.3 R i ro kho n R i ro kho n r i ro vi c NH m t kh n ng chi tr cho l ng ti n g i ng n h n có th rút b t c lúc c a khách hàng, ho c NH thi u ngu n ngân qu chi nhánh có xu h NH nhánh n m 2007 kh n n m 2008 ch s m ct ng ng toán kho ng t m c 80,38% Ta th y t s c a chi i cao, ch ng t kh n ng toán c a ngân hàng n nh qua n m Nguyên nhân cao t ng i vay ti n Ch s t i ng t ng qua n m: Ch ng h n kh n ng toán c a n m 2006 77,94%, 82,36%, áp ng nhu c u c a ng ng cho vay ng n h n chi m t tr ng u t t i chi nhánh, nên ngân hàng d dàng d trù thu nh ng kho n lãi ho c thu n c ng n h n, tr c a ngân hàng; c ng kh n ng huy mb o c c kh n ng chi ng v n c a NH có s gia t ng k qua n m nên kh n ng tốn c a ngân hàng có ph n m b o Tóm l i, nh ng r i ro (r i ro tín d ng r i ro lãi su t) ã góp ph n h n ch hi u qu ho t ng kinh doanh c a NHNo & PTNT chi nhánh Châu Thành : Làm t ng chi phí ho t ng c a chi nhánh, làm gi m l i nhu n, th m chí gây t n th t cho NH (NH có l i nhu n âm NH c n ph i cân nh c k tr doanh, nh m t c a quy t m 2008) Do ó, nh l a ch n ph ng án kinh c s cân b ng h p lý gi a l i nhu n v i r i ro t n th t Trang 72 CH NH NG GI I PHÁP NG NÂNG CAO HI U QU HO T NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG 5.1 NH N NH CHUNG V HO T NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG 5.1.1 i m m nh Hi n NHNo & PTNT Châu Thành ho t ng kinh doanh c a mình: • Ho t ng tín d ng Ngân hàng ngày c s tín nhi m tin t l p dân c (l i th NH qu c doanh nên có tr , ngu n v n n ng c a t ng c u th v : uy tín, kh n ng chi nh, an toàn h n… t o ni m tin t hi n qua vi c v n huy ng ang có nhi u th m nh i n i khách hàng), th ng t dân c c a NH ngày gia t ng (n m 2008 n 63% so v i n m tr c ó) Chi nhánh n m khu v c có u ki n phát tri n nông nghi p cơng nghi p, ó s n xu t nơng nghi p (l nh v c cho vay ch y u c a NH) Do v y, t o thu n l i cho NH t ng tr ng i dân ngày m t cao, ng tín d ng, thêm n a i s ng v n minh h n, i s ng ng sá i l i thu n ti n h n, t o thu n l i cho cán b tín d ng vi c i l i tìm hi u sâu sát v i ng nơng dân h n, t ó thúc i y tình hình thu n phát tri n t t (doanh s thu n c a chi nhánh 80%) • Ho t Các ho t NHTM khác ho t ng d ch v ng d ch v c a NH phát tri n m nh h n so v i a bàn, l i th v uy tín (NH qu c doanh), m ng l ng r ng kh p t nh, thành c n i c… ây nh ng u th giúp ngân hàng phát tri n s n ph m d ch v t t h n (c d ch v truy n th ng l n hi n i) S n ph m d ch v c a NH ngày phát tri n c a n n công ngh hi n c hi n i (Các chi nhánh thông qua h th ng ph n m m IPCAS hi n tồn, xác, nhanh chóng v i m c phí th p) Trang 73 i hóa d a s c k t n i online v i i – d ch v chuy n ti n an 5.1.2 i m y u Bên c nh nh ng th m nh c a chi nhánh v n cịn t n t i nhi u y u mc n chi nhánh ho t • Ho t c b sung, kh c ph c nh m t o u ki n thu n l i cho ng kinh doanh c a mình: ng tín d ng Ngu n v n huy ng t i ch c a chi nhánh có xu h ng phát tri n tích c c qua n m, song c c u ngu n v n