0

Tình huống 5: Phân tích môi trường bên trong của Nafoods Group

53 16 0
  • Tình huống 5: Phân tích môi trường bên trong của Nafoods Group

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 19:03

Tình huống 5: Phân tích môi trường bên trong của Nafoods Group MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT2 1.1. Phân tích nguồn lực - năng lực – năng lực cốt lõi:2 1.1.1. Phân tích các nguồn lực:2 1.1.2. Năng lực:2 1.1.3. Phân tích các năng lực cốt lõi:3 1.2. Lợi thế cạnh tranh:4 1.2.1. Khái niệm:4 1.2.2. Các yếu tố cấu thành lợi thế cạnh tranh:5 1.2.3. Các tiêu chuẩn xác định năng lực cốt lõi tuân theo quy tắc VRINE:7 1.3. Phân tích chuỗi giá trị:7 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA NAFOODS GROUP12 2.1. Giới thiệu về NAFOODS GROUP:12 2.1.1. Khái quát chung:12 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển:12 2.1.3. Mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh:14 2.2. Nhận dạng các nguồn lực, năng lực của Tập đoàn Nafoods và vận dụng quy tắc VRINE để chỉ ra năng lực lõi của tập đoàn này trên thị trường:15 2.2.1. Các nguồn lực và năng lực của Tập đoàn Nafoods:15 2.2.2. Vận dụng quy tắc VRINE chỉ ra năng lưc cốt lõi của Nafoods trên thị trường:24 2.3. Nhận dạng lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Nafoods và Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới lợi thế cạnh tranh của tập đoàn:30 2.3.1. Nhận dạng lợi thế cạnh tranh của tập đoàn Nafoods:30 2.3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới lợi thế cạnh tranh của tập đoàn:32 2.4. Phân tích chuỗi giá trị của Tập đoàn Nafoods và nhận định hướng phát triển giá trị gia tăng của Tập đoàn:41 2.4.1. Phân tích chuỗi giá trị của Tập đoàn Nafoods:41 2.4.2. Nhận định hướng phát triển giá trị gia tăng của Tập đoàn:44 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG46 KẾT LUẬN CHUNG48 TÀI LIỆU THAM KHẢO49 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA HTTTKT & TMĐT - - BÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC ĐỀ TÀI 05: “Phân tích mơi trường bên Nafoods Group” Lớp học phần : 2213SMGM0111 Giảng viên hƣớng dẫn : Đào Lê Đức, Võ Hạnh Nguyên : 08 Nhóm thực Hà Nội, Tháng 4/2022 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT Họ tên Nhiệm vụ Mức độ hoàn thành Điểm 71 Lƣu Thị Nhung 2.3.2 Hoàn thành nhiệm vụ B 72 Nguyễn Thị Nhung Làm Slide Hoàn thành nhiệm vụ B Hồn thành nhiệm vụ, tích cực A Nguyễn Thị Hồng Nhung Lập dàn ý, 2.1, Chƣơng 3, Làm Word, sửa nội Hoàn thành nhiệm vụ, B+ 73 (NT) dung, phản biện 74 Bùi Thị Phƣơng 2.4.1, phản biện 75 Nguyễn Thế Quân 2.4.2 Hoàn thành nhiệm vụ B 76 Vũ Đình Quảng Thuyết trình Hồn thành nhiệm vụ B 77 Hoàng Thị Quyên 2.2 Hoàn thành nhiệm vụ B 78 Lê Thị Quyên Chƣơng Hoàn thành nhiệm vụ B 79 Đỗ Thị Quỳnh 2.2 Hoàn thành nhiệm vụ B Hồn thành nhiệm vụ B 80 Nguyễn Cơng Hƣơng Quỳnh 2.3.1 tích cực MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Phân tích nguồn lực - lực – lực cốt lõi: 1.1.1 Phân tích nguồn lực: 1.1.2 Năng lực: 1.1.3 Phân tích lực cốt lõi: 1.2 Lợi cạnh tranh: 1.2.1 Khái niệm: 1.2.2 Các yếu tố cấu thành lợi cạnh tranh: 1.2.3 Các tiêu chuẩn xác định lực cốt lõi tuân theo quy tắc VRINE: 1.3 Phân tích chuỗi giá trị: CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG BÊN TRONG CỦA NAFOODS GROUP 12 2.1 Giới thiệu NAFOODS GROUP: 12 2.1.1 Khái quát chung: 12 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển: 12 2.1.3 Mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh: 14 2.2 Nhận dạng nguồn lực, lực Tập đoàn Nafoods vận dụng quy tắc VRINE để lực lõi tập đoàn thị trƣờng: 15 2.2.1 Các nguồn lực lực Tập đoàn Nafoods: 15 2.2.2 Vận dụng quy tắc VRINE lƣc cốt lõi Nafoods thị trƣờng: 24 2.3 Nhận dạng lợi cạnh tranh Tập đồn Nafoods Phân tích yếu tố ảnh hƣởng tới lợi cạnh tranh tập đoàn: 30 2.3.1 Nhận dạng lợi cạnh tranh tập đoàn Nafoods: 30 2.3.2 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng tới lợi cạnh tranh tập đoàn: 32 2.4 Phân tích chuỗi giá trị Tập đồn Nafoods nhận định hƣớng phát triển giá trị gia tăng Tập đoàn: 41 2.4.1 Phân tích chuỗi giá trị Tập đoàn Nafoods: 41 2.4.2 Nhận định hƣớng phát triển giá trị gia tăng Tập đoàn: 44 CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG 46 KẾT LUẬN CHUNG 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 LỜI MỞ ĐẦU Trong thời kỳ kinh tế thị trƣờng hội nhập toàn cầu nhƣ nay, từ thực tế thấy thị trƣờng kinh doanh Việt Nam có cạnh tranh khốc liệt với đa dạng ngành kinh doanh số lƣợng lớn doanh nghiệp tham gia, bao gồm doanh nghiệp ngồi nƣớc Chính vậy, muốn thắng thế, doanh nghiệp phải nâng cao lực cạnh tranh Trong năm qua, doanh nghiệp Việt Nam có nhiều bƣớc đổi mới, nâng cao lực cạnh tranh, nhiên, trƣớc sức ép hội nhập, nhiều vấn đề đặt cần giải Để có nhìn tổng quan tồn diện, bên cạnh việc phân