0

Pháp luật về huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng

58 0 0
  • Pháp luật về huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI LÊ THỊ HOA PHÁP LUẬT VỀ HUY ĐỘNG VỐN BẰNG HÌNH THỨC NHẬN TIỀN GỬI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành : LUẬT THƯƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH – 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT PHÁP LUẬT VỀ HUY ĐỘNG VỐN BẰNG HÌNH THỨC NHẬN TIỀN GỬI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SVTH KHĨA MSSV GVHD : LÊ THỊ HOA : 30 : 3020086 : Th.S NGUYỄN THỊ THUỶ TP HỒ CHÍ MINH - 2009 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TCTD VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA TCTD 1.Khái quát TCTD 1.1 Khái niệm phân loại TCTD 1.1.1 Khái niệm TCTD 1.1.2 Phân loại TCTD 1.2 Vai trò TCTD kinh tế 1.3 Khái quát hoạt động huy động vốn TCTD 1.3.1 Nhận tiền gửi 1.3.2 Phát hành giấy tờ có giá 1.3.3 Vay vốn TCTD 11 1.3.4 Vay vốn NHNN 11 Huy động vốn nhận tiền gửi 12 2.1 Khái niệm, ý nghĩa huy động vốn nhận tiền gửi 12 2.1.1 Khái niệm huy động vốn nhận tiền gửi 12 2.1.2 Ý nghĩa hoạt động nhận tiền gửi 13 2.2 Khái niệm phân loại tiền gửi 14 2.2.1 Khái niệm tiền gửi 14 2.2.2 Phân loại tiền gửi 15 2.2.2.1 Tiền gửi không kỳ hạn 15 2.2.2.2 Tiền gửi có kỳ hạn 17 CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ HUY ĐỘNG VỐN BẰNG HÌNH THỨC NHẬN TIỀN GỬI CỦA CÁC TCTD 21 Điều chỉnh pháp luật hoạt động huy động vốn nhận tiền gửi TCTD 21 1.1 Sự cần thiết phải có điều chỉnh pháp luật hoạt động huy động vốn nhận tiền gửi TCTD 21 1.1.1 Xuất phát từ tầm quan trọng pháp luật ổn định phát triển kinh tế 21 1.1.2 Xuất phát từ vai trò hoạt động nhận tiền gửi TCTD 21 1.1.3 Nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho người gửi tiền 22 1.2 Những quy định pháp luật hành hoạt động nhận tiền gửi TCTD 22 1.2.1 Điều kiện tham gia vào quan hệ nhận tiền gửi 22 1.2.1.1 Các điều kiện TCTD tham gia vào quan hệ nhận tiền gửi 22 1.2.1.2 Điều kiện khách hàng người gửi tiền 23 1.2.2 Quyền nghĩa vụ bên 25 1.2.2.1 Quyền nghĩa vụ TCTD quan hệ nhận tiền gửi 27 1.2.2.2 Quyền nghĩa vụ khách hàng người gửi tiền 36 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD 37 2.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật huy động vốn nhận tiền gửi TCTD 37 2.1.1 Đánh giá hoạt động nhận tiền gửi TCTD 37 2.1.2 Một số vướng mắc trình huy động vốn nhận tiền gửi TCTD 38 2.1.2.1 Những vướng mắc từ phía khách hàng gửi tiền 38 2.1.2.2 Những vướng mắc từ phía TCTD 39 2.1.2.3 Những vướng mắc từ điều kiện kinh tế 40 2.1.2.4 Những vướng mắc từ quy định pháp luật 41 2.2 Một số giải pháp nâng cao khả nhận tiền gửi TCTD kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi 43 2.2.1 Một số giải pháp nâng cao khả nhận tiền gửi TCTD 43 2.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD 45 2.2.2.1 Các quy định BHTG 45 2.2.2.2 Về tỷ lệ bảo đảm an toàn 46 2.2.2.3 Đảm bảo đồng bộ, thống quy định pháp luật 46 KẾT LUẬN 49 BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLDS : Bộ Luật dân BHTG : Bảo hiểm tiền gửi DTBB : Dự trữ bắt buộc NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NXB : Nhà xuất TCTD : Tổ chức tín dụng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất nước ta tiến hành cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xu hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu Một vấn đề có vị quan trọng hàng đầu nghiệp mà theo đuổi vấn đề nguồn lực vốn Vấn đề đặt làm cách huy động đủ nguồn vốn đó? Câu hỏi giải đáp đời TCTD Vai trò nguồn lực vốn vị TCTD khẳng định văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Theo đó, Đảng xác định “chúng ta khơng thể thực cơng nghiệp hóa đại hóa khơng huy động nhiều nguồn vốn trung dài hạn nước mà “nòng cốt” để thực nhiệm vụ NHTM, cơng ty tài chính” Để TCTD đảm nhận tốt vai trị “nịng cốt” cần phải có trợ giúp đắc lực từ phía quan nhà nước mà vấn đề đặt thiết phải tạo hành lang pháp lý đầy đủ minh bạch để TCTD hoạt động Nhận thức tầm quan trọng hoạt động huy động vốn TCTD, hình thức có tầm quan trọng đặc biệt nhận tiền gửi từ tổ chức kinh tế, cá nhân; với kiến thức pháp luật học liên quan đến hoạt động với việc tìm hiểu thực tiễn huy động vốn số TCTD, em lựa chọn đề tài “Pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD” làm khóa luận tốt nghiệp Ý nghĩa khoa học thực tiễn ứng dụng đề tài Với cố gắng, nỗ lực nghiên cứu, tìm hiểu cách có hệ thống đề tài “Pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD” phân tích làm sáng tỏ số quy định pháp luật vấn đề này, số điểm cịn vướng mắc q