0

Công nhận hợp đồng không tuân thủ quy định về hình thức trong pháp luật dân sự việt nam

249 1 0
  • Công nhận hợp đồng không tuân thủ quy định về hình thức trong pháp luật dân sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ CƠNG NHẬN HỢP ĐỒNG KHƠNG TN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG – NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG KHÔNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM GVHD: ThS ĐẶNG THÁI BÌNH TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG – NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Cơng nhận hợp đồng khơng tn thủ quy định hình thức pháp luật dân Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học tác giả thực hướng dẫn Ths Đặng Thái Bình Những tài liệu, án sử dụng khóa luận đảm bảo tính khách quan, xác, quan điểm tác giả khác trích dẫn phù hợp theo quy định Tác giả xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Nguyễn Thị Thảo Như DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung viết tắt BLDS Bộ luật Dân BLDS LB Nga Bộ luật Dân liên bang Nga BLHĐ Bộ luật Hồng Đức BLLĐ Bộ luật Lao động BLTTDS Bộ luật Tố tụng Dân CISG Công ước Liên Hợp Quốc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 1980 KDBĐS Kinh doanh bất động sản LCC Luật Công chứng LĐĐ Luật Đất đai LGDĐT Luật Giao dịch điện tử LTM Luật Thương mại TANDTC Tòa án nhân dân tối cao UNCITRAL Ủy ban Liên hiệp quốc Luật Thương mại quốc tế MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức hợp đồng .7 1.1.1 Khái niệm hình thức hợp đồng 1.1.2 Nguyên tắc tự hình thức hợp đồng 10 1.2 Các loại hình thức hợp đồng pháp luật dân Việt Nam 13 1.2.1 Hình thức hợp đồng lời nói hành vi cụ thể 13 1.2.1.1 Hình thức hợp đồng lời nói .13 1.2.1.2 Hình thức hợp đồng hành vi cụ thể 15 1.2.2 Hình thức hợp đồng văn 17 1.2.3 Hình thức hợp đồng thơng qua phương tiện điện tử 22 1.3 Ý nghĩa hình thức hợp đồng 25 1.3.1 Hình thức hợp đồng thể ý chí bên chủ thể tham gia hợp đồng 26 1.3.2 Hình thức hợp đồng điều kiện có hiệu lực hợp đồng 27 1.3.3 Hình thức hợp đồng có giá trị pháp lý người thứ ba 28 1.3.4 Hình thức hợp đồng chứng quan hệ hợp đồng .29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG PHƯƠNG THỨC VÀ HỆ QUẢ CỦA CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG KHƠNG TN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 31 2.1 Phương thức công nhận hợp đồng không tuân thủ quy định hình thức theo pháp luật dân Việt Nam 31 2.1.1 Công nhận hợp đồng vi phạm điều kiện hình thức luật định theo quy định Điều 129 Bộ luật dân năm 2015 .32 2.1.1.1 Hợp đồng vi phạm điều kiện hình thức văn .32 2.1.1.2 Hợp đồng vi phạm điều kiện hình thức văn có cơng chứng, chứng thực, đăng ký 37 2.1.1.3 Hình thức hợp đồng thơng qua phương tiện điện tử 45 2.1.2 Công nhận hợp đồng không tuân thủ quy định hình thức theo quy định thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu .50 2.1.3 Trường hợp áp dụng điều khoản chuyển tiếp 52 2.2 Hệ việc công nhận hợp đồng khơng tn thủ quy định hình thức 53 2.2.1 Giá trị pháp lý hợp đồng sau công nhận 53 2.2.2 Hồn thiện hình thức hợp đồng sau công nhận .57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 PHẦN KẾT LUẬN 61 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hợp đồng thỏa thuận việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên Sự thỏa thuận, thống ý chí chủ quan bên có giá trị ràng buộc thể bên giới khách quan hình thức định như: lời nói hành vi cụ thể, văn bản… tùy thuộc vào lựa chọn họ Vì hợp đồng sở để bên thực quyền nghĩa vụ hợp đồng có vai trị vơ quan trọng việc đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam ngày Chế định hợp đồng nói chung quy định hình thức hợp đồng nói riêng bước ghi nhận hoàn thiện qua luật Theo quy định Bộ luật Dân năm 1995, hình thức hợp đồng điều kiện có hiệu lực hợp đồng1 khơng có quy định hợp đồng thể thông điệp liệu Đến Bộ luật Dân năm 2005 có thay đổi đáng kể việc quy định yếu tố hình thức hợp đồng điều kiện có hiệu lực hợp đồng số trường hợp pháp luật định, công nhận trường hợp hợp đồng thể thông qua phương tiện điện tử hình thức thơng điệp liệu Tuy nhiên, Bộ luật Dân năm 2005 tồn nhiều bất cập quy định hình thức hậu pháp lý hợp đồng không tuân thủ quy định hình thức Điều dẫn đến tình trạng hợp đồng bị vơ hiệu, trường hợp hợp đồng vơ hiệu khơng tn thủ quy định hình thức xảy nhiều Theo tác giả: “Hợp đồng sinh không để bị tuyên bố vô hiệu mà để thực nhằm đem lại