tích mơi trƣờng bên nhằm giúp doanh nghiệp nhận diện đƣợc hội thách thức, nhà chiến lƣợc cần tìm hiểu, phân tích mơi trƣờng bên doanh nghiệp để thấy rõ đƣợc đâu mạnh, điểm yếu lợi doanh nghiệp cạnh tranh Cũng nhƣ với hội mối đe dọa bên ngoài, nhận biết điểm mạnh điểm yếu nội mang ý nghĩa thực tế để biết mục tiêu chiến lƣợc công ty khả thi hứa hẹn Phân tích mơi trƣờng bên hoạt động vô quan trọng cần thiết cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Xét chất, việc phân tích mơi trƣờng bên giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi: Doanh nghiệp làm đƣợc trƣớc tác động mơi trƣờng bên ngồi? Thơng thƣờng, quy trình phân tích mơi trƣờng bên hoạt động nhận dạng đánh giá nguồn lực lực doanh nghiệp Đây sở để nhà quản trị chiến lƣợc nhận dạng đƣợc lực cốt lõi doanh nghiệp Những lực cốt lõi tảng sở chiến lƣợc phát triển nhƣ xây dựng lợi cạnh tranh doanh nghiệp Thấy đƣợc rõ tầm quan trọng vấn đề trên, nhóm chúng em xin sâu nghiên cứu đề tài: “Phân tích mơi trƣờng bên Nafoods Group” để hiểu rõ nguồn lực, lực, lực cốt lõi, chuỗi giá trị doanh nghiệp, từ xác định đƣợc lợi cạnh tranh doanh nghiệp giúp doanh nghiệp định hƣớng thực chiến lƣợc phát triển phù hợp với Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Phân tích nguồn lực - lực – lực cốt lõi: 1.1.1 Phân tích nguồn lực: Khái niệm: Nguồn lực yếu tố đầu vào trình sản xuất tổ chức kinh doanh, bao gồm yếu tố nhƣ vốn, kỹ ngƣời nhân công, độc quyền nhãn hiệu, tài lực quản lý Hơn nguồn lực bao gồm yếu tố cá nhân, xã hội, tập thể Phân loại: Có loại nguồn lực: Nguồn lực hữu hình: tài sản mà nhìn thấy định lƣợng đƣợc gồm nhóm: nguồn lực tài (vốn chủ sở hữu, vốn vay, khả tạo ngân quỹ nội doanh nghiệp); nguồn lực vật chất (sự tinh xảo trang thiết bị hay địa điểm nhà máy; quyền chiếm lĩnh nguồn vật liệu thô); nguồn lực ngƣời (đào tạo, kinh nghiệm, sức phán đốn, trí thơng minh, sáng suốt, khả thích nghi, tận tụy với cơng việc, lòng trung thành cá nhân nhà quản trị, ngƣời làm việc); nguồn lực tổ chức (kết cấu báo cáo thức, kế hoạch, hệ thống kiểm tra giám sát, hệ thống tổ chức máy) Nguồn lực vơ hình: nguồn lực khơng thể nhìn thấy định lƣợng đƣợc, đƣợc chia làm nhóm: nguồn lực mang tính kỹ (bằng sáng chế, nhãn hiệu, quyền hay bí kinh doanh); nguồn lực cho đổi (lao động có kỹ thuật, có kỹ năng); danh tiếng (danh tiếng khách hàng: nhãn hiệu, chấp nhận chất lƣợng, độ bền độ tin cậy sản phẩm; danh tiếng nhà cung cấp) 1.1.2 Năng lực: Khái niệm: Năng lực thể khả sử dụng nguồn lực, đƣợc liên kết cách có mục đích lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp nhằm đạt đƣợc mục tiêu mong muốn Năng lực đƣợc phát có tƣơng tác nguồn lực vơ hình hữu hình Năng lực thƣờng dựa việc phát triển, thực hiện, trao đổi thông tin kiến thức thông qua nguồn nhân lực doanh nghiệp Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 Cơ sở lực: Kiến thức kỹ độc đáo nhân viên; tài chuyên môn chức nhân viên Năng lực thƣờng đƣợc phát triển khu vực chức chuyên biệt phần khu vực chức 1.1.3 Phân tích lực cốt lõi: Khái niệm: Năng lực cốt lõi hay lực lõi tảng cho chiến lƣợc cạnh tranh Nó nhằm thành thạo chun mơn hay kỹ công ty lĩnh vực trực tiếp đem lại hiệu suất cao Ý nghĩa: Năng lực lõi thể khả cạnh tranh phẩm chất khác biệt riêng doanh nghiệp; lực lõi đƣợc hình thành theo thời gian thơng qua q trình học tập, tích lũy cách hệ thống chức cách thức khai thác nguồn lực lực khác Các tiêu chuẩn đặc trƣng lực lõi công ty: Năng lực có giá trị: Những lực có giá trị lực tạo lợi nhuận cho công ty cách tận dụng hội làm vơ hiệu hóa thách thức từ mơi trƣờng bên Những lực giúp cho doanh nghiệp hoạch định thực thi chiến lƣợc nhằm tạo giá trị cho khách hàng cụ thể Năng lực có tính khan hiếm: Những lực lực mà có cơng ty có đƣợc, mà có đƣợc phải đối thủ cạnh tranh lớn thời Một câu hỏi trọng tâm đƣợc nhà quản lý đặt đánh giá tiêu chuẩn “Có cơng ty có đƣợc lực này?” Những lực mà có q nhiều cơng ty sở hữu khơng đƣợc xem lợi cạnh tranh cơng ty Thay vào đó, nguồn lực lực đáng giá nhƣng không sở cho cạnh tranh hồn hảo Khi lợi cạnh tranh có đƣợc việc phát triển khai thác lực mà cơng ty khác khơng có Năng lực khó làm giả: Một yếu tố để đánh giá lực có phải lực cạnh tranh cốt lõi hay khơng việc lực bị bắt chƣớc hay Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 khơng Sẽ lợi nhƣ đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp bắt chƣớc có bắt chƣớc tốn khiến cho họ phát triển lực Và yếu tố lực xuất tổng hợp ba nguyên nhân sau: Điều kiện lịch sử nhất, điều kiện thứ hai để tránh xảy bắt chƣớc mối liên hệ lực cốt lõi lợi cạnh tranh doanh nghiệp mập mờ tính xã hội phức tạp Năng lực khơng thể thay thế: Những lực thay lực mà khơng có nguồn lực, lực khác có giá trị tƣơng đƣơng Hai nguồn lực có giá trị cơng ty (hay nhóm nguồn lực công ty) đƣợc gọi tƣơng