c a v n u chuy n v n chi m t tr ng cao (kho ng 80% t ng ngu n v n), v y mà kh n ng c l p kinh doanh c a chi nhánh th p Ngu n v n huy tr ng n m 2008 cao so v i n m c ó, nh ng so v i th c t NH v n ch a thu hút nhàn r i dân c , hình th c huy ch a thu hút c tri t ngu n ti n ng v n c a chi nhánh ch a c a d ng, c ngu n v n khác ti n Thêm n a, ngu n v n huy n nh: Ch y u v n huy huy ng), d n v n huy it n 90% c c u v n ng c a chi nhánh có s thi u cân b ng gi a ng ng n h n v n huy th c cho vay ng c a chi nhánh v n thi u tính ng ng n h n (chi m n c c u v n huy V ho t ng ng trung, dài h n ng cho vay c a chi nhánh cịn h n ch c v hình ng cho vay: NH ch y u cho vay nông nghi p, h n ch cho vay thành ph n kinh t khác Mà ho t ng nông nghi p l nh v c ho t ng mà hi u qu c a cịn ph thu c nhi u vào th i ti t, v y NH g p nhi u r i ro ti m n Tình hình d n c a chi nhánh có t ng tr ng, nh ng v i t c ch m Trong ó, ch y u d n ng n h n, d n trung, dài h n khơng ng tr ng (có xu h ng gi m nh n m 2008) ây kho ng cho vay có nhi u h a h n t • Ho t ng lai ng d ch v Tuy ho t ng d ch v c a chi nhánh có xu h ng phát tri n t t nh ng n m g n ây, nh ng chi nhánh v n g p nh ng h n ch nh t vi c a d ng hoá d ch v ngân hàng hi n nh i: Do i u ki n c s v t ch t, trang thi t b cịn h n ch , th NH v n ch a áp ng h t d ch v ngân hàng hi n i m t cách thu n l i, nhi u d ch v ch a phát tri n Trang 74 c: D ch v chuy n ti n n c ngồi v n cịn ch a m nh l m, c a bàn ho t a có nhi u máy ATM ng 5.2 NH NG GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T NG TÍN D NG CHO NHNo & PTNT CHÂU THÀNH Sau phân tích ánh giá hi u qu ho t NHNo & PTNT Châu Thành , nhìn chung chi nhánh ã nh t ng kinh doanh c a t c nh ng k t qu nh Song, bên c nh ó cịn t n t i m t s h n ch ch a kh c ph c c òi h i, ngân hàng ph i quan tâm tìm hi u x lý nh ng nguyên nhân gây nh ng n ho t t ng lai ng c a nh m h n ch t i a nh ng r i ro có th x y m r ng ho t ng tín d ng t i NHNo & PTNT huy n Châu Thành c n ph i có: ngu n v n phát vay n d ng ngày cao c v y, nh ng i m m nh nh ng nh, quy mơ ch t ng tín xu t m t s gi i pháp sau, xu t phát t m y u c a ngân hàng 5.2.1 Nh ng gi i pháp cho hi u qu tín d ng • Gi i pháp m r ng huy ng v n Ta th y c c u ngu n v n c a NH v n huy chi m t tr ng t ng i th p, ng u làm gi m tính c nh tranh c a NH Do v y, NH c n thi t ph i t o l p cho ngu n v n t i ch nh m giúp NH có s c l p h n ho t gi i pháp huy ng kinh doanh c v y, chi nhánh nên có m t s ng v n sau: - a d ng hố hình th c huy ng v n: Ngồi huy ng v n b ng ti n ng chi nhánh có th nh n ti n g i ti t ki m b ng vàng ho c b ng ngo i t c bi t, ngu n v n trung, dài h n ngu n v n có tính n t o u ki n thu n l i cho ngân hàng ch nh cao, s ng trình kinh doanh B i v y, chi nhánh nên ý bi n pháp kích thích huy ng lo i ti n g i nh : Phân nhi u lo i th i h n khác nhau, nhi u m c lãi su t khác nh m áp ng nhu c u c a t t c lo i khách hàng - Th ng xuyên có ch ni m cho