cho bên lợi ích mà bên mong muốn xác lập hợp đồng Do cần hạn chế tối đa việc tuyên hợp đồng vô hiệu, hợp đồng vi phạm quy định hình thức2” Vì vậy, đòi hỏi cần xây dựng hành lang pháp lý vấn đề hình thức hợp đồng cách chặt chẽ, hợp lý, tạo điều kiện cho bên thực hiên hợp đồng, hạn chế tình trạng hợp đồng bị vơ hiệu khơng tn thủ quy định hình thức Trước yêu cầu đó, Bộ luật Dân năm 2015 có sửa đổi lớn, góp phần giải nhiều bất cập tồn Bộ luật Dân năm 1995 Bộ luật Dân năm 2005 lĩnh vực hợp đồng như: công nhận hợp đồng xác lập thông Khoản Điều 131 Bộ luật Dân năm 1995: “Hình thức giao dịch phù hợp với quy định pháp luật” Đỗ Văn Đại (2017), Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án bình luận án, Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, tập 1, tr 865 qua phương tiện điện tử hình thức thơng điệp liệu, thời hiệu yêu cầu tuyên bố hợp đồng vơ hiệu hình thức Tuy nhiên, quy định Bộ luật Dân năm 2015 phương thức công nhận hệ việc công nhận hợp đồng khơng tn thủ quy định hình thức tồn bất cập như: xác định 2/3 nghĩa vụ theo Điều 129 Bộ luật Dân 2015, công nhận hợp đồng xác lập thông điệp liệu thông qua phương tiện điện tử không ký chữ ký điện tử, xác định giá trị hợp đồng sau công nhận… khiến cho trình áp dụng gặp khó khăn Vì vậy, bên hợp đồng cần có nhìn đắn tồn diện vấn đề hình thức hợp đồng để đảm bảo thực mục đích ban đầu tham gia giao kết hợp đồng Đồng thời hệ thống luật pháp cần có hồn thiện phương thức công nhận hiệu lực hợp đồng vi phạm điều kiện hình thức để đảm bảo quyền lợi bên Đó lý tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Công nhận hợp đồng khơng tn thủ quy định hình thức pháp luật dân Việt Nam” Tình hình nghiên cứu Trong năm qua, vấn đề hình thức hợp đồng, công nhận hợp đồng không tuân thủ quy định hình thức pháp luật dân Việt Nam nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, kể đến số cơng trình, viết sau: 1.1 Giáo trình Trường Đại học Luật TP HCM (2017), Giáo trình Pháp luật hợp đồng bồi thường thiệt hại hơp đồng (Tái lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung), Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Giáo trình đưa phân tích khái quát quy định Bộ luật Dân năm 2015 hợp đồng nói chung vấn đề liên quan đến hình thức hợp đồng nói riêng 1.2 Sách chuyên khảo Đỗ Văn Đại (2019), Luật hợp đồng Việt Nam, án bình luận án (Tập 1, 2), Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Cuốn sách phân tích vấn đề hợp đồng theo quy định pháp luật, phân tích việc áp dụng quy định hợp đồng thực tế bất cập tồn thông qua án; đối chiếu với quy định pháp luật nước đồng thời đưa nhận định tác giả vấn đề hợp đồng Qua đó, tác giả thể nhìn sâu sắc tồn diện hầu hết vấn đề hợp đồng như: tự hình thức hợp đồng, hợp đồng vơ hiệu vi phạm hình thức, thời hiệu yêu cầu tun bố hợp đồng vơ hiệu hình thức… Đỗ Văn Đại (2016), Bình luận khoa học Những điểm Bộ luật Dân 2015, Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Tác giả phân tích điểm hướng xử lý hợp đồng vi phạm quy định hình thức Điều 129 Bộ luật Dân năm 2015 so với luật cũ, đồng thời lý giải lý sửa đổi đưa bất cập tồn quy định Bộ luật Dân năm 2015 Lê Minh Hùng (2015), Hình thức hợp đồng, Nxb Hồng Đức Tác giả bao quát nhiều vấn đề thực tiễn đặt liên quan đến hình thức hợp đồng, hợp đồng khơng tn thủ quy định hình thức Đối với vấn đề, tác giả phân tích góc độ lý luận lẫn thực tiễn, đối chiếu với pháp luật nước với cổ luật Việt Nam, bất cập quy định Bộ luật Dân năm 2005, từ đưa kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam vấn đề liên quan đến hình thức hợp đồng 1.3 Luận văn, khóa luận Văn Thị Hồng Nhung (2018), Hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc theo pháp luật Việt Nam, luận văn thạc sĩ, trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh Tác giả tập trung phân tích vấn đề hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc: khái niệm, loại hình thức bắt buộc, cách thức xử lý hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc… Tác giả nêu bất cập quy định hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc, so sánh với pháp luật số quốc gia giới nhằm rút kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật Việt Nam Trần Thị Mỹ Hiệp (2017), Hình thức giao dịch dân ảnh hưởng hình thức hiệu lực giao dịch dân sự, khóa luận tốt nghiệp, trường đại học Luật TP Hồ chí Minh Khóa luận trình bày vấn đề lý luận hình thức hợp đồng đồng thời phân tích ảnh hưởng