trình áp dụng quy định pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi, thơng qua đưa số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện quy định pháp luật giúp cho thực tiễn áp dụng pháp luật thuận lợi Đặc biệt, khóa luận tài liệu tham khảo cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi tiền TCTD dễ dàng việc tìm hiểu thơng tin loại tiền gửi, ưu điểm hạn chế hình thức gửi tiền; quyền lợi nghĩa vụ tham gia vào quan hệ gửi tiền TCTD vấn đề khác có liên quan để từ lựa chọn cho hình thức gửi tiền phù hợp nhất.Người viết hy vọng khóa luận tài liệu có ích cho sinh viên trường đại học Luật nghiên cứu pháp luật hoạt động huy động vốn TCTD Mục đích nhiệm vụ khóa luận Khóa luận có mục đích chủ yếu giúp người gửi tiền biết quyền nghĩa vụ quan hệ gửi tiền với TCTD thơng qua việc phân tích quy định pháp luật lĩnh vực Đồng thời thông qua việc nghiên cứu vấn đề này, tác giả đưa số kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện pháp luật huy động vốn nhận tiền gửi TCTD, để đảm bảo quyền nghĩa vụ bên quan hệ Để đạt mục đích đó, nhiệm vụ khóa luận là: - Khái quát TCTD hình thức huy động vốn TCTD; Làm rõ hoạt động huy động vốn hình thức nhận tiền gửi; - Phân tích quy định pháp luật quyền nghĩa vụ TCTD khách hàng người gửi tiền quan hệ nhận tiền gửi; - Đánh giá thực trạng áp dụng quy định pháp luật, số vướng mắc đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD Phạm vi nghiên cứu Pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD vấn đề có nội dung tương đối lớn, nghiên cứu nhiều khía cạnh khác Trong khóa luận tác giả tập trung nghiên cứu mối quan hệ TCTD người gửi tiền, quy định pháp luật có liên quan đến việc xác định quyền nghĩa vụ bên quan hệ nhận tiền gửi Phương pháp nghiên cứu Để làm sáng tỏ vấn đề nội dung đề tài, tác giả sử dụng phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin Bên cạnh viết cịn có kết hợp phương pháp khoa học khác như: phương pháp liệt kê, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp… làm cho nội dung đề tài tiếp cận cách dễ hiểu Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận trình bày theo chương Chương 1: Khái quát TCTD hình thức huy động vốn TCTD Chương 2: Pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ TCTD VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA TCTD 1.Khái quát TCTD 1.1 Khái niệm phân loại TCTD 1.1.1 Khái niệm TCTD Khi kinh tế phát triển, phận dân cư xã hội có cải dư thừa Những người có nhu cầu tìm nơi an toàn để gửi tài sản Ban đầu người nhận tiền gửi chủ yếu tiệm vàng, nhà thờ hay nhà thương nhân giàu có… Những người nhận thấy ln có lượng lớn tiền vàng nhàn rỗi thường có người đến rút tiền lại có người khác đem tiền gửi vào Đồng thời họ nhận thấy xã hội tồn nhu cầu vay mượn để chi tiêu, đầu tư kinh doanh Từ nhận thức người giữ hộ tài sản nghĩ đến việc sử dụng phần số tiền nhàn rỗi vay kiếm lời Và thay thu phí giữ hộ tài sản, người ta trả khoản lãi cho người có tài sản đem đến gửi Chính việc làm dẫn đến xuất loại hình tổ chức chuyên đứng thực việc điều hòa nguồn vốn từ nơi tạm thời thừa đến nơi tạm thời thiếu, TCTD Nền kinh tế thị trường ngày phát triển vai trị điều hịa nguồn vốn TCTD ngày trở nên quan trọng Tác động từ hoạt động trung gian tổ chức tài ngày khó kiểm sốt Chính vậy, pháp luật nước có quy định cụ thể việc thành lập hoạt động tổ chức Tại Việt Nam, khái niệm TCTD giải thích Khoản Điều 20 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật TCTD 1997 (sau gọi Luật TCTD 2003) Theo đó, “TCTD doanh nghiệp thành lập theo quy định luật TCTD quy định khác pháp luật để hoạt động ngân hàng” Như vậy, đặc trưng TCTD thực “hoạt động ngân hàng”, có nghĩa tiến hành hoạt động “kinh doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ tốn”1 Qua khái niệm vừa nêu ta thấy cịn số điểm chưa thật xác khơng cịn phù hợp với thực tế Có thể kể vài ví dụ sau: Khoản Điều 20 Luật TCTD 2003 Thứ nhất, theo cách giải thích Điều luật TCTD doanh nghiệp thành lập để hoạt động ngân hàng; mà hoạt động ngân hàng hoạt động “kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng” Liên từ “và” cho phép hiểu TCTD doanh nghiệp phải thực đồng thời hai nghiệp vụ “kinh doanh tiền tệ” “dịch vụ ngân hàng” Nếu thiếu hai hoạt động liệu có xem TCTD hay khơng? Vấn đề chưa có câu trả lời rõ ràng theo Luật TCTD hành Trong thực tế, khơng phải TCTD thực có đủ khả thực hai nghiệp vụ này, mà tùy theo định hướng, chiến lược kinh doanh, lực tài đội ngũ nhân lực mà TCTD lựa chọn nội dung kinh doanh phù hợp Thứ hai, khái niệm “hoạt động ngân hàng” theo quy định luật hành “hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ tốn” có nội hàm q hẹp so với hoạt động ngân hàng TCTD nay, kìm hãm tính đa hoạt động TCTD Các TCTD thực hoạt động “đi vay” nhiều cách thức khác nhau, khơng có “nhận tiền gửi” mà cịn bao gồm hình thức khác “phát hành giấy tờ có giá”2, “vay TCTD khác”3 “vay NHNN”4… Xuất phát từ bất cập vừa nêu, Dự thảo Luật TCTD ngày 15/4/2009 (sau gọi Dự thảo) sửa đổi bổ sung đưa khái niệm TCTD sau: “TCTD doanh nghiệp có hoạt động chủ yếu thường xuyên thực một, số hoạt động ngân hàng”5 Như điều kiện cần để doanh nghiệp xem TCTD việc doanh nghiêp thực chủ yếu thường xuyên một, số hoạt động ngân hàng mà không thiết phải thực đồng thời tất nghiệp vụ hoạt động ngân hàng Để làm sáng tỏ cho khái niệm TCTD, đồng thời nhằm giải thích rõ nội hàm khái niệm “hoạt động ngân hàng”, Dự thảo quy định: Hoạt động ngân hàng việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ sau hình thức: Nhận tiền gửi; Điều 46 Luật TCTD Điều 47 Luật TCTD Điều 48 Luật TCTD Khoản Điều Dự thảo số nguồn khác vốn ủy thác đầu tư, vốn toán… Tuy nhiên nguồn chiếm tỷ trọng không đáng kể tổng nguồn vốn hoạt động TCTD Nhận thức vai trị vơ quan trọng nguồn vốn huy động, chủ yếu quan trọng nguồn tiền gửi dân cư tổ chức kinh tế, TCTD trọng tăng cường biện pháp nhằm thu hút ngày nhiều nguồn vốn Thực tế hoạt động nhận tiền gửi TCTD năm vừa qua thu thành tựu đáng kể Để thấy rõ vai trò nguồn tiền gửi tổng nguồn vốn huy động TCTD tốc độ tăng trưởng nguồn tiền gửi TCTD, đưa số dẫn chứng cụ thể sau: Theo báo cáo thường niên năm 2008 NHTMCP Á Châu: tính đến cuối năm 2008, tổng vốn huy động tập đoàn 91.174 tỷ đồng, tăng 16.230 tỷ đồng so với cuối năm 2007; tiền gửi khách hàng nguồn huy động chủ yếu, chiếm khoảng 82% tổng vốn huy động tập đoàn85 Theo báo cáo thường niên 2007 NH Công thương Việt Nam: tính đến 31/12/2007, tổng nguồn vốn huy động NH 151.459 tỷ đồng, tăng 24.835 tỷ đồng so với năm 2006 Trong đó, tiền gửi tổ chức kinh tế đạt 55.083 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng nguồn vốn huy động tăng 35,5% so với năm 2006, tiền gửi doanh nghiệp có thời hạn ổn định chiếm từ 30-35% tổng nguồn vốn huy động Tiền gửi dân cư đạt 55.060 tỷ, chiếm tỷ trọng 36,4% tổng vốn huy động, tăng 4,3% so với năm 2006, tiền gửi tiết kiệm có tính ổn định dài hạn đạt 51.388 tỷ đồng, chiếm 33,9% tổng vốn huy động, tăng 15,2% so với năm trước86 Theo báo cáo thường niên năm 2008 NHTMCP Phương Nam: năm 2008, tổng nguồn vốn huy động NH 18,089.7 tỷ đồng, tăng 23.7% so với năm 2007; đó, tiền gửi từ tổ chức kinh tế dân cư đạt 11,407.8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 63% tổng vốn huy động đạt mức tăng trưởng năm 19.5%87 Qua số báo cáo NH nhận thấy tổng nguồn vốn huy động nói chung huy động tiền gửi nói riêng có mức tăng trưởng so với kết thực năm trước nguồn tiền gửi chiếm tỷ lệ lớn cấu nguồn vốn huy động 85 http://210.245.87.57/Upload/News/ACB%20BCTN%202008.doc http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/annual/index.html 87 http://vinacorp.net/Bao-cao-tai-chinh/OTC/PNB-Ngan-hang-TMCP-Phuong-Nam.aspx 86 38 2.1.2 Một số vướng mắc trình huy động vốn nhận tiền gửi TCTD 2.1.2.1 Những vướng mắc từ phía khách hàng gửi tiền Kết huy động tiền gửi TCTD không phụ thuộc vào nỗ lực thu hút vốn TCTD mà cịn chịu ảnh hưởng nhiều từ phía khách hàng gửi tiền Thứ tâm lý thói quen người dân Ở nước có kinh tế phát triển người dân có thói quen gửi tiền vào NH để hưởng tiện ích toán hưởng lãi Trong tiềm thức họ, NH phần tất yếu thiếu kinh tế Ngược lại nước phát triển Việt Nam việc huy động tiền gửi TCTD cịn gặp khơng trở ngại người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng Một phận lớn dân cư, khu vực nông thôn chưa quen với việc tốn khơng dùng tiền mặt nên việc mở tài khoản tốn NH cịn bị hạn chế Hiện lượng lớn nguồn vốn nhàn rỗi dân chúng mà TCTD chưa huy động Đối với tổ chức kinh tế, việc mở rộng quan hệ kinh doanh với đối tác nhiều nơi khác nên việc thực giao dịch toán qua NH mở tài khoản vãng lai để NH hỗ trợ cho vay trở nên phổ biến Tuy nhiên, nhiều quan, đơn vị tiến hành trả lương trực tiếp cho người lao động tiền mặt mà chưa mở tài khoản NH để trả lương Đây lĩnh vực tiềm mà TCTD chưa khai thác hết 2.1.2.2 Những vướng mắc từ phía TCTD Trong mơi trường cạnh tranh gay gắt, TCTD không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Song cịn có cán bộ, nhân viên TCTD có thái độ quan liêu; cịn có tượng đùn đẩy khó khăn phía khách hàng Những tượng phổ biến “con sâu làm rầu nồi canh”, ảnh hưởng khơng tốt đến hình ảnh TCTD niềm tin khách hàng gửi tiền Các thủ tục gửi