đƣơng mà nguồn lực tự thân đƣợc sử dụng để thực chiến lƣợc Nhìn chung giá trị chiến lƣợc tiềm ngày trở nên khó thay Tiềm vơ hình gây khó khăn cho cơng ty việc tìm kiếm nguồn lực khác thay đồng thời đem lại nhiều trở ngại cho đối thủ cạnh tranh việc bắt chƣớc theo chiến lƣợc có giá trị công ty Tri thức mối quan hệ tin cậy lẫn phận điều hành phận thực thi kiểu nguồn lực vơ hình khó nhận khó thay đƣợc công ty 1.2 Lợi cạnh tranh: 1.2.1 Khái niệm: Lợi cạnh tranh (LTCT): lực đặc biệt giúp doanh nghiệp đạt đƣợc lợi ích tƣơng tự nhƣ đối thủ cạnh tranh nhƣng mức chi phí thấp (lợi chi phí) đạt đƣợc lợi ích vƣợt xa sản phẩm cạnh tranh (lợi khác biệt) LTCT cho phép DN cung ứng giá trị cao cho khách hàng, đồng thời tạo lợi nhuận lớn cho cơng ty (Porter, 2016) Lợi cạnh tranh bền vững: Theo Coyne Kevin (1986): LTCT bền vững có liên quan đến nỗ lực doanh nghiệp việc thiết lập trì lợi thời gian dài LTCT bền vững bị ảnh hƣởng ba yếu tố: quy mô thị trƣờng mục tiêu; tiếp cận nhiều đến nguồn lực khách hàng; hạn chế quyền hạn đối thủ cạnh Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 tranh Thơng thƣờng DN tạo LTCT bền vững dựa đặc điểm dễ dàng chép 1.2.2 Các yếu tố cấu thành lợi cạnh tranh:  Hiệu suất vƣợt trội: Khái niệm: Hiệu suất đƣợc tính số lƣợng đầu vào cần thiết để sản xuất đơn vị đầu sản phẩm = Đầu ra/Đầu vào Ảnh hƣởng: Hiệu suất tạo nên suất cao chi phí thấp Hiệu suất vƣợt trội giúp doanh nghiệp đạt đƣợc lợi cạnh tranh thông qua giảm cấu trúc chi phí Cách thức đạt tới Hiệu suất vƣợt trội: Tận dụng tính kinh tế theo qui mơ (Microsoft, Ford’s Model T); tận dụng đƣờng ảnh hƣởng học tập (ngành chăm sóc sức khỏe); tận dụng đƣờng cong kinh nghiệm (công nghiệp máy bay); ứng dụng hệ thống sản xuất linh hoạt kế hoạch hóa; quản trị nguyên liệu đầu vào, JIT(Just-in-time); tập trung vào chiến lƣợc R&D, quản trị nhân sự, quản trị hệ thống thông tin quản trị sở hạ tầng  Chất lƣợng vƣợt trội: Khái niệm: Chất lƣợng sản phẩm vƣợt trội đƣợc đánh giá dựa hai thuộc tính: có độ tin cậy cao (thực tốt chức đƣợc thiết kế bền) tuyệt hảo (đƣợc nhận thức khách hàng tuyệt vời) Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 Ảnh hƣởng đến lợi cạnh tranh: Các sản phẩm có Chất lƣợng vƣợt trội có khả khác biệt hóa gia tăng giá trị sản phẩm theo đánh giá khách hàng Việc loại bỏ lỗi sản phẩm giúp tránh lãng phí, tăng hiệu suất giảm cấu trúc chi phí => Lợi nhuận tăng Cách thức đạt chất lƣợng vƣợt trội: Tăng chất lƣợng sản phẩm vƣợt trội dựa độ tin cậy nhƣ sử dụng ứng dụng tiêu chuẩn chất lƣợng nhƣ Sigma, TQM, ISO…, ứng dụng quy trình tăng cƣờng chất lƣợng Deming,…; Tăng chất lƣợng sản phẩm dựa tính tuyệt hảo nhƣ: nghiên cứu thuộc tính sản phẩm quan trọng khách hàng; thiết kế sản phẩm kèm với dịch vụ để làm trội thuộc tính quan trọng nhất; định tập trung thúc đầy thuộc tính làm để định vị thuộc tính tốt theo cảm nhận khách hàng; thƣờng xuyên có cải tiến thuộc tính phát triển thuộc tính sản phẩm  Sự đổi vƣợt trội: Khái niệm: Sự đổi hoạt động tạo nên sản phẩm quy trình Ảnh hƣởng: Tạo nên sản phẩm thỏa mãn khách hàng tốt hơn; Nâng cao chất lƣợng sản phẩm tại; Giảm chi phí Sự đổi bị chép => Đổi liên tục Sự đổi vƣợt trội thành cơng nguồn tạo nên lợi cạnh tranh quan trọng thông qua việc tạo cho doanh nghiệp sản phẩm/qui trình độc đáo mà đối thủ cạnh tranh khơng có Cách thức đổi mới: + Hình thức đổi mới: Đổi sản phẩm (tạo sản phẩm mà khách hàng nhận thấy có giá trị hơn, gia tăng lợi nhuận cận biên cho doanh nghiệp); đổi quy trình (tạo nên giá trị cách giảm thiểu chi phí sản xuất) + Quy trình đổi mới: Xây dựng kỹ nghiên cứu ứng dụng; lựa chọn dự án tiến hành quản lý; hợp lĩnh vực chức năng; sử dụng đội phát triển sản phẩm, phát triển quy trình bổ sung song song  Đáp ứng khách hàng vƣợt trội: Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 nội bộ; đào tạo tiêu chuẩn ISO, quy định PRP, mối nguy ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm nhà máy Nội dung chƣơng trình có chọn lọc, phù hợp với đối tƣợng giúp nhân viên ngày nâng cao tay nghề, hoàn thiện thân, nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh Công ty thời đại 4.0 Với nguồn lực ngƣời hữu, gồm nhiều chuyên gia nƣớc quốc tế, với hiểu biết sâu sắc hoạt động ngành nông nghiệp Việt Nam giới Nafoods mạnh dạn tích hợp cơng nghệ thông tin (IoT - Internet of Things) vào hệ thống quản lý kiểm soát vƣờn trồng, xây dựng sở liệu tập trung, phát triển ứng dụng quản lý đại lý, khách hàng; bƣớc đại hóa hoạt động nơng nghiệp, tiệm cận nơng nghiệp số thơng minh Qua đó, cơng ty tăng đƣợc hiệu suất cơng việc cao Khi có nhiều nhà máy sản xuất nhiều nơi tạo thuận tiện nhanh chóng cho việc chế biến sản xuất nơng sản nhƣ việc xây dựng nhiều đại lý thuận tiện cho việc phân phối Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin giúp công ty dễ kiểm soát Chế độ đãi ngộ hợp lý yếu tố tác động đến việc tăng hiệu suất ngƣời lao động yên tâm hơn, họ cống hiến cho cơng ty, tạo đƣợc nhiều giá trị 2.3.2.2 Chất lƣợng: Ảnh hƣởng đến lợi cạnh tranh: Đối với lợi cạnh tranh, ảnh hƣởng chất lƣợng sản phẩm gấp đôi so với yếu tố khác Khi cung cấp sản phẩm chất lƣợng cao làm gia tăng giá trị sản phẩm mắt ngƣời tiêu dùng Sự đánh giá cao giá trị sản phẩm cho phép Nafoods đƣa mức giá cao với sản phẩm Ảnh hƣởng thứ hai chất lƣợng sản phẩm đến lợi cạnh tranh xuất phát từ suất cao với chi phí tính theo đơn vị sản phẩm thấp mà đem lại Thời gian lao động để sản xuất sản phẩm có khiếm khuyết dƣới tiêu chuẩn hơn, thời gian sửa chữa điều cho phép Nafoods đạt đƣợc suất lao động cao chi phí/đơn vị sản phẩm thấp 35 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 Từ cho thấy chất lƣợng sản phẩm cao cho phép doanh nghiệp đặt mức giá cao mà giảm bớt chi phí sản xuất Chất lƣợng sản phẩm vƣợt trội giúp Nafoods tạo lợi cạnh tranh lâu dài Cụ thể, cách thức Nafoods đạt chất lƣợng vƣợt trội: Nghiên cứu sản phẩm an toàn: Chiến lƣợc phát triển sản phẩm Nafoods từ trƣớc tới hƣớng đến an tồn lợi ích sức khỏe khách hàng Vì Nafoods vơ cẩn trọng giai đoạn: từ lên nguồn nguyên liệu đến thiết kế kiểu dáng bao bì sản phẩm nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho ngƣời sử dụng Ngồi ra, Nafoods tuyệt đối khơng sử dụng thành phần gây ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe ngƣời tiêu dùng nhƣ dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật cho tất sản phẩm Nafoods tƣơng lai Chuỗi giá trị khép kín: Nafoods hình thành đƣợc chuỗi giá trị sản phẩm khép kín từ việc trực tiếp trồng trọt, chế biến vận chuyển đến tận tay khách hàng Quy trình vơ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sản phẩm thực an tồn Thiết bị, cơng nghệ đại: Để đảm bảo chất lƣợng tuyệt vời sản phẩm, Nafoods không ngừng nghiên cứu, đầu tƣ cho thiết bị công nghệ đại tự hào sở hữu dây chuyền sản xuất tiên tiến hàng đầu, bắt kịp công nghệ sản xuất hàng đầu giới Tăng chất lượng sản phẩm vượt trội dựa độ tin cậy: Tập đoàn cam kết nâng cao chất lƣợng sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn cao thị trƣờng nghiêm ngặt nhƣ EU Các chứng nhận quốc tế nhƣ GLOBAL GAP, Rainforest Alliance Fair Trade giúp nơng dân tập đồn trồng trái chất lƣợng cao bền vững, mở rộng tiếp cận thị trƣờng xuất 36 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 Với khoản đầu tƣ tƣ vấn kỹ thuật IFC, Nafoods nỗ lực nâng cao giá trị cho sản phẩm cách áp dụng nguyên tắc thực hành nơng nghiệp an tồn bền vững cải thiện sở sản xuất Tăng chất lượng sản phẩm dựa tính tuyệt hảo: Đặt an tồn thực phẩm làm nguyên tắc hàng đầu, Nafoods cam kết sản phẩm Nafoods kết chu kỳ khép kín đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiêm ngặt Tại nhà máy sản xuất, tập đoàn Áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn quản lý chất lƣợng, kiểm soát cách hiệu quả, hợp lý cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm Đặc biệt Tổ hợp nhà máy Long An nhanh chóng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lƣợng thời gian ngắn sau khánh thành, đạt đƣợc tiêu chuẩn quốc tế vƣợt qua kì đánh giá nghiêm ngặt khách hàng; Sắp xếp lại phận Kế hoạch sản xuất phận Cung ứng nguyên liệu, quy kiểm soát tập trung mức tập đồn, nhằm đảm bảo thơng tin liền lạc việc kiểm sốt tồn chuỗi cách hiệu quả, nhanh chóng Thường xuyên có cải tiến thuộc tính phát triển thuộc tính sản phẩm mới: Nafoods có đột phá việc phát triển cung ứng sản phẩm thị trƣờng Nafoods doanh nghiệp Việt Nam tạo đƣợc giống chanh leo đƣợc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chứng nhận cấp quyền bảo hộ, gồm giống Nafoods 1, Quế Phong Bách Hƣơng 2.3.2.3 Đổi sáng tạo: Ảnh hƣởng đến lợi cạnh tranh: Sự đổi đƣợc coi điều quan trọng việc xây dựng khung lợi cạnh tranh Sự đổi đem lại cho Nafoods điều nhất, điều mà đối thủ cạnh tranh có đổi bị bắt chƣớc Tính tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh đƣa mức giá có lợi cho sản phẩm hay giúp làm giảm chi phí đơn vị thấp so với đối thủ cạnh tranh Đồng thời, đổi 37 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 giúp Nafoods tạo nên sản phẩm thỏa mãn khách hàng tốt hơn, nâng cao chất lƣợng sản phẩm Cách thức đổi mới: *Hình thức đổi mới: Đổi sản phẩm: tạo sản phẩm mà khách hàng nhận thấy có giá trị hơn, gia tăng lợi nhuận cận biên cho doanh nghiệp: Về nghiên cứu phát triển, với mục hƣớng tới khác biệt, nâng cao chất lƣợng sản phẩm đồng thời tạo sản phẩm có giá trị gia tăng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn khách hàng; hoạt động nghiên cứu & phát triển đƣợc công ty quan tâm trọng Kết đạt đƣợc năm qua nhƣ sau: Chọn tạo đƣợc 03 giống chanh leo phù hợp cho chế biến nhu cầu ăn tƣơi, suất cao khả chống chịu