0

Pháp luật về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng thực trạng và hướng hoàn thiện

83 3 0
  • Pháp luật về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng thực trạng và hướng hoàn thiện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THỦY PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HĨA LỎNG - THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THỦY PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HĨA LỎNG - THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HỒN THIỆN LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành Luật Kinh tế Mã số: 60.38.50 Người hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Nguyễn Thị Hải Vân TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tồn nội dung trình bày kết thực hướng dẫn khoa học Tiến sỹ Nguyễn Thị Hải Vân Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn lời cam đoan Nguyễn Thị Thủy MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀ TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HĨA LỎNG 1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 1.1.1 Khái niệm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 1.1.3 Chủ thể thực hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 10 1.2 Quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng .12 1.2.1 Sự cần thiết hoạt động quản lý nhà nước kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng .12 1.2.2 Các biện pháp quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 13 1.3 Quá trình phát triển pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng .16 1.3.1 Giai đoạn trước ban hành Nghị định số 107/2009/NĐ-CP 16 1.3.2 Giai đoạn từ ban hành Nghị định số 107/2009/NĐ-CP đến 17 1.4 Tình hình thực thi pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Việt Nam 20 Kết luận chương 21 CHƯƠNG BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HĨA LỎNG 22 2.1 Một số khái niệm hẹp, thiếu chưa thống 22 2.1.1 Đối tượng áp dụng phạm vi điều chỉnh Nghị định số 107/2009/NĐ-CP hẹp không thống với 22 2.1.2 Khái niệm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng hẹp thiếu 22 2.1.3 Khái niệm sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chưa đầy đủ 23 2.1.4 Phạm trù hệ thống phân phối thương nhân xuất khẩu, nhập khí dầu mỏ hóa lỏng quy định khơng thống .24 2.1.5 Phạm trù “nhãn hàng hóa, thương hiệu” chưa xác 24 2.1.6 Việc phân biệt tên gọi ngành nghề đăng ký kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chưa hợp lý 24 2.1.7 Sử dụng nhiều từ đồng nghĩa, gần nghĩa khơng đảm bảo tính khoa học ngôn ngữ pháp lý 25 2.2 Bất cập quy định điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 25 2.2.1 Về điều kiện sở vật chất tối thiểu 25 2.2.2 Về điều kiện giấy chứng nhận nghiệp vụ bắt buộc 28 2.2.3 Về điều kiện chai khí dầu mỏ hóa lỏng lưu thông thị trường .29 2.3 Bất cập quy định quyền nghĩa vụ chủ thể kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng .31 2.3.1 Về giới hạn số lượng đối tác phép ký hợp đồng đại lý .31 2.3.2 Về trách nhiệm khối lượng, chất lượng, giá bán khí dầu mỏ hóa lỏng hệ thống .33 2.3.3 Về nghĩa vụ treo biển hiệu Tổng đại lý cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng 34 2.3.4 Về nghĩa vụ mở sổ theo dõi loại khí dầu mỏ hóa lỏng đại lý 36 2.3.5 Về nghĩa vụ tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy, an ninh, trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường đo lường, chất lượng 37 2.3.6 Về việc phân định quyền nghĩa vụ chưa hợp lý 37 2.3.7 Về trách nhiệm trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai chai khí dầu mỏ hóa lỏng 39 2.4 Bất cập quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng 40 2.4.1 Quyền nghĩa vụ ký cược chấm dứt sử dụng chai khí dầu mỏ hóa lỏng .40 2.4.2 Quyền nghĩa vụ sử dụng thiết bị phụ trợ dùng khí dầu mỏ hóa lỏng.41 2.5 Bất cập quy định giá bán khí dầu mỏ hóa lỏng .42 2.5.1 Trách nhiệm niêm yết giá bán giá quy định 42 2.5.2 Cơ chế kiểm soát giá bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng chưa khả thi 44 2.6 Bất cập quy định hành vi bị cấm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 46 2.6.1 Quy định trùng lặp 46 2.6.2 Quy định hẹp chưa hợp lý .46 2.7 Bất cập quy định hành vi vi phạm thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng .47 2.7.1 Quy định thiếu thống 47 2.7.2 Quy định