tiền, rút tiền, yêu cầu thực lệnh toán cải thiện nhiều song nhiều trường hợp chưa đáp ứng đòi hỏi khách hàng Hiện nay, thị trường chứng khoán đà phát triển hội tốt cho NH thu hút đối tượng khách hàng tiềm nhà đầu tư chứng khoán Tuy nhiên, để thu hút nhóm đối tượng khách hàng địi hỏi NH phải tích cực cải thiện thủ tục, rút ngắn thời gian tốn có thực tế 39 phần lớn nhà đầu tư giữ thói quen mang tiền mặt giao dịch mà khơng lựa chọn hình thức chuyển khoản qua NH Lý mà họ đưa thủ tục tốn qua NH cịn nhiều phức tạp, nhiều thời gian nhà đầu tư lại cần tiền gấp để tiến hành hoạt động mua bán thị trường tính “thời điểm” giao dịch Mạng lưới chi nhánh TCTD cịn ít, phân bố khơng đều, chủ yếu tập trung thành phố lớn, số lượng máy rút tiền tự động nhiều NH chưa mở rộng… Những yếu tố làm hạn chế đáng kể nguồn tiền gửi mà TCTD huy động Các hình thức tiền gửi đa dạng chưa đáp ứng hết nhu cầu khách hàng 2.1.2.3 Những vướng mắc từ điều kiện kinh tế Nền kinh tế phát triển chưa ổn định, tỷ lệ lạm phát mức cao, giá đồng tiền… làm cho khách hàng chưa thật yên tâm gửi tiền vào TCTD họ lo sợ khoản tiền gửi khơng cịn bảo lưu giá trị sau thời hạn gửi tiền Mặt khác tỷ lệ thất nghiệp nước ta mức cao, số người thiếu việc làm phổ biến làm cho thu nhập người dân chưa ổn định Chính lượng tiền mà người dân gửi vào TCTD với mục đích để dành hạn chế Với phát triển kinh tế, nhu cầu vốn ngày tăng chủ thể tham gia vào thị trường vốn sức cạnh tranh thu hút vốn Các lĩnh vực đầu tư tài khác thị trường chứng khốn, vàng, bất động sản… thu hút lượng không nhỏ nguồn vốn mà khách hàng gửi vào TCTD Hơn nữa, theo lộ trình mở cửa kinh tế phù hợp với cam kết Việt Nam gia nhập WTO cam kết đa phương song phương khác Việt Nam, thị trường tài nói chung lĩnh vực NH Việt Nam nói riêng bước mở cửa Theo kể từ ngày 01/4/2007 TCTD nước thành lập NH 100% vốn nước Việt Nam, Chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam nhận tiền gửi Việt Nam đồng… Điều làm gia tăng áp lực cạnh tranh TCTD nước Bởi vì: Theo đánh giá nghiên cứu tổ chức phát triển Liên hợp quốc UNDP cho biết 45% khách hàng doanh nghiệp cá nhân chuyển sang vay vốn NH nước ngoài, 50% chọn dịch vụ nước thay 50% lại lựa chọn NH nước để gửi tiền, đặc biệt ngoại tệ Cánh đồng thênh thang NH tư doanh Việt Nam tung tăng biến NH khổng lồ nước nhập 40 với túi tiền không đáy, với kinh nghiệm cho vay lâu đời, NH nội địa Việt Nam e đối thủ cân xứng.88 2.1.2.4 Những vướng mắc từ quy định pháp luật Một mối quan tâm lớn người gửi tiền vấn đề bảo toàn giá trị khoản tiền gửi BHTG đời nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền Tuy nhiên quy định BHTG có nhiều điểm khơng cịn phù hợp với phát triển chung kinh tế, xã hội Có thể kể số ví dụ sau: Mức chi trả bảo hiểm tối đa cho khoản tiền gửi khách hàng 50 triệu đồng, bao gồm tiền gốc lãi Hạn mức xây dựng từ năm 2005 đến thời điểm yếu tố liên quan mật thiết đến hạn mức chi trả BHTG thu nhập bình quân theo đầu người, tỷ lệ lạm phát, lực tài BHTG… có thay đổi đáng kể Đối tượng sách bảo hiểm theo quy định pháp luật hành tiền gửi đồng Việt Nam Trong để tránh phải nộp phí BHTG, TCTD tăng cường thu hút loại tiền gửi vàng, ngoại tệ thực tế số lượng tiền gửi vàng ngoại tệ tổ chức kinh tế người dân tăng lên đáng kể Như vậy, quyền lợi người gửi tiền trường hợp chưa pháp luật bảo vệ Việc vào số dư bình quân tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm TCTD để tính mức phí bảo hiểm phải nộp tổ chức tham gia BHTG chưa thực hợp lý, chưa tạo công tổ chức nhận tiền gửi hạn chế tính cạnh tranh TCTD việc tạo dựng uy tín khách hàng Quyền lợi khách hàng TCTD bị chấm dứt hoạt động chưa quan tâm mức nhân tố làm giảm lòng tin khách hàng vào TCTD làm giảm lượng tiền gửi khách hàng Có thể kể đến vài ví dụ có liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền sau: Quy định tính hợp lệ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản TCTD Theo quy định Điều 98 Luật TCTD, để tiến hành thủ tục phá sản TCTD phải có định NHNN việc không áp dụng chấm dứt áp dụng biện pháp phục hồi khả tốn TCTD mà TCTD khả toán khoản nợ đến hạn Như vậy, thiếu định hành khơng thể chuyển TCTD sang thủ tục phá sản Tuy nhiên, có vấn đề đặt kết thúc kiểm sốt đặc biệt mà NHNN chưa có văn việc khơng 88 Thế Giang “Hồn thiện pháp luật cạnh tranh tổ chức có hoạt động ngân hàng trước yêu cầu thực cam kết quốc tế”, Trường đại học Ngân hàng TPHCM, Hoàn thiện luật ngân hàng- Những đòi hỏi từ hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Lao động xã hội, trang 384 41 áp dụng biện pháp phục hồi khả toán, khả chi trả khoản nợ đến hạn