khách hàng, ng ti n l n ng trình t ng th c bi t nh ng khách hàng g i th ng ti n, quà l u ng xuyên, ho c s c khuy n thêm m t ph n lãi su t (có th c ng thêm 0,05% - 0,1%) ho c cho nh ng khách hàng g i s ti n nh nh ng có Trang 75 s l n giao d ch nhi u h n t - M r ng huy ch n l n… ng v n thông qua phát tri n d ch v th : m ng trình phát hành th mi n phí, u tiên cho h c sinh, sinh viên… Hi n Ngân hàng ã có d ch v th ATM, nhiên v n ch a có máy rút ti n t i h u h t phòng giao d ch, mà mu n giao d ch khách hàng ph i n qu y Vì v y Ngân hàng c n s m ng khách hàng t máy rút ti n ATM thu hút l ông h n - C n c ng c ni m tin t o uy tín n n a n i khách hàng V i i u ki n tr s làm vi c hi n t i c a chi nhánh cịn nhi u khó kh n, vi c s a ch a nâng c p yêu c u b c bách B i xây d ng Ngân hàng khang trang c ng cách t o thêm lòng tin n i khách hàng, thu hút hàng h n n v i chi nhánh, ây y u t c nhi u khách u tiên p vào m t khách hàng, h bi t ph n v ngân hàng mình: có v n l n, m c an toàn cao yên tâm n g i ti n vào i v i ngu n v n xin s thi u h t v n th i u chuy n: Là ngu n v n áp ng k p th i m nh t nh, nhiên chi phí cho c ng r t cao, v y ngân hàng c n tính tốn m t cách h p lý v k ho ch s d ng ngu n v n m b o th i gian thu h i v n, m c l i thu d ng v n Tr c m t c n t n d ng xin i u v n, tránh th a c ng nh không tr ng t ng tr nâng cao ch t l n 8.550 tri u ng) ng ho t ng cho vay ng tín d ng n m 2009 c a chi nhánh ng tín d ng mà c ng c d n ng tín d ng p cho chi phí s u t th t hi u qu nh : nên có k ho ch • Gi i pháp nâng cao ch t l ng ho t bù em v ch a cho vay k p (n m 2008 chênh l ch gi a tài s n N tài s n Có lên nh h c t c bi t quan tâm c ch tiêu ó, ngân hàng c n th c hi n t t gi i pháp sau: - Chi nhánh c n áp d ng a d ng hố hình th c cho vay nh : cho vay theo th i v , cho vay theo d án trung dài h n có tính kh thi cao, t ng b c th c hi n hình th c cho vay ho t l nh m áp ng t t t ng it ng khách hàng Bên c nh hình th c cho vay linh ho t nh trên, Chi nhánh c ng c n quan tâm khách hàng, c bi t it ng kinh doanh, buôn bán nh n th i h n vay tr n c a ng cho vay chi phí s n xu t nơng nghi p, th i h n Trang 76 cho vay ph i phù h p v i chu kì s n xu t nơng nghi p, m b o khách hàng vay áo h n ph i r i vào úng th i gian thu ho ch, úng lúc có ngu n thu tr n cho ngân hàng - M r ng hình th c cho vay b i n n kinh t d n i vào n i v i doanh nghi p a bàn, nh ây l nh v c cho vay h a h n mang l i nhi u l i ích cho NH Chi nhánh c n t ng xuyên c p nh t thơng tin v tình hình kinh t , thông tin d báo phát tri n c a ngành, lo i s n ph m,… ph c v cho công tác th m ti p c n tìm hi u nh quy t i tác, doanh nghi p tr nh cho vay, nh t c ký h p ng cho vay c nhanh chóng, an tồn - Nâng cao ch t l ng ph c v c a nhân viên giao ti p: nhi t tình, vui v , thân thi n có tinh th n trách nhi m h n khách hàng lâu không giao d ch c a chi nhánh ph i i v i khách hàng: Không v n cho vay Mu n v y, t i phòng m b o có