0

CHƯƠNG 2: CHU TRÌNH kế TOÁN

45 4 0
  • CHƯƠNG 2: CHU TRÌNH kế TOÁN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 08:24

CHƯƠNG 2 CHU TRÌNH KẾ TOÁN CHƯƠNG 5 KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BCTC DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH ThS Nguyễn Phương Thảo CHƯƠNG 5 DOANH THU 5 1 KẾ TOÁN DOANH THU 5 2 KẾ TOÁN CHI PHÍ 5 3 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 5 1 KẾ TOÁN DOANH THU 5 1 1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA DOANH THU 5 1 2 PHÂN LOẠI DOANH THU 5 1 3 ĐO LƯỜNG VÀ GHI NHẬN DOANH THU 5 1 4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DOANH THU 5 1 5 TRÌNH BÀY VÀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN VỀ DOANH THU TRÊN BCTC 5 1 1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA DOANH THU Doanh t. CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BCTC DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH ThS Nguyễn Phương Thảo CHƯƠNG 5: DOANH THU 5.1 KẾ TỐN DOANH THU 5.2 KẾ TỐN CHI PHÍ 5.3 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 5.1 KẾ TOÁN DOANH THU 5.1.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA DOANH THU 5.1.2 PHÂN LOẠI DOANH THU 5.1.3 ĐO LƯỜNG VÀ GHI NHẬN DOANH THU 5.1.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DOANH THU 5.1.5 TRÌNH BÀY VÀ PHÂN TÍCH THƠNG TIN VỀ DOANH THU TRÊN BCTC 5.1.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA DOANH THU - Doanh thu tổng lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu từ việc bán hàng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ - Doanh thu phát sinh làm tăng vốn chủ sở hữu Các hoạt động làm phát sinh doanh thu: - Hoạt động bán hàng Hoạt động cung cấp dịch vụ Hoạt động cho thực thể khác sử dụng tài sản doanh nghiệp mang lại lãi, tiền quyền, cổ tức 5.1.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA DOANH THU Ý nghĩa doanh thu: - Nguồn gốc tạo lợi nhuận, làm tăng giá trị vốn chủ sở hữu Doanh thu tăng kéo theo tăng lên tài sản giảm xuống nợ phải trả 5.1.2 PHÂN LOẠI DOANH THU Theo IAS 18 DOANH THU Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ Tiền lãi, quyền, cổ tức 5.1.2 PHÂN LOẠI DOANH THU Việt Nam DOANH THU Doanh thu hoạt động kinh Doanh thu hoạt động tài doanh 5.1.3 ĐO LƯỜNG VÀ GHI NHẬN DOANH THU ĐO LƯỜNG DOANH THU - Doanh thu đo lường giá trị hợp lý Các khoản giảm trừ doanh thu - Chiết khấu thương mại Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại 5.1.3 ĐO LƯỜNG VÀ GHI NHẬN DOANH THU GHI NHẬN DOANH THU - Thời điểm ghi nhận: - Cơ sở dồn tích Doanh thu tháng Doanh thu tháng 1/5 10/6 20/7 5.1.3 ĐO LƯỜNG VÀ GHI NHẬN DOANH THU GHI NHẬN DOANH THU - Thời điểm ghi nhận: - Cơ sở tiền Doanh thu tháng 1/5 Doanh thu tháng 10/6 20/7 5.2.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ Nhân cơng CHI PHÍ Ngun vật liệu Chi phí khác Máy móc, CCDC 5.2.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ DOANH THU VỐN CHỦ SỞ HỮU CHI PHÍ 5.2.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ Chi Chi phí phí nguyên nguyên vật vật liệu liệu trực trực tiếp tiếp Chi Chi phí phí sản sản xuất xuất Chi Chi phí phí nhân nhân cơng cơng trực trực tiếp tiếp Chi Chi phí phí sản sản xuất xuất chung chung Chi Chi phí phí Chi Chi phí phí bán bán hàng hàng Chi Chi phí phí thời thời kỳ kỳ (chi (chi phí phí phi phi sản sản xuất xuất)) Chi Chi phí phí quản quản lý lý doanh doanh nghiệp nghiệp 5.2.2 ĐO LƯỜNG VÀ GHI NHẬN CHI PHÍ - Đo lường: Chi phí đo lường với giá trị tài sản sử dụng Ghi nhận: thời điểm ghi nhận chi phí dựa nguyên tắc sau - Cơ sở dồn tích/cơ sở tiền Nguyên tắc phù hợp Nguyên tắc trọng yếu 5.2.3 PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN CHI PHÍ GIÁ VỐN HÀNG BÁN • Trong kỳ kế toán xuất hàng bán trực tiếp gửi bán khách hàng chấp nhận: – BT 1: Ghi nhận doanh thu – BT 2: Ghi nhận giá vốn hàng bán Nợ TK “Giá vốn hàng bán” Có TK “Hàng hóa” Có TK “Thành phẩm” Có TK “Hàng gửi bán” 5.2.3 PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN CHI PHÍ CPBH VÀ CPQLDN • Trong kỳ, phát sinh chi phí: Nợ TK Chi phí bán hàng, Nợ TK Chi phí QLDN Có TK liên quan 5.3 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ = LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG + KHÁC 5.3 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH • • Kết kinh doanh phần chênh lệch doanh thu chi phí Các tiêu kết kinh doanh Lợi nhuận gộp = Doanh thu - Giá vốn hàng bán Lợi nhuận = Lợi nhuận gộp + Doanh thu hoạt động TC - CP hoạt động TC - CP bán hàng - CP quản lý doanh nghiệp 5.3 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH • Các tiêu kết kinh doanh Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận từ HĐKD + Lợi nhuận hoạt động khác = Tổng lợi nhuận trước thuế - Chi phí thuế TNDN trước thuế Lợi nhuận sau thuế 5.3 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH • TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TK XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Bên NỢ: Kết chuyển CP Kết chuyển lãi Bên Có: Kết chuyển loại doanh thu Kết chuyển lỗ 5.3 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH • TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TK LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI Bên NỢ: Số lỗ hoạt động kinh doanh Trích lập quỹ Chia cổ tức, lợi nhuận Bên Có: Số lãi hoạt động kinh doanh Số lỗ xử lý Dư Có: Số lãi chưa phân phối Dư Nợ: Số lỗ chưa xử lý 5.3 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH • NV1: Cuối kỳ kết chuyển doanh thu để xác định kết Nợ TK Doanh thu bán hàng Nợ TK Doanh thu hoạt động tài Nợ TK Thu nhập khác Có TK Xác định kết kinh doanh 5.3 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH • NV2: Cuối kỳ kết chuyển chi phí để xác định kết Nợ TK Xác định kết kinh doanh Có TK GVHB: kết chuyển giá vốn hàng bán Có TK Chi phí Tài chính: kết chuyển chi phí tài Có TK Chi phí bán hàng: kết chuyển chi phí bán hàng Có TK Chi phí QLDN: kết chuyển chi phí QLDN Có TK Chi phí khác: kết chuyển chi phí khác 5.3 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NV3: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Nợ TK Xác định kết kinh doanh Có TK Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 5.3 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH • - NV4: Kết chuyển lỗ, lãi Nếu lãi: Nợ TK Xác định kết kinh doanh - Có TK Lợi nhuận chưa phân phối Nếu lỗ: Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối Có TK Xác định kết kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 2: CHU TRÌNH kế TOÁN,