chủ nợ TCTD, người gửi tiền, có quyền chủ động nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản TCTD khơng hay phải chờ đợi định hành NHNN nợ họ ngày khó khăn Nội dung không đề cập luật TCTD Một câu hỏi đặt liệu trường hợp quyền lợi người gửi tiền đảm bảo mức hay chưa? Trong theo tinh thần luật phá sản cần “nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản”, tức khơng có khả tốn khoản nợ đến hạn chủ nợ có u cầu, chủ nợ khơng có bảo đảm có bảo đảm phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Có nghĩa quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản chủ nợ không lệ thuộc vào quan hay tổ chức Mâu thuẫn quy định thứ tự phân chia tài sản TCTD phá sản Theo quy định luật phá sản, thứ tự phân chia tài sản thực sau: Phí phá sản; Các khoản nợ lương, trợ cấp viêc, bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật quyền lợi khác theo thỏa ước lao động tập thể hợp đồng lao động ký kết; Các khoản nợ khơng có bảo đảm phải trả cho chủ nợ danh sách chủ nợ theo nguyên tắc giá trị tài sản đủ để tốn khoản nợ chủ nợ tốn đủ số nợ mình; giá trị tài sản khơng đủ để tốn khoản nợ chủ nợ tốn phần khoản nợ theo tỷ lệ tương ứng89 Như khơng có phân biệt thứ tự ưu tiên tốn khoản nợ khơng có bảo đảm Song theo quy định Luật TCTD lại có bất bình đẳng quyền lợi chủ nợ có khoản nợ khơng có bảo đảm, theo đó: “Trong trường hợp cấp bách, để đảm bảo khả chi trả tiền gửi khách hàng, TCTD TCTD khác NHNN cho vay đặc biệt Khoản vay đặc biệt phải ưu tiên hoàn trả trước tất khoản nợ khác TCTD”90 Theo quy định quyền lợi TCTD khác NHNN ưu tiên bảo vệ quyền lợi khách hàng gửi tiền không đảm bảo tất khoản nợ chủ nợ khoản nợ khơng có bảo đảm 89 90 Điều 37 Luật Phá sản 2004 Điều 96 Luật TCTD 42 Quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tiêu mà TCTD phải tuân thủ Theo đó, TCTD muốn huy động vốn từ bên ngồi thân bên TCTD phải có vốn chủ sở hữu mức tương ứng Song biến động tỷ số lại phụ thuộc vào mẫu số, có bất động sản, chứng khoán, vàng… mà loại tài sản lại tiềm ẩn mức độ rủi ro cao Ta thấy rõ điều qua sụt giảm thị trường chứng khoán kéo dài năm 2008 tháng đầu năm 2009 hay đóng băng thị trường bất động sản thời gian qua Khi giá trị loại tài sản xuống thấp có nghĩa giá trị “tổng tài sản “Có” rủi ro” hạ thấp làm cho tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tăng lên, thực tế tài sản nhằm bảo đảm hạn chế rủi ro cho người gửi tiền vốn tự có chủ sở hữu khơng thay đổi Như vậy, giữ nguyên tỷ lệ theo quy định hành vai trị bảo vệ người gửi tiền, hạn chế rủi ro hoạt động TCTD dường khơng cịn phát huy giá trị điều kiện có nhiều biến động thời gian vừa qua Về tỷ lệ khả chi trả Theo quy định pháp luật hành tỷ lệ khả chi trả TCTD ấn định mức cố định Chỉ số tính tốn đưa điều kiện kinh tế ổn định biến động Tuy nhiên bối cảnh khủng hoảng tài tồn cầu với liên thơng tín dụng thơng qua thị trường vốn, đặc biệt thị trường chứng khốn tỷ lệ trở nên khơng cịn phù hợp 2.2 Một số giải pháp nâng cao khả nhận tiền gửi TCTD kiến nghị nhằm hoàn hoàn thiện pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi 2.2.1 Một số giải pháp nâng cao khả nhận tiền gửi TCTD Mục tiêu Đảng Nhà nước ta phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 Song muốn thực mục tiêu địi hỏi phải có đủ vốn để phát triển kinh tế Do nhiệm vụ TCTD huy động đủ nguồn vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Đây nhiệm vụ khó khăn tích lũy từ kinh tế cịn thấp, người dân lại chưa có thói quen gửi tiền vào TCTD Để thực tốt vai trò huyết mạch kinh tế TCTD cần phải trọng đến công tác huy động vốn, có nhận tiền gửi, đưa nhiều giải pháp để thu hút tối đa nguồn vốn nhàn rỗi xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế Từ việc phân tích vướng mắc đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác nhận tiền gửi từ TCTD sau: 43 Tiếp tục đa dạng hóa hình thức nhận tiền gửi từ giúp TCTD nâng cao hiệu cơng tác huy động vốn cơng cụ mà TCTD đưa có đặc điểm riêng làm cho chúng phù hợp với nhu cầu khách hàng, làm tăng khả lựa chọn khách hàng, nhờ mà TCTD tăng nguồn vốn huy động Mở rộng loại hình tiền gửi vàng thói quen người dân Việt Nam giữ cải tích trữ vàng Lượng vàng dân chúng nắm giữ lớn mà TCTD chưa khai thác hết Chứng khoán hóa khoản tiền gửi cho phép khách hàng chuyển nhượng Đây biện pháp hữu hiệu giúp TCTD huy động nguồn vốn trung dài hạn Ngoài chứng tiền gửi, khách hàng có nhu cầu TCTD phát hành thẻ tiết kiệm vô danh với lãi suất lũy tiến theo thời hạn gửi tiền Cách làm thuận lợi cho khách hàng TCTD Đối với khách hàng, họ giải nhu cầu tiền mặt thông qua việc chuyển nhượng