ng ti n d tr l n, áp ng t t h n yêu c u v n c a khách hàng v n có c tình hình thu n t t h n n a, ngân hàng c n ý n sau: + Nên có sách gi m m t ph n lãi su t, ho c t ng th khách hàng tr n tr u tr n tr c h n, có s tho thu n t u ng khách hàng ph n c h n, úng h n + C n ph i h p v i quy n a ph ng có thơng tin xác v khách hàng, c ng nh cách gi i quy t phát tài s n thu h i n 5.2.2 Gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c ng ch t l ng d ch v ng d ch v : Nâng cao nghi p v chuyên môn cho nhân viên ngân hàng, thao tác th t c nhanh chóng, xác t o ni m tin t o nt ng hài lòng cho khách hàng Xây d ng công ngh hi n nghi p v , h n ch s ch n giao d ch i, ti n ích, ph c v nhanh chóng i, t n th i gian quý c a khách hàng: T ng ng trang thi t b : trang b thêm, thay m i h th ng máy tính ã c , máy ki m m ti n, ch ng trình ph n m m k tốn, th ng kê, phịng, b ph n có s h tr t t nh t cho hoàn thành nhi m v Trang 77 5.3 GI I PHÁP NÂNG CAO K T QU HO T NG KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG Qua phân tích th c tr ng v l i nhu n, ta th y t ng l i nhu n c n k t h p nhi u k t qu c a t ng b ph n, ó có vi c t ng ngu n thu nh p gi m thi u chi phí cho NH Chính v y, ngân hàng c n ph i u ch nh l i c c u, t tr ng thu, chi c a mình: NH c n phát huy nhân t thu nh p b i làm t ng l i nhu n, song song v i vi c gi m thi u nhân t làm gi m l i nhu n chi phí • Gi i pháp t ng thu nh p cho chi nhánh t ng ngu n thu cho NH, chi nhánh c n áp d ng bi n pháp sau: - t m c tiêu t ng tr ng tín d ng i li n v i ch t l ng tín d ng, nh m góp ph n em l i hi u qu kinh doanh cho ngân hàng - Áp d ng sách u ãi v lãi su t c ng nh d ch v khác, nh m trì m i quan h v i khách hàng truy n th ng thu hút thêm nh ng khách hàng ti m n ng khác n giao d ch v i ngân hàng - Tuy ngu n thu ch y u c a NH thu t lãi cho vay (chi m kho ng 80% t ng thu nh p), nh ng nh ng n m g n ây ngu n thu t d ch v c ng góp ph n khơng nh vi c gia t ng l i nhu n cho NH Chính v y, NH c n phát huy h n n a ngu n thu t d ch v (t v n, hoa h ng, m r ng s n ph m d ch v …) + m nh c a d ch v ng thêm nhi u s n ph m d ch v , nh ng ph i bi t th t p trung khai thác, ó Vì hi n nay, ho t u t nh m thu c t i a doanh s t ng d ch v ch y u c a NH d ch v truy n th ng, ch a phát tri n t t DV m i + V kinh doanh ngo i t , chuy n ti n, tích c c th dõi di n bi n giá c th tr t , ng, lãi su t có nh h m b o trình kinh doanh ng xuyên theo ng t i t giá lo i ngo i c an toàn, tránh s su t, nh m l n, th n tr ng q trình ghi chép, tính tốn chi tr , v a nh m m c tiêu l i nhu n, v a kênh t o ngu n kho n - Th c hi n có hi u qu công tác ch ng quan liêu, tham nh ng, lãng phí Trang 78 • Gi m chi phí Qua phân tích tình hình kho n chi phí t i chi nhánh ta th y chi phí phát sinh ch y u chi phí tr lãi ti n g i chi phí tr lãi ti n vay Nh ng lãi su t huy quy ng c a chi nhánh ph thu c vào lãi su t ngân hàng nhà n nh khung lãi su t, nên huy ch nh gi m phí huy ng