0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng tmcp công thương vĩnh long

87 15 0
  • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng tmcp công thương vĩnh long

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 09:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH -o oo - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực LÊ THỊ DIỆU HIỀN TRẦN THỊ NGA MSSV: LT09399 Lớp: Tài ngân hàng K35 Cần Thơ - 2011 LỜI CẢM ƠN  Trải qua hai năm học tập trường Đại học Cần Thơ tháng thực tập NH TMCP Công Thương Vĩnh Long với kiến thức nghiệp vụ chuyên môn số liệu thông tin thu thập đựơc em hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài:Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn sử dụng vốn ngân hàng TMCP Công Thương Vĩnh Long Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tồn thể q thầy nói chung q thầy khoa kinh tế_ QTKD nói riêng, đặc biệt Lê Thị Dịu Hiền tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu học tập q trình hồn thành luận văn tốt nghiệp Song song để hồn thành tốt đề tài em nhận nhiệt tình cuả BAN GIÁM ĐỐC, cô, ngân hàng tạo điều kiện tốt cho em tiếp cận thực tế, cung cấp số liệu cần thiết để sâu phân tích tình hình hoạt động ngân hàng Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Tuy có nhiều cố gắng kiến thức thời gian thực tập hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong nhận phê bình, dẫn quý thầy cô, cô, để đề tài em đạt kết cao Cuối lời em xin kính chúc q thầy dồi sức khoẻ gặt hái nhiều thành công công tác giáo dục, nghiên cứu Kính chúc cơ, ngân hàng ln hồn thành tốt nhiệm vụ giúp ngân hàng đạt lợi nhuận cao thời gian tới SINH VIÊN THỰC HIỆN Trần Thị Nga -i- LỜI CẢM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực Trần Thị Nga - ii - NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Ngày tháng năm 2011 Thủ trưởng đơn vị - iii - BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC   Họ & tên người hướng dẫn: Lê Thị Diệu Hiền  Học vị: Cử nhân  Chuyên ngành: Quản trị- marketting  Cơ quan công tác: Khoa kinh tế & QTKD, Trường Đại Học Cần Thơ  Họ & tên sinh viên: Trần Thị Nga  Mã số sinh viên: LT09399  Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng  Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Vĩnh Long  Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Cần Thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Về hình thức: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Các nhận xét khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kết luận (cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu cần chỉnh sửa,…) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2011 Người nhận xét - iv - MỤC LỤC CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian nghiên cứu 1.4.2 Thời gian nghiên cứu 1.4.3 it ng nghiên c u 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1.1 Định nghĩa Ngân hàng thương mại (NHTM) 2.1.1.2 Chức Ngân hàng thương mại (NHTM) .5 2.1.2 NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) 2.1.2.1 Vốn chủ sở hữu 2.1.2.2 Vốn huy động .6 2.1.2.3 Vốn vay 2.1.2.4 Nguồn vốn hình thành tốn 10 2.1.2.5 Nguồn vốn khác 10 2.1.3 NHỮNG NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC QUẢN LÝ TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG 10 2.1.4 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 11 2.1.4.1 Định nghĩa tín dụng 11 2.1.4.2 Bản chất tín dụng 11 2.1.4.3 Phân loại tín dụng 11 2.1.4.4 Các nguyên tắc tín dụng 12 -v- 2.1.5 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 2.1.5.1 Phân tích tổng quát nguồn vốn 12 2.1.5.2 Phân tích nguồn vốn huy động 12 2.1.5.3 Phân tích vốn vay 13 2.1.5.4 Các tiêu phân tích hoạt động sử dụng vốn 13 2.1.5.5 Các tiêu đánh giá hiệu tín dụng 13 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 14 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 14 2.2.3 Sơ lược nội dung phương pháp phân tích 15 2.2.3.1 Phương pháp so sánh số tuyệt đối 15 2.2.3.2 Phương pháp so sánh số tương đối 15 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG 16 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 16 3.2 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG 16 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 16 3.2.2 Chức nhiệm vụ 17 3.2.3 Sơ đồ cấu tổ chức nhiệm vụ phận 19 3.3 KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG 19 3.3.1 Về thu nhập 20 3.3.2 Về chi phí 21 3.3.3 Về lợi nhuận 21 3.4 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 22 3.4.1 Thuận lợi 22 3.4.2 Khó khăn 22 - vi - CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG 24 4.1 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG QUA NĂM (2008 - 2010) 24 4.1.1 Phân tích chung tình hình huy động vốn 24 4.2.2 Các phương thức huy động vốn 27 4.2.3 Các tiêu đánh giá tình hình huy động vốn 32 4.2.3.1 Vốn huy động/Tổng nguồn vốn 32 4.2.3.2 Vốn điều chuyển/Tổng nguồn vốn 32 4.2.3.3 Vốn huy động có kỳ hạn / Tổng vốn huy động 33 4.2.3.4 Dư nợ cho vay/Vốn huy động 34 4.2 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG QUA NĂM (2008 - 2010) 35 4.2.1 Phân tích chung tình hình sử dụng vốn 35 4.2.2 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng 36 4.2.2.1 Doanh số cho vay 36 4.2.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn 36 4.3.2.1.2 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế 40 4.3.2.2 Doanh số thu nợ 44 4.3.2.2.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn 44 4.3.2.2.2 Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế 47 4.3.2.3 Dư nợ cho vay 50 4.3.2.3.1 Dư nợ cho vay theo thời hạn 50 4.3.2.3.2 Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế 53 4.3.2.4 Nợ hạn 56 4.3.2.4.1 Nợ hạn theo thời hạn 56 4.3.2.4.2 Nợ hạn theo ngành kinh tế 58 4.3.3 Các tiêu đánh giá tình hình sử dụng vốn 62 - vii - 4.3.3.1 Nợ hạn dư nợ cho vay 62 4.3.3.2 Nợ xấu dư nợ cho vay 62 4.3.3.3 DSTN dư nợ bình qn (Vịng vay vốn tín dụng) 63 4.3.3.4 Doanh số thu nợ doanh số cho vay (Hệ số thu hồi nợ) 63 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG 65 5.1 NHỮNG MẶT TỒN TẠI TRONG VIỆC HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG 65 5.1.1 Những mặt tồn việc huy động vốn 65 5.1.2 Những mặt tồn việc sử dụng vốn 66 5.2 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI 66 5.2.1 Định hướng công tác huy động vốn 66 5.2.2 Định hướng công tác sử dụng vốn 67 5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG 67 5.3.1 Giải pháp công tác huy động vốn 67 5.3.2 Giải pháp công tác sử dụng vốn 68 5.3.2.1 Về Doanh số cho vay 68 5.3.2.2 Về Doanh số thu nợ 69 5.3.2.3 Về Dư nợ 69 5.3.2.4 Về Nợ xấu 69 CHƯƠNG PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 6.1 KẾT LUẬN 71 6.2 KIẾN NGHỊ 72 6.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 73 6.2.2 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Vĩnh Long 73 6.2.3 Đối với Ngân hàng nhà nước 73 - viii - 6.2.4 Đối với quan nhà nước 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 - ix - GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp hạn giảm mạnh 1.250 triệu đồng, tức giảm 75,09% so với năm 2009 Nguyên nhân năm 2009 , ảnh hưởng khủng hoảng tài suy giảm kinh tế với diễn biến bất thường thời tiết nên thị trường vật liệu xây dựng đầy biến động, tăng giảm khó lường… Bên cạnh đó, nhờ chun cần cơng tác thu nợ nên nợ hạn ngành giảm mạnh năm 2010  Thương mại dịch vụ: tình hình nợ hạn ngành tăng giảm không qua năm Năm 2008 tình hình nợ hạn ngành cao chiếm 30%, cụ thể đạt 5.107 triệu đồng Sang năm 2009 tăng 14,20% tương ứng tăng 725 triệu đồng so với năm 2008 Năm 2010 nợ hạn ngành 1.695 triệu đồng, giảm 70,94% so với năm 2009 tức giảm 4.137 triệu đồng Khi so sánh tốc độ tăng nợ hạn với tốc độ tăng DSCV DSTN tình hình nợ hạn ngành tốt  Ngành Vận tải: tình hình nợ hạn ngành tăng giảm không qua ba năm giảm mạnh vào năm 2010 Năm 2008 tình hình nợ hạn ngành 1.910 triệu đồng, năm 2009 nợ hạn mức cao 5.707 triệu đồng, tăng đến 198,80% so với năm 2008 tức tăng khoảng 3.797 triệu đồng Năm 2010 nợ hạn ngành giảm 369 triệu đồng, tức giảm 5.338 triệu đồng , tương ứng giảm 