bệnh tốt Hiện tại, 03 giống chanh leo bƣớc vào giai đoạn trồng thử nghiệm đăng ký xét công nhận thức mang thƣơng hiệu Nafoods với Bộ NN & PT NT; Triển khai thực nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ bảo quản chanh leo phƣơng pháp điều biến khí (MAP), chờ Bộ NN&PTNT thẩm định; Nghiên cứu mơ hình canh tác chanh leo theo hƣớng hữu cơ, giai đoạn thử nghiệm loại phân bón, chế phẩm hữu đối tác; Nghiên cứu xác định loại phân bón, chế phẩm bảo vệ thực vật phù hợp cho canh tác chanh leo, tìm đƣợc đối tác cung cấp triển khai thử nghiệm loại phân bón, chế phẩm Đổi quy trình: tạo nên giá trị cách giảm thiểu chi phí sản xuất: Về quy trình cơng nghệ, để giảm thiểu chi phí sản xuất, gồm vận chuyển, giảm thiểu xử lý thiệt hại sau thu hoạch sản phẩm tƣơi, Tập đoàn Nafoods phát triển nhà máy chế biến gần với nguồn cung nguyên liệu Hai nhà máy chế biến Nghệ An Long An thuận tiện từ hƣớng Việt Nam, Campuchia Lào Do đó, ngun liệu trái thơ đƣợc chế biến thời gian ngắn sau đƣợc thu hoạch Hiện Nafoods có đƣợc cho hệ thống nhà máy sản xuất đại nhiều địa phƣơng nƣớc 38 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 Nafoods tăng cƣờng đổi sáng tạo sản xuất Nafoods chủ động phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giúp tạo bƣớc đột phá để nâng cao suất, chất lƣợng sức cạnh tranh sản phẩm Đến 2019, Nafoods sở hữu sở sản xuất giống chanh leo công nghệ cao với hệ thống nhà lƣới đồng sử dụng công nghệ Đài Loan theo quy trình khép kín, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn giống suất cao, đƣợc kiểm soát bệnh, virus theo hợp đồng chuyển giao công nghệ Đại học Quốc gia Chung Hsing (Đài Loan) Mơ hình có khả cung cấp 4,0 triệu giống/năm, không đủ cho vùng nguyên liệu chanh leo Nafoods, mà cho vùng sản xuất khác Việt Nam, Lào, Campuchia Ngoài sản phẩm chế biến truyền thống nhƣ nƣớc ép đặc, Puree, rau đơng lạnh, Nafoods cịn đổi mới, nâng cấp dây chuyền công nghệ để tạo dạng chế biến khác nhƣ sấy dẻo, giúp đa dạng hóa sản phẩm, hƣớng tới mở rộng thị trƣờng tiêu thụ Có thể khẳng định, bí cho thành tựu đạt đƣợc Nafoods thời gian qua đẩy mạnh hoạt động KH&CN, đƣa đổi sáng tạo trở thành động lực phát triển Nhờ trì phát triển tốt phong trào đổi sáng tạo sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ giúp Nafoods tạo sản phẩm mới, nâng cao suất, đa dạng hóa sản phẩm tăng cƣờng khả cạnh tranh sản phẩm 2.3.2.4 Sự phản hồi khách hàng: Ảnh hƣởng đến lợi cạnh tranh: Đáp ứng khách hàng vƣợt trội giúp thỏa mã nhu cầu khách hàng cao Khi đó, khách hàng đánh giá sản phẩm doanh nghiệp cao hơn, từ giúp doanh nghiệp tạo nên lợi cạnh tranh dựa khác biệt hóa Do đó, trung thành khách hàng nhãn hiệu doanh nghiệp đạt đƣợc mức giá tối ƣu Cách thức đáp ứng khách hàng: Sự đổi chất lƣợng vƣợt trội khơng thể thiếu để đáp ứng khách hàng: 39 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 Đặt tiêu chí chất lƣợng lên hàng đầu: Trong đa phần sản phẩm nông nghiệp Việt Nam kinh doanh thị trƣờng nội địa xuất dƣới dạng tƣơi, chƣa qua chế biến với mức giá thấp chất lƣợng so với quốc gia khác Các đối thủ cạnh tranh bật Nafoods nhƣ AFIEX, Lafooco, CTCP chế biến thực phẩm nông sản xuất Nam Định, Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi hay HAGL khơng có đột phá việc phát triển cung ứng sản phẩm thị trƣờng Nafoods ln coi tiêu chí chất lƣợng kim nam hoạt động sản xuất kinh doanh Khách hàng hóa sản phẩm/dịch vụ theo nhu cầu đặc biệt khách hàng cá nhân tổ chức: Nafoods tiếp tục sâu đáp ứng nhu cầu nhiều nhóm khách hàng thị trƣờng tồn giới Nafoods chinh phục đƣợc thị trƣờng khó tính giới cụ thể châu Âu Mỹ Nhật Bản Hàn Quốc Trung Đông Úc sản phẩm công ty xuất sang 60 quốc gia giới Sản phẩm Nafoods cung cấp ngày đa dạng chủng loại, thể loại nhằm đáp ứng nhu cầu đặc biệt khách hàng Nafoods Group dựa vào mạnh Việt Nam trái nông sản nhiệt đới để phát triển danh mục sản phẩm Việc nghiên cứu phát triển sản phẩm đƣợc Nafoods quan tâm trọng Có thể tăng cƣờng đáp ứng khách hàng thơng qua thời gian đáp ứng, cách thức thiết kế, dịch vụ sau bán, hỗ trợ khách hàng…: Nafoods đảm bảo thông tin trung thực, đầy đủ cho ngƣời tiêu dùng Nafoods cam kết cung cấp đầy đủ trung thực thơng tin sản phẩm nhƣ quy trình trồng trọt, thu hoạch, chế biến, bảo quản để giúp khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm Nafoods cách tối ƣu hài lòng Nafoods hỗ trợ khách hàng thơng qua sách bảo mật thơng tin, sách giao hàng, sách tốn, sách đổi trả, sách đại lý cộng tác viên 40 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 2.4 Phân tích chuỗi giá trị Tập đoàn Nafoods nhận định hƣớng phát triển giá trị gia tăng Tập đồn: 2.4.1 Phân tích chuỗi giá trị Tập đồn Nafoods: Tập đồn Nafoods hình thành làm chủ chuỗi giá trị sản phẩm khép kín từ nhân giống, vùng nguyên liệu tới sản xuất, chế biến