hình thức đến hiệu lực hợp đồng Qua đó, đưa thực trạng, bất cập kiến nghị hoàn thiện pháp luật vấn đề hình thức hợp đồng Nguyễn Thanh Q (2011), Hợp đồng vơ hiệu vi phạm hình thức, khóa luận tốt nghiệp, trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh Tác giả tập trung làm rõ quy định hợp đồng Bộ luật Dân năm 2005 thực trạng, bất cập áp dụng quy định nhằm nghiên cứu cách sâu sắc, tồn diện hình thức hợp đồng để sửa đổi phù hợp hơn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tạo điều kiện cho quan hệ hợp đồng ổn định phát triển 1.4 Tạp chí Đỗ Văn Đại (2013), “Hình thức bắt buộc hợp đồng pháp luật dân Việt Nam: Những bất cập hướng hồn thiện”, Tạp chí Luật học, đại học Luật Hà Nội, 2013, số 02 Tác giả phân tích loại hình thức bắt buộc hợp đồng Đặc biệt, tác giả làm rõ hướng xử lý hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc, phương thức chấp nhận hợp đồng vi phạm thời hiệu yêu cầu tun bố hợp đồng vơ hiệu, bất cập cịn tồn quy định pháp luật Tuy nhiên viết nghiên cứu Bộ luật Dân năm 2005 nên quy định luật có nhiều thay đổi Lê Minh Hùng (2009), “Ảnh hưởng yếu tố hình thức hợp đồng”, Tạp chí khoa học pháp lý, số 01 Bài viết tìm hiểu ảnh hưởng hình thức hợp đồng, qua cho thấy hình thức khơng có ý nghĩa điều kiện có hiệu lực hợp đồng pháp luật có quy định mà cịn giúp thể cơng bố ý chí bên, sở để xác định thời điểm có hiệu lực hợp đồng, chứng cho tồn hợp đồng, công cụ để Nhà nước quản lý xã hội… từ giúp người đọc biết ý nghĩa hình thức hợp đồng Phạm Hoàng Giang (2007), “Ảnh hưởng điều kiện hình thức hợp đồng đến hiệu lực hợp đồng”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 03 Bài viết nghiên cứu hình thức hợp đồng nguyên tắc tự hợp đồng thông qua việc nghiên cứu pháp luật nước văn pháp luật quốc tế Qua đó, viết phân tích ảnh hưởng hình thức hợp đồng hiệu lực hợp đồng, liên hệ với Bộ luật Dân năm 2005 nêu bất cập quy định cần tiếp tục hoàn thiện 1.5 Tài liệu nước Giorgi Amiranashvili (2016), “Functions of the Form of Transaction”, Journal of Law No.1 Trong viết này, tác giả phân tích tồn diện chức năng, mục đích hình thức giao dịch Qua đó, viết cung cấp cho người đọc thông tin hữu ích đưa nhìn nhận tầm quan trọng hình thức hợp đồng Cătălin Cristian Seli.teanu (2016), l'internet caché et le contrat en format électronique, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova [Tạm dịch: Dr Cătălin Cristian Seli.teanu (2016), Web ẩn hợp đồng có hình thức điện tử, khoa luật, đại học Craiova] Bài viết nghiên cứu nghiên cứu tổng quan vai trò, đặc điểm, cách thức internet hợp đồng có hình thức điện tử Tác giả phân tích quy định luật Rumani vấn đề so sánh với pháp luật quốc gia khác, - Buộc bà Đỗ Thị N phải trả lại cho bà Nguyễn Thị M đất số 100, tờ đồ số 32, theo đo đạc địa năm 2012 số 162, tờ đồ số 111, diện tích 120m2; địa tổ dân phố U, thị trấn S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang, vị trí đất thể điểm nối liền liên tục 1,2,3,4,5,6,1 (có sơ đồ đất kèm theo phần tách rời án), đất cấp GCNQSDĐ số BE 552282 ngày 09/6/2011 mang tên bà Đỗ Thị N Giá trị quyền sử dụng đất 1.700.000.000đ (một tỷ bảy trăm triệu đồng) Bà Nguyễn Thị M có trách nhiệm liên hệ với quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị cấp lại GCNQSDĐ theo quy định Các khoản chi phí, lệ phí liên quan đến việc cấp lại GCNQSDĐ bà Nguyễn Thị M chịu toàn - Bà Nguyễn Thị M quyền sử dụng tồn phần cơng trình xây dựng gắn liền với đất số 100, tờ đồ số 32 số 162, tờ đồ số 111, địa tổ dân phố U, thị trấn S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang Trường hợp bà Nguyễn Thị M khơng có nhu cầu sử dụng tháo dỡ có trách nhiệm phải đảm bảo cho việc sử dụng cơng trình liền kề phần mái tôn liền khối với phần mái tôn bị tháo dỡ - Bà Nguyễn Thị M phải toán cho ông Đỗ Văn Q tiền công trình xây dựng đất 137.500.000đ (một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) Kiến nghị UBND huyện S thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 552282 ngày 09/6/2011 cấp cho bà Đỗ Thị N để cấp lại cho bà Nguyễn Thị M theo định án Căn Điều 200, 201 Bộ luật tố tụng dân Tịa án khơng thụ lý yêu cầu độc lập người liên quan ông Đỗ Văn Q, giành quyền khởi kiện vụ án khác cho ơng Đỗ Văn Q có u cầu Ngồi án cịn tun án phí, chi phí tố tụng, quyền kháng cáo án đương theo quy định pháp luật Ngày 10/4/2020, ông Nguyễn Khánh Elàm đơn kháng cáo; ngày 11/4/2020 bà Đỗ Thị N làm đơn kháng cáo; ngày 13/4/2020 ông