93,53% so với năm 2009 Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 làm cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ việc trả nợ Năm 2009 năm 2010 tình hình kinh tế khả quan hơn, với sách Chính phủ, trợ giúp từ quyền địa phương nên doanh nghiệp hoạt động tốt có lợi nhuận, trả nợ vay cho Ngân hàng Và với nổ lực Ngân hàng đồng hành khách hàng, bão lãnh để khách hàng có yên tâm đầu tư phương tiện, nên khách hàng kinh doanh tốt chủ động trả nợ hạn, không để nợ hạn SVTH: Trần Thị Nga Trang 61 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp 4.3.3 Các tiêu đánh giá tình hình sử dụng vốn Bảng 14: CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG QUA NĂM (2008 – 2010) Chỉ tiêu Doanh số cho vay Doanh số thu nợ Dư nợ cho vay Nợ hạn Nợ xấu Dư nợ bình quân Nợ hạn / Dư nợ cho vay Nợ xấu / Dư nợ cho vay DSTN / Dư nợ bình quân DSTN / DSCV ĐVT Tr Đồng Tr Đồng Tr Đồng Tr Đồng Tr Đồng Tr Đồng % % Vòng % 2008 2009 2010 2.976.678 3.370.367 3.796.356 2.732.784 3.065.585 3.446.089 487.798 792.580 1.142.847 15.669 21.716 3.645 12.406 19.422 2.289 365.851 640.189 967.714 3,21 2,74 0,32 2,54 2,45 0,20 6,49 4,79 3,56 91,81 90,96 90,77 ( Nguồn: Phịng kinh doanh Ngân hàng Cơng Thương Vĩnh Long) 4.3.3.1 Nợ hạn dư nợ cho vay Chỉ số cho thấy khả thu hồi vốn khoản vay ngân hàng, đồng thời cho thấy chất lượng tín dụng rũi ro tín dụng ngân hàng, số cao cho thấy khả thu hồi vốn chất lượng tín dụng rũi ro tín dụng ngân hàng thấp, ngược lại Qua bảng số liệu, ta thấy năm 2008 khủng hoảng tài tồn cầu, hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng ngân hàng gặp nhiều khó khăn nên số 3,21% Sang năm 2009, tình hình kinh tế giới nước dần hồi phục, làm cho ngân hàng hoạt động tương đối tốt hơn, ổn định lại số 2,74%, giảm 0,47% so với năm 2008 Sang năm 2010, số 0,32%, giảm 2,43% so với năm 2009 Kết cho thấy khả thu hồi vốn khoản vay Ngân hàng tốt, bên cạnh thể đắn hoạt động Ngân hàng, cấu thích hợp với ngành thời hạn 4.3.3.2 Nợ xấu dư nợ cho vay Chỉ số đo lường tỷ lệ phần trăm nợ xấu tổng dư nợ Theo Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, tỷ lệ nợ xấu không vượt 3% tổng dư nợ Trong năm 2008 số 2,54% thấp mức quy định chung ngành 3% Sang năm 2009 tỷ lệ nợ xấu giảm, số 2,45%, tương ứng giảm SVTH: Trần Thị Nga Trang 62 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp 0,09% so với năm 2008 Nguyên nhân khách hàng vay vốn làm ăn có hiệu nên việc trả nợ cho Ngân hàng tốt Trong năm 2010 số giảm 0,20%, giảm 2,25% so năm 2009 Nhìn chung tỷ lệ nợ xấu qua năm mức cho phép ngân hàng Nhà Nước Có kết tốt kinh tế dần bình ổn, nhiều doanh nghiệp hoạt động có lãi nên tình trạng nợ xấu cải thiện, nằm mức an toàn cho phép Nhà nước Bên cạnh đó, Ngân hàng đề giải pháp hữu hiệu công tác thu nợ nhằm làm giảm nợ hạn, đồng thời kéo theo giảm nợ xấu đến mức thấp nhất, kiên không để nợ xấu gia tăng biện pháp như: gia tăng tài sản đảm bảo vay, cho khách hàng vay với mức vay hợp lý… 4.3.3.3 DSTN dư nợ bình qn (Vịng vay vốn tín dụng) Chỉ tiêu đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi nợ nhanh hay chậm Nhìn chung, vịng quay vốn tín dụng Ngân hàng Cơng Thương Vĩnh Long có xu hướng giảm qua năm Trong năm 2008, vịng quay vốn tín dụng 6,49 vòng Sang năm 2009 giảm xuống 4,79 vòng, so với năm 2008 giảm 1,7 vòng Trong năm 2010, vịng quay vốn tín dụng tiếp tục giảm 3,56 vòng, so với năm 2009 giảm 1,23 vịng Ngun nhân tình hình kinh tế giới bất ổn ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất, hộ kinh doanh Việt Nam làm công tác thu nợ Ngân hàng giảm xuống Điều cho thấy hiệu sử dụng vốn tín dụng chưa cao, vốn cho vay thu hồi tương đối chậm Bởi lẽ, Ngân hàng bước thực sách sàng lọc khách hàng, mở rộng khách hàng làm ăn có hiệu đồng thời hạn chế thu hồi nợ khách hàng hoạt động hiệu 4.3.3.4 Doanh số thu nợ doanh số cho vay (Hệ số thu hồi nợ) Hệ số thu nợ cho ta biết khả thu nợ Ngân hàng so với vốn cho vay Nhìn chung tiêu khơng giảm nhiều năm Năm 2008, hệ số thu hồi nợ 91,81% Sang năm 2009 90,96% so với năm 2008 giảm 0,85% Trong