phân phối, tiêu thụ sản phẩm 2.4.1.1 Cây giống: Phối hợp với Đại học Chung Hsing Đài Loan, viện nghiên cứu nhân giống trồng đƣợc thành lập với công suất triệu giống năm Bao gồm: 5% công ty liên kết, 70% nông dân hợp tác, 10% công ty/nông dân nƣớc, 5% xuất Viện giống trồng Nafoods đáp ứng nhu cầu nƣớc mà xuất sang Lào Trung Quốc 2.4.1.2 Vùng nguyên liệu: Vùng nguyên liệu Nafoods trải dài từ Tây Bắc, tỉnh miền Trung, tỉnh Tây Nguyên khu vực Đồng sơng Cửu Long Nafoods kiểm sốt 50% thị trƣờng nguyên Việt Nam cho loại trái bao gồm: chanh dây, chuối, long, dứa, dừa Tập đoàn Nafoods tranh thủ khai thác lợi cạnh tranh Đơng Nam Á: có 300 trang trại, 25000 diện tích trồng hợp tác Việt Nam, Lào, Campuchia: Việt Nam: Đồng sông Cửu Long chiếm gần 40% tổng diện tích sản xuất trái nƣớc; khu vực miền núi phía Bắc chiếm khoảng 23% tổng diện tích sản xuất Nhờ điều kiện khí hậu nhiệt đới thuận lợi, Việt Nam với Thái Lan, Indonesia chiếm ~ 33% sản lƣợng trái nhiệt đới tồn cầu Lào: Việt Nam có biên giới dài với Lào phía Tây Nam số cửa biên giới mở cửa cho thƣơng mại giao thông vận tải hai nƣớc Campuchia: Việt Nam giáp Campuchia phía tây nam số cửa biên giới mở cửa cho thƣơng mại giao thông vận tải hai nƣớc Ở Campuchia, trái rau 41 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 trồng quan trọng thứ hai sau lúa gạo, nguồn thu nhập thứ cho hầu hết hộ gia đình nƣớc Vùng nguyên liệu phong phú góp phần xây dựng nên đa dạng cho danh mục sản phẩm Nafoods 2.4.1.3 Thu hoạch: Nguồn nguyên liệu Nafoods thu đƣợc từ trang trại độc quyền nhà sản xuất theo hợp đồng, với khoảng 70% nguyên liệu thô từ nông dân sản xuất nhỏ lẻ dân tộc thiểu số Với hệ thống dây chuyền MMTB đại công nghệ Châu Âu, sản phẩm trái rau củ đƣợc nhanh chóng vận chuyển nhà máy, phân loại đƣa vào dây chuyền sản xuất 2.4.1.4 Quy trình sản xuất: Để giảm thiểu chi phí sản xuất, gồm vận chuyển, giảm thiểu xử lý thiệt hại sau thu hoạch sản phẩm tƣơi, tập đoàn Nafoods phát triển nhà máy chế biến gần nguồn cung nguyên liệu: Nhà máy Naprod Nghệ An: bao gồm dây chuyền sản xuất nƣớc trái cô đặc dây chuyền sản xuất IQF có diện tích ha, cơng suất 5000 nƣớc ép cô đặc/năm 2900 sản phẩm IQF/năm Nhà máy giống Quế Phong: Liên kết với chuyên gia đại học Quốc gia Chung Hsing - Đài Loan, có diện tích nhà kính ha, công suất triệu giống/năm Nhà máy Nasoco Long An: bao gồm dây chuyền sản xuất nƣớc trái cô đặc dây chuyền sản xuất IQF, có diện tích 6,5 ha, cơng suất 7000 nƣớc ép cô đặc/năm 5000 sản phẩm IQF, tiêu thụ 100.000 nguyên liệu trái cây/năm Nhà máy đóng gói Tây Bắc (Sơn La): Sơ chế, đóng gói bảo quản trái xuất khẩu; hệ thống phân loại, đơng lạnh bảo quản, có diện tích tiêu thụ: 50.000 nguyên liệu trái cây/năm 42 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 Tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao Tây Nguyên (Gia Lai): gồm Trung tâm nghiên cứu nhân giống trồng công nghệ cao - Nhà máy sản xuất để phân loại, tách, đóng gói bảo quản trái xuất - Khu nông nghiệp công nghệ cao Tổ hợp bao bì trái Nafoods Bình Thuận: bao gồm nhà máy đóng gói hệ thống kho lạnh, có diện tích: ha, tiêu thụ: 60.000 nguyên liệu trái cây/năm 2.4.1.5 Đ ng g i lƣu trữ: Gồm 16 nhà máy đóng gói Tây Nguyên, Long An, Bình Thuận, Bến Tre, Lào, Campuchia, tiêu thụ 300.000 nguyên liệu/ năm Tại nhà máy, tập đoàn áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn quản lý chất lƣợng, kiểm soát cách hiệu quả, hợp lý cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm Đặc biệt Tổ hợp nhà máy Long An nhanh chóng hồn thiện hệ thống quản lý chất lƣợng thời gian ngắn sau khánh thành, đạt đƣợc tiêu chuẩn quốc tế vƣợt qua kì đánh giá nghiêm ngặt khách hàng; Sắp xếp lại phận Kế hoạch sản xuất phận Cung ứng nguyên liệu, quy kiểm soát tập trung mức tập đồn, nhằm đảm bảo thơng tin liền lạc việc kiểm sốt tồn chuỗi cách hiệu quả, nhanh chóng 2.4.1.6 Phân phối: Sản phẩm sau đƣợc sản xuất, đóng gói, nhanh chóng đƣợc đƣa vào hệ thống kho bảo quản bốc xếp lên Container chở cảng biển để xuất Tập đoàn Nafoods phân phối sản phẩm cho thị trƣờng nƣớc quốc tế thông qua kênh trực tiếp gián tiếp Với vị trí thuận lợi nhà kho, nhà máy gần cảng biển địa phƣơng, tới giờ, Nafoods có 40 loại sản phẩm từ trái khác thâm nhập đƣợc 70 quốc gia giới, có đất nƣớc có tiêu chuẩn khắt khe, nghiêm ngặt chất lƣợng sản phẩm nhƣ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc… Nhƣ vậy, thấy tập đồn Nafoods hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất giống, trồng trọt, phân bón, chế biến vận chuyển thành phẩm tới khách hàng có; quản lý kiểm soát chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế 43 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 2.4.2 Nhận định hƣớng phát triển giá trị gia tăng Tập đồn: Nafoods Group định vị Tập đoàn tiên phong phát triển hệ sinh thái, chuỗi giá trị nông nghiệp xanh bền vững, với sứ mệnh cung cấp sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn đem lại sống tốt đẹp cho ngƣời hƣớng phát triển giá trị gia tăng phải nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi sáng tạo để tạo sản phẩm tốt giúp cho Tập đoàn phát triển bền vững Theo kinh nghiệm từ nƣớc phát triển, muốn phát triển sản xuất nơng nghiệp an tồn theo chuỗi giá trị, ứng dụng KH&CN xu hƣớng tất yếu Nắm bắt đƣợc điều đó, Nafoods chủ động phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giúp tạo bƣớc đột phá để nâng cao suất, chất lƣợng sức cạnh tranh sản phẩm Nafoods thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển nông nghiệp làm hạt nhân chủ trì điều phối hoạt động KH&CN với phòng, ban/bộ phận nghiên cứu phát triển công ty nhà máy Nhờ trì phát triển tốt phong trào đổi sáng tạo sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ giúp Nafoods tạo sản phẩm mới, nâng cao suất, đa dạng hóa sản phẩm tăng cƣờng khả cạnh tranh sản phẩm Đến nay, hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đƣợc Nafoods triển khai thông qua đề tài/dự án KH&CN cấp Nafoods chủ trì phối hợp thực hiện, mang lại nhiều kết đáng ghi nhận Tiêu biểu nhƣ đề tài “Nghiên cứu chọn tạo phát triển giống chanh leo cho vùng trồng chanh leo trọng điểm” giúp lai tạo, tạo vƣờn đầu dòng với 1.000 dòng lai, chọn 45 dòng triển vọng khảo nghiệm vùng sinh thái Đáng ý tạo giống chanh leo mới, đƣợc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn xem xét cấp bảo hộ làm thủ tục để sản xuất thử nghiệm Đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống chanh leo phục vụ vùng nguyên liệu trọng điểm đáp ứng nhu cầu nội tiêu xuất khẩu” đánh giá đƣợc đặc điểm hình thái di truyền thơng qua phân tích ADN nguồn gen chanh leo để thiết kế cặp lai mang ƣu lai cao; đồng thời lai tạo đƣợc 30 cặp lai tạo vƣờn dòng lai Bƣớc đầu 44 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 chọn đƣợc 20 dòng triển vọng để làm vật liệu tạo giống chanh leo phù hợp cho ăn tƣơi chế biến Dự án “Nghiên cứu công nghệ bảo quản số loại trái phục vụ xuất tƣơi” thuộc Chƣơng trình Ứng dụng nơng nghiệp cơng nghệ cao nghiên cứu thành công phƣơng thức bảo quản chanh leo, long chanh chua Bƣớc đầu tạo đƣợc số công nghệ kéo dài thời gian bảo quản từ tuần lên 40 ngày chanh leo, 60 ngày chanh chua 30 ngày long, giúp đảm bảo tiêu chuẩn xuất tƣơi, mở khả xuất đƣờng biển với khối lƣợng lớn, giá thành hạ thay cho xuất đƣờng hàng khơng chi phí vận chuyển cao, mở tiềm lớn giúp doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nơng dân, tránh tình trạng “đƣợc mùa giá” nhƣ Ngồi ra, Nafoods cịn triển khai thực nhiều đề tài/dự án nhƣ: Nghiên cứu chọn tạo, phát triển giống ăn tiềm cho chế biến, xuất (chanh chua, bơ ); Nghiên cứu xác định loại phân bón, chế phẩm bảo vệ thực vật phù hợp cho canh tác chanh leo mơ hình canh tác chanh leo hữu cơ; Nghiên cứu chế biến sản phẩm xử lý phụ phẩm chế biến nhà máy chế biến hoa quả… phục vụ chăm sóc, bảo vệ trồng, nâng cao hiệu sản xuất doanh nghiệp, tạo thêm việc làm thu nhập ổn định cho ngƣời nông dân địa phƣơng Phát triển bền vững đƣợc xem chiến lƣợc cốt lõi cam kết dài hạn xuyên suốt trình hoạt động tồn hệ thống Nafoods Trong lĩnh vực nơng nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp hƣớng đến phát triển nông nghiệp bền vững, việc đầu tƣ nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển R&D ứng dụng IoT công nghệ cốt lõi cần tƣơng lai gần, mà biến đổi khí hậu đất nơng nghiệp ngày bị thu hẹp Định hƣớng phát triển giá trị gia tăng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Nafoods có nhiều đột phá, vƣơn trở thành doanh nghiệp cơng nghiệp nơng nghiệp, góp phần tích cực xây dựng Nơng nghiếp số Việt Nam ngƣời nơng dân sung túc, doanh nghiệp trƣờng tồn đất nƣớc phồn vinh 45 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG Với tâm chủ động, Nafoods Group kiên định với tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu chiến lƣợc mình, cố gắng tận dụng tối đa thuận lợi nỗ lực đối phó với khó khăn Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt đƣợc nhiều kết bật: Tổng doanh thu toàn hệ thống năm 2020 đạt 1,216.1 tỷ đồng - cao kể từ thành lập, tăng 13.7% so với năm 2019, đạt 90% kế hoạch ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2020 giao phó Lợi nhuận sau thuế đạt 61.3 tỷ đồng, tăng 28.0% so với kỳ, xấp xỉ 93% kế hoạch Xét giai đoạn năm, Nafoods có đột phá lớn doanh thu, năm liên tiếp có gia tăng lớn, lợi nhuận đến năm 2018 có suy giảm nhƣng đến hai năm giữ vững đƣợc tăng trƣởng: 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Nafoods giai đoạn 2016-2020 (triệu đồng) 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Lợi nhuận sau thuế Nafoods giai đoạn 2016-2020 (Triệu đồng) 46 