Nguyễn Khánh E làm đơn kháng cáo bổ sung (nộp ngày 13/4/2020), nội dung đơn kháng cáo kháng cáo toàn Bản án sơ thẩm số 10/2020/DS- ST ngày 30/3/2020 Tòa án nhân dân huyện S, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giải bác toàn yêu cầu khởi kiện bà Nguyễn Thị M Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền bà Đỗ Thị N - ông Nguyễn Khánh E người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo bị đơn, áp dụng Điều 129; khoản Điều 133, khoản 1, Điều 132 Bộ luật dân để xác định Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bên tặng cho cụ Nguyễn Thị M bên nhận cho tặng bà Đỗ Thị N chứng thực ngày 24/5/2010 UBND thị trấn S có hiệu lực; yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Hợp đồng tặng cho nguyên đơn nêu bị lừa dối nên thụ lý, chứng chứng minh thực chất hết thời hiệu; đề nghị Hội đồng xét xử sửa Bản án dân sơ thẩm số 10/2020/DS-ST ngày 30/3/2020 Tòa án nhân dân huyện S, tỉnh Tuyên Quang, bác yêu cầu khởi kiện nguyên đơn bà Nguyễn Thị M Người đại diện theo ủy quyền nguyên đơn bà Nguyễn Thị M - ông Trần Văn L đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xác định hợp đồng ngày 24/5/2010 vi phạm hình thức, thuộc trường hợp bị lừa dối nên đề nghị HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo bị đơn, giữ nguyên Bản án sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện S Ý kiến phát biểu quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phiên tòa phúc thẩm: - Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử thực quy định Bộ luật tố tụng dân Các đương chấp hành quy định Bộ luật tố tụng dân Đơn kháng cáo bị đơn bà Đỗ Thị N ông Nguyễn Khánh E- người đại diện theo ủy quyền bị đơn hợp lệ, hạn luật định Nội dung kháng cáo nằm nội dung án sơ thẩm - Về nội dung vụ án: Các chứng phía bị đơn đưa phiên tòa phù hợp với thực tế, phù hợp với tài liệu có hồ sơ vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận thời hạn khởi kiện nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Hợp đồng tặng cho lừa đối, khơng có chứng minh nên đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận yêu cầu kháng cáo bị đơn, bác yêu cầu khởi kiện nguyên đơn, sửa toàn Bản án dân sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện S bị kháng cáo xử lý chi phí giám định, định giá, án phí sơ thẩm phúc thẩm theo quy định pháp luật NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Sau nghiên cứu tài liệu có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: [1] Về trình tự, thủ tục kháng cáo: Ngày 13/4/2020, ông Nguyễn Khánh E, bà Đỗ Thị N nộp đơn kháng cáo với nội dung kháng cáo toàn án sơ thẩm số 10/2020/DS-ST ngày 30/03/2020 Tòa án nhân dân huyện S, tỉnh Tuyên Quang Việc kháng cáo thực thời hạn luật định, nội dung kháng cáo quyền kháng cáo phù hợp với quy định pháp luật, nên đơn kháng cáo nêu chấp nhận hợp lệ [2] Về nội dung: - Về kiện pháp lý: Căn tài liệu đương cung cấp, cấp sơ thẩm thu thập, thẩm tra, xác minh cấp phúc thẩm xác minh bổ sung, đủ xác định: Bà Nguyễn Thị M mẹ đẻ bà Đỗ Thị N, ngày 20/5/2010 bà M bà N đến UBND thị trấn S để lập Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất; UBND thị trấn S lập Biên xác định nguồn gốc sử dụng đất, trạng đất ghi ngày 21/5/2010 đất số 100, tờ đồ số 32, có vẽ sơ đồ đất có chữ ký hộ giáp ranh, Hợp đồng nêu Chủ tịch UBND thị trấn S ghi lời chứng vào ngày 24/5/2010 Hợp đồng nêu làm thành 01 bản, thêm 02 để lưu làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cá nhân bà Nguyễn Thị M bà Đỗ Thị N không giữ Trên sở Hợp đồng tặng cho UBND thị trấn S lưu giữ, 09/6/2011 bà N UBND huyện S cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 552282, đất số 100, tờ đồ số 32 mang tên Đỗ Thị N Tại đơn khởi kiện ngày 13/5/2019 lời khai, trình bày nguyên đơn bà Nguyễn Thị M người đại diện theo ủy quyền bà M trình bày: Năm 2010 bà M có ý định bán phần diện tích đất số 43 để lấy tiền dưỡng già Sau đo vẽ thực tế đất định bán có hình thể kích thước đẹp (4 x 30 = 120m2) so với số 97 bà N tặng cho trước đó, nên bà N bảo bà M "mẹ đổi cho đất số 97 lấy đất này, đằng mẹ bán, bán số 97 để đưa tiền cho mẹ" Sau bà M bà N làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất UBND thị trấn S Khi làm hợp đồng hai bên ghi rõ điều kiện hiệu lực hợp đồng bà N phải làm thủ tục bán đất số 97 đưa tiền cho bà M cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà N số 100, hợp đồng ký trang đóng dấu giáp lai UBND