nhi u t t y u t n chi phí cao V n ây gi m chi phí ho t ng t i chi nhánh Tuy nhiên ng v n hay nói khác i gi m chi phí huy c u gi m chi ng v n bình quân t i chi nhánh ta có bi n pháp sau ây: - ng ngu n v n huy ng t i ch , gi m l thu c v n c p (lãi su t cao) Trong ó, nên ý t i ngu n v n t n cho chi nhánh nh ti n g i toán c a t ch c kinh t , bên c nh huy ng lo i ti n g i ti t ki m - T i ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn chi nhánh Châu Thành, hàng n m chi cho ho t th i gian u chia tách, nên vi c lý, chi m ph n l n chi phí ho t ng l n 20% Do chi nhánh u t cho c s h t ng cao, chi qu n ng Vì v y, gi i pháp tr c m t gi m t i thi u chi phí xu ng: Phí xây d ng th ng c n v n l n nên ph i phân b h p lý, dàn trãi m t s n m; T ng c ng nêu cao tinh th n b o v c a công… nh m t o hi u qu kinh doanh t t h n cho chi nhánh - Ti t ki m chi phí chung nh i n, n phịng ph m, nên giao khoán kho ng chi - Các c p lãnh c sinh ho t, m t i n tho i, v n khuy n khích ti t ki m o phòng, ban ph i th ng xuyên ánh giá, phân tích báo cáo chi phí Vì vi c ki m sốt chi phí c a NH m t gi i pháp tài c n thi t, có th nói ây v n s ng c a NH th i k h i nh p 5.4 GI I PHÁP H N CH R I RO CHO NGÂN HÀNG • R i ro kho n - C n s p x p cân phịng r i ro khơng nên gi l i m b o ln có kho n thu nh p ngân qu m b o vi c toán ti n g i, nhiên c ng ng ti n m t l n t i NH – i u ng ngh a NH ch a phát huy t i a kh n ng sinh l i c a tài s n Có - Thay gi l ng ti n m t l n, NH nên nâng t tr ng Trang 79 u t vào trái phi u ph , hay th c hi n cho vay i v i TCTD khác, u s áp ng nhu c u kho n toàn ngành, c c u l i tài s n Có sinh l i theo ng tích c c, t ng hi u qu kho n, u t kinh doanh, ng th i em l i hi u qu kinh doanh - Còn m t kênh huy khai thác tri t ng khác mà NH ch a s d ng t i c n ngu n này, ó thông qua ch ng t có giá, nh m t o ngu n v n n nh cho ngân hàng - kh c ph c r i ro kho n cho chi nhánh, chi nhánh c ng nên phân tán r i ro b ng cách chuy n Ngân hàng s an toàn h n ho t • V n ng y bi n ng ho c cho vay theo lãi su t nh ghi h p ng, lãi su t không n nhánh c n quan tâm ng t nv n cân ng, tình nh nhánh r t d b m t nh ng kho n thu, ho c ph i tr phí cao h n h n, s l ông khách hàng u ki n quy mô khách hàng l n ng ngân hàng huy nh m t kho ng th i gian nh t hình kinh t i r i ro cho s v r i ro lãi su t Thông th c m b o an toàn h n ch th p nh t r i ro chi i gi a huy ng cho vay c v k ng ng, c n phân tích k t ng nghi p v ánh giá r i ro xác Do huy ng ít, cho vay ng n h n nhi u d n n ngân hàng th ng g p r i ro lãi su t (Cho vay ng n h n chi m ch y u lãi su t th tr ng gi m, s nh h hình c th t i m i th i ng b t l i n thu nh p c a NH) Do ó, tùy theo tình m mà NH c g ng linh ho t xoay chuy n c a mình, ch p nh n m t m c r i ro v a ph i • V n t ng v n c l i nhu n t i a v r i ro tín d ng R i ro tín d ng g n li n v i tình hình cho vay c a ngân hàng, liên quan n ch t l ng tín d ng gây r i ro m t v n cao cho