thể tiết kiệm Còn với TCTD thu hút nhiều nguồn tiền gửi trung dài hạn mà không cần phải thay đổi cơng nghệ, quản lý tài khoản tiền gửi thông thường Áp dụng hình thức tiền gửi lần rút phần trước hạn mà khơng cần phải rút tồn số tiền gửi Phần rút trước hạn tính theo lãi suất tiền gửi khơng kỳ hạn, phần cịn lại áp dụng lãi suất bình thường Cách làm phát huy lợi muốn rút tiền trước hạn khách hàng phải rút tồn tính lãi khơng kỳ hạn khiến khách hàng phải chia nhỏ số tiền muốn gửi thành nhiều kỳ hạn khác đề phòng phải rút tiền trước kỳ hạn phần Điều gây khó khăn cho khách hàng TCTD tốn giấy tờ, thủ tục, lãi suất không cao, TCTD không huy động nguồn vốn lớn Hình thức giúp TCTD huy động nguồn tiền gửi có kỳ hạn dài Áp dụng sách lãi suất linh hoạt Đối với tiền gửi có kỳ hạn lãi suất yếu tố mà người gửi tiền quan tâm để có lựa chọn gửi tiền vào TCTD hay đầu tư vào tài sản khác Sử dụng lãi suất lũy tiến theo số lượng tiền gửi Cùng kỳ hạn gửi với số lượng lớn hưởng lãi suất cao Điều khuyến khích khách hàng gửi tiền với số lượng lớn áp dụng lãi suất lũy tiến theo kỳ hạn gửi tiền Huy động tiền gửi trung dài hạn có tính đến yếu tố lạm phát Trong kinh tế vĩ mơ có nhiều biến động người gửi tiền thường có tâm lý lo sợ số tiền gửi họ không đảm bảo giá trị lạm phát giá đồng tiền để tạo an 44 tâm cho khách hàng, thu hút tối đa nguồn vốn trung dài hạn, TCTD phần BHTG thường có cịn nên có hình thức bảo đảm giá trị vốn gốc theo giá trị danh nghĩa Tỷ lệ lạm phát danh nghĩa vào báo cáo quan chức Mở rộng mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch, phát triển hệ thống máy rút tiền tự động (ATM)… nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng gửi rút tiền Liên kết với quan đơn vị mở tài khoản trả lương cho người lao động qua ngân hàng Hợp tác với trường học mở tài khoản tiền gửi cho học sinh, sinh viên Đặc biệt việc nhà nước quy định chuyển tài khoản nhà đầu tư chứng khốn từ cơng ty chứng khoán sang cho ngân hàng quản lý lợi cho ngân hàng Điều quan trọng ngân hàng cần nhanh chóng cải tiến thủ tục toán đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư thu hút nhiều hỏn nguồn tiền gửi tốn Về sách kinh tế vĩ mơ Nhà nước cần tăng cường giải pháp giải công ăn việc làm cho người dân, từ thu nhập người dân đảm bảo lượng tiền tích trữ gửi vào TCTD tăng lên 2.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD 2.2.2.1 Các quy định BHTG BHTG chế nhằm hỗ trợ tài cho người gửi tiền, đặc biệt tình xấu tổ chức tham gia BHTG bị khả toán bị quan nhà nước có thẩm quyền có văn chấm dứt hoạt động Về hạn mức chi trả bảo hiểm, tức số tiền tối đa mà tổ chức BHTG toán cho người gửi tiền thuộc đối tượng bảo hiểm tổ chức tham gia BHTG bị giải thể, phá sản Yêu cầu hạn mức chi trả bảo hiểm tối đa phải đủ cao để ngăn chặn nguy rút tiền hàng loạt tổ chức tham gia BHTG gặp cố, đồng thời phải đủ thấp để khuyến khích thận trọng khách hàng gửi tiền Khách hàng phải lựa chọn TCTD có uy tín để gửi tiền Qua đó, tạo áp lực cạnh tranh buộc TCTD phải hoạt động kinh doanh an tồn, hiệu Trong q trình hội nhập kinh tế tồn cầu nay, để tồn đủ sức cạnh tranh thị trường không tuân thủ quy định pháp luật nước mà cịn phải áp dụng thơng lệ chuẩn mực quốc tế Trong bối cảnh khủng hoảng tài tồn cầu diễn ra, Chính phủ, NHTƯ tổ chức BGTG nhiều nước giới gia tăng biện pháp nhằm 45 cứu định chế tài chính, ổn định tình hình trấn an người gửi tiền, có biện pháp nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi Cụ thể: Tại Mỹ, quan BHTG liên bang (SDIC) nâng hạn mức chi trả BHTG từ 100 000 USD lên 250 000 USD (duy trì đến hết năm 2009) Các quốc gia liên minh Châu Âu tăng giá trị BHTG, theo hạn mức bảo hiểm tối thiểu nâng lên 50 000 EUR Ngoài cam kết hạn mức tối thiểu, số nước nâng hạn mức BHTG cao Anh tuyên bố nâng hạn mức BHTG từ 35 000 GBP lên 50 000 GBP; Đức tuyên bố đảm bảo toàn tiền gửi người dân NH Tại châu Á, Đài Loan hạn mức chi trả BHTG nâng lên gấp lần, lên mức triệu đô la Đài Loan.91 Sự đổ vỡ hàng loạt tập đồn tài giới, có tập đồn danh tiếng với lịch sử lâu đời Lehman Brothers, Freddie Mac, Mannie Mae… làm sụt giảm niềm tin người dân vào TCTD nước Hơn hạn mức chi trả xây dựng vào yếu tố thu nhập quốc nội bình quân theo đầu người chịu tác động nhiều yếu tố khác tỷ lệ lạm phát, lực tài tổ chức BHTG… mà yếu tố có thay đổi đáng kể Chính theo tác giả, hạn mức chi trả BHTG cần phải quan có thẩm quyền xem xét, tính tốn lại cho phù hợp với điều kiện thực tế Về đối tượng tiền gửi bảo hiểm Để công cho người gửi tiền, hạn chế tình trạng “lách luật” TCTD thiết nghĩ pháp luật nên quy định đối tượng sách BHTG