thị trấn S, huyện S Tuy nhiên, kết xác minh thêm cấp phúc thẩm trình tự, thủ tục để làm Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 100 nêu xác định: Khi Bà M bà N đến UBND thị trấn S xin lập Hợp đồng tặng cho, UBND thị trấn S tiến hành khảo sát thực địa, đo đạc lập sơ đồ xác định kích thước, khoảng cách, diện tích số100 tách từ số 43 tờ đồ số 32 lập “Biên xác định nguồn gốc sử dụng đất, trạng đất” ghi ngày 21/5/2010, có xác nhận hộ giáp ranh thành viên tham gia, sau Chủ tịch UBND thị trấn ghi lời chứng vào Hợp đồng tặng cho ngày 24/5/2010 thao tác, thủ tục thống thể nội dung cho tặng không kèm theo điều kiện, (không thể nội dung đổi số 100 với số 97 bà M khai); hợp đồng nêu đất số 100, tờ số 32 hợp đồng làm lần đầu, nhất, bên tặng cho tham gia trực tiếp không lưu giữ, lưu UBND thị trấn S làm cho Cơ quan có có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà N, khơng có kiện khác, khơng có thể có lập hợp đồng khác có chữ ký trang, đóng dấu giáp lai lời khai bà Nguyễn Thị M nên sở quy kết bà Đỗ Thị N làm giả mạo Hợp đồng tặng cho để cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất Mặt khác, lời trình bày bà M nội dung: “Khi đo vẽ thực tế đất định bán có hình thể kích thước đẹp (4 x 30 = 120m2) so với số 97 bà N tặng cho trước đó, nên bà N bảo bà M "mẹ đổi cho đất 97 lấy đất này, đằng mẹ bán, bán 97 để đưa tiền cho mẹ", bà M đồng ý” lời khai bà M trình giải vụ kiện tranh chấp Hợp đồng công chứng đối 10 với đất số 97 Văn phịng Cơng chứng ML năm 2014, thời điểm sau bà M bà N làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 100 UBND thị trấn S hoàn thành thực Xét kiện: Bà M tặng cho bà N đất số 97 thể “Giấy đề nghị chuyển quyền sử dụng đất cho ghi ngày 28/10/2009 (BL số 229), tiếp đến bà M tặng cho bà N số 100 chuyển từ Tuyên Quang bà N Nam Định, sau bà M muốn tách riêng, bà N đề xuất trả lại số 97, ủy quyền cho bà M bán đất số 97, kiện nhau, khơng có xác định việc đổi 97 giao dịch tặng cho số 100 thời điểm ngày 24/5/2010 Do xảy lỗi vi phạm làm thủ tục công chứng vi phạm quyền lợi người thứ nên hợp đồng ủy quyền bị vô hiệu, nên bà N khởi kiện hợp đồng cơng chứng, lời khai bà M vụ án năm 2014 coi chứng điều kiện giao dịch 100 thời điểm năm 2010 - Về đánh giá chứng cứ: Xét hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà nguyên đơn cung cấp cho Tòa án Tòa án cấp sơ thẩm lấy làm tuyên bố Hợp đồng vô hiệu, thấy rằng: Đây Hợp đồng phơ tơ, khơng có giá trị làm chứng gốc Khi giải vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm yêu cầu quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp hợp đồng “có ký trang, có đóng dấu giáp lai” mà nguyên đơn viện dẫn kết xác minh xác định khơng có kiện xảy Với hợp đồng bên đưa công nhận giao dịch, ký kết q trình thu thập có hợp đồng phơ tơ khơng có chứng thực Căn khoản Điều 95 Bộ luật tố tụng dân hợp đồng không đủ điều kiện coi chứng gốc, nên khơng có giá trị chứng minh yêu cầu nguyên đơn hợp đồng tặng cho có điều kiện Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp, bên đương xuất trình cá nhân tham gia lập hợp đồng đối chiếu, thừa nhận hợp đồng mà tham gia ký kết, thể ý chí cụ M tặng cho gái bà N mảnh đất số 100, tờ đồ số 32 thời điểm tháng 5/2010 ghi tài liệu đó, nên có giá trị phản ánh kiện pháp lý bên thừa nhận có việc giao dịch dân tặng cho quyền sử dụng đất bên tặng cho bà Nguyễn Thị M bên nhận tặng cho bà Đỗ Thị N Người làm chứng cho kiện pháp lý cán địa trị trấn S - ông Trần Quang D xác nhận viết hộ hợp đồng theo nội dung cụ M đọc, viết hộ tên người ký “Nguyễn Thị M”, không ký hộ chữ ký “M” bà M Hợp đồng tặng cho hợp đồng đơn vụ, điều kiện hợp đồng có giá trị điều kiện phát sinh trước giao kết hợp đồng thực giao dịch, vụ án ngun đơn khơng xuất trình quan tố tụng không thu thập chứng chứng minh điều kiện mà nguyên đơn đưa xuất trước giao dịch 11 Do đó, việc Tịa án cấp sơ thẩm xác định giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất bà M bà N mà đương xuất trình đối tượng khởi kiện để xem xét vụ án đối tượng, viện dẫn tài liệu, ý kiến, lời khai nguyên đơn xảy thời điểm sau giao dịch tặng cho nêu hoàn thành; người tặng cho quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bắt đầu chuyển nhượng tiếp cho người khác, để lấy làm xác định có điều kiện giao dịch tặng cho hoàn thành thời điểm trước chấp nhận yêu cầu khởi kiện ngun đơn khơng có - Về hình thức hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất: Tòa án cấp sơ thẩm xác định hợp đồng tặng cho vi phạm không đương ký vào trang hợp đồng, không đóng dấu giáp lai sai theo quy định Điều 59, Nghị định số 75 ngày 08/12/2000 Điều 42 Luật Cơng chứng năm 2006 có Tuy nhiên, lỗi cán địa thị trấn S thời điểm lập Hợp đồng không hướng dẫn đương thực hiện, Chủ tịch UBND thị trấn S chứng thực hợp đồng không phát để yêu cầu đương ký Đây sai sót thủ tục ơng Phùng Việt Z - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn S xác nhận Biên lấy lời khai ngày 16/11/2019 cán địa lúc thiếu kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn nên để xảy sai sót Tuy có sai sót hình thức hợp đồng nêu sai sót thuộc trường hợp vi phạm quy định bắt buộc công chứng, chứng thực, Điều 134 Bộ luật Dân năm 2005 quy định : Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch mà bên khơng tn theo theo u cầu bên, Tồ án, quan nhà nước có thẩm quyền khác định buộc bên thực quy định hình thức giao dịch thời hạn; q thời hạn mà khơng thực giao dịch vô hiệu Tuy nhiên, sau khởi kiện ngày 13/5/2019, bên đương không yêu cầu thực quy định hình thức giao dịch nêu trên, nên Tịa án khơng buộc bên thực không dẫn đến giao dịch vô hiệu Vụ kiện thụ lý, giải Bộ luật Dân năm 2015 có hiệu lực thi hành, Khoản Điều 401 BLDS 2015 quy định: “2 Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải thể văn có cơng chứng chứng thực, phải đăng ký xin phép phải tn theo quy định Hợp đồng khơng bị vơ hiệu trường hợp có vi phạm hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”, Điều 129 Bộ luật dân năm 2015 quy định: “Vi phạm quy định bắt buộc công chứng, chứng thực mà bên bên thực hai phần ba nghĩa vụ giao dịch theo yêu cầu bên bên, Tịa án định cơng nhận hiệu lực giao dịch đó” Trong trường hợp này, bên thực việc công chứng, chứng thực, thực tế vụ án phần sai sót không làm thay đổi chất, nội dung kiện tặng cho; nội dung hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất hoàn toàn phù hợp 12 với ý chí, nguyện vọng bên, khơng trái đạo đức xã hội vi phạm điều cấm không vượt phạm vi ý kiến bà M thể tài liệu “Giấy đề nghị chuyển quyền sử dụng đất cho ghi ngày 28/10/2009 (BL số 229) Thực tế bà Nguyễn Thị M khẳng định cho bà N đất giao đất cho bà N từ ngày 21/5/2010 lập “Biên xác định nguồn gốc sử dụng đất, trạng đất” ghi ngày 21/5/2009 Bà N nhận đất cho tặng, sang tên quyền sử dụng đất UBND huyện S cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 09/6/2011 Như vậy, việc tặng cho quyền sử dụng đất ngày 24/5/2010 bà M với bà N có vi phạm quy định bắt buộc công chứng, chứng thực, bên thực 100% nghĩa vụ hợp đồng, bà N UBND huyện S cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tặng cho, nên Điều 129 BLDS nêu hợp đồng tặng cho bà M bà N cơng nhận có hiệu lực pháp luật Mặt khác, sau bà N giao đất hợp pháp, ngày 09/8/2015, bà Đỗ Thị N chuyển nhượng đất cho ông Đỗ Văn Q người liên quan vụ án với giá 750.000.000 đồng, chưa làm hợp đồng, chưa đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền hai bên thực xong nghĩa vụ giao dịch chuyển nhượng, ông Q chi 350 triệu đồng để tôn tạo đất xây dựng nhà cửa, cơng trình đất để sử dụng kiện nguyên đơn bị đơn thừa nhận Đối chiếu với quy định Điều 129 BLDS giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất bà N ông Qđã thực thời điểm bà N đủ điều kiện chuyển nhượng đất, ông Qnhận chuyển nhượng đất bà N tình, khơng ảnh hưởng đến quyền lợi người liên quan, cần Tòa án bảo vệ quyền lợi, ông Qkhông khởi kiện yêu cầu độc lập vụ án nên chưa Tòa án cấp sơ thẩm giải cấp phúc thẩm khơng xem xét [3] Về thời hiệu khởi kiện: Bà Nguyễn Thị M làm đơn khởi kiện đề nghị Tòa án tuyên hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 24/5/2010 chứng thực UBND thị trấn S số 43, số 01 vô hiệu, đề nghị bà N trả lại đất số 100, tờ đồ 32 với lý bà N khơng thực điều kiện hợp đồng, hợp đồng tặng cho để thực việc cấp giấy chứng nhận cho bà N hợp đồng gốc, hợp đồng khơng có chữ ký trang, khơng đóng dấu giáp lai quan chứng thực, chữ ký hồ sơ số giấy tờ chữ ký giả mạo Do vậy, cấp sơ thẩm không xác định nguyên nhân để chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà M thời hạn, nội dung khởi kiện bà M nêu lý hợp đồng thuộc trường hợp bị lừa dối, nên đơn khởi kiện bà M ngày 13/5/2019 chấp nhận thụ lý thuộc trường hợp thời hạn khởi kiện theo quy định Điều 128, Điều 129, Điều 136 BLDS năm 2005 Điều 123, Điều 124, Điều 132 BLDS 2015 Tuy nhiên, sau thụ lý vụ án, trình điều tra, phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn bà Nguyễn Thị M người đại diện theo ủy quyền nguyên đơn không cung cấp hợp đồng chứng minh có hợp đồng “có 13 ký trang, có dấu giáp lai” bà M trình bày để chứng minh Hợp đồng nộp giả mạo, nhằm che giấu hợp đồng có điều kiện; giai đoạn phúc thẩm Tòa án xác minh ông Trần Quang D ông Phùng Việt Z xác định hợp đồng tặng cho chứng thực ngày 24/5/2010 đương cung cấp so với to lưu Văn phòng Đăng ký đất đai trùng hợp, ông Bà M, bà N tham gia tạo lập, khơng có sửa chữa, văn hợp đồng tặng cho 100, khơng có hợp đồng “có chữ ký trang, có dấu giáp lai” bà M trình bày; phiên tịa phúc thẩm ơng Trần Văn L đại diện theo ủy quyền cho bà M khẳng định có “bản hợp đồng có chữ ký trang, có dấu giáp lai” bà M khai không cung cấp xác đáng, nên khơng có xác định hợp đồng chứng thực ngày 24/5/2010 giả mạo nhằm che giấu hợp đồng bà M người đại diện trình bày, nên khơng cơng nhận việc khởi kiện hợp đồng tặng cho chứng thực ngày 24/5/2010 thuộc trường hợp giả mạo Ngược lại, Bản án sơ thẩm xác nhận viện dẫn “Xem xét lời khai ngày 31/10/2014 bà M khai sau: “ năm 2009 tách cho gái Đỗ Thị N đất số 97 có diện tích 114m2, năm 2011 lại chuyển cho chị Đỗ Thị N đất số 100 có diện tích 120m2 ”; Bản án phúc thẩm số 18/2016/DS-PT ngày 27/6/2016 Tòa án tỉnh Tuyên Quang Yêu cầu tuyên bố văn công chứng vô hiệu xác định bà M (với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan), bà M khai “Bà làm thủ tục tặng cho chị N phần đất diện tích 120m2 số 43 lại bà UBND huyện S làm thủ tục tách đất số 43 bà thành hai 43 100 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất số 100, tờ đồ số 32, diện tích 120m2 cho chị N Mục đích bà tặng cho đất cho chị N để chị N bán hộ đất cho bà, sau chị N lại đề nghị với bà đổi đất 100 với đất 97 để bán đất 97” Như vậy, có xác định thời điểm phát sinh việc ủy quyền bán 97, bà M không thắc mắc nội dung hình thức cho bà N mảnh đất 100, nên có xác định hợp đồng khơng bị lừa dối, bà M nhận làm thủ tục bán đất số 97 mang tên bà N để thực ủy quyền hai bên Khi án phúc thẩm số 18/2016/DS-PT ngày 27/6/2016 có hiệu lực pháp luật, thời điểm buộc bà M phải biết quyền lợi ích bị xâm phạm, đến ngày 13/5/2019 bà khởi kiện thời hạn hai năm theo quy định khoản Điều 136 BLDS 2005 khoản 1,2,Điều 132 BLDS 2015 Từ nhận định trên, có đủ sở làm xác định: - Sự kiện pháp lý bà Nguyễn Thị M tặng cho quyền sử dụng đất cho bà Đỗ Thị N có thật, lập “Biên xác định nguồn gốc sử dụng đất, trạng đất” ghi ngày 21/5/2010, lập Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, hợp đồng vi phạm quy định bắt buộc công chứng, chứng thực bên thực xong quyền nghĩa vụ hợp đồng, phù hợp với quy định Điều 129 BLDS năm 2015 Bà Nguyễn Thị M khởi kiện viện dẫn Hợp đồng có ghi rõ điều kiện phải trả lại đất 97, có chữ ký hai bên trang, có đóng dấu giáp lai 14 không cung cấp chứng chứng minh, kết xác minh xác định khơng có hợp đồng lời khai bà M, nên khơng có chấp nhận có hợp đồng có điều kiện trước ký kết hợp đồng tặng cho bà M nêu - Việc nguyên đơn đưa ra, viện dẫn Văn bản, tài liệu, lời khai xảy sau thời điểm giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất số100 hoàn thành, quan điểm bên thay đổi để làm xác định điều kiện giao kết hợp đồng thực xong, người tặng cho cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai, giai đoạn hợp đồng, nên nội dung bà M nêu điều kiện trả lại số 97 làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vừa khơng có cứ, vừa khơng thuộc trường hợp điều kiện không thực làm chấm dứt hợp đồng giao dịch hoàn thành, nên khơng có chấp nhận u cầu khởi kiện nguyên đơn giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất số 100, tờ đồ số 32 vơ hiệu Do vậy, có chấp nhận yêu cầu kháng cáo bị đơn bà Đỗ Thị N , người đại diện theo ủy quyền bị đơn Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị đơn, sửa toàn án sơ thẩm số 10/2020/DS- ST ngày 30/3/2020 Tòa án nhân dân huyện S; Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn bà Nguyễn Thị M yêu cầu hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất UBND thị trấn S chứng thực số 43, số 01 ngày 24/5/2010 bà Nguyễn Thị M bà Đỗ Thị N - Về nội dung liên quan, việc cấp sơ thẩm nhận định: “Do yêu cầu độc lập người liên quan (ông Đỗ Văn Q) sau thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận cơng khai chứng hịa giải, Điều 200, 201 Bộ luật tố tụng dân Tịa án khơng thụ lý u cầu độc lập người liên quan ông Đỗ Văn Q, dành quyền khởi kiện vụ án khác cho ông Q có yêu cầu” án lại định: “Bà Nguyễn Thị M phải tốn cho ơng Đỗ Văn Q tiền cơng trình xây dựng đất 137.500.000đ” Việc xem xét giải hậu việc hủy hợp đồng thuộc thẩm quyền Tòa án đủ tuyên bố hợp đồng vô hiệu, cấp sơ thẩm không xác định phạm vi vụ án, không thụ lý yêu cầu độc lập định án phí “Bà Đỗ Thị N phải chịu 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) án phí dân sơ thẩm khơng có giá ngạch 63.000.000đ (sáu mươi ba triệu đồng) án phí dân sơ thẩm có giá ngạch Tổng cộng bà N phải chịu 63.300.000đ tiền án phí; Bà Nguyễn Thị M phải chịu 6.875.000đ (sáu triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) án phí dân sơ thẩm có giá ngạch miễn án phí người cao tuổi” khơng xác, cấp phúc thẩm sửa toàn sơ thẩm nên HĐXX khơng xem xét [3] Về chi phí xem xét thẩm định chỗ định giá tài sản: Do yêu cầu khởi kiện nguyên đơn bà Nguyễn Thị M khơng chấp nhận, ngun đơn phải chịu khoản chi phí [4] Về án phí: 15 - Về án phí dân sơ thẩm: Miễn án phí dân sơ thẩm cho bà Nguyễn Thị M bà M người cao tuổi miễn tồn án phí theo quy định Điểm đ khoản Điều 12, khoản Điều 48 Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Uỷ ban thường vụ Quốc hội mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tồ án - Về án phí dân phúc thẩm: Do kháng cáo bị đơn bà Đỗ Thị N chấp nhận nên bà N chịu án phí phúc thẩm, trả lại cho bà N số tiền tạm ứng án phí dân phúc thẩm nộp Các phần khác Bản án sơ thẩm khơng có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Căn khoản Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 134 BLDS 2005; Điều 129, khoản Điều 401 Bộ luật dân 2015; Điều 147, Điều 148 BLTTDS, Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội án phí, lệ phí tịa án Chấp nhận yêu cầu kháng cáo Bị đơn bà Đỗ Thị N người đại diện theo ủy quyền bị đơn, sửa toàn Bản án sơ thẩm số 10/2020/DS- ST ngày 30/3/2020 Tòa án nhân dân huyện S sau: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện Nguyên đơn bà Nguyễn Thị M yêu cầu hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 100, tờ đồ số 32 UBND thị trấn S chứng thực ngày 24/5/2010 bà Nguyễn Thị M bà Đỗ Thị N Bà Đỗ Thị N có quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 552282 ngày 09/6/2011 mang tên bà Đỗ Thị N đất số 100, tờ đồ số 32 (theo đo đạc địa năm 2012 số 162, tờ đồ số 111, diện tích 120m2, địa tổ dân phố U, thị trấn S, huyện S, tỉnh Tuyên Quang) Về chi phí tố tụng: Bà Nguyễn Thị M phải chịu 2.400.000đ (hai triệu bốn trăm nghìn đồng) chi phí thẩm định, định giá tài sản 3.960.000đ (ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng) tiền chi phí giám định chữ ký Tổng cộng 6.360.000đ (sáu triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng) Bà Nguyễn Thị M nộp đủ số tiền chi phí tố tụng nêu Về án phí: - Về án phí dân sơ thẩm: Miễn tốn án phí dân sơ thẩm cho bà Nguyễn Thị M - Về án phí dân phúc thẩm: Bà Đỗ Thị N khơng phải án phí dân phúc thẩm, trả lại cho bà N số tiền tạm ứng án phí dân phúc thẩm nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) biên lai thu số 0003335 ngày 16/4/2020 Chi cục Thi hành án dân huyện S, tỉnh Tuyên Quang 16 Bản án phúc thẩm thay toàn Quyết định Bản án sơ thẩm bị kháng cáo, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (Ngày 11/9/2020) "Trường hợp Bản án, Quyết định thi hành theo quy định Điều Luật thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6, 7, 7a Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật thi hành án dân sự"./ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Lê Tuấn Tú - Ma Ngọc Trung THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Hồ Hữu Việt ... 1: Hình thức hợp đồng pháp luật dân Việt Nam Chương 2: Phương thức hệ công nhận hợp đồng không tuân thủ quy định hình thức pháp luật dân Việt Nam CHƯƠNG HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT DÂN... quy định hình thức hợp đồng pháp luật dân Việt Nam 2.1 Phương thức công nhận hợp đồng không tuân thủ quy định hình thức theo pháp luật dân Việt Nam Quy định cứng nhắc việc hợp đồng phải lập hình. .. ? ?Công nhận hợp đồng không tuân thủ quy định hình thức pháp luật dân Việt Nam? ?? Tình hình nghiên cứu Trong năm qua, vấn đề hình thức hợp đồng, cơng nhận hợp đồng khơng tn thủ quy định hình thức pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nhận hợp đồng không tuân thủ quy định về hình thức trong pháp luật dân sự việt nam ,