chi nhánh Hi n tình hình n x u c a chi nhánh bi n ng không n nh, Ngân hàng c n tr ng gi m thi u nh ng kho n tín d ng h n, x u xu ng m c th p nh t Sau ây m t vài gi i pháp c th cho chi nhánh: Tr c h t ph i tìm nguyên nhân d n hàng, hay nguyên nhân khách quan, t óm i Ti p t c a d ng hóa danh m c Trang 80 n r i ro khách a cách x lý phù h p nh t ut , u t nhi u l nh v c ngành ngh theo nguyên t c “không tr ng gi ” - Mua b o hi m r i ro, ho c th c hi n hình th c ng tài tr cho vay l n - Ln n m b t, tìm ki m thơng tin xác cho vay, m i ti n hành cho vay hi u khách hàng, ta s ánh giá ánh giá i v i kho n r i ro c a vay k t h p v i tìm c r i ro th t s có th x y c a vay Trang 81 CH NG T LU N VÀ KI N NGH 6.1 K T LU N Nhìn chung, ho t ng kinh doanh c a chi nhánh d n i vào n nh hai n m 2006 – 2007, sang n m 2008 tình hình có bi n chi u ng theo ng tiêu c c theo tình hình chung c a n n kinh t Tuy v y, NH c ng ã v t qua nh ng khó kh n v nh ng bi n ng c a n n kinh t c ng nh ch u s c nh tranh gay g t gi a Ngân hàng th ng m i a bàn, n m qua t ng ngu n v n huy Ngân hàng ngày t ng, m sau cao h n n m tr ng c a c M c dù v n huy ng t ng cao, nhiên chi nhánh ph thu c nhi u vào ngu n v n chuy n (v n u chuy n chi m kho ng 80% t ng ngu n v n t i chi nhánh) Do v y, chi nhánh c n phát huy h n n a vi c huy r i dân c , có th ch tác tìm ki m khách hàng ng xuyên ng t i a ngu n ti n nhàn ng h n kinh doanh Bên c nh vi c tích c c t ng tr th u ng ngu n v n huy m b o s d ng ngu n v n huy ng cơng ng c t i u, c chi nhánh quan tâm, th hi n qua vi c chi nhánh ã m r ng u t tín d ng i v i khách hàng truy n th ng, ch ng tìm ki m khách hàng m i, ã làm t ng doanh s cho vay, d n , c b n áp ng c nhu c u v n cho t ch c kinh t cá nhân huy n Tuy nhiên, n m 2008 ch t l ng c a ho t ng tín d ng khơng c t t, t l n x u cao, ó ịi h i NH c n ph i có sách phù h p công tác thu h i n Các ho t ng kinh doanh, d ch v khác c a NH b tri n Tuy nhiên, nh h hàng hi n i n n h n c u phát ng chung v trình a d ng hóa d ch v ngân c ta cịn ch m nên d ch v toán t i NH c ng ch a phát tri n l m Các ph ng ti n tốn khơng dùng ti n m t nhi u h n ch , tính thu n ti n, nhanh nh y, an toàn ch a cao Ngoài vi c cung c p d ch v t v n v thông tin, th tr nh ch a ng, nghi p v … cho khách hàng c ng h u c tri n khai t t t i chi nhánh Trong tình hình kinh t thay theo nh hi n nay, ho t i nhanh, nhu c u v n òi h i t ng ng c a ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn chi nhánh Châu Thành, v n ti p t c gi vai trò ch l c Trang 82 u t phát tri n kinh t , xã h i a ph ng Trong th i gian t i mong r ng chi nhánh s phát huy h n n a vai trò h t s c quan tr ng c a s nghi p phát tri n kinh t nông nghi p nông thôn, h tr ch y u v n cho bà u t chuy n d ch c c u, ph c v phát tri n kinh t h gia ình 6.2 KI N NGH h tr t o u ki n cho ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn chi nhánh Châu Thành ho t ng ngày hi u qu , th c hi n t t c nhi m v y u c a t o nhi u v n cho ng i dân u t , tái u t Tơi có m t s ki n ngh nh sau: Ø i v i ph C n ti p t c hồn thi n khuôn kh pháp lu t, c n ý t i vi c th c hi n c a c quan th c thi pháp lu t c p, nh m xây d ng tr ng kinh doanh thơng thống, lành m nh h n, qua ó t o Ngân hàng ho t c môi u ki n cho ng ngày có hi u qu , an toàn b n v ng Quan tâm x lý n t n ng c a doanh nghi p Nhà n c lành m nh hoá tình hình tài c a Ngân hàng C n ý xây d ng c s h t ng c a th tr ng, nh t vi c phát tri n thơng tin Có c ch , sách h tr nâng cao n ng l c tài n ng l c c a doanh nghi p v a nh , có u ki n ti p c n sách cho vay c a Ngân hàng Ø i v i NHNo & PTNT Vi t Nam Ngân hàng nông nghi p Vi t Nam c n ch tham gia vào trình ho ch ho t nh sách c a Nhà n ng óng góp ý ki n, c có liên quan n ng ngân hàng, cho sách không mâu thu n ho c không h n ch ho t ng kinh doanh c a ngân hàng trình h i nh p Xem xét cung c p thêm máy ATM chi nhánh, giúp ng i dân a ph a bàn ho t ng c a ng quen thu c h n v i vi c giao d ch qua máy ATM c a NHNo & PTNT C n y nhanh h n n a vi c liên k t v i NH khác h th ng (xây d ng h th ng liên NH l nh v c kinh doanh th ATM) nh m t o l i th cho ng i s d ng th : m t th có th s d ng Trang 83 c nhi u máy ATM c a b t k NH Hi n nay, chi nhánh ch a áp ng ng i dân cho nhu c u v n c a a bàn, ngân hàng nông nghi p Vi t Nam nên có sách h tr v n cho chi nhánh, có s h n, giúp ngân hàng c p d u chuy n v n k p th i, i tránh c bi t v n trung, dài c nh ng b t h p lý c c u gi a ngu n v n tài s n H tr kinh phí, máy móc, trang thi t b hi n t o u ki n cho chi nhánh nâng cao hi u qu ho t i cho ngân hàng, ng, ti t ki m chi phí tu s a cơng c d ng c ,… Ø i v i ban ngành UBND t nh H u Giang Chính quy n t nh H u Giang c n có nh ng sách h tr c n thi t cho h th ng ngân hàng ph ng ti n thông tin a bàn: Giúp qu ng bá thông tin NH i chúng, x lý nghiêm kh c nh ng tr ng h p khơng thi n chí tr n cho NH y ban nhân dân t nh H u Giang c n quan tâm h n n a n công tác quy ho ch, xây d ng khu kinh t t p trung, c n có sách thu hút, m i g i doanh nghi p l n v ut , nh h ng phát tri n kinh t vùng i u ki n cho vi c phát tri n kinh t - xã h i tr ng thu n l i cho ho t a ph ng, c s t o ó t o môi ng kinh doanh c a NHNo & PTNT Châu Thành nói riêng t nh nói chung y ban nhân dân t nh c n ch ngành Toà án, quan thi hành án, giúp nhanh tài s n hành án m b o ti n vay b t o c p ngành mà c bi t Ngân hàng x lý n x u, gi i quy t ng s n, th c hi n nghiêm vi c thi i v i b n án có hi u l c phát mãi, giúp cho Ngân hàng thu h i c v n nhanh C n có s ph i h p th ng nh t gi a quy n a ph ng NH, nh m t o thu n ti n cho khách hàng vi c l p h s vay v n Ø i v i NHNo & PTNT huy n Châu Thành V phía ngân hàng nên có chi n l c thu hút v n a d ng h n, th t c c n rút th t ng n, th i gian gi i ngân nhanh u khách hàng chuy n v n k p cho mùa v Chi nhánh m r ng thêm hình th c huy Trang 84 ng m i nh hình th c huy t ng v n ng thơng qua thu h c phí c a sinh viên (Tr i h c Tây ) có s ng c ng cao ng c ng ng, ng huy ng ng ti p c n thông tin v th tr u ch nh theo cho phù h p y m nh công tác tuyên truy n ti p th tr c ti p, ho c thông qua m i quan h gián ti p, th ti p c n v i khách hàng có ngu n ti n g i l n, ng xuyên th c hi n bi n pháp khuy n v i khách hàng l n v m tài kho n t i Ngân hàng Trong i u ki n kinh t m nh hi n nay, Ngân hàng nên m r ng it ng khách hàng h n n a, c bi t nên có sách ti p c n t t khách hàng doanh nghi p a bàn Mu n v y, NH c n ph i t hồn thi n b ng cách ng d ng công ngh hi n t m ti p c n doanh nghi p, i phát tri n nhanh chóng m r ng i ng nhân l c it ng khách hàng t t i thành cơng vi c m r ng tín d ng Linh ho t công tác u hành, ho t s d ng lãi su t cho vay phù h p v i c ch th tr c a t ch c tín d ng ng tín d ng, nh t vi c ng, c ng nh s c nh tranh a bàn, c s m b o thu nh p an toàn v n cho chi nhánh Ngân hàng c n theo dõi th ng xuyên di n bi n th tr n m b t k p th i, xác thơng tin b t l i có l i cho NH, v i c p nh m a chi n l c kinh doanh úng Chi nhánh c n quan tâm nhi u h n n a v ngân hàng hi n t ng, ó báo cáo n n vi c phát tri n d ch i B i d ch v giúp cho ngân hàng có thêm ngu n thu nh p l n, phân tán r i ro Có s luân chuy n cán b tín d ng gi a nhánh tránh nh ng hi n t a bàn, gi a chi ng tiêu c c: Không khách quan, c m tình, v n , tham y m nh công tác t o, b i d ki n th c cho ng c p nh t nâng cao i ng cán b , nh t t o ng d ng v công ngh thông tin Trang 85 TÀI LI U THAM KH O Lý Th Ánh Phân tích hi u qu ho t thành ph Cà Mau, lu n v n sinh viên ng kinh doanh t i NHNo & PTNT i h c C n Th NHNo & PTNT Châu Thành (2008) Tài li u v k t qu ho t ng kinh doanh c a chi nhánh qua ba n m Ph m Thanh Trúc Phân tích ánh giá hi u qu ho t Ngân hàng ng kinh doanh u t & phát tri n H u Giang, lu n v n sinh viên ih cC n Th Thái V n m i, T sách tr i (2007) Bài gi ng nghi p v kinh doanh ngân hàng th ng ng i h c C n Th Các trang web: P Huy ng v n qua kênh ngân hàng th kinh t (http://irv.moi.gov.vn/ News) P http://www.agribank.com.vn/ P http://images.vietnamnet.vn/dataimages P http://vneconomy.vn//61738P0C6/ Trang 86 ng m i u t cho phát tri n ... NG B N C A NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUY N CHÂU THÀNH 3.1 KHÁI QUÁT V NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUY N CHÂU THÀNH 3.1.1 L ch s hình thành phát tri n c a NHNo & PTNT huy n Châu Thành Huy n Châu Thành t nh... NHNo & PTNT Châu Thành 44 B ng 9 :Doanh s cho vay theo ngành kinh t NHNo& PTNT Châu Thành 47 B ng 10 :Doanh s thu n theo ngành kinh t NHNo& PTNT Châu Thành 49 B ng 11:D n theo ngành kinh t NHNo& PTNT. .. doanh c a NHNo & PTNT chi nhánh Châu Thành 14 Ch ng 3: Khái quát tình hình c b n c a NHNo & PTNT chi nhánh huy n Châu Thành 16 3.1 Khái quát v NHNo & PTNT chi nhánh Châu Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiӊu quҧ hoҥt ĉӝng kinh doanh cӫa nhno ptnt chi nhánh huyӊn châu thành ,