nên mở rộng bao gồm loại tiền gửi vàng ngoại tệ Về tính phí BHTG nên thay đổi theo hướng có tính đến mức độ rủi ro q trình hoạt động TCTD, tạo cạnh tranh công cho tất TCTD, tránh kiểu “đánh lận đen” 2.2.2.2 Về tỷ lệ bảo đảm an tồn Từ phân tích điểm cịn vướng mắc quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn trên, tác giả xin nêu số kiến nghị sau: Việc quy định tỷ lệ tối thiểu 8% vốn tự có so với tổng tài sản “Có” rủi ro nên nâng lên nhằm đảm bảo khả tự giải khó khăn TCTD bối cảnh có nhiều biến động tình hình chung Đối với quy định khả chi trả cần thiết phải nghiên cứu thay đổi cho phù hợp để áp dụng điều kiện kinh tế có nhiều biến 91 Vũ Thị Thùy Dương “Khi nâng hạn mức chi trả tiền gửi bảo hiểm”, Tạp chí ngân hàng, (10), tháng 5/2009 46 động lớn Với chủ trương nới lỏng sách tiền tệ, tăng cường cho vay nhằm thúc đẩy sản xuất tiêu dùng, chống suy giảm kinh tế thực hệ lụy tỷ lệ nợ xấu TCTD tăng lên không thực tốt công tác quản lý Những điều có ảnh hưởng khơng nhỏ đến khả chi trả tiền gửi cho khách hàng TCTD 2.2.2.3 Đảm bảo đồng bộ, thống quy định pháp luật Để xây dựng nhà nước pháp quyền theo nghĩa vai trò pháp luật phải đặt lên hàng đầu Muốn chủ thể xã hội tuân thủ pháp luật trước hết pháp luật phải thể thống đồng bộ, bảo vệ quyền lợi cho số đơng dân chúng Xuất phát từ tính chất đặc thù TCTD so với loại hình doanh nghiệp khác, việc TCTD thực việc kinh doanh tiền tệ, mà tiền tệ loại hàng hóa đặc biệt Do tác động tới nhiều biến số kinh tế có ý nghĩa lành mạnh, ổn định phát triển quốc gia như: lãi suất, lạm phát số kinh tế khác nên tiền tệ trở nên đặc biệt quan trọng Tiền tệ khâu trình tái sản xuất, có tác động tích cực đến qúa trình tái sản xuất làm khuynh đảo hoạt động đời sống kinh tế xã hội, làm ảnh hưởng tới phồn thịnh hay suy vong đất nước Chính lẽ tác giả đồng tình với quan điểm nên có thủ tục phá sản riêng TCTD vừa tránh hệ lụy không mong muốn từ việc phá sản TCTD vừa xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, hiệu phát triển bền vững cho TCTD92 Trong điều kiện chưa có quy định riêng thủ tục phá sản TCTD mà áp dụng luật chung Luật Phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 2004 cần có điều chỉnh đảm bảo tính thống quy định Luật TCTD với Luật Phá sản Đối với mục tiêu bảo vệ người gửi tiền, Luật TCTD cần xóa bỏ quy định ưu tiên toán khoản cho vay đặc biệt NHNN thứ tự phân chia tài sản phá sản TCTD, đảm bảo bình đẳng chủ nợ, phù hợp với tinh thần Luật Phá sản Tóm lại: Với kết đạt thời gian qua với đổi mới, cải tiến không ngừng hoạt động TCTD kết hợp với trợ giúp nhà nước việc ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường biện pháp giải công ăn việc làm cho người dân, rà soát sửa đổi ban hành quy định pháp luật tiến bộ, phù hợp hoàn tồn tin tưởng giai đoạn tới TCTD 92 Xem thêm, TS Nguyễn Văn Lương “Các TCTD có cần có luật phá sản riêng?”, Trường đại học Ngân hàng TP.HCM, Hoàn thiện luật ngân hàng- đòi hỏi từ hội nhập kinh tế quốc tế, tlđd, trang 223 47 phát huy tốt vai trị trung gian huy động vốn góp phần thực thành cơng mục tiêu cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước 48 KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trường ngày phát triển vai trị trung gian tài TCTD ngày trở nên quan trọng Với hoạt động huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD tập hợp lượng lớn nguồn vốn nhàn rỗi xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế đất nước Đây cách thức phát huy nguồn nội lực sẵn có để phục vụ cho trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhận thức tầm quan trọng nguồn tiền gửi TCTD có nỗ lực đổi hình thức huy động, đưa nhiều hình thức huy động nhằm thu hút nhiều lượng tiền gửi dân cư tổ chức kinh tế Các quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho TCTD hoạt động, đồng thời nhằm bảo vệ tốt cho quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền Mặc dù hoạt động nhận tiền gửi TCTD chưa phát huy hết tiềm sãn có, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động số bất cập Chính tác giả nhận thấy việc nghiên cứu số vấn đề pháp lý hoạt động huy động vốn nhận tiền gửi có tính cần thiết quan trọng Trong trình nghiên cứu mặt lý luận thực tiễn pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD, tác giả nhận thấy vấn đề gặp phải vướng mắc, hạn chế chủ yếu số quy định BHTG, tỷ lệ bảo đảm an toàn chưa phù hợp; mâu thuẫn Luật TCTD Luật phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã tính hợp lệ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, thứ tự ưu tiên tốn… Những hạn chế khơng kìm hãm tính cạnh tranh TCTD với