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 Công tác kinh doanh - thị trƣờng ghi nhận kết khả quan với việc trì tốt thị trƣờng, đối tác truyền thống; mở rộng đa dạng thêm nhiều thị trƣờng, khách hàng tiềm Đặc biệt, nhóm sản phẩm sấy, hạt dinh dƣỡng bƣớc đầu thƣơng mại hố thành cơng, đƣợc nhiều ngƣời thị trƣờng Nga nƣớc nói tiếng Nga ƣa chuộng Công tác cung ứng nguyên liệu, vận hành sản xuất ổn định, an toàn, bối dịch bệnh Sản lƣợng chế biến 02 nhà máy tăng trƣởng 42% so với năm trƣớc Ghi nhận 06 sáng kiến cải tiến giúp tăng công suất tiếp nhận, nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm sấy Công tác tài kế tốn ghi nhận nỗ lực việc kêu gọi thành công triệu USD vốn vay dài hạn từ FinnFund – Quỹ hợp tác đầu tƣ đến từ Phần Lan Kiểm soát hoạt động ngân sách chặt chẽ giai đoạn Covid, thực ngân sách quản lý chung 80% so với kế hoạch Công tác hành chính, nhân đạt thành cơng việc thực tối ƣu ngân sách nhân toàn hệ thống, với 06 lần xếp điều chỉnh, tiết kiệm 10% so với kế hoạch Cơng tác số hố, ứng dụng công nghệ thông tin đƣợc đầu tƣ Triển khai xây dựng thành công Copper CRM cho 100% sales kinh doanh xuất khẩu; phát triển thành công CRM Odoo để triển khai cho đơn vị liên kết Hoàn thiện triển khai hệ thống quản lý kiểm sốt vƣờn trồng Cơng tác kiểm sốt nội đƣợc triển khai đồng bộ, với 500 phát đƣợc ghi nhận 60 khắc phục thành công vịng tháng Cơng tác quan hệ cổ đơng, nhà đầu tƣ ngày đƣợc trọng, vinh dự nhận giải thƣởng Top Doanh nghiệp niêm yết hoạt động IR đƣợc u thích Nhƣ thấy tất thay đổi mạnh mẽ nguồn lực, lực tập đoàn thị trƣờng mang lại kết khả quan hoạt động kinh doanh năm gần đây, thể vị phát triển mạnh tƣơng lai tập đoàn 47 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 KẾT LUẬN CHUNG Với tầm nhìn sứ mệnh mình, trải qua 25 năm hình thành phát triển, Nafoods Group vƣơn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp Công ty tận dụng lợi cạnh tranh ngành nông nghiệp Việt Nam với nguồn trái nhiệt đới phong phú, phát triển cho danh mục sản phẩm đa dạng Cùng việc thực nghiêm ngặt quy trình quản lý chất lƣợng, sản phẩm Công ty chinh phục 70 thị trƣờng quốc gia toàn giới doanh nghiệp xuất chanh leo cô đặc lớn Châu Á Thành công việc thu hút nhà đầu tƣ chiến lƣợc, động thái mạnh mẽ việc triển khai loại trái an toàn khu vực, chuyển đổi chất lƣợng nông sản từ cấp thấp sang cao cấp, đạt tiêu chuẩn xuất quốc tế hàng loạt hoạt động khác cho thấy chiến lƣợc, tầm nhìn mà Ban lãnh đạo Cơng ty đặt thời gian qua hƣớng Từ thấy, Nafoods phân tích mơi trƣờng bên doanh nghiệp xác, khai thác tốt lợi cạnh tranh Tất thay đổi mạnh mẽ nguồn lực, lực nhƣ chuỗi giá trị tập đoàn thị trƣờng đem lại thành cơng đó, thể vị phát triển mạnh tƣơng lai tập đồn Qua thảo luận, thấy với việc phân tích mơi trƣờng bên ngồi doanh nghiệp, việc phân tích mơi trƣờng nội doanh nghiệp nội dung quan trọng nhằm xác định lực cốt lõi, lực vƣợt trội, từ hình thành lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Trong điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt nhƣ nay, yếu tố định sống doanh nghiệp Có nhiều cách tiếp cận khác để phân tích mơi trƣờng nội doanh nghiệp nhƣ phân tích theo chức quản trị (nhƣ hoạch định, tổ chức, huy, kiểm tra), phân tích theo lĩnh vực quản trị nhƣ lĩnh vực sản xuất, nhân sự, marketing hay nghiên cứu phát triển) Tuy nhiên, công cụ phổ biến đƣợc sử dụng ngày mơ hình chuỗi giá trị M.Porter (gồm hoạt động hoạt động hỗ trợ) Sử dụng phƣơng pháp phân tích hay cơng cụ tùy thuộc điều kiện doanh nghiệp, nhƣng điều quan trọng phải xác định đƣợc rõ điểm mạnh, yếu doanh nghiệp để hình thành phƣơng án chiến lƣợc phù hợp 48 Quản trị chiến lƣợc – Nhóm LHP: 2213SMGM0111 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình Quản trị chiến lƣợc Đại học Thƣơng Mại [2] Bài tập Quản trị chiến lƣợc Đại học Thƣơng Mại [3] Báo cáo thƣờng niên 2018 Nafoods Group: https://nafoods.com/shareholdersrelations/annual-reports [4] Báo cáo thƣờng niên 2020 Nafoods Group: https://nafoods.com/shareholdersrelations/annual-reports 49 ... tuân theo quy tắc VRINE: 1.3 Phân tích chuỗi giá trị: CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG BÊN TRONG CỦA NAFOODS GROUP 12 2.1 Giới thiệu NAFOODS GROUP: 12 2.1.1 Khái... Nhóm LHP: 2213SMGM0111 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG BÊN TRONG CỦA NAFOODS GROUP 2.1 Giới thiệu NAFOODS GROUP: 2.1.1 Khái quát chung: Công ty cổ phần Nafoods Group doanh nghiệp hàng đầu Việt... Xét chất, việc phân tích mơi trƣờng bên giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi: Doanh nghiệp làm đƣợc trƣớc tác động mơi trƣờng bên ngồi? Thơng thƣờng, quy trình phân tích mơi trƣờng bên hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình huống 5: Phân tích môi trường bên trong của Nafoods Group,

Từ khóa liên quan