0

CHƯƠNG 2: CHU TRÌNH kế TOÁN

48 2 0
  • CHƯƠNG 2: CHU TRÌNH kế TOÁN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 08:24

CHƯƠNG 2 CHU TRÌNH KẾ TOÁN CHƯƠNG 2 CHU TRÌNH KẾ TOÁN ThS Nguyễn Phương Thảo CHƯƠNG 2 CHU TRÌNH KẾ TOÁN 2 1 Quy trình nghiệp vụ của kế toán 2 2 Phân tích nghiệp vụ kinh tế bằng các công thức kế toán 2 3 Tài khoản kế toán và phương pháp ghi sổ kép 2 1 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Phân tích Ghi chép Truyền đạt 2 2 PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH TẾ BẰNG CÁC CÔNG THỨC KẾ TOÁN Tài sản Nợ phải trả Vốn CSH = + Công thức kế toán cơ bản Công thức kế toán mở rộng Tài sản = Nợ phải trả + Vốn góp Rút vốn + Doanh t. CHƯƠNG 2: CHU TRÌNH KẾ TỐN ThS Nguyễn Phương Thảo CHƯƠNG 2: CHU TRÌNH KẾ TỐN 2.1 Quy trình nghiệp vụ kế tốn 2.2 Phân tích nghiệp vụ kinh tế cơng thức kế tốn 2.3 Tài khoản kế toán phương pháp ghi sổ kép 2.1 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KẾ TỐN Phân tích Ghi chép Truyền đạt 2.2 PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH TẾ BẰNG CÁC CƠNG THỨC KẾ TỐN Cơng thức kế tốn Tài sản Nợ phải trả = Vốn CSH + Công thức kế toán mở rộng Tài sản = Nợ phải trả + + Vốn góp Doanh thu - - Rút vốn Chi phí 2.2 PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH TẾ BẰNG CÁC CƠNG THỨC KẾ TỐN Ví dụ: Tháng năm 2017,ông A mở quán café ABC Các hoạt động sau diễn tháng 2.2 PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH TẾ BẰNG CÁC CƠNG THỨC KẾ TỐN Ngày 1/1/2017, đầu tư tỷ đồng vào kinh doanh Tài sản Tiền (1) 1000 + NVL + = Nợ phải + Thiết bị = = trả Nợ phải trả + Vốn đầu tư + 1000 Vốn chủ sở hữu - Rút vốn + Doanh thu - Chi phí 2.2 PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH TẾ BẰNG CÁC CƠNG THỨC KẾ TOÁN Trả tiền thuê nhà tháng 1/2017: 30 triệu đồng Tài sản Tiền + NVL + Thiết bị = Nợ phải trả + = Nợ phải trả + Bal 1000 = (2) (30) = Bal 970 = Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư - Rút vốn + Doanh thu Chi phí 1000 1000 - 30 (CP thuê nhà) - 30 2.2 PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH TẾ BẰNG CÁC CƠNG THỨC KẾ TỐN 3.Mua điều hịa, máy pha café, bàn ghế cốc chén hết 200 triệu đồng, trả 80% số tiền Tài sản Tiền + NVL + = Nợ phải + Thiết bị = trả Nợ phải trả + Bal 970 = (3) (160) + 200 = 40 Bal 810 + 200 = 40 + Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư 1000 1000 - Rút vốn + Doanh thu - Chi phí 30 - 30 2.2 PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH TẾ BẰNG CÁC CƠNG THỨC KẾ TỐN Mua trà, sữa, đường, coffee… Hết 40 triệu đồng, chưa trả tiền người bán Tài sản Tiền Bal + NVL 810 (4) Bal + + = Nợ phải + Thiết = bị 200 = 40 810 + 40 + 200 trả Nợ phải + Vốn trả đầu tư 40 + 1000 = 40 = 80 + 1000 Vốn chủ sở hữu - Rút vốn + Doanh thu - Chi phí 30 - 30 2.2 PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH TẾ BẰNG CÁC CƠNG THỨC KẾ TOÁN Trong tháng dùng hết 70% số nguyên liệu mua Tài sản Tiền Bal + NVL 810 + (5) Bal 40 + + Thiết bị 200 (28) 810 + 12 = Nợ phải trả + = Nợ phải trả + Vốn đầu tư 80 + 1000 = Vốn chủ sở hữu = + 200 = - Rút vốn + Doanh thu - Chi phí - 30 - 80 + 1000 - 28 (CP NVL) 58 2.3.4 SỔ KẾ TỐN • Tác dụng nhật ký: - Cung cấp thông tin ảnh hưởng nghiệp vụ kinh tế tình hình tài doanh nghiệp - Cung cấp ghi theo thứ tự thời gian phát sinh nghiệp vụ - Dễ dàng kiểm tra tính cân tổng số tiền ghi Nợ tổng số tiền ghi Có 2.3.4 SỔ KẾ TỐN Ngày phát sinh nghiệp vụ ghi vào cột “Ngày” NHẬT KÝ CHUNG Ngày Tên Tài khoản diễn giải Đối chiếu T1 Số tiền ghi NỢ Số tiền ghi CÓ 2015 1/1 Tiền 1,000 Vốn chủ sở hữu 1,000 (Chủ sở hữu góp tỷ đồng tiến hành hoạt động kinh doanh) 2/1 Thiết bị Tiền Phải trả người bán (Mua thiết bị 200 tr đồng toán 80%) 200 160 40 2.3.4 SỔ KẾ TOÁN Tên TK ghi NỢ ghi sát bên trái ghi trước, tên TK ghi CĨ ghi thụt vào dịng NHẬT KÝ CHUNG Ngày Tên Tài khoản diễn giải Đối chiếu T1 Số tiền ghi NỢ Số tiền ghi CÓ 2015 1/1 Tiền 1,000 Vốn chủ sở hữu 1,000 (Chủ sở hữu góp tỷ đồng tiến hành hoạt động kinh doanh) 2/1 Thiết bị Tiền Phải trả người bán (Mua thiết bị 200 tr đồng tốn 80%) 200 160 40 2.3.4 SỔ KẾ TỐN Số tiền ghi NỢ ghi vào cột NỢ, số tiền ghi CÓ ghi vào cột CÓ NHẬT KÝ CHUNG Ngày Tên Tài khoản diễn giải Đối chiếu T1 Số tiền ghi NỢ Số tiền ghi CÓ 2015 1/1 Tiền 1,000 Vốn chủ sở hữu 1,000 (Chủ sở hữu góp tỷ đồng tiến hành hoạt động kinh doanh) 2/1 Thiết bị Tiền Phải trả người bán (Mua thiết bị 200 tr đồng toán 80%) 200 160 40 2.3.4 SỔ KẾ TOÁN Diễn giải ngắn gọn nghiệp vụ, viết sau dịng ghi CĨ NHẬT KÝ CHUNG Ngày Tên Tài khoản diễn giải Đối chiếu T1 Số tiền ghi NỢ Số tiền ghi CÓ 2015 1/1 Tiền 1,000 Vốn chủ sở hữu 1,000 (Đầu tư tiền vào kinh doanh) 2/1 Thiết bị Tiền Phải trả người bán (Mua thiết bị toán 80%) 200 160 40 2.3.4 SỔ KẾ TỐN Để dịng trống bút toán nhật ký để dễ đọc NHẬT KÝ CHUNG Ngày Tên Tài khoản diễn giải Đối chiếu T1 Số tiền ghi NỢ Số tiền ghi CÓ 2015 1/1 Tiền 1,000 Vốn chủ sở hữu 1,000 (Đầu tư tiền vào kinh doanh) 2/1 Thiết bị Tiền Phải trả người bán (Mua thiết bị toán 80%) 200 160 40 2.3.4 SỔ KẾ TOÁN Để ghi số hiệu TK chuyển từ nhật ký sang sổ Khi chưa chuyển để trống NHẬT KÝ CHUNG Ngày Tên Tài khoản diễn giải Đối chiếu T1 Số tiền ghi NỢ Số tiền ghi CÓ 2015 1/1 Tiền 1,000 Vốn chủ sở hữu 1,000 (Đầu tư tiền vào kinh doanh) 2/1 Thiết bị Tiền Phải trả người bán (Mua thiết bị toán 80%) 200 160 40 2.3.4 SỔ KẾ TỐN Bút tốn đơn Bút tốn kép NHẬT KÝ CHUNG Ngày Tên Tài khoản diễn giải Đối chiếu T1 Số tiền ghi NỢ Số tiền ghi CÓ 2015 1/1 Tiền 1,000 Vốn chủ sở hữu 1,000 (Đầu tư tiền vào kinh doanh) 2/1 Thiết bị Tiền Phải trả người bán (Mua thiết bị trả tiền mặt nợ người bán) 200 160 40 2.3.4 SỔ KẾ TOÁN Ghi sai NHẬT KÝ CHUNG Ngày Tên Tài khoản diễn giải Đối chiếu T1 Số tiền ghi NỢ Số tiền ghi CÓ 2015 1/1 Vốn chủ sở hữu Tiền 1000 1000 (Đầu tư tiền vào kinh doanh) 2/1 Thiết bị Tiền Phải trả người bán (Mua thiết bị trả tiền mặt nợ người bán) 200 160 40 2.3.4 SỔ KẾ TỐN • SỔ CÁI - Là loại sổ tập hợp tồn thơng tin biến động tăng, giảm số dư liên quan đến tài khoản kế toán - Sổ tổng hợp gồm tất tài khoản tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu 2.3.4 SỔ KẾ TOÁN SỔ CÁI TỔNG HỢP TỪNG LOẠI TÀI SẢN Sổ tài khoản xếp theo trật tự tài khoản trình bày báo cáo tài TỪNG KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ TỪNG KHOẢN VCSH Tiền Lương phải trả Vốn Đầu tư Thiết bị Phải trả người bán Doanh thu CCDV Phải thu khách hàng Vay ngắn hạn Chi phí lương Nguyên vật liệu Vay dài hạn CP bán hàng 2.3.4 SỔ KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG Ngày Tên Tài khoản diễn giải Đối chiếu T1 Số tiền ghi NỢ Số tiền ghi CÓ 2015 1/1 112 Tiền 1,000 Vốn chủ sở hữu 1,000 (Đầu tư tiền vào kinh doanh) SỔ CÁI TỔNG HỢP TIỀN Ngày Diễn giải Đối chiếu 112 Số tiền ghi NỢ Số tiền ghi CĨ Số dư 2015 1/1 T1 1000 1000 Tính sau nghiệp vụ phát sinh 2.3.4 SỔ KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG Ngày Tên Tài khoản diễn giải Đối chiếu T1 Số tiền ghi NỢ Số tiền ghi CÓ 2015 1/1 Tiền 1,000 411 Vốn chủ sở hữu 1,000 (Đầu tư tiền vào kinh doanh) SỔ CÁI TỔNG HỢP VỐN CHỦ SỞ HỮU Ngày Diễn giải Đối chiếu Số tiền ghi NỢ 411 Số tiền ghi CÓ Số dư 2015 1/1 T1 1000 1000 2.3.5 BẢNG CÂN ĐỐI THỬ • Bảng cân đối thử lập vào cuối kỳ sử dụng để lập báo cáo tài khác • Các bước lập: – Liệt kê TK theo trật tự xếp sổ số dư tương ứng vào cột quy định – Tính tổng số tiền ghi cột ghi NỢ, ghi CÓ – So sánh tổng tiền ghi NỢ, ghi CÓ (phải cân bằng) 2.3.5 BẢNG CÂN ĐỐI THỬ KTQK Co, Ltd BẢNG CÂN ĐỐI THỬ Lập ngày 31/1/2015 Tên Tài khoản Tiền Nguyên vật liệu Thiết bị Nợ Có 868 12 200 Phải trả người bán 80 Vốn Chủ sở hữu 990 Doanh thu CCDV 90 Chi phí tiền lương 20 Chi phí NVL 28 Chi phí thuê mướn 30 Chi phí tiện ích TỔNG CỘNG 1160 1160 ...CHƯƠNG 2: CHU TRÌNH KẾ TỐN 2.1 Quy trình nghiệp vụ kế tốn 2.2 Phân tích nghiệp vụ kinh tế cơng thức kế tốn 2.3 Tài khoản kế toán phương pháp ghi sổ kép 2.1 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KẾ TỐN Phân... 2.3.4 SỔ KẾ TỐN QUY TRÌNH GHI SỔ KẾ TỐN • Phân tích ảnh hưởng NVKT tới tài khoản kế toán liên quan BƯỚC BƯỚC BƯỚC • Ghi sổ nhật ký chung • Chuyển số liệu lên sổ tài khoản tương ứng 2.3.4 SỔ KẾ TỐN... Có 2.3.4 Sổ kế tốn 2.3.5 Bảng cân đối thử 2.3.1 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Tài khoản kế toán nơi ghi nhận biến động tăng, giảm đối tượng kế toán Kết cấu gồm yếu tố: - Tên Tài khoản - Bên Nợ (bên trái tài
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 2: CHU TRÌNH kế TOÁN,