thiếu rõ ràng bất hợp lý 48 2.7.3 Quy định thiếu hành vi vi phạm .48 2.8 Bất cập quy định xử lý vi phạm lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 49 2.8.1 Theo quy định Nghị định số 107/2009/NĐ-CP 49 2.8.2 Theo quy định Nghị định số 105/2011/NĐ-CP 49 Kết luận chương 53 CHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HĨA LỎNG 54 3.1 Cơ sở lý luận kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 54 3.1.1 Đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa 54 3.1.2 Hài hịa quyền lợi ích hợp pháp chủ thể có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 55 3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng55 3.2.1 Sửa đổi số khái niệm hẹp, thiếu chưa thống 55 3.2.2 Sửa đổi bất cập điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 57 3.2.3 Sửa đổi số quy định quyền nghĩa vụ chủ thể kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 59 3.2.4 Sửa đổi số quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng .62 3.2.5 Sửa đổi quy định bất cập giá bán khí dầu mỏ hóa lỏng 62 3.2.6 Quy định chặt chẽ trách nhiệm trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai chai khí dầu mỏ hóa lỏng 63 3.2.7 Sửa đổi số quy định hành vi bị cấm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng .64 3.2.8 Sửa đổi toàn quy định Điều 58 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP 64 3.2.9 Sửa đổi bổ sung số quy định xử lý vi phạm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 65 3.2.10 Một số giải pháp bổ trợ nhằm hoàn thiện pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng .68 Kết luận chương 70 KẾT LUẬN 71 LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với Xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng mặt hàng có vai trị quan trọng sản xuất kinh doanh đời sống xã hội, việc bảo đảm an ninh lượng Khí dầu mỏ hóa lỏng thị trường thường gọi Gas, sử dụng chủ yếu lĩnh vực dân dụng thương mại (khoảng 63%), công nghiệp (khoảng 35%), giao thông vận tải (khoảng 2%) Ở nước ta nay, khí dầu mỏ hóa lỏng chủ yếu nhập từ nước (năm 2011 nhập 746.000 với giá trị khoảng 647 triệu USD)1, biến động kinh tế trị quốc gia mà nước ta nhập khí dầu mỏ hóa lỏng ảnh hưởng đến nguồn cung giá mặt hàng này, từ tác động dây chuyền đến giá nhiều mặt hàng khác thị trường Mặt khác, khí dầu mỏ hóa lỏng hàng hóa xếp vào danh mục hàng nguy hiểm2 đặc tính dễ cháy nổ hỗn hợp với khơng khí, tụ lại khơng gian kín gây nguy cao nổ độc Do tính chất quan trọng mức độ nguy hiểm khí dầu mỏ hóa lỏng, mặt hàng xếp vào nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện3 Tổ chức quản lý tốt hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng khơng có ý nghĩa góp phần nâng cao hiệu kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định kinh tế đất nước, mà cịn góp phần bảo vệ mơi trường đảm bảo an tồn sức khỏe, tính mạng, tài sản nhân dân Pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng lĩnh vực pháp luật Việt Nam Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 Chính Phủ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau gọi tắt Nghị định số 107/2009/NĐ-CP) đời có ý nghĩa quan trọng nghị định điều chỉnh toàn diện, chi tiết hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng xem “xương sống” pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Tuy nhiên, từ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 15 tháng 01 năm 2010) Nguồn: http://tttm.vecita.gov.vn/?timestamp=1331140976646 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm vận chuyển hàng nguy hiểm phương tiện giao thông giới đường Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện nay, hiệu thực thi Nghị định nhiều hạn chế, xuất phát từ bất cập Nghị định số 107/2009/NĐ-CP nói riêng pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng nói chung xét bốn tiêu chí tính minh bạch, tính thống nhất, tính hợp lý tính khả thi Do đó, pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chưa tạo mơi trường kinh doanh thật cạnh tranh, bình đẳng chủ thể kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chưa bảo vệ đầy đủ quyền lợi người tiêu dùng mặt hàng Sự bất cập quy định pháp luật hạn chế việc thực thi pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ngun nhân làm tình trạng gian lận đo lường chất lượng khí dầu mỏ hóa lỏng ngày nghiêm trọng tinh vi, tình hình cháy nổ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng diễn với mức độ ngày thường xuyên, giá khí dầu mỏ hóa lỏng thường xuyên tăng cao,… Những tượng ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, đến hoạt động chủ thể kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chân tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội Từ lý tác giả chọn đề tài “Pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng - Thực trạng hướng hoàn thiện” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Luật Kinh tế Tình hình nghiên cứu đề tài Đây đề tài tại, Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, khóa luận tốt nghiệp cử nhân nghiên cứu pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Chỉ có số viết đăng báo websites nội dung chủ yếu phản ánh thực trạng thị trường kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng có đề cập đến số vướng mắc trình thực thi pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (chủ yếu liên quan đến quy định điều kiện kinh doanh) Tuy nhiên, viết chưa vào nghiên cứu toàn diện mang tính hệ thống quy định pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích luận văn nghiên cứu pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng để tìm hạn chế, bất cập đưa kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Luận văn tài liệu cho doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng để ứng dụng thực thi pháp luật hoạt động kinh doanh nguồn tài liệu tham khảo cho tổ chức, cá nhân xã hội để họ hiểu rõ pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Ngồi ra, đề tài tài liệu hữu ích cho quan hữu quan q trình nghiên cứu rà sốt, bổ sung hồn thiện pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài phương pháp nghiên cứu 4.1 Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, tập trung nghiên cứu quy định điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chưa phù hợp, điểm không hợp lý quy định quyền nghĩa vụ chủ thể kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng khách hàng sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng, quy định chưa chặt chẽ kiểm sốt giá bán khí dầu mỏ hóa lỏng, bất cập quy định hành vi vi phạm hình thức xử phạt hành hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; đồng thời luận văn tác giả có phản ánh thực tiễn thực pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Thơng qua việc phân tích bất cập, hạn chế quy định pháp luật tác giả nêu lên số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 4.2 Phương pháp nghiên cứu Tác giả nghiên cứu đề tài sở tảng lý luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, theo đường lối Đảng Nhà nước phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Trong trình thực luận văn, tác giả sử dụng phối hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học phương pháp phân tích, tổng hợp nội dung lý luận thực tiễn, so sánh pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng với pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, phương pháp chứng minh để khẳng định nhận định kiến nghị tác giả, phương pháp xã hội học để thực mục đích nghiên cứu Bố cục đề tài Ngồi phần Lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương Chương 1: Những vấn đề chung kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tổng quan pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Chương 2: Bất cập pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Chương 3: Hướng hồn thiện pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HĨA LỎNG VÀ TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 1.1.1 Khái niệm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Trong q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt LPG) đóng vai trị ngày quan trọng đời sống nhân dân trình phát triển kinh tế - xã hội LPG loại nhiên liệu ngày sử dụng phổ biến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề kinh tế dân sinh, gần sử dụng làm nhiên liệu vận tải thân thiện với môi trường Thị trường LPG Việt Nam tăng trưởng nhanh năm qua: năm 1995 tiêu thụ 49.500 tấn, năm 2000 tăng lên thành 322.375 tấn, năm 2005 783.706 tấn, năm 2011 đạt 1.250.000 tấn.4 LPG tiếp cận góc độ pháp lý định nghĩa khoản Điều Nghị định số 107/2009/NĐ-CP sau: Khí dầu mỏ hóa lỏng hỗn hợp chủ yếu Propane (cơng thức hóa học: C3H8) Butane (cơng thức hóa học: C4H10) có nguồn gốc từ dầu mỏ, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum gas (viết tắt LPG); nhiệt độ, áp suất bình thường LPG thể khí nén đến áp suất, nhiệt độ định LPG chuyển sang thể lỏng, tồn chứa bồn bể cố định, xe bồn, tầu thủy chuyên dụng đường ống, gọi LPG rời (sau gọi chung LPG), dùng làm chất đốt, nhiên liệu động cơ, nguyên liệu phục vụ sản xuất, dân sinh Cùng có nguồn gốc từ dầu mỏ giống xăng dầu, LPG có nhiều điểm đặc biệt so với loại chất đốt khác LPG tồn dạng lỏng dạng khí LPG trạng thái ngun chất khơng có mùi, khơng có màu Mỗi kg LPG bị đốt cháy sinh nhiệt lượng từ 2100 Kcal đến 2200 Kcal, tương đương kg than đá, kg củi, lít dầu hỏa; LPG cháy hồn tồn, sản phẩm cháy chủ yếu khí cacbonic (CO2) nước nên gây nhiễm mơi trường Trong sản xuất, LPG sử dụng vào công nghệ sản xuất điện năng, đốt lò, nồi Trong đời sống sinh hoạt, LPG sử dụng để đun nấu, sưởi sấy hộ dân khu đô thị, bếp ăn tập thể nhà hàng khách sạn.5 Nguồn: http://www.pvgas.com.vn/san-pham-va-dich-vu/san-pham/khi-dau-mo-hoa-long Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, Tài liệu huấn luyện Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (dành cho đơn vị kinh doanh LPG theo chương trình Bộ Cơng Thương), Phụ lục Chuyên đề Nghiệp vụ Phòng cháy Chữa cháy 70 đời sống xã hội Phương pháp tuyên truyền giáo dục cần đa dạng, gần gũi thực tế 3.2.10.3 Xây dựng kênh thơng tin thống chun đề khí dầu mỏ hóa lỏng Một ngun nhân làm hạn chế hiệu pháp luật kinh doanh LPG việc quan chức năng, chủ thể kinh doanh LPG người tiêu dùng LPG chưa nhận số thông tin cần thiết chuyên đề LPG Do đó, Nhà nước cần có giải pháp thiết thực việc xây dựng đẩy mạnh kênh thơng tin thống (báo đài, truyền hình, internet ) cung cấp thơng tin hiệu cho quan ban ngành, chủ thể kinh doanh người tiêu dùng nhãn hiệu LPG chai đăng ký lưu hành, nhãn hiệu thiết bị phụ trợ dùng LPG đăng ký chất lượng, nhãn hiệu LPG hết lưu hành, danh sách thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đủ điều kiện, giá LPG bán lẻ thương nhân kinh doanh LPG đầu mối công bố, danh sách chủ thể kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh LPG có yếu tố gian lận, lừa đảo (các trạm san chiết LPG trái phép, thương nhân kinh doanh “LPG giả, LPG lậu”, ), thông tin tai nạn xảy hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh LPG, Những kênh thông tin cách thức hiệu để nhắc nhở, định hướng cho chủ thể kinh doanh LPG người tiêu dùng lựa chọn “đối tác”, chọn hàng hóa đồng thời kênh hiệu để quan chức thực vai trò kiểm tra xử lý vi phạm lĩnh vực kinh doanh LPG Kết luận chương Xuất phát từ sở lý luận nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa nguyên tắc cân lợi ích chủ thể lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, tác giả đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Các kiến nghị tập trung vào việc xóa bỏ số quy định bất cập pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, chủ yếu quy định Nghị định số 107/2009/NĐ-CP Nghị định số 105/2011/NĐ-CP 71 KẾT LUẬN Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng lĩnh vực ngày phổ biến Việt Nam Tuy nhiên, phát triển nhanh số lượng chủ thể kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng bất cập pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng làm cho thị trường kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chưa ổn định, hành vi vi phạm ngày trở nên phổ biến, nghiêm trọng tinh vi Điều gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi người tiêu dùng chủ thể kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chân chính, gây khó khăn cho quan chức việc kiểm tra, xử lý vi phạm Vì vậy, nghiên cứu bất cập, hạn chế pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng từ đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng mục tiêu mà tác giả hướng đến luận văn Để thực mục tiêu đó, chương 1, tác giả khái quát khái niệm, làm rõ đặc điểm hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, nêu lên cần thiết hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; đồng thời nêu tổng quan trình phát triển pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng khái quát tình hình thực thi pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Việt Nam Trên sở nội dung trình bày chương 1, chương 2, tác giả phân tích bất cập pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng mối quan hệ với lĩnh vực pháp luật khác so sánh với pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu Các bất cập pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tác giả việc sử dụng ngơn ngữ pháp lý khơng đảm bảo tính khoa học, bất hợp lý quy định điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng quy định quyền nghĩa vụ chủ thể kinh doanh người sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng, thiếu chế kiểm sốt giá bán khí dầu mỏ hóa lỏng hiệu quả, bất cập quy định hành vi vi phạm hình thức xử phạt hành hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Từ bất cập trên, chương 3, tác giả yêu cầu mang tính nguyên tắc việc hồn thiện pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đưa kiến nghị cụ thể nhằm hồn thiện pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Các kiến nghị tóm tắt sau: - Bỏ phần định lượng tối thiểu điều kiện sức chứa kho khí dầu mỏ hóa lỏng số chai khí dầu mỏ hóa lỏng; bỏ giới hạn số lượng đối tác ký hợp 72 đồng làm đại lý; bỏ nghĩa vụ đại lý “mở sổ theo dõi loại khí dầu mỏ hóa lỏng bán cho khách hàng” đồng thời bổ sung quy định phiếu giao hàng phải có xác nhận người bán người tiêu dùng; - Sửa đổi quy định đối tượng phải có giấy chứng nhận nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng bao gồm đối tượng trực tiếp kinh doanh sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; sửa đổi quy định trách nhiệm bồi thường liên đới dựa yếu tố lỗi chủ thể kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng vi phạm khối lượng, chất lượng, giá bán khí dầu mỏ hóa lỏng hệ thống phân phối; sửa đổi quy định nghĩa vụ treo biển hiệu cần thể biển hiệu tên pháp lý logo thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đầu mối; sửa đổi nghĩa vụ “bán giá” thành “không bán cao giá bán lẻ thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đầu mối quy định”; sửa đổi quy định hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo hướng định nghĩa hành vi thay liệt kê hành vi vi phạm - Bổ sung quy định điều kiện thiết bị phụ trợ dùng khí dầu mỏ hóa lỏng lưu thơng thị trường; bổ sung quy định nghĩa vụ người tiêu dùng sử dụng thiết bị phụ trợ dùng khí dầu mỏ hóa lỏng cịn thời hạn sử dụng; bổ sung nghĩa vụ trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai phải thơng báo với quan chức phát chai khí dầu mỏ hóa lỏng khơng đủ điều kiện lưu thơng thị trường quy định hợp đồng thuê nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai phải ghi rõ số seri chai th nạp; bổ sung quy định cơng thức tính giá sở phù hợp với mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng đồng thời quy định nghĩa vụ thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đầu mối phải báo cáo tồn kho định kỳ theo yêu cầu Bộ Công Thương nghĩa vụ đăng ký giá với Sở Tài Chính có điều chỉnh giá bán lẻ - Chuyển quy định có chất nghĩa vụ, ràng buộc phần quyền chủ thể kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng người sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng sang quy định phần nghĩa vụ tương ứng với chủ thể - Tại Nghị định số 105/2011/NĐ-CP sửa đổi số quy định xử phạt cho thống với quy định Nghị định 107/2009/NĐ-CP; bổ sung quy định xử phạt số hành vi vi phạm đồng thời tăng mức xử phạt quy định hình thức xử phạt bổ sung đủ tính răn đe hành vi vi phạm có yếu tố gian lận thương mại, lừa đảo - Và số kiến nghị khác Hồn thiện pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng điều kiện cấp thiết nhằm thiết lập trật tự ổn định thị trường kinh 73 doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh chủ thể kinh doanh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời nâng cao tính an tồn hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực Tại khóa luận này, tác giả chưa có điều kiện để khảo sát pháp luật nước kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; chưa thực việc khảo sát trực tiếp lấy ý kiến chuyên gia thương nhân ngành pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Tuy nhiên, luận khoa học tác giả luận văn khơng mà tính thực tiễn tác giả có hội trực tiếp tiếp xúc với mơi trường kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng nơi tác giả cơng tác Mặc dù có nhiều cố gắng luận văn không tránh khỏi hạn chế định Tác giả mong xem xét, chia sẻ hội đồng bảo vệ luận văn nhằm định hướng cho tác giả có sở để nghiên cứu cấp độ cao hơn, đầy đủ toàn diện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Văn pháp luật Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001 Quốc hội nước Cơng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 Quốc hội nước Cơng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nước Cơng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 Quốc hội nước Cơng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Luật bảo vệ người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 Quốc hội nước Cơng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999 Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 1999 Chính Phủ quy định hàng hố cấm lưu thơng, dịch vụ cấm thực hiện, hàng hoá dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện 10 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số Điều Luật Phòng cháy chữa cháy 11 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện 12 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 Chính phủ kinh doanh xăng dầu 13 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa cơng cộng 14 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm vận chuyển hàng nguy hiểm phương tiện giao thông giới đường 15 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 Chính Phủ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 16 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 đăng ký doanh nghiệp 17 Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 07 năm 2010 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động văn hóa 18 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 Chính Phủ hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp 19 Nghị định số 105/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2011 Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 20 Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành lĩnh vực kinh doanh xăng dầu khí dầu mỏ hóa lỏng 21 Thơng tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19 tháng 05 năm 1999 Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh khí đốt hóa lỏng 22 Thơng tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10 tháng 05 năm 2001 Bộ Thương mại Bộ Công an quy định việc trang bị quản lý phương tiện chữa cháy kho dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ 23 Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 03 năm 2004 Bộ Công an việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số Điều Luật Phòng cháy chữa cháy 24 Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 Bộ Công thương ban hành quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu 25 Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 03 năm 2010 Bộ Công thương ban hành quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 26 Thơng tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng năm 2010 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn quản lý chất lượng, đo lường kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 27 Thông tư số 118/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2010 Bộ Tài hướng dẫn chế độ tài thuế sở kinh doanh LPG chai 28 Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05 tháng 10 năm 2010 Bộ Công An việc quy định cụ thể điều kiện an ninh, trật tự số ngành, nghề kinh doanh có điều liện 29 Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT- BCT- BTC ngày 04 tháng 08 năm 2011 Bộ Công thương Bộ Tài hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra quan Quản lý thị trường quan Quản lý giá 30 Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 Bộ Công Thương việc quy định quản lý an toàn lĩnh vực kinh doanh LPG 31 Thông tư số 37/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 03 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn thực mức thuế suất thuế nhập ưu đãi số mặt hàng 32 Quyết định số 09/2000/QĐ-BVGCP ngày 29 tháng 02 năm 2000 Ban vật giá Chính Phủ giá giới hạn bán lẻ tối đa khí hóa lỏng (LPG) dân dụng 33 Quyết định số 28/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng năm 2006 Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an tồn giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng bồn chứa 34 Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an tồn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai 35 Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành “Quy định việc kiểm tra đo lường hàng đóng gói sẵn theo định lượng” (đối với LPG đóng gói sẵn theo định lượng) 36 Quyết định số 1914/2010/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 09 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng năm 2010 hướng dẫn quản lý chất lượng, đo lường kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2010 37 Quyết định số 2234/QĐ-TĐC ngày 28 tháng 12 năm 2010 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng việc định tạm thời tổ chức thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng 38 Cơng văn số 12931/BCT-XNK ngày 22 tháng 12 năm 2009 Bộ Công Thương V/v quản lý nhập bình gas thiết bị phụ trợ 39 Công văn số 3381/BCT-TTTN ngày 05 tháng 04 năm 2010 Bộ Công Thương V/v triển khai thực Nghị định số 107/2009/NĐ-CP kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 40 Cơng văn số 4292/BCT-TTTN ngày 04 tháng 05 năm 2010 Bộ Công Thương V/v đính văn Thơng tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29 tháng năm 2010 Bộ Công thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 41 Công văn số 8611/BCT-TTTN ngày 27 tháng 08 năm 2010 Bộ Công Thương V/v hướng dẫn thực Nghị định số 107/2009/NĐ-CP kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 42 Cơng văn số 11341/BCT-TTTN ngày 09 tháng 11 năm 2010 Bộ Công Thương V/v hướng dẫn thực Nghị định số 107/2009/NĐ-CP kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 43 Cơng văn số 8129/VPCP-KTTH ngày 09 tháng 11 năm 2010 Văn phịng Chính phủ V/v xử lý số vướng mắc trình thực Nghị định số 107/2009/NĐ-CP kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 44 Cơng văn số 4939/TCT-CS ngày 06 tháng 12 năm 2010 Tổng cục thuế V/v phiếu thu tiền ký cược vỏ chai gas 45 Công văn số 3265/BKHCN-TĐC ngày 28 tháng 12 năm 2010 Bộ Khoa học Công nghệ V/v thực quy định quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng 46 Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng 47 Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 21 tháng 03 năm 2012 Bộ Công Thương việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng  Giáo trình, tạp chí, luận văn, sách 48 Giáo trình Lý luận Nhà nước Pháp luật, (2001), Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân 49 Bùi Xuân Hải (2011), “Tự kinh doanh : Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (5) 50 Hoàng Thị Kim Quế (2011), “Bàn hiệu phổ biến, giáo dục pháp luật nước ta nay”, Tạp chí Khoa học Pháp lý, (4) 51 Mai Hồng Qùy (2012), “Một số vấn đề Tự kinh doanh Tự hợp đồng Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, (2) 52 Trương Ngọc Hiền (2010), Pháp luật hoạt động phân phối xăng dầu Thực trạng hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 53 Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, Tài liệu huấn luyện Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (dành cho đơn vị kinh doanh LPG theo chương trình Bộ Cơng Thương)  Websites 54 http://www.thanhtra.gov.vn 55 http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn 56 http://tttm.vecita.gov.vn 57 http://www.vtv.vn 58 http://www.baocongthuong.com.vn 59 http://www.tapchithue.com 60 http://www.pgashp.com.vn 61 http://www.pvgas.com.vn 62 http://www.vinanet.com.vn 63 http://cms.vcsc.com.vn 64 http://www.petrotimes.vn 65 http://www.baomoi.com 66 http://xangdau.net 67 http://tuyengiao.vn 68 http://vietbao.vn ... chung kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tổng quan pháp luật kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Chương 2: Bất cập pháp luật Việt Nam kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Chương 3: Hướng hoàn thiện pháp luật. .. kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 4 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HĨA LỎNG VÀ TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG 1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh khí dầu. .. CHUNG VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HĨA LỎNG VÀ TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HĨA LỎNG 1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 1.1.1 Khái niệm kinh doanh khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng thực trạng và hướng hoàn thiện , Pháp luật về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng thực trạng và hướng hoàn thiện