năm 2010, hệ số thu hồi nợ lại tiếp tục giảm xuống 90,77%, so với năm 2009 giảm 0,19% Đây thực kết khả quan cần tiếp tục phát huy công tác thu nợ khách hàng Ngân hàng Để trì phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng địi hỏi ngân hàng cần có nổ lực hơn, cần kết hợp chặt chẽ gia tăng doanh số cho vay với tăng cường việc SVTH: Trần Thị Nga Trang 63 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp thu nợ nhằm giúp cho đồng vốn ngân hàng luân chuyển liên tục đảm bảo an toàn NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN Qua phân tích tình hình sử dụng vốn Ngân hàng Công Thương Vĩnh Long chủ yếu sử dụng vốn vào việc cho vay khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ, chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn Ngân hàng chưa tập trung vào Vì cho vay ngắn hạn Ngân hàng kiểm sốt rủi ro quay đồng vốn nhanh, cho vay trung dài hạn mang nhiều rủi ro Đi đôi với công tác huy động vốn hoạt động tín dụng nguồn thu nhập chủ yếu Ngân hàng Tình hình sử dụng vốn ngày có chuyển biến tích cực: DSCV, DSTN dư nợ tăng, đồng thời nợ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ, điều thể chất lượng tín dụng có hiệu Tuy đạt nhiều thành tích cơng tác sử dụng vốn Ngân hàng số nhược điểm cần phải khắc phục sau: Khi phát vay, cán cần thiếu kiểm tra giám sát vay sau phát vay cho khách hàng, điều dễ dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng khách hàng sử dụng vay khơng mục đích Và Ngân hàng thiếu liên kết với ngân hàng khác để nắm bắt thơng tin khách hàng Ngồi cịn số cán vi phạm đạo đức, cho vay dựa vào mối quan hệ quen biết để hưởng hoa hồng khách hàng Việt Nam đường hội nhập Quốc tế kinh tế phát triển nhanh đặc biệt Vĩnh Long trung tâm kinh tế vùng Đồng Bằng Sơng Cửu Long mang tính chiến lược nước, nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh, tăng lực sản xuất kinh doanh để cạnh tranh với hàng hóa nước ngồi cần thiết doanh nghiệp, cá nhân Vì Ngân hàng TMCP Cơng Thương Vĩnh Long cần khắc phục sai sót để hoạt động Ngân hàng ngày tốt nữa, xứng đáng Ngân hàng tín nhiệm tuyệt đối khách hàng SVTH: Trần Thị Nga Trang 64 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG 5.1 NHỮNG MẶT TỒN TẠI TRONG VIỆC HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG Qua phân tích, ta thấy hoạt động Ngân hàng tốt, lợi nhuận tăng, số lượng khách hàng ngày nhiều…cụ thể hoạt động sau: Về huy động vốn: Điểm bật hoạt động nguồn vốn huy động ổn định tăng trưởng qua năm, từ làm hạn chế việc sử dụng vốn điều chuyển điều giảm bớt chi phí cho Ngân hàng nhiều Ngoài ra, với lượng vốn huy động ngày nhiều, mà đặc biệt vốn huy động có kỳ hạn ngân hàng tận dụng tối ưu để đem lại hiệu tốt nhất, khẳng định vị ngày vững mạnh Về sử dụng vốn: Vốn ngân hàng lớn, tạo tín nhiệm khách hàng Ngân hàng ln có chiến lược kinh doanh đắn, vừa tạo hài lòng cuả khách hàng, vừa đạt lợi nhuận tốt Nhìn chung tình hình cho vay khơng gặp khó khăn nhiều thể qua dư nợ ngày tăng, nợ hạn nơ xấu khơng cao có xu hướng giảm qua năm, công tác thu nợ tốt Tuy đạt nhiều thành tựu đáng kể bên cạnh Ngân hàng TMCP Cơng Thương Vĩnh Long mặt tồn sau: 5.1.1 Những mặt tồn việc huy động vốn Lãi suất huy động ngân hàng biến động nên làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huy động vốn Ngân hàng, Thiết bị cơng nghệ chưa đại, hoạt động marketing cịn yếu nên khó khăn việc huy động vốn Chưa có đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng để làm công tác tư vấn cho khách hàng khách hàng thắc mắt việc gửi tiền chương trình khuyến Ngân hàng SVTH: Trần Thị Nga Trang 65 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp Trên địa bàn thị xã doanh nghiệp nước ngồi với qui mơ lớn đa số doanh nghiệp nước vừa nhỏ nên lượng vốn huy động khơng lớn Tại ngân hàng chưa có nhiều hình thức đa dạng để thu hút vốn từ khách hàng chẳng hạn như: định mức tiền gửi, kỳ hạn, lãi suất Mặc dù phát triển ngân hàng chưa có hình thức bảo hiểm tiền gửi, đókhách hàng e ngại Hiện địa bàn uy tín ngân hàng đủ mạnh để cạnh tranh với NHTM khác, nhiên uy tín ngân hàng vùng nơng thơn chưa biết đến nhiều 5.1.2 Những mặt tồn việc sử dụng vốn Công tác thu nợ cịn gặp nhiều khó khăn hạn chế cụ thể năm 2008 năm 2009 nợ xấu có xu hướng tăng lên làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đây vấn đề cần trọng quan tâm nhiều để Ngân hàng tránh rủi ro làm ăn có hiệu thời gian tới Cơ cấu cho vay chưa hợp lý tập trung cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn chưa quan tâm Cụ thể dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm khoảng 75% đến 80% trung hạn dài hạn chiếm 20% đến 25% Các quy định xử lý nợ xấu chưa hoàn chỉnh nên việc xử lý tài sản chấp gặp nhiều khó khăn, nhiều thời gian gây thiệt hạn làm ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh lợi nhuận Ngân hàng Chưa trọng phát triển hết ngành nghề truyền thống, chưa có mức đầu tư cho đối tượng để mở rộng phát triển hợp lý Thơng tin khách hàng cịn nhiều thiếu sót làm cho ngân hàng tốn nhiều chi phí để tìm hiểu khách hàng Khi xét duyệt cho vay nhân viên khơng nắm hiểu biết hết ngành nghề cho vay, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Tại ngân hàng 5.2 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI 5.2.1 Định hướng công tác huy động vốn Mở rộng hình thức huy động vốn, tăng lãi suất huy động để cạnh tranh với ngân hàng địa bàn SVTH: Trần Thị Nga Trang 66 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp Tăng thêm chất lượng nguồn vốn huy động việc tăng cường thu hút nguồn vốn trung dài hạn, đặc biệt nguồn vốn dân khoản đầu tư tổ chức kinh tế nước Ngoài việc mở rộng quan hệ với tổ chức kinh tế nước, Ngân hàng cần trọng tăng cường mở rộng mối quan hệ với dân cư để thu hút lượng tiền nhàn rỗi từ công chúng 5.2.2 Định hướng công tác sử dụng vốn Tập trung vốn đầu tư cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trọng đầu tư cho Tổng công ty thực chương trình phủ phê duyệt Mở rộng đầu tư cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, có đủ hồ sơ pháp lý, bảo đảm thu hồi vốn vay Tiến hành mở rộng đầu tư cho ngành kinh tế có tiềm điều kiện hoạt động kinh doanh có hiệu Hạn chế đến mức thấp nhận vốn điều chuyển từ hội sở nhận nhiều làm giảm lợi nhuận Ngân hàng 5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG 5.3.1 Giải pháp công tác huy động vốn Nguồn vốn huy động Ngân hàng năm qua cải thiện nhiều, tương đối đáp ứng đủ nhu cầu vốn Giải pháp đặt Ngân hàng cần tăng cường nguồn vốn huy động chỗ nhằm giúp giảm chi phí cho Ngân hàng chi phí huy động vốn chỗ có lãi suất thấp lãi suất vay từ Hội sở Các giải pháp cụ thể:  Đa dạng hóa hình thức gửi tiền sở nghiên cứu đưa hình thức huy động Đồng thời, bám sát diễn biến lãi suất, động thái tình hình huy động vốn, lãi suất huy động vốn NHTM địa bàn để có điều chỉnh linh hoạt lãi suất huy động tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm bảo an… nhằm đảm bảo chế khuyến khích, cạnh tranh huy động vốn, tìm kiếm nguồn huy động với giá rẻ  Áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi, ưu đãi lãi suất, lãi suất linh hoạt…để thu hút tiền gửi tầng lớp dân cư, TCKT địa SVTH: Trần Thị Nga Trang 67 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp bàn Đặc biệt loại tiền gửi trung - dài hạn, để giúp Ngân hàng có nguồn vốn ổn định Và tránh trường hợp lãi suất tăng người dân rút tiền  Cần mở rộng huy động thêm ngoại tệ mạnh, đồng thời mở rộng hình thức tốn qua ngân hàng, tốn quốc tế nhiều loại ngoại tệ để thu hút ý doanh nghiệp xuất nhập kiều bào nước tham gia  Giữ vững mối quan hệ với khách hàng truyền thống sở đảm bảo uy tín với khách hàng, tạo mối quan hệ thân thiết, gần gũi khách hàng khuyến khích họ gia tăng doanh số tiền gửi Có thể áp dụng sách khách hàng VIP cho khách hàng quen thuộc Ngân hàng Công Thương Vĩnh Long, khách hàng VIP nhiều ưu đãi nhiều lãi suất, hạn mức,…để thu hút thêm lượng tiền gửi họ, giúp lượng tiền gửi biến động  Ngân hàng cần quan tâm trọng việc huy động vốn nông thôn Đây thị trường tiềm vốn lớn nơng thơn có nhiều hộ gia đình làm ăn hiệu quả, họ tích lũy nhiều thường cất giữ nhà hình thức dự trữ vàng  Ngân hàng cần quan tâm đến việc thực chiến lược marketing quảng cáo phương tiện thơng tin đại chúng, kênh truyền hình, truyền thanh, báo đài,…của địa phương nhiều Nhằm quảng bá sản phẩm, lợi ích, hình thức ưu đãi khách hàng đến với Ngân hàng để thu hút thêm nhiều khách hàng  Cần mở rộng thêm dịch vụ toán qua thẻ Nên mở rộng hình thức giao dịch nhà, giao dịch điện tử, giao dịch qua điện thoại,… 5.3.2 Giải pháp công tác sử dụng vốn 5.3.2.5 Về Doanh số cho vay Ta thấy DSCV Ngân hàng tăng trưởng ổn định qua năm Điều chứng tỏ Ngân hàng có chiến lược đắn việc mở rộng tín dụng Phân tích theo thời hạn ta thấy DSCV ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng DSCV Đây chiến lược Ngân hàng tập trung vào cho vay SVTH: Trần Thị Nga Trang 68 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro, thu hồi nợ nhanh, vốn luân chuyển nhanh Cơ cấu cho vay Ngân hàng phù hợp với tình hình kinh tế Khi phân tích DSCV theo ngành kinh tế ta thấy đa số ngành tăng trưởng ổn định Nổi bật tăng mạnh ngành Thương mại dịch vụ ngành Công nghiệp chế biến Sự tăng trưởng DSCV hai ngành phù hợp với chế đầu tư tỉnh Ngành Thương mại dịch vụ ngành có tiềm lớn, Vĩnh Long đà phát triển nên cần phải đầu tư Ngành Cơng nghiệp chế biến ngành mũi nhọn, đóng góp nhiều vơ kim ngạch xuất địa bàn Nên Ngân hàng cần quan tâm tập trung mở rộng cho vay ngành nữa, đặc biệt ngành Thương mại dịch vụ ngành Công nghiệp chế biến 5.3.2.6 Về Doanh số thu nợ Về thời hạn, DSTN cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao qua năm 2008-2010, tốc độ tăng trưởng DSTN ổn định tương xứng với tốc độ tăng DSCV Tuy nhiên Ngân hàng cần tính tốn kỹ thời gian khách hàng có doanh thu để định thời hạn cho vay cách hợp lý, để đảm bảo DSTN năm ổn định Về ngành kinh tế ngành Thương mại dịch vụ ngành có tỷ trọng cao nhất, DSTN tăng cao qua năm Trong ngành Xây dựng có lượng cho vay nhiều lượng thu nợ lại thấp Nên Ngân hàng cần thường xuyên kiểm tra nên yêu cầu khách hàng mở tài khoản Ngân hàng giao dịch nên thực qua tài khoản để việc quản lý tiện lợi 5.3.2.7 Về Dư nợ Tình hình dư nợ Ngân hàng tăng trưởng ổn định qua năm với DSCV DSTN Nên Ngân hàng cần giám sát thường xuyên để nắm rõ tình hình hoạt động khách hàng, làm tốt công tác tư vấn cho khách hàng., để tránh tình trạng doanh nghiệp khơng trả nợ 5.3.2.8 Về Nợ xấu Ta thấy tình hình nợ xấu chi nhánh năm 2008 - 2009 mức tương đối cao Đặc biệt nợ xấu năm 2009 cao Nên Ngân hàng cần đặt biện pháp để giải nợ xấu tồn đọng giảm thiểu nợ xấu Trong năm 2010 Ngân hàng có biện pháp tín dụng hợp lý để hạn chế SVTH: Trần Thị Nga Trang 69 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp múc nợ xấu tương đối tốt Để giảm dần tỷ lệ nợ xấu, Ngân hàng phải có động thái tích cực việc phân loại, xử lý đối tượng cụ thể thông qua phương án thu hồi nợ khả thi lộ trình phù hợp Cụ thể:  Đối với khách hàng xét thấy có khả thu hồi khánh hàng có thiện chí trả nợ chưa có khả nên tạo điều kiện cho khách hàng thực nghĩa vụ trả nợ, đồng thời Ngân hàng nên thường xuyên theo dõi quan tâm đến nợ xấu tiềm ẩn, đảm bảo tăng trưởng gắn liền chất lượng Và thường xuyên theo dõi vay thật kỹ trước sau cho vay  Đối với khách hàng cố tình trì hỗn, kéo dài khơng muốn trả nợ có khả Ngân hàng nên phối hợp với quyền địa phương để cưỡng chế họ trả nợ  Ngay từ đầu năm phải thu thập đủ hồ sơ, chứng khoản nợ khó thu hồi để xử lý nguồn dự phòng rủi ro quy định  Chuyển nợ xấu kịp thời, quy định để trích lập dự phịng rủi ro đầy đủ, xác nhằm bảo đảm lực tài đủ để xử lý rủi ro  Thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật cho cán tín dụng quy chế tín dụng, đảm bảo tiền vay, văn pháp lý liên quan đến lĩnh vực ngân hàng SVTH: Trần Thị Nga Trang 70 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Nghiệp vụ tín dụng hoạt động quan trọng, mang lại thu nhập chủ yếu cho ngành Ngân hàng Ngân hàng Công Thương Vĩnh Long quan tâm tìm cách nâng cao doanh số cho vay ngắn hạn với ưu điểm cho vay ngắn hạn như: thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện, hạn mức, lãi suất thời hạn cho vay linh hoạt, phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, thời gian xử lý hồ sơ nhanh , đáp ứng phù hợp với đối tượng vay Trong ba năm 2008 – 2010 tình hình huy động vốn Ngân hàng tăng qua năm, đặt biệt năm 2010 Ngân hàng chủ động nguồn vốn huy động chổ, cụ thể Ngân hàng không sử dụng vốn điều chuyển từ Hội sở, điều chứng tỏ năm 2010 Ngân hàng hoạt động có hiệu Bên cạnh đó, cơng tác tín dụng ngân hàng có bước phát triển đáng ghi nhận điển hình doanh số cho vay liên tục tăng qua năm, ngồi doanh số thu nợ ngân hàng tăng tỷ lệ thuận với doanh số cho vay chứng tỏ ngân hàng có nhiều khách hàng uy tín, mặt khác ngân hàng có nhiều phương pháp thu hồi nợ phù hợp Về tình hình nợ xấu ba năm 2008 - 2010 tỷ lệ nợ xấu dư nợ khống chế mức 3% Lợi nhuận Ngân hàng tăng giảm không qua năm ảnh hưởng kinh tế nước gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng kinh tế giới làm cho chi phí ngân hàng tăng cao tốc độ tăng thu nhập, năm 2009 tổng thu nhập ngân hàng giảm làm cho thu nhập trước thuế giảm so với năm trước Tuy nhiên đến năm 2010, chi nhánh thấy khôi phục kinh tế, nên đạt lợi nhuận trước thuế cao so với lợi nhuận trước thuế năm 2009 Nên Ngân hàng cần cố gắng nhiều thời gian tới Để phát huy thành tích đạt cải thiện kết kinh doanh năm tới ngân hàng Ngân hàng Công Thương Vĩnh Long phải tiếp tục thực phương hướng phát triển an toàn hiệu với xu hướng tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động phải nhanh tốc độ tăng trưởng đầu tư tín dụng để chủ động việc cân đối vốn kinh doanh, phụ SVTH: Trần Thị Nga Trang 71 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp thuộc vào vốn điều chuyển từ Hội sở Đẩy mạnh chuyển dịch cấu đầu tư phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương phù hợp với cấu lao động Ngân hàng, tuân thủ nguyên tắc “thương mại, thị trường” “phát triển đôi với quản lý tốt” Trong đầu tư tín dụng, tiếp tục đẩy mạnh cơng tác xử lý nợ tồn đọng công tác kiểm tra – kiểm soát nội bộ, chủ động tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để bước sang giai đoạn phát triển hội nhập tồn hệ thống Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam Ngân hàng hoạt động hiệu quả, nguồn vốn sử dụng mục đích góp phần vào việc phát triển kinh tế Tỉnh Vĩnh Long Thực chủ trương kế hoạch mà Ngân hàng Công Thương Việt Nam NHNN giao cho nhờ vào lãnh đạo sáng suốt ban lãnh đạo, cố gắng tận tâm công việc đội ngũ nhân viên nổ, nhiệt tình, khơng ngừng học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ Việt Nam tích cực chủ động tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đặc biệt gia nhập tổ chức thương mại giới WTO năm 2006 Vì mơi trường kinh doanh có thay đổi đáng kể theo hướng thị trường hội nhập quốc tế Hòa phát triển với mơi trường hoạt động địa bàn thời gian qua ổn định điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Chi nhánh chủ động phát triển dịch vụ tín dụng ngắn hạn địa phương, góp phần vào phát triển ngân hàng Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam nói riêng Việt Nam nói chung năm tới 6.2 KIẾN NGHỊ Thông qua thời gian thực tập Ngân hàng Công Thương Vĩnh Long với dẫn nhiệt tình anh chị ngân hàng, nên em hiểu biết thêm hoạt động tín dụng ngân hàng từ thủ tục cho vay, huy động, phương thức thực cách phòng ngừa rủi ro nào…vv Qua phân tích tìm hiểu q trình hoạt động tín dụng ngân hàng, em nhận thấy Ngân hàng Công Thương Vĩnh Long kinh doanh có hiệu quả, bên cạnh cịn tồi khơng khó khăn làm ảnh hưởng đển trình phát triển Ngân hàng Để hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Công Thương Vĩnh Long, em xin đưa số kiến nghị sau: SVTH: Trần Thị Nga Trang 72 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp 6.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Cần tăng cường công tác tiếp thị quảng cáo, khuyến phù hợp với đặc điểm khách hàng vùng, địa phương để mở rộng sản phẩm, dịch vụ Thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức kỹ thẩm định tín dụng cho đội ngũ cán ngân hàng Trao quyền tự cho Ngân hàng Chi nhánh nhiều nhằm đảm bảo tính nhanh chóng hoạt động tín dụng Tạo điều kiện để mở rộng mạng lưới, phạm vi hoạt động thơng qua việc mở thêm phịng giao dịch, khuyến khích khai thác vùng trọng điểm 6.2.2 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Vĩnh Long Chú trọng vào công tác huy động vốn, huy động từ tổ chức kinh tế dân cư để đáp ứng nhu cầu cho vay Ngân hàng, tránh phải lệ thuộc nhiều vào vốn điều chuyển từ Hội sở Phát triển nhiều loại sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Cần xem xét lại việc định giá tài sản đảm bảo, đặc biệt tài sản đảm bảo nhà đất, theo phương pháp cách thức nào, để đảm bảo an toàn thị trường bất động sản có biến động 6.2.3 Đối với Ngân hàng nhà nước Thực thường xuyên công tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng, lành mạnh hóa ngân hàng thương mại, đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo luật pháp Ngân hàng nhà nước cần bổ sung hoàn thiện số sách cho vay, chế nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế ngân hàng thương mại môi trường kinh tế Hiện Ngân hàng xuất ngày nhiều việc cạnh tranh giành thị phần lẫn thương trường điều không tránh khỏi NHNN nên thường xuyên quản lý chặt chẽ Ngân hàng thương mại địa bàn Tỉnh Vĩnh Long Thông qua việc quản lý hạn chế số trường hợp cạnh SVTH: Trần Thị Nga Trang 73 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp tranh không lành mạnh hạ thấp lãi suất hay nới lỏng điều kiện cho vay vốn để thu hút khách hàng 6.2.4 Đối với quan nhà nước Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh doanh nghiệp vừa nhỏ, khuyến khích đầu tư doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Tỉnh Vĩnh Long cần tổ chức khóa đào tạo cho doanh nghiệp từ nguồn ngân sách, khóa bồi dưỡng trang bị cho doanh nghiệp kiến thức bản, kinh nghiệm quản trị điều hành kinh tế thị trường áp dụng với loại hình doanh nghiệp Cần tạo điều kiện cho người dân chứng nhận quyền sử dụng đất để vay cách nhanh chóng, tránh tình trạng thời gian kéo dài gây khó khăn cho việc hồn thành thủ tục vay người dân Trong hoạt động ngân hàng thương mại, nhà nước cần có sách ưu đãi thuế sách ưu tiên phát triển, hổ trợ triển khai sản phẩm dịch vụ SVTH: Trần Thị Nga Trang 74 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2005), Tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất thống kê PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2006), Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất thống kê Nguyễn Thị Mùi (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài Ths Thái Văn Đại (2007) Bài giảng Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại, tủ sách Đại học Cần Thơ Ths Thái Văn Đại, Ths Nguyễn Thanh Nguyệt (2008) Quản trị ngân hàng thương mại, tủ sách Đại học Cần Thơ Trần Đình Định (2008) Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế quy định Việt Nam, nhà xuất tư pháp, Hà Nội Huỳnh Văn Thảo, ( 2008), “Phân tích hoạt động tín dụng chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Huyện Ba Tri” Lê Thị Thu Hà, (2008) “Phân tích tình hình huy động vốn sử dụng vốn Ngân hàng Xuất Nhập chi nhánh Cần Thơ” TS Hồ Diệu, (2010) “Quản trị ngân hàng”, NXB Thống Kê SVTH: Trần Thị Nga Trang 75 ... tiêu huy động sử dụng vốn Tìm mặt tồn công tác huy động vốn sử dụng vốn Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Vĩnh Long Đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn sử dụng vốn Ngân hàng TMCP Công. .. chế huy động vốn sử dụng vốn vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Vĩnh Long qua năm (2008 – 2010) - Từ đề số giải pháp nhằm nâng cao công tác huy động vốn sử dụng vốn Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh. .. hình huy động vốn sử dụng vốn qua năm Ngân hàng TMCP Công Thương Vĩnh Long, đồng thời tìm mặt tồn cơng tác huy động vốn sử dụng vốn Từ đó, đề biện pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn sử dụng vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng tmcp công thương vĩnh long ,