0

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu (ngữ văn 11 tập 1)

12 1,516 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 15:39

Tip cn h thdy h n Giuc" ca Nguyh Chiu (Ng -Tp 1) Li Th  i hc Lu ThS.  y hc (B   : 60 14 10 ng dn: TS. Nguyc o v: 2010 Abstract. Tt tip cn h thu mi  gi chuyu thc trng ging dc t n Giu ng ph n nay. Ti chc cho hc sinh tip c n Giut k  nghim dy h n Giukhoa Ng  Tng tip c Keywords. Ng ; y hc; Lp 11; Tip cn h thng;  Content M U   1.1. E.: . ! . Nhi s, mi th  b lp thi gian ph m .   ,  , ,  pht ni dung v i v p cphu dy hng hiu bit v t ng cn thi tip cng tip cc gi tr v m nng thi vc cphm.   , . ,  ,  , , ,  . 1.2. Tip cn h thng tip c trong tay nhiu trong thng ph  c huy. 1.3.  ,  .  .   n khoa hc v cui  nghi t nhiu song nhcu m  thng v " n Giuc"  .  (),  " o"  , ""  . Mu chim mt v quan trng trong n  c t ging d c tNguy " n Giuc" n ti nhiu v ng mc cng m , ln lao ca Nguyu, song mt b ph c sinh chng my hc ph.  .  - mt th lo bi vi s n mc ph nhn mt mi thn phi.  ?   ? ? . Vi tt c nhnh ch p cn h thng y hm  n Giuc ca NguyChi u c 2. Lch s u v  phm " n Giuc" Nhng u v m c Chiu l ra tin kho cu v t lot hc gi  thc Nam k vit v   t Vi yu vit v   qua mn  n Giuy tc. Phan Vi Ving   khoa h xem m ca Nguyu kh m. V Chim mu trin vng trong viu Nguyu c v ng hc thu n hc. p k nit Nguyu, th ng Ph mi ting v u,  cnh v a Nguyu. Tip theo phi k u c Mai Quc   ,  ,  ,  ,  .  30/6/1972, . . 2.2.  , 4 : , , . ,  . , , ,  , , .  , .  :   , Nam,  , nh. it c- mi, mt i thm ging du, in trong cun u bi I xut bc s u  kit thc gi m mng dy hu hiu cn thit cho  ng dn hc sinh tip c n Giu nghip     i vi n Giu hc tng Vit lp 11, t  11 1( ),    .  ,  . ,  4  :1.  . 2. , .  . (").  ng .    p c   i v       i trong   u Tri tr s c gi t s kinh nghi ging dt t hiu qu m cn mt s v n c loc bin vi c him. Gng dn hchi thu n Giuc - Nguy hiu qu dc Phm Th p c n Giu chi thut c. T ng dy cc hc tp ca hc sinh thun l 3. Nhim v u - t tip cn h thng  - u m gi chuy - u thc trng ging d c t n Giu ng ph n nay. - T chc cho hc sinh tip c n Giu. - Thit k  nghim dy h n Giung tip c. 4.  - a Nguychi n Giuc  - u v cu nghic ca Nguyu. - Thc trng d n Giu ng ph  u  ,   dn sau: Pt; u tra;  ng tin; , , , . 6. Ca lun v n m n kt lun, lu : . :  " " . : T chc hc sinh tip cc ph n Giua NguyChi 1:  1.1.  1.1.1. . H thmt t hp nhng yu t ng mi quan h nht nh vt t n c th t ca s vquan h v t ca Bu K gi c, thi. H thng s vng v nn tng nh 1.1.2. .   thng, bao g n: - H th thn t - H th thng do quan h ng b phn) vc (bao gu t trong mt bi cng c th). 1.1.3.  1.1.3.1. T tha hc. 1.1.3.2. Tip cn h thng, mt mi tip ckhoa h u i. Mc phc hn ch  p phi. 1.1.3.3. p cn h thng m ra s t do  mc trong tip nhhc, tp nhc ca hi s  c 1.2. - . 1.2.1.  1.2.1.1.   a Unessco, Ch tch H n Qung, GS Phan Ngc, GS Trn Ng 1.2.1.2.  V; ; ; . 1.2.1.3.  Vi; ; . 1.2.1.4.  1.2.1.5. ,  1.2.2.   1.2.2.1.  1.2.2.2. , ,   1.2.2.3. ,  1.2.2.4.  ,  1.2.3.   1.2.3.1. Tip c Tip cu qu trong vi c b ng tip cy h  ht hiu qu c s hay, hp dem hc sinh.  hiu tip cng hiu l m n nhc  my h ng ph  cp ti. Tip cch mp ci   h tr, b sung cn thi vic tip nhc trn vy   1.2.3.2. ng tip c Vit Nam  Ving tip c rt sm. c ht phi k t Namu). K  Trn u vi cuc Vit Nam trung cc Via ngua GS. Trn Ng Trn i Vit t u cp cn Truyn Kiu t  2:  "" TRONG  2.1. ,  2.1.1.  Ch u gn voc: c Vit Nam. p truy"L" " u".  n th hai    c r ca s nghiNguyu, ch c th hi  hin , mu y thut v 2.1.2. " "  . Nguyt Nam trong thy bin cn phi khnh rng Nguyt  khy b nghith hin thn thc cc. Chng th t th u th k n nay, truy"L"  i dung di    g sinh hotruyn th - Kiu Nguyt Nga sm th hiu ca kch, c a mng Nam B "Lc ", " n Giuc" m mt v t sc bii sng i Vit. Vi " n Giuc" li i hin vy. 2.2.  " "   2.2.1.  ng khc sinh, u tham kho v m  ngn Giu 2.2.2.  * V  Kt qu tng hp ng Bc  S   n n thut ca m trong khi d n Giu 12/15 (80%) S n yu t n 10/15 (66,7%) S      u t    phm 13/15 (86,7%) S u t y h n Giun thit 11/15 (73,3%) * V   u tra hai lp 11A1 (ban T i) di sau:    n Giua Nguyu    n Giuy lp? c l B. 1 ln C. 2 ln D. 2 ln tr   ni dung th nht: Lp Tng s phiu  h  h 11A1 (ban T  50 20/50 (40%) 30/50 (60%) i) 52 30/52 (57,7%) 22/52 (42,3%) Tng s 102 50/102 (49%) 52/102 (51%)  ni dung th hai: Lp Tng s phiu  1 ln 2 ln 3 ln tr  11A1 50 8/50 (16%) 31/50 (60%) 12/50 (24%) 0 11A3 52 0 25/52 (48,1%) 20/52 (38,5%) 7/52 (13,4%) Tng s 102 8/102 (7,8%) 55/102 (53,9%) 32/102 (31,4%) 7/102 (6,9%) 2.2.3.  * V  - u) trong khi d n Giu n n thut cm. - Kt qu ho thp nhm t   - n yu t  thi khc lch s ng dch s - u t m. * V c sinh: - t thc tr ng hc sinh h ph. - t tn tt ngphm. T l hm mt lt ln. Lp 11A1: 60%, lp 11A3: 48,1%. Ngay trong s c mt ln i vim mi ht, thi 2. 2.3.1.  n Giu 2.3.2.  2.3.3.  2.3.4.  : T CHC HC SINH TIP C CN GIUA NGUY 3.1. Nhc 3.u chung 3.u chung khi ging dng ph  Khi ging dng ph tcu Trn tic: - c b tr cho nhng kin thn c  - Vn d gim. 3.m bc tip cng b ng m tip cn lch s  vn dng mp nhng hiu bit bn  cm. m tip cn m tip cng hc sinh 3.t h th cm th 3.p kch s c n Giu 3.i c nh ln nh nh 3.       n Giu  ch ngu    c ca Nguyu 3.2. Truyn thc th hi n Giu 3.2.1. Th lo - V n Giui ta thy xut hin   mng mi m n. -  t n Giu tia c mc. -  n Giu p cc Vit Nam t  3. - c vn mc bng tr c t quy s chuyn bin v ng c chuyn bin i do bn th i Vit. -  xung trn mnh mng ng nhu mh - c tinh thn ching, s lng li. 3. - S dng h th gin d, gn gn t c th d hiu. 3.3    p dy h  n Giu  3.n t   3.c  n 3.u t  hin trong th long Phn Lung khi: cc vi ging trang trng, nhn mng t ch nh rng l t ri t i bt suy ngm v l sng  i. Ph c: gi c h ng, bi hi khi dng l  ngun gn nhn m p phng, vng lng t mn c i lp gi  bit, vn ng ph bn cc vi ging nhanh, dn dp, t n mng t. Pht: tr v vc chm, thng thik 3.3.2. S dng nh y h n Giu Chng hn khi d n Giu t ra nhv  - t c b     t Nam? -  chuyn bin v m. S chuyn bin y th hi - Quan nin sng nhi cho em nh u. - C   bi lng c  hii Vit? 3.3.3. Bing  s dm V n Giu mt th loi c i nha thi  vi hi n thit n Giu loi c c th hin trong   3.3.4. Phi hi tho lun, vn    ng c i nhin phi  ng    n c  u hi v c bit trong khi di dy cn ph hii cc tc Nguyu gi gng ngh thuc cn c t nguyn nhm cu kh  c n cu bm   gi nhn tria mc Him -gn v  -i gn v        n Giuc ch n thuc h  ng sn xut quen thu c thic vn mnh c-  x u kh bo v tng tt ngn c cc. nh bii d s dng bii, tho lu hc sinh hi. 3.4. Thit k c nghim "V n Giuc" ng tip c 3.4.1. "V"  3.4.2. Thuyc nghim 3.4.3. Thc nghim m 3.4.3.1. T chc thc nghim  ng thc nghim:  c sinh lp 11 c  ng THPT B  - c Oai - ng c nghip, tng s p. V  chc thc nghim thit k, n nhtui ngh thu tt nghii hm, h ng i ngh i n thc nghim. 3.4.3.2. Kt qu thc nghim Sau gi thc nghip hng tht qu  ng thc nghing kt l thng bi tm s: m gii  xut sc: 8  10;  8; 5  6; m yi 5 3.4.3.3. t qu thc nghim * Qua gi dy h n Giu t  c sinh thc s hm nhc tii tt c cm. Kt qu thc nghi - S hm gii  xut sc chim ti 38,6% - S h * Hu h chc gi hc theo thit k t k  ng dng cao trong thc t ging dy  ng ph  KT LUN 1.Trong xu th n nay, gi n st v lc mi rBt b phn c thiu ca y vic tip ccn thic dt hiu qu  gii tr hin sc. 2. Truyn thch ngun chng ngh  ch ngun t bi th lo nh cao mi vi c    ng Nai  Nguy      n Giu nh hay nht cng ng tn cc, khnh tinh thc bt dit ct Nam qua bao cuc chin chng li k o v  t ngn la tinh th hm ca mc vn mnh ca T qun sn gi  3. Tip cn h thy h n Giup cn mt mt d loi c, mt mi kt hp v th s c dht hiu qu ng thp cc hc ti hc thu nhn mt khng kin thc nh i hc suy ngm v nhng v cn lch sy, s tip nht n mc cao: t t n t n thc chuyn, nhn thng ti: . 4.m rng ln vi nh lung tip ci v Cn Giua Nguyn nhn mc bic  mt trong nhng truyn thp ci Vit Nam. T viu chung v ip ci vn vic khc trng d n Giung ph  xut mt s  th sau nh c bii u qu dy h  - n t   - S d y h n Giu - S dng bic th him. - Phi hi tho lun, v c phi hng thi, linh ho gi ht hiu qu cao nhn kho n   h kin th c gi g th  lophm. i m ng ph    bc thit    xut mp cn mi cho mt v h du bt cp. Vi tinh thn cu thc s  bo c b sung, n lu References 1. Nguyn Th Mai Anh . ng dy h lp 10 THPT t . Lu 2. Nguyn Duy Bc. V mi quan h gicgh s 24 ra  3. B o. Ng p 1c Vit Nam, 1  2010. 4. B o. Ng c, 8- 2007. 5. n. Tip cn Truyn Kiu t . Nxb Gic, H, 2008. 6. Nguyn Vit Ch. y hc  7. Nguy, p cc b Tc s 11/2004, tr21.30. 8. Nguy. c Vit NamH, 2002. 9. Ph. T c. Vitin, H, 2002. 10. L i. Dy hc truy  Trng Thng tip c. Lu 11. Phng. My v v cup k nit ca Nguyu. Nxb Khoa hc, H, 1964. 12. L  .   y hc s        n tt nghip (1188), H, 2007. [...]... thuật của tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu nhằm nâng cao hiệu quả dạyhọc Luận văn thạc sĩ, 2002 Vũ Đình Liên Nguyễn Đình Chiểu nhà thơ yêu nước miền Nam Nxb Minh Đức – Thời đại, 1955 Vũ Đình Liên Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888) Nxb Văn hóa, H, 1958 Phan Trọng Luận Phương pháp dạy học văn (tập 1) Nxb ĐHSPHN, 2004 Phan Trọng Luận Phương pháp dạy học văn (tập 2) Nxb ĐHSPHN,... bài học Ngữ văn 11, tập 1 Nxb Giáo Dục Việt Nam, 10/2009 Trƣờng Lƣu Văn học trong hành trình văn hóa Nxb Văn hóa thông tin, H, 1999 Nguyễn Thị Ngà Định hướng tổ chức dạy học bài Văn tế nghĩa Cần Giuộc sao cho đạt hiệu quả cao nhất BCKH, H, 2009 Phan Ngọc Một cách tiếp cận văn hóa Nxb Thanh Niên, 1999 Nguyễn Tri Nguyên Văn hóa tiếp cận từ vấn đề và hiện tượng Nxb Văn hóa dân tộc, H 2000 Nguyễn. .. 48 Nguyễn Bích Thuận Nguyễn Đình Chiểu: tác giả -tác phẩm- tư liệu Nxb Đồng Nai, 2002 Nguyễn Thị Thƣờng Giáo trình văn hóa học Nxb Đại học sư phạm, H, 2008 Vũ Thị Hồng Tiệp Dạy học văn học dân gian THPT theo hướng tiếp cận văn hóa BCKH, H, 4/2009 Nguyễn Khánh Toàn Nguyễn Đình Chiểu: tuyển chọn và trích dẫn những bài phê bình lí luận văn học của các nhà văn và các nhà nghiên cứu Việt Nam Nxb Văn nghệ... chuyên gia về văn hóa Nxb Văn hóa, H, 2000 Nguyễn Ngọc Thiện (tuyển chọn và giới thiệu) Nguyễn Đình Chiểu về tác gia và tác phẩm Nxb Giáo Dục, 8- 2003 Trần Nho Thìn Văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa Nxb Giáo Dục Việt Nam, 11/ 2009 Trần Nho Thìn Tiếp cận văn hóa đối với các tác phẩm văn học trung đại trong chương trình SGK Ngữ Văn 11 (bộ cơ bản) Tạp chí văn học và tuổi trẻ, số 9/2007,... Giang Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Nxb Trẻ, Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TPHCM, 2001 Trần Văn Giàu Giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam Nxb Khoa học xã hội, H, 1980 Trần Văn Giàu Trong dòng chủ lưu của văn học Việt Nam: tư tưởng yêu nước Nxb Văn nghệ TPHCM, 1983 Nguyễn Văn Hạnh Văn họcvăn hóa – vấn đề và suy nghĩ Nxb Khoa học xã hội, 2002 Nguyễn. .. Trọng Hoàn Tiếp cận văn học Nxb Khoa học xã hội, H, 2002 Nguyễn Ái Học Phương pháp tư duy hệ thống trong dạy học Văn Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010 Nguyễn Thị Hồng Dạy học thơ văn Lí Trần ở nhà trường THPT từ góc độ văn hóa Khóa luận tốt nghiệp, 2008 Nguyễn Thanh Hùng Đọc và tiếp nhận văn chương Nxb Giáo Dục, 2002 Phạm Thị Mai Hƣơng Con đường hướng dẫn học sinh khám phá, chiếm lĩnh chiều sâu nghệ thuật... Phƣơng Tiếp cận theo hướng lịch sử, văn hóa trong dạy học bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường, BCKH Ngữ Văn, 4-2009 Trần Văn Sáu Học tốt Ngữ Văn 11 nâng cao, tập 1 NXB Thanh Niên, 2009 Đặng Đức Siêu Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam Nxb Đại học Sư Phạm, H, 2009 Nguyễn Thị Thu Thảo Dạy học truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân cho học sinh THPT từ cái nhìn văn hóa Luận văn. .. thạc sĩ, 2008 Bùi Quang Thắng Hành trình vào văn hóa học Nxb Văn hóa thông tin, H, 2003 Nguyễn Thị Xuân Thân Bước đầu tìm hiểu tình hình nghiên cứu thơ văn Nguyễn Đình Chiểu từ sau 1954 đến nay Luận văn thạc Khoa học Ngữ Văn, 2005 Trần Ngọc Thêm Cơ sở văn hóa Việt Nam Nxb Giáo Dục, 1999 Trần Ngọc Thêm Văn hóa Việt Nam truyền thống và hiện đại: nghiên cứu của các giáo sư chuyên gia về văn hóa... những bài phê bình lí luận văn học của các nhà văn và các nhà nghiên cứu Việt Nam Nxb Văn nghệ TPHCM, 2000 Đoàn Văn Trúc Văn hóa học Nxb Lao Động, H, 2004 Trần Quốc Vƣợng Cơ sở văn hóa Việt Nam Nxb Giáo Dục, H, 1999 A.A.Radugin Từ điển bách khoa văn hóa học Nxb Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, H, 2001 . ngphm. T l hm mt lt ln. Lp 11A1: 60%, lp 11A3: 48,1%. Ngay trong s c mt ln i vim. hc theo thit k t k  ng dng cao trong thc t ging dy  ng ph  KT LUN 1.Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu (ngữ văn 11 tập 1), Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu (ngữ văn 11 tập 1),

Từ khóa liên quan