chủ thể khác có hoạt động huy động vốn mà cịn ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền Với mong muốn góp phần khắc phục vướng mắc, từ tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD thực hoạt động nhận tiền gửi, đồng thời đảm bảo tốt quyền lợi cho người gửi tiền, người viết đưa số kiến nghị sửa đổi quy định BHTG, quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn cho phù hợp với thực tế; đảm bảo tính đồng bộ, thống quy định pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn lành mạnh cho hoạt động TCTD Trong điều kiện thời gian nghiên cứu có hạn, trình độ hiểu biết cịn nhiều hạn chế viết khơng tránh khỏi thiếu sót Song với cố gắng hết mình, tác giả mong muốn cung cấp cho người đọc kiến thức pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD Những giải pháp, kiến nghị 49 đưa chưa phải giải pháp tối ưu hy vọng góp phần làm phong phú thêm giải pháp huy động tiền gửi TCTD, tham khảo có ích q trình hồn thiện pháp luật về huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I) Các văn pháp luật: Luật TCTD 1997 Luật số 10/2003/QH 11 sửa đổi, bổ sung số điều Luật TCTD 1997 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam Bộ Luật dân 2005 Luật Phá sản 2004 Luật Thuế thu nhập cá nhân Dự thảo Luật TCTD ngày 19/4/2009 Quy chế phát hành giấy tờ có giá nước TCTD, ban hành kèm theo Quyết định 07/2008/QĐ-NHNN Quy chế vay vốn TCTD, ban hành kèm theo Quyết định 1310/2001/QĐNHNN 10 Quy chế tiền gửi tiết kiệm, ban hành kèm theo Quyết định 1160/2004/QĐNHNN 11 Nghị định 89/1999/NĐ-CP bảo hiểm tiền gửi 12 Nghị định 109/2005/NĐ-CP việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 89/1999/NĐ-CP bảo hiểm tiền gửi 13 Điều lệ tổ chức hoạt động Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 14 Nghị định 70/2000/NĐ-CP giữ bí mật, lưu trữ cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi tài sản gửi khách hàng 15 Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, ban hành kèm theo Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN II) Sách tạp chí tham khảo Chủ biên: GS.Võ Đình Hảo, (H1993), Các cơng cụ tài kinh tế thị trường, Viện kinh tế tài chính, Bộ tài Học viện trị quốc gia TP.HCM (2002), Giáo trình Kinh tế học phát triển A.Silem (1999), Bách khoa toàn thư kinh tế học -Khoa học pháp lí Viện khoa học xã hội Việt Nam (1994), Từ điển Tiếng Việt Viện khoa học xã hội Việt Nam (1994), Từ điển Tiếng Việt C.Mác Ph.Ăngghen toàn tập 25, phần I C.Mác Ph.Ăngghen toàn tập 25, phần II GS.TS Lê Văn Tư Tiền tệ-Tín dụng-Ngân hàng Chủ biên, GS.TS Lê Văn Tư Các nghiệp vụ NHTM, NXB Thống kê 10 GS.TS Lê Văn Tư “Vấn đề dự trữ tiền mặt hoạt động ngân hàng từ buổi sơ khai đến cận đại”, Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Tài 11 David Cox (1997), Nghiệp vụ NH đại, NXB Chính trị quốc gia 12 GSTS Lê Văn Tư Lê Tùng Vân “Vấn đề dự trữ tiền mặt hoạt động NH đại”, Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Tài 13 Thế Giang “Hoàn thiện pháp luật cạnh tranh tổ chức có hoạt động ngân hàng trước yêu cầu thực cam kết quốc tế”, Trường đại học Ngân hàng TPHCM, Hoàn thiện luật ngân hàng- Những đòi hỏi từ hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Lao động xã hội 14 Vũ Thị Thùy Dương “Khi nâng hạn mức chi trả tiền gửi bảo hiểm”, Tạp chí ngân hàng, (10), tháng 5/2009 15 Xem thêm, TS Nguyễn Văn Lương “Các TCTD có cần có luật phá sản riêng?”, Trường đại học Ngân hàng TP.HCM, Hồn thiện luật ngân hàngnhững địi hỏi từ hội nhập kinh tế quốc tế III) Các website http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2008/01/21/24345/ http://www.phuongnambank.com.vn/Introduce.aspx?s=BCTN http://210.245.87.57/Upload/News/ACB%20BCTN%202008.doc http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/annual/index.html http://vinacorp.net/Bao-cao-tai-chinh/OTC/PNB-Ngan-hang-TMCP-PhuongNam.aspx ... VỀ HUY ĐỘNG VỐN BẰNG HÌNH THỨC NHẬN TIỀN GỬI CỦA CÁC TCTD Điều chỉnh pháp luật hoạt động huy động vốn nhận tiền gửi TCTD 1.1 Sự cần thiết phải có điều chỉnh pháp luật hoạt động huy động vốn nhận. .. tiền gửi cá nhân, kể tiền gửi có kỳ hạn năm, mà nhận tiền gửi tổ chức1 5, kể tiền gửi toán Nhận tiền gửi hình thức huy động vốn có tính truyền thống gắn liền với lịch sử đời NH Nguồn vốn huy động. .. tổn thất tiền gửi lỗi Một số kiến nghị nhằm hồn thiện pháp luật huy động vốn hình thức nhận tiền gửi TCTD 2.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật huy động vốn nhận tiền gửi TCTD 2.1.1 Đánh giá hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng , Pháp luật về huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng