0

Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng và hƣớng hoàn thiện

65 1 0
  • Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng và hƣớng hoàn thiện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI LÊ THỊ ÚT PHÁP LUẬT VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HƢỚNG HỒN THIỆN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thương mại TP HCM- 2011 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT PHÁP LUẬT VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HƢỚNG HOÀN THIỆN SVTH : LÊ THỊ ÚT Khóa : 32 MSSV: 3220144 GVHD : THẠC SĨ TRẦN MINH HIỆP TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tồn nội dung trình bày kết tơi thực hướng dẫn khoa học Thạc sĩ Trần Minh Hiệp, nội dung tham khảo có trích dẫn nguồn theo quy định Tơi chịu trách nhiệm hoàn toàn với lời cam đoan Lê Thị Út MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 01 Lý chọn đề tài 01 Tình hình nghiên cứu đề tài 02 Mục đích nghiên cứu 02 Đối tƣợng nghiên cứu 03 Phạm vi nghiên cứu 03 Phƣơng pháp nghiên cứu 03 7.Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng đề tài 04 Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 05 1.1 Những vấn đề lý luận chung thuế giá trị gia tăng 05 1.1.1 Khái niệm thuế giá trị gia tăng 05 1.1.2 Ưu điểm nhược điểm thuế giá trị gia tăng 07 1.2 Khái niệm hoàn thuế giá trị gia tăng vai trò pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng 10 1.2.1 Khái niệm hoàn thuế giá trị gia tăng 10 1.2.2 Vai trò pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng 12 1.2.2.1 Hoàn thuế giá trị gia tăng tạo sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi đáng đối tượng nộp thuế 12 1.2.2.2 Hoàn thuế giá trị gia tăng cơng cụ để Nhà nước khuyến khích đầu tư 13 1.2.2.3 Pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng công cụ để Nhà nước khuyến khích hoạt động xuất 14 1.2.2.4 Hoàn thuế giá trị gia tăng công cụ để Nhà nước kiểm tra gián tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh đối tượng nộp thuế 15 1.3 Những quy định pháp luật hành hoàn thuế giá trị gia tăng 16 1.3.1 Căn phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 16 1.3.1.1 Căn tính thuế giá trị gia tăng 16 1.3.1.2 Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 17 1.3.2 Trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng 20 1.3.2.1 Hoàn thuế giá trị gia tăng sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa khấu trừ thuế 21 1.3.2.2 Hoàn thuế giá trị gia tăng sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ xuất 22 1.3.2.3 Hoàn thuế giá trị gia tăng sở kinh doanh đầu tư 23 1.3.2.4 Những trường hợp khác theo quy định pháp luật 24 1.3.3 Quy định pháp luật hóa đơn, chứng từ 25 1.3.4 Trình tự, thủ tục hồn thuế giá trị giá tăng 27 1.3.4.1 Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng 27 1.2.4.2 Trình tự giải hoàn thuế giá trị gia tăng 28 1.3.5 Chế tài hành vi vi phạm pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng 29 1.3.5.1 Xử lý vi phạm hành 29 1.3.5.2 Xử lý hình 30 1.3.6 Giải tranh chấp hoàn thuế giá trị gia tăng 31 Kết luận chương 33 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HƢỚNG HOÀN THIỆN 34 2.1 Thực trạng áp dụng quy định pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng 34 2.2 Những vƣớng mắc phát sinh trình thực pháp luật hồn thuế giá trị gia tăng 38 2.2.1 Quy định pháp luật đối tượng hoàn thuế rộng 38 2.2.2 Vướng mắc việc áp dụng quy định pháp luật hóa đơn chứng từ 40 2.2.3 Vướng mắc áp dụng quy định pháp luật thẩm quyền giải hoàn thuế giá trị gia tăng 45 2.3 Hƣớng hoàn thiện quy định pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng 46 2.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng 46 2.3.2 Hướng hoàn thiện quy định pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng 48 2.3.2.1 Thu hẹp đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng 48 2.3.2.2 Hồn thiện quy định pháp luật hóa đơn, chứng từ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng 49 2.3.2.3 Quy định cụ thể thẩm quyền giải hoàn thuế giá trị gia tăng 51 Kết luận chương 52 KẾT LUẬN 54 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế lĩnh vực quan trọng, nguồn thu chủ yếu vào ngân sách nhà nước quốc gia có sách thuế khác Việc thực thi số sách thuế hiệu đảm bảo ổn định cho nguồn thu tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế đất nước Trong hệ thống thuế nay, thuế giá trị gia tăng (GTGT) xem loại thuế chủ yếu đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước Theo đánh giá thống kê Tổng cục thuế thuế GTGT chiếm 25%-30% tổng thu ngân sách chiếm 60%-70% số thuế gián thu1 Trong đó, Pháp thuế GTGT chiếm gần 50% tổng thu ngân sách nhà nước2 Điều chứng minh thuế GTGT có vai trị góp phần lành mạnh hóa kinh tế, tạo cạnh tranh bình đẳng chủ thể, giúp nhà nước kiểm sốt hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thơng qua hệ thống hóa đơn, chứng từ.Tuy nhiên, loại thuế thường xuyên bộc lộ kẻ hở dễ bị lợi dụng làm thất thoát ngân sách nhà nước Một nội dung Luật thuế GTGT thường xuyên bị lợi dụng để chiếm đoạt tiền thuế từ ngân sách nhà nước quy định pháp luật hoàn thuế GTGT Hoàn thuế GTGT nội dung quan trọng thể tính đại thuế GTGT Cơ chế hoàn thuế thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nước đồng thời khuyến khích xuất khẩu, giải vấn đề vốn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.Vì vậy, để sách hồn thuế GTGT phát huy ưu điểm quy định pháp luật hoàn thuế phải chặt chẽ, hợp lý, cụ thể có tính khả thi Tuy nhiên, trình áp dụng quy định pháp luật hoàn thuế GTGT bên cạnh tổ chức, cá nhân kinh doanh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật có nhiều đối tượng ln tìm cách lách luật, vi phạm pháp luật thuế để chiếm đoạt tiền thuế… Thực trạng gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng ngày nhiều, hình thức ngày tinh vi Do đó, vấn đề hồn thiện quy định pháp luật lĩnh vực cần thiết Đây không trách nhiệm nhà làm luật mà trách nhiệm chung toàn xã hội, đặc biệt người tiêu dùng Trên sở tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng hƣớng hồn thiện” để làm khóa luận tốt nghiệp Trần Lê Hùng(2000), “Những đổi tổ chức quản lý thu thuế”, Tạp chí Tài Chính, (04) In France, it is the most important source of state finance, accounting for nearly 50% of state revenues http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam 2 Tình hình nghiên cứu Hiện tại, Việt Nam, có số khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ nghiên cứu thuế GTGT nhiều góc độ khác như: “Luật thuế GTGT điều kiện cần thiết cho việc áp dụng Việt Nam” Trần Trung Hòa, khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Luật năm 1998; “Luật thuế GTGT vướng mắc hướng hoàn thiện” Tiền Tú Trinh, khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật năm 1999; “Phương hướng hoàn thiện Luật thuế GTGT Việt Nam” Mai Thị Hồng Si, khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật năm 2001; “Pháp luật thuế GTGT vướng mắc hướng hoàn thiện” Đào Thùy Dương, khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật năm 2006 Trong khóa luận tốt nghiệp này, tác giả chủ yếu tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận chung thực tiễn áp dụng thuế GTGT Vì lẽ đó, vấn đề giải cịn mang tính khái quát, chưa nghiên cứu sâu khía cạnh Luật thuế GTGT Bên cạnh đó, có số khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu lĩnh vực liên quan đến hoàn thuế GTGT như: “Cơ sơ lý luận thực tiễn quản lý hóa đơn, chứng từ thuế GTGT” Vũ Duy Hoàng năm 2002; “Một số biện pháp pháp lý việc quản lý chế độ hoàn thuế GTGT Việt Nam” Nguyễn Lê Hải năm 2003; “Một số giải pháp chống thất thu thuế GTGT” Nguyễn Thị Như Hoài năm 2004; “Pháp luật phương pháp khấu trừ thuế GTGT - thực trạng áp dụng hướng hoàn thiện” Đào Hồng Diễm năm 2009 luận văn thạc sĩ Luật học năm 2007 Nguyễn Thị Kim Dung “Đấu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực hoàn thuế GTGT địa bàn tỉnh Lạng Sơn” Nhìn chung, nghiên cứu đạt giá trị khoa học định tập trung giải vấn đề mang tính lý luận khái quát thuế GTGT, chưa nghiên cứu cách tồn diện, mang tính hệ thống quy định pháp luật hoàn thuế GTGT Như vậy, vấn đề nghiên cứu cách có hệ thống toàn diện quy định pháp luật hoàn thuế GTGT sở kế thừa kết nghiên cứu tác giả đề cập có sở lý luận thực tiễn cao Mục đích nghiên cứu Xuất phát từ việc nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận để làm rõ khái niệm hoàn thuế GTGT, vai trị pháp luật hồn thuế GTGT hành, rà soát hạn chế, bất cập để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hồn thuế GTGT Mục đích việc nghiên cứu nhằm đảm bảo tính thống nhất, minh bạch chế thực quy định pháp luật hoàn thuế GTGT, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực sách kinh tế, trị Đề xuất giải pháp hồn thiện quy định hồn thuế GTGT, tập trung đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật hồn thuế GTGT hàng hóa xuất hàng hóa tiêu dùng nước nhằm hạn chế tối đa việc gian lận hoàn thuế GTGT Mục đích cuối việc hồn thiện pháp luật hồn thuế GTGT nói riêng thuế GTGT nói chung tạo mơi trường thuế GTGT bình đẳng đối tượng nộp thuế, hạn chế đến mức thấp tượng thất thoát ngân sách nhà nước gian lận thuế GTGT Đối tƣợng nghiên cứu đề tài Hoàn thuế giá trị gia tăng nội dung quan trọng thể chất thuế giá trị gia tăng Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật hoàn thuế GTGT phát sinh bất cập làm thất thu ngân sách nhà nước Chính vậy, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận quy định pháp luật hoàn thuế GTGT Luật thuế GTGT năm 2008, văn hướng dẫn thi hành thực tiễn áp dụng, bên cạnh có so sánh, đối chiếu với quy định Luật thuế GTGT 1997 sửa đổi năm 2003 2005 Phạm vi nghiên cứu Khóa luận tập trung nghiên cứu quy định pháp luật hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất hàng hóa tiêu dùng nội địa: phương diện phân tích quy định pháp luật hồn thuế khóa luận xem xét khoảng thời gian từ ban hành Luật thuế GTGT 2008 đến nay, khóa luận có phân tích điểm so với quy định pháp luật Luật thuế GTGT năm 1997 sửa đổi 2003và 2005; thực tiễn áp dụng pháp luật hoàn thuế GTGT khoảng thời gian từ ban hành Luật thuế 2008 đến chủ yếu tìm hiểu địa bàn tỉnh Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh thực tiễn vướng mắc địa phương khác Phƣơng pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phép vật biện chứng triết học Mác-Lênin làm sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu Bên cạnh đó, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích tổng hợp: phân tích quy định pháp luật hoàn thuế GTGT Luật thuế GTGT hành văn hướng dẫn thi hành, phân tích kiện, tượng pháp lý đơn lẻ; nhận xét; rút kết luận vấn đề thuộc mảng pháp luật hoàn thuế GTGT; phân tích nguyên nhân gây tượng tiêu cực hoàn thuế GTGT Phương pháp so sánh pháp lý: So sánh quy định pháp luật Việt nam với quy định số nước; so sánh quy định pháp luật hành với quy định trước để tìm điểm tiến quy định pháp luật hành Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phương pháp khảo sát thực tế: Khảo sát tình hình thực quy định pháp luật hoàn thuế thực tiễn để xác định thành tựu việc áp dụng pháp luật tìm vướng mắc; thống kê số liệu liên quan đến hoàn thuế GTGT để đánh giá thực tiễn thực Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng đề tài Khóa luận phân tích, đánh giá luật thực định thực tiễn thi hành pháp luật hoàn thuế GTGT thời gian qua số địa phương, đối chiếu lý luận thực tiễn để tìm vướng mắc, lý giải nguyên nhân bất cập đưa kiến nghị hoàn thiện pháp luật Các kết nghiên cứu số kiến nghị khóa luận có giá trị ứng dụng thực tiễn hoàn thiện pháp luật hoàn thuế GTGT nay, đồng thời làm tài liệu tham khảo sở đào tạo luật Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung khóa luận gồm chương Chương 1: Những vấn đề lý luận chung quy định pháp luật hành hoàn thuế gia trị gia tăng Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng hướng hoàn thiện Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1 Những vấn đề lý luận chung thuế giá trị gia tăng 1.1.1 Khái niệm thuế giá trị gia tăng Thuế vừa phạm trù kinh tế vừa phạm trù lịch sử Do đó, đời thuế tất yếu khách quan, gắn với hình thành phát triển nhà nước Thuế có vai trị chức quan trọng quốc gia nguồn thu chủ yếu vào ngân sách nhà nước Bản chất thuế mang tính bắt buộc, khơng mang tính đối giá, khơng hồn trả trực tiếp, tạo tiền đề kinh tế đảm bảo vận hành chức nhà nước3.Tùy thuộc vào góc độ tiếp cận, với nội dung khác nhau, có nhiều cách hiểu khác thuế nhìn chung thuế khoản thu bắt buộc mà tổ chức, cá nhân phải nộp vào ngân sách nhà nước Trong hệ thống thuế nói chung, thuế GTGT loại thuế đời muộn coi thuế thời kỳ đại, thời kỳ sản xuất hàng hóa đến đỉnh cao Thuế giá trị gia tăng có tên Tiếng Anh Value Added Tax (VAT), nhà kinh tế nghiên cứu nhiều quốc gia khác nhau4 Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu Pháp quốc gia giới ban hành Luật thuế GTGT vào năm 1954 Cho đến nay, loại thuế áp dụng 120 quốc gia vùng lãnh thổ khác giới Ở Việt Nam, tiền thân thuế GTGT thuế doanh thu áp dụng sở sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế tập thể cá thể (Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành theo Nghị số 200/NQ-TVQH ngày 18/1/1966) Năm 1990 Quốc hội ban hành Luật thuế Doanh thu áp dụng thống phạm vi nước chủ thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh Căn tính thuế thuế doanh thu doanh thu tính thuế (là tồn doanh thu phát sinh khâu kinh doanh) thuế suất Vì vậy, hàng hóa qua nhiều khâu q trình lưu thơng, số tiền thuế doanh thu tính cho hàng hóa tăng lên cách đột biến (do bao hàm tiền thuế doanh thu gây nên tượng chồng thuế) Từ bất cập mà thời gian dài, thuế doanh thu không phát huy vai trị khơng cịn phù hợp với u cầu kinh tế thị trường Thuế GTGT đời bước tiến quan trọng hệ thống thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ Việt nam Do đó, ngày 10/5/1997 Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 11 thơng qua Luật thuế GTGT thức có hiệu lực từ ngày 1/1/1999 Tiếp để phù hợp Trường Đại học Luật Hà Nội(2006), Giáo trình Luật ngân sách nhà nước, NXB Tư Pháp, Hà Nội, tr.74- 75 Trường Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, Khoa Luật Thương mại(2009-2010), Tập giảng Luật Thuế, Tài liệu lưu hành nội bộ, tr.134-135 nhiệm Trong quan hệ pháp luật thuế, trách nhiệm pháp lý bao gồm: trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân Về lý luận, trách nhiệm pháp lý phát sinh chủ thể thực hành vi vi phạm pháp luật Cơ quan quản lý thuế phải thực việc tiếp nhận giải hồ sơ hoàn thuế, nghĩa vụ luật định Nếu pháp luật ghi nhận hoàn thuế trách nhiệm quan quản lý thuế, gián tiếp thừa nhận hành vi thu thuế hành vi vi phạm pháp luật quan thuế Cách hiểu không hợp lý, trái với mục tiêu điều tiết Nhà nước sắc thuế, đó, cần phải sửa đổi Vì vậy, theo quan điểm tác giả việc xác định cụ thể thẩm quyền hoàn thuế GTGT cần thiết Nếu hiểu theo Thơng tư 28/2011/TT-BTC có Cục thuế có thẩm quyền hồn thuế GTGT Do đó, để hạn chế tình trạng tải cho Cục thuế cần phải có phân định thẩm quyền quan quản lý thuế với nhau, cụ thể Cục thuế với Chi Cục thuế 2.3 Hƣớng hoàn thiện quy định pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng 2.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật hồn thuế GTGT Mơi trường pháp lý minh bạch ổn định mong muốn chung hầu hết quốc gia, sở, điều kiện cho phát triển kinh tế Tuy nhiên, phải thừa nhận pháp luật Việt nam nói chung pháp luật thuế nói riêng cịn phức tạp lĩnh vực có nhiều thay đổi Do đó, sách thuế không minh bạch dẫn đến hậu hạn chế hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tổ chức, cá nhân, giảm dòng vốn đầu tư nước Xu hướng doanh nghiệp có vốn FDI năm 2010 có mức tăng trưởng cao, xấp xỉ 40% Đây yếu tố đáng lưu ý tranh xuất nhập Việt Nam năm 2010103, với thay đổi liên tục sách thuế khả đầu tư doanh nghiệp nước giảm mạnh thời gian tới Bên cạnh đó, “việc ban hành Luật quản lý thuế năm 2006 xem bước đột phá công tác cải cách quản lý thuế Việt nam, song so với nhiều nước, tính minh bạch, cơng khai hệ thống thuế cịn hạn chế, chi phí tuân thủ pháp luật thuế cao Sự phức tạp hệ thống thuế làm cho Việt Nam trở thành nước có chi phí tn thủ thuế cao, so với nước khu vực Theo nghiên cứu điều tra Ngân hàng Thế giới năm 2010, hàng năm bình quân doanh nghiệp Việt Nam phải dành khoảng 941 làm việc để thực yêu cầu đăng ký kê khai, nộp thuế, toán thuế bảo hiểm xã hội, giảm so với số 1.050 năm trước Sự thuận lợi thủ tục hành thuế 103 http://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/74118/index.aspx 46 Việt Nam khoảng cách xa so với nhiều nước khu vực Malaysia, Philippines, Thái Lan Indonesia”.104 Vì hồn thuế GTGT nội dung quan trọng việc thực Luật thuế GTGT Trong thời gian qua, chế hồn thuế GTGT có tác động tích cực như: góp phần làm cho sản xuất, kinh doanh ổn định phát triển; khuyến khích hoạt động xuất bảo hộ sản xuất nước Tuy nhiên, tiếp tục phát huy tác dụng quy định hoàn thuế GTGT hoàn thiện, khắc phục vướng mắc phát sinh nhằm ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tiền thuế Hồn thiện hệ thống pháp luật thuế nói chung pháp luật hồn thuế GTGT nói riêng cách sửa đổi khoản, điều khoản cụ thể Luật thuế GTGT văn hướng dẫn thi hành Mục đích hoạt động giúp doanh nghiệp thực tốt nghĩa vụ thuế, tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư ngồi nước Bên cạnh đó, Việt Nam tiến hành chương trình cải cách thuế giai đoạn 2011-2020: định hướng xuyên suốt chiến lược cải cách tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí hành thuế cho doanh nghiệp; mức thu động viên hợp lý để khuyến khích sản xuất kinh doanh, mở rộng sở thuế để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước bối cảnh hội nhập Mục tiêu cụ thể hướng tới giai đoạn 2011-2015 tỷ lệ huy động từ thuế vào ngân sách Nhà nước khoảng 23-24% GDP (đây mức phù hợp so với trung bình giới); tốc độ tăng trưởng thuế từ 16-18%/năm; tăng thu nội địa lên 70% tổng thu ngân sách; từ năm 2016-2020 xu hướng cải cách giảm mức thu từ thuế, tăng thu nội địa lên 80% tổng thu ngân sách; sửa đổi, bổ sung số sắc thuế cho phù hợp với yêu cầu hội nhập.105 Riêng thuế GTGT, nghiên cứu giảm bớt số hàng hóa dịch vụ phải chịu thuế GTGT bổ sung thêm số hàng hóa dịch vụ khác vào diện chịu thuế GTGT Đến năm 2015 giảm bớt nhóm hàng hóa chịu thuế GTGT 5%, đến 2020 áp dụng mức thuế suất mức 0% Để đạt mục tiêu trên, quan chức phải nghiên cứu để hồn thiện quy định pháp luật thuế nói chung hồn thuế GTGT nói riêng Do hồn thuế GTGT quyền của đối tượng nộp thuế quyền thực hiệu pháp luật hoàn thiện thực tế 104 ThS Trương Bá Tuấn(2011), “Đổi hệ thống sách thuế giai đoạn 2001-2010: Thực trạng số vấn đề đặt ra”, Tạp chí Tài Chính, (02), tr.15 105 http://www.ven.vn/doi-thoai-ve-chien-luoc-cai-cach-thue-voi-doanh-nghiep-italia-thiet-thuc-va-dang-trantrong_t77c432n22003tn.aspx 47 2.3.2 Hướng hoàn thiện quy định pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng 2.3.2.1 Thu hẹp đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng Xuất phát từ tầm quan trọng việc hoàn thuế chất việc hoàn thuế, pháp luật thuế GTGT nên có sửa đổi theo hướng thu hẹp đối tượng hồn thuế Có nhiều quan điểm khác việc thu hẹp đối tượng hoàn thuế GTGT Quan điểm thứ nhất: “ để quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, cần thiết phải thu hẹp đối tượng hoàn thuế, nên áp dụng chế cho đối tượng: sở kinh doanh hàng xuất áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; sở có đầu tư tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh số thuế GTGT đầu vào tài sản lớn; đồng thời, quy định rõ điều kiện hoàn thuế, thời gian xem xét hoàn thuế phù hợp hơn.”106 Quan điểm thứ hai là: “Chỉ thực hoàn thuế cho đối tượng xuất hàng hóa dịch vụ đối tượng sở kinh doanh thành lập, đầu tư tài sản cố định Những trường hợp lại dự án sử dụng nguồn vốn hỗ ODA, tổ chức sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại tổ chức, cá nhân nước ngồi để mua hàng hóa dịch vụ Việt Nam nên đưa khỏi diện hoàn thuế Hồn thuế trường hợp có định xử lý hồn thuế quan Nhà nước có thẩm quyền” qui định thừa, không khả thi, mơ hồ nên loại bỏ.Trường hợp đối tượng nộp thuế tổ chức, đơn vị sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản có số thuế GTGT nộp thừa quan thuế thực việc thối thu toán thuế qui định điều luật tốn thuế mà khơng nên nằm điều khoản hoàn thuế Đối với trường hợp sở kinh doanh tháng liên tục trở lên (khơng phân biệt niên độ kế tốn) có luỹ kế số thuế đầu vào khấu trừ lớn số thuế đầu phải vượt ngưỡng định số thuế hồn khơng lớn, tốt nên chuyển lại cho lần khấu trừ sau nhằm tiết kiệm chi phí hành thu”107 Quan điểm thứ ba là: “Trước mắt hoàn thuế cho xuất nhập mậu dịch, cho đơn vị có mở tài khoản L/C ngân hàng, trường hợp xuất phi mậu dịch đề nghị khơng hồn thuế mà phải xem xét cách cụ thể.”108 Nhìn chung, quan điểm có sở riêng có ưu điểm định.Tuy nhiên, tác giả đồng ý với quan điểm thứ hai, hướng sửa đổi phù 106 TS.Lê Văn Luyện(2010), tlđd, tr.37 TS.Nguyễn Văn Vân ThS.Nguyễn Thị Thủy-Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, “Một số vấn đề pháp lý hoàn thuế GTGT”, Nguồn: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Gian lận khấu trừ thuế, hoàn thuế hướng hoàn thiện thuế GTGT tiến trình hội nhập APTA (CEPT)”- Tháng 1/2003.http://www.luatviet.org/Home/nghiencuu-trao-doi/kinh-te-thuong-mai/2009/8557/Mot-so-van-de-phap-ly-ve-hoan-thue-gia-tri-gia.aspx 108 http://vietbao.vn/Kinh-te/Se-kiem-tra-chat-xuat-khau-phi-mau-dich/10745051/87/ 107 48 hợp với điều kiện kinh tế nước ta mục tiêu cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 Bên cạnh đó, chế định hồn thuế Luật thuế GTGT khơng kiêm chức thực sách xã hội, chức thực thông qua quy định thuế suất hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT Mặt khác, khoản tiền hồn thuế GTGT khơng phải khoản lợi nhuận mà đối tượng nộp thuế nhận từ Nhà nước, mà việc hoàn lại khoản tiền đối tượng nộp thuế nộp chưa thu từ người tiêu dùng Bên cạnh việc thu hẹp đối tượng hoàn thuế GTGT, tác giả đề xuất sửa đổi quy định đoạn mục phần C Thông tư 129/2008/TT-BTC quy định khoản Điều Thông tư 94/2010/TT-BTC cho phù hợp với quy định Điều 155 Luật Thương Mại 2005 Điều có nghĩa là, trường hợp xuất ủy thác, đối tượng hoàn thuế GTGT phải bên nhận ủy thác, mà bên ủy thác, đồng thời, không cần thiết quy định bên nhận ủy thác phải tiến hành toán qua ngân hàng cho bên ủy thác sau bên nhận ủy thác khách hàng nước ngồi tốn tiền hàng xuất ủy thác Chính vậy, để hạn chế tình trạng gian lận hồn thuế GTGT ngồi việc thu hẹp đối tượng hồn thuế cịn cần phải sửa đổi quy định đối tượng hoàn thuế trường hợp xuất ủy thác Nhưng để giải pháp phát huy hiệu thực tế cần phải phối hợp với việc hoàn thiện quy định hóa đơn chứng từ quy định cụ thể thẩm quyền hoàn thuế GTGT 2.3.2.2 Hoàn thiện quy định hóa đơn chứng từ hồ sơ hồn thuế giá trị gia tăng Để ngăn chặn có hiệu hành vi vi phạm chế độ hóa đơn, chứng từ phải xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh Tiến hành thay đổi quy định đăng ký kinh doanh kiểm tra hoạt động sở kinh doanh Luật doanh nghiệp, quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm sở kinh doanh thông qua người đại diện Đồng thời, xây dựng định chế để giám sát việc tạo vốn sử dụng vốn doanh nghiệp, đặc biệt số vốn họ đăng ký 109 Vì lẽ đó, việc luật hóa, hình hóa hành vi cá nhân đứng tổ chức thành lập doanh nghiệp “ma”, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn sử dụng hóa đơn bất hợp pháp tới mức nghiêm trọng nhằm răn đe, khuyến cáo hành vi tương tự Vì vậy, Luật doanh nghiệp hồn thiện hạn chế việc thành lập công ty “ma” để gian lận hóa đơn, chứng từ để chiếm đoạt tiền thuế từ ngân sách nhà nước 109 Trọng Bảo(2010), “Doanh nghiệp tự in hóa đơn: Thách thức lớn khâu quản lý”, Tạp chí Thuế Nhà nước, (48), tr.8 49 Như vậy, việc hồn thiện quy định hóa đơn, chứng từ sở cho việc khấu trừ hoàn thuế GTGT đạt hiệu Để nâng cao trách nhiệm người nộp thuế, Nhà nước quy định bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn tự in đặt in, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việc lập, sử dụng hóa đơn kê khai thuế Khi sử dụng hóa đơn tự in, doanh nghiệp vừa tự quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm việc sử dụng hóa đơn doanh nghiệp Thực tế qua nhiều năm cho thấy, chưa có tượng mua bán hóa đơn doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in Nhưng hành vi bán hàng khơng xuất hóa đơn, để có xác đáng nhằm xử lý quan thuế cần có chế khuyến khích, nhằm vận động đơng đảo người mua hàng tố giác cung cấp thông tin cho quan thuế Theo đó, người mua hàng khơng nhận hóa đơn mà nhận chứng từ mua hàng tốn xong, người mua hàng cung cấp chứng từ đó, làm sở để quan thuế kiểm tra thực tế, xác định doanh thu bán hàng hóa để truy thu phạt hành vi trốn thuế Số tiền thuế truy thu trích thưởng cho người mua hàng có chế khen thưởng phù hợp Khi đó, người mua hàng nhận thấy quyền lợi từ việc cung cấp thông tin, kênh thơng tin đấu tranh phịng chống việc bán hàng khơng xuất hóa đơn hiệu giai đoạn Ngồi ra, Nhà nước cần phải pháp điển hóa quy định tạo, phát hành sử dụng hóa đơn Hóa đơn chứng từ kế toán bắt buộc theo quy định Luật kế toán, yếu tố định trực tiếp nghĩa vụ doanh nghiệp, đó, hóa đơn có vai trò đặc biệt quan trọng quan quản lý, doanh nghiệp người tiêu dùng Do đó, bên cạnh việc có biện pháp khuyến khích cá nhân lấy hóa đơn mua hàng hóa, cần cụ thể hóa quy định hóa đơn Hiện nay, quy định quản lý hóa đơn nằm rải rác Luật thuế mà nhiều Luật thuế GTGT văn hướng dẫn thi hành, khiến người sử dụng hóa đơn phải nhiều thời gian tìm hiểu Nhưng doanh nghiệp vi phạm chế độ sử dụng hóa đơn, chứng từ văn quy định không thống nhất, không rõ ràng, khiến người nộp thuế hiểu sai thực Bởi vậy, cần phải có riêng văn quy phạm pháp luật thống nhất, đầy đủ, chi tiết rõ ràng quy định hóa đơn.110 Cuối cùng, có quan điểm cho nên trao chức điều tra cho quan thuế, thực tế quan thuế quan hải quan khơng có chức điều tra, khởi tố tội trốn thuế nước áp dụng Do hạn chế việc ngăn chặn kịp thời trường hợp cố ý trốn thuế với số lượng lớn có hành vi chiếm đoạt tiền thuế Nhà nước thông qua việc tạo sử dụng hóa đơn khơng quy định Tuy 110 Trọng Bảo(2010), Tlđd, tr.9 50 nhiên, theo quan điểm tác giả, việc trao quyền điều tra cho quan thuế không phù hợp với điều kiện nước ta Nếu quy định thêm chức điều tra, khởi tố gây gánh nặng cán thuế gây tượng xung đột thẩm quyền với quan điều tra chuyên trách Cho nên, để thực tốt việc ngăn chặn đối tượng lợi dụng hóa đơn, chứng từ để gian lận hồn thuế GTGT quan thuế phải phối hợp chặt chẽ với quan điều tra việc quản lý hóa đơn, chứng từ trình kê khai, nộp hoàn thuế GTGT 2.3.2.3 Quy định cụ thể thẩm quyền giải hoàn thuế giá trị gia tăng Về quản lý thuế, sau năm (2006-2010) nỗ lực thực cải cách, công tác quản lý thuế đại hóa tồn diện phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, tổ chức máy, đội ngũ cán Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý, bao quát nguồn thu giảm thiểu tối đa thất thu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước; đồng thời kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, qua thúc đẩy đầu tư, tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng.111Để đạt thành tựu này, không nhắc đến hỗ trợ tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA)…Nội dung hỗ trợ gồm nhiều lĩnh vực, bật việc triển khai thực đề án tự kê khai, tự nộp thuế; xây dựng hoàn thiện hệ thống sách thuế, Luật Quản lý thuế; xây dựng chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 20012010 2011-2020; đơn giản hóa thủ tục hành thuế…Với hỗ trợ trên, ngành thuế Việt Nam tiếp thu nhiều kinh nghiệm quản lý thuế đại, tiên tiến quan thuế nước giới Từ nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế đào tạo nâng cao lực đội ngũ cán chủ chốt, nâng dần trình độ quản lý thuế Việt Nam theo hướng đại Tuy nhiên, để trì thành tựu đạt khắc phục khó khăn q trình áp dụng pháp luật, Nhà nước phải hoàn thiện pháp luật thuế nói chung, Luật thuế GTGT nói riêng Tuy nhiên, nay, văn pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể thẩm quyền hồn thuế GTGT, có quy định điểm d khoản Điều 52 Thông tư 28/2011/TT-BTC quy định thẩm quyền giải hoàn thuế chung, có đề cập đến thẩm quyền hồn thuế GTGT Theo quy định này, Thủ trưởng quan thuế cấp thực hoàn thuế vào số thuế người nộp thuế hồn, số thuế cịn nợ Nhưng riêng trường hợp hoàn thuế 111 Xem thêm; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Lê Hồng Hải(2011), “Đến năm 2015 đại hóa tồn diện cơng tác quản lý thuế”, Tạp chí thuế Nhà Nước, (12), tr.4 51 GTGT Chi cục thuế giải quyết: định hoàn thuế nêu Chi cục Thuế, Cục Thuế lập lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước để hoàn trả cho ĐTNT Như phân tích mục 2.2.3 có Cục thuế có thẩm quyền giải hồn thuế GTGT cho đối tượng nộp thuế Vì vậy, theo quan điểm tác giả nên quy định Chi cục thuế có thẩm quyền ban hành định hoàn thuế lập lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước cho ĐTNT số trường hợp định Cụ thể, pháp luật nên vào số thuế hoàn, số thuế cịn nợ để phân định thẩm quyền hồn thuế Chi cục Thuế hay Cục Thuế giải quyết, qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm Chi cục thuế tránh tư tưởng ỷ lại vào Cục thuế Bên cạnh đó, tác giả đề xuất thay cụm từ “trách nhiệm” “nghĩa vụ” Điều Luật Quản lý thuế năm 2006 khoản Điều 52 Thông tư 28/2011/TT-BTC Như vậy, việc quy định cụ thể thẩm quyền giải hồn thuế nói chung hồn thuế GTGT nói riêng giải pháp hiệu để hạn chế tình trạng thất thu ngân sách nhà nước Do đó, pháp luật có phân định thẩm quyền quan thuế cấp giảm tải cho Cục thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việc tuân thủ pháp luật thuế Mục đích cuối việc hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hồn thuế GTGT nhằm tạo mơi trường pháp lý minh bạch, bình đẳng chủ thể kinh doanh nâng cao khả cạnh tranh kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển Kết luận chƣơng 2: Hồn thuế GTGT Việt Nam khơng phải nội dung mới, quy định pháp luật hoàn thuế GTGT nghiên cứu góc độ khác Tuy nhiên, lý luận thực tiễn hồn thuế GTGT cịn điểm chưa thống nhất, tác giả phân tích thực trạng áp dụng quy định pháp luật để tìm điểm hạn chế, bất cập hoàn thuế GTGT Trên sở lý luận thực tiễn pháp lý, tác giả phân tích cách vướng mắc pháp luật hoàn thuế GTGT quy định đối tượng hoàn thuế rộng; vướng mắc trình áp dụng quy định pháp luật hóa đơn, chứng từ; thẩm quyền hồn thuế GTGT Từ đó, tác giả xác định cần thiết phải hoàn thiện pháp luật hoàn thuế GTGT giai đoạn Đồng thời, sở bất cập phân tích, tác giả đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hoàn thuế GTGT thu hẹp đối tượng hoàn thuế GTGT; hồn thiện quy định hóa đơn, chứng từ quy định cụ thể thẩm quyền giải hoàn thuế GTGT Việc hoàn thiện quy định pháp luật thuế GTGT nói chung, pháp luật hồn thuế GTGT nói riêng, yếu tố quan trọng tạo mơi trường pháp lý minh bạch, bình đẳng chủ thể tiến hành sản xuất kinh doanh Đặc biệt, Việt Nam hội nhập vào 52 kinh tế giới, việc cắt giảm thuế nhập theo cam kết quốc tế, nguồn thu từ thuế GTGT ngày chiếm tỷ trọng lớn nhằm bù đắp cho nguồn thu từ thuế nhập Do đó, việc hồn thiện pháp luật hồn thuế GTGT chế nhằm ngăn chặn tượng thất thu thuế cho ngân sách nhà nước góp phần hồn thiện sách thuế nước ta giai đoạn thực cải cách thuế 2011-2020 53 KẾT LUẬN Hồn thuế GTGT khơng phải nội dung Luật thuế GTGT Việt Nam Tuy nhiên, việc nghiên cứu cách có hệ thống quy định pháp luật thực tiễn áp dụng để kiến nghị giải pháp cụ thể nhằm khắc phục vướng mắc, hạn chế tình trạng gian lận hồn thuế GTGT mục tiêu cuối khóa luận Để đạt mục tiêu tác giả tiến hành nghiên cứu hai chương: Tại chương 1, tác giả tập trung phân tích vấn đề lý luận quy định pháp luật hoàn thuế GTGT Trong phần nội dung chương này, tác giả phân tích có hệ thống vấn đề lý luận thuế GTGT, ưu nhược điểm thuế GTGT; làm rõ khái niệm hồn thuế GTGT vai trị pháp luật hoàn thuế GTGT; đồng thời phân tích trường hợp hồn thuế GTGT, trình tự, thủ tục chế tài hành vi vi phạm pháp luật thuế Trên sở tảng lý luận chương 1, chương tác giả phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật hoàn thuế GTGT từ năm 2009 đến tháng đầu năm 2011 phạm vi nước, TP.Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh Đồng thời, tác giả tiến hành so sánh, đặt pháp luật hoàn thuế GTGT mối quan hệ với ngành luật khác Luật Thương Mại, Luật doanh nghiệp…để tìm bất cập, hạn chế pháp luật đề xuất hướng hoàn thiện quy dịnh pháp luật hoàn thuế GTGT như: thu hẹp đối tượng hoàn thuế GTGT; hồn thiện quy định hóa đơn, chứng từ hồ sơ hoàn thuế quy định cụ thể thẩm quyền giải hoàn thuế Hoàn thiện quy định hoàn thuế GTGT giai đoạn yêu cầu cấp thiết để hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật thuế nói riêng Khóa luận đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hồn thuế GTGT theo hướng phù hợp với chương trình cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đảm bảo thực đầy đủ cam kết chuẩn mực quốc tế hướng tới tạo môi trường pháp lý bình đẳng, minh bạch hiệu thực tiễn áp dụng Hơn nữa, số giải pháp mà tác giả đưa áp dụng để khắc phục hạn chế quy định pháp luật hồn thuế GTGT Mặc dù có nhiều cố gắng điều kiện nghiên cứu nguồn tài liệu, thực tiễn phía tác giả khả năng, kinh nghiệm, tư khoa học hạn chế Do đó, kết nghiên cứu khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết định Tác giả mong nhận xem xét, góp ý giáo viên hướng dẫn hội đồng bảo vệ nhằm định hướng cho tác giả có sở để tiếp tục sửa đổi, bổ sung hồn thiện cơng trình nghiên cứu 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Danh mục văn pháp luật: Bộ luật Hình nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật số 15/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999) sửa đổi, bổ sung Luật số 37/2009/QH12 ngày 19 tháng năm 2009 Hiến pháp nước CHXHCHVN 1992(được sửa đổi bổ sung 2001) Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật số 60/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005) Luật Thương mại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005) Luật Quản lý thuế nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006) Luật Thuế giá trị gia tăng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật số 57/1997/L-CTN ngày 10 tháng năm 1997) sủa đổi, bổ sung Luật số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng năm 2003 Luật thuế giá trị gia tăng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng năm 2008) Luật Hải quan nước Cộng hòa Xẫ hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật số 29/2001/QH10 ngày 12 tháng năm 2001) sửa đổi, bổ sung Luật số 42/2005/QH11 ngày 24 tháng năm 2005) Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT năm 2008 10 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2007 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm pháp luật thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế 11 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2008 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm pháp luật thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế 12 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP NGÀY 25 tháng năm 2007 hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế năm 2006 13 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 85/2007/NĐ-CP NGÀY 25 tháng năm 2007 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 quy định chi tiết số điều luật thu nhập cá nhân 14 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010 quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thay Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2002 Chính phủ việc in, phát hành, sử dụng quản lý hóa đơn 15 Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 16 Thông tư 60/2007/TT-BTC Bộ Tài ngày 14 tháng năm 2007 hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý thuế hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 25 tháng năm 2007 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế 17.Thông tư 157/2009/TT-BTC Bộ tài sửa đổi, bổ sung Thơng tư 60/2007/TT-BTC Bộ Tài ngày 14 tháng năm 2007 hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý thuế hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 25 tháng năm 2007 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế 18 Thông tư 28/2011/TT-BTC Bộ tài ngày 28 tháng năm 2011 hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2007 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 Chính phủ 19 Thơng tư 61/2007/TT-BTC Bộ tài ngày 14 tháng năm 2007 hướng dẫn thực xử lý vi phạm pháp luật thuế 20 Thông tư 120/2002/TT-BTC Bộ tài ngày 30 tháng 12 năm 2002 hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2002 việc in, phát hành, sử dụng quản lý hố đơn 21 Thơng tư 99/2003/TT-BTC Bộ tài ngày 23/10/2003 sửa đổi, bổ sung Thông tư 120/2002/TT-BTC 22 Thông tư 153/2010/TT-BTC Bộ tài ngày 28 tháng năm 2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thay Nghị định số 89/2002/NĐ-CP 23 Thông tư 13/2011/TT-BTC Bộ tài ngày 08 tháng năm 2011 sửa đổi, bổ sung Thơng tư 153/2010/TT-BTC Bộ tài ngày 28 tháng năm 2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thay Nghị định số 89/2002/NĐ-CP 24 Thơng tư số 04/2009/TT-BTC Bộ tài ngày 13 tháng 01 năm 2009 Hướng dẫn thực hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính phủ 25 Thơng tư số 94/2010/TT-BTC Bộ tài ngày 30 tháng 06 năm 2010 Hướng dẫn thực hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất 26 Thơng tư số 32/2011/TT-BTC Bộ tài ngày 14 tháng năm 2011 hướng dẫn việc khởi tạo, phát hành sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa cung ứng dịch vụ 27 Thơng tư 194/2010/TT-BTC Bộ tài ngày 06 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thay Thông tư số 79/2009/TTBTC Bộ tài ngày 20 tháng năm 2009 28 Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng năm 2007 phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 29 Quyết định số 732/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng năm 2011 việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 II Giáo trình, sách chuyên khảo, luận văn, tạp chí báo: Bộ Tư Pháp- Viện Khoa Học Pháp lý, Từ điển Luật Học, NXB Từ điển Bách KhoaNXB tư pháp Trường Đại học Luật Hà Nội(2007), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà nội Trường Đại học luật Hà Nội(2006), Giáo trình Luật ngân sách nhà nước, chủ biên TS Nguyễn Văn Tuyến, NXB Tư Pháp Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh(2009), Tập giảng Luật Thuế, Tài liệu lưu hành nội Viện ngôn ngữ học(2006), Từ điển Tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, NXB Đà Nẵng Trần Đình Hảo, Nguyễn Thị Phương Huyền(2003), Pháp luật thuế GTGT vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Tài ng Chu Lưu(2003), Bình luận khoa học Bộ luật Hình Việt Nam năm 1999, phần tội phạm cụ thể, tập II, NXB Chính trị Quốc gia Nguyễn Đức Mai (chủ biên), Nguyễn Ngọc Anh, Trần Văn Luyện, Trần Quang Tiệp, Nguyễn Mai Bộ Nguyễn Văn Huân(2010), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009, Phần tội phạm, NXB Chính trị Quốc Gia 10 Phan Hiển Minh, Tô Văn Yên(2007), Pháp luật thuế, NXB Lao động-Xã hội 11 Đinh Văn Quế(2003), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, phần tội phạm, tập VI (bình luận chuyên sâu), NXB TP.Hồ Chí Minh 12 Trần Minh Hiệp(2010), Pháp luật tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh 13 Đào Hồng Diễm(2009), Pháp luật phương pháp khấu trừ thuế GTGT- Thực trạng áp dụng hướng hồn thiện, Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ chí Minh 14 Tơ Thị Ngọc Khun(2009), Tranh chấp thuế- Những vấn đề lý luận thực tiễn, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Đại học Luật Hà nội 15 Trần Xuân Thắng (Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế, chủ nhiệm đề tài), Mơ hình áp dụng thuế GTGT Việt Nam, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Bộ Tài Chính 16 Trọng Bảo(2010), “Doanh nghiệp tự in hóa đơn-Thách thức lớn khâu quản lý”, Tạp chí Thuế Nhà nước, (48), trang 7, trang 17 Kiều Xuân Chinh(2010), “Bán hàng phải xuất hóa đơn quản lý nào?”, Tạp chí Thuế nhà nước, (10), tr.9 18 Phan Thị Thành Dương(2005), “ Một số vấn đề pháp lý quyền đối tượng nộp thuế”, Tạp chí Khoa học pháp lý, (01) 19 Đỗ Hải(2010), “Chống thất thu, nợ đọng: Nhiệm vụ hàng đầu ngành Hải Quan”, Tạp chí Tài Chính, (12), tr.8 20 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Lê Hồng Hải(2011), “Đến năm 2015 đại hóa tồn diện cơng tác quản lý thuế”, Tạp chí thuế Nhà Nước, (12), tr.4 21 Lê Nguyên Hợp(2011), Sử dụng hóa đơn tự in; Lợi ích 1, Tạp chí Thuế nhà nước, (12), tr.7 22 Trần Lê Hùng(2000), “Những đổi tổ chức quản lý thu thuế”, Tạp chí Tài Chính, (4) 23 Trương Viết Hùng(2010), “Quản lý hóa đơn: chưa được”, Tạo chí Thuế Nhà nước, (10), tr.10 24 Trung Kiên(2010), “Sẽ tra 8.500 doanh nghiệp lỗ liên tục ba năm”, Tạp chí Thuế Nhà nước, (15), tr.4 25 Lê Văn Luyện(2010), “Chính sách thuế giá trị gia tăng nước ta tiến trình thực cam kết quốc tế khu vực”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (10), tr.35 tr.37 26 Thu Thủy(2010), “Doanh nghiệp tự phát hành hóa đơn: Nỗi lo trước G”, Tạp chí Thuế Nhà nước, (48), tr.4 27 Lê Xuân Trường(2009), “Sử dụng thuế ngăn chặn đà suy giảm kinh tế: làm để kịch mong đợi?”, Tạp chí Tài Chính, (06), tr.41 28 Trương Bá Tuấn(2011), “Đổi hệ thống sách thuế giai đoạn 2001-2010: Thực trạng số vấn đề đặt ra”, Tạp chí Tài Chính, (2), tr.15 29 Việt Tuấn(2011), “Giải tranh chấp, tố tụng thuế Tp.Hồ Chí Minh: Tịa án bác bỏ 85% số vụ kiện”, Tạp chí Thuế Nhà Nước, (18), tr.9 tr.13 31 Nguyễn Thị Kim Lý(2006), “Ba yếu tố liên quan đến việc tính thuế GTGT”, Tạp chí Thuế Nhà nước (14),nguồn:http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Khoi-chuc-nang/Printpopup?contentId=111047&print=ok&subContentId=111045 32 Nguyễn Văn Vân Nguyễn Thị Thủy, “Một số vấn đề pháp lý hoàn thuế GTGT”, Nguồn: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Gian lận khấu trừ thuế, hoàn thuế hướng hoàn thiện thuế GTGT tiến trình hội nhập APTA(CEPT)”-Tháng1/2003 http://www.luatviet.org/Home/nghien-cuu-trao-doi/kinh-te-thuongmai/2009/8557/Mot-so-van-de-phap-ly-ve-hoan-thue-gia-tri-gia.aspx cập nhật ngày 30 tháng năm 2009 33 Cục Thuế Tây Ninh(2010), Báo cáo tổng hợp kết hoàn thuế năm 2010 34 Cục Thuế Tây Ninh(2011), Báo cáo tổng hợp kết hoàn thuế tháng 1,2,3 năm 2011 35 Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh(2009), Báo cáo tổng kết cơng tác thuế năm 2009 chương trình nhiệm vụ cơng tác thuế năm 2010 36 Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh(2010), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2010 chương trình nhiệm vụ cơng tác thuế năm 2011 III Tài liệu mạng: www.atpvietnam.com.vn www.chinhphu.vn www.custom.gov.vn www.dongnaitax.gov.vn www.gdt.gov.vn www.google.com.vn www.hcmtax.gov.vn www.hcmulaw.edu.vn www.hptax.vn 10 www.hids.hochiminhcity.gov.vn 11 www.luatvietnam.com.vn 12 www.luattaichinh.wordpress.com 13 www.luatviet.org 13 www.mof.gov.vn 14 www.phapluattp.vn 15 www.saigonnews.vn 16 www.sggp.org.vn 17 www.tapchitaichinh.vn 18 www.tapchithue.com 19 www.thoibaokinhte.gov.vn 20 www.thuvienphapluat.vn 21 www.tinkinhte.com 22 www.tuoitre.com.vn 23 www.ven.vn 24 www.vibonnline.com.vn 25 www.vietnamnet.vn 26 www.vietbao.vn 27 www.vinatex.com.vn 28 www.vneconomy.com.vn 29 www.vnexpress.net 30 www.vovnews.vn 31 www.vtca.vn 32 www.wikipedia.org ... luật hồn thuế giá trị gia tăng 10 1.2.1 Khái niệm hoàn thuế giá trị gia tăng 10 1.2.2 Vai trò pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng 12 1.2.2.1 Hoàn thuế giá trị gia tăng. .. chung thuế giá trị gia tăng 05 1.1.1 Khái niệm thuế giá trị gia tăng 05 1.1.2 Ưu điểm nhược điểm thuế giá trị gia tăng 07 1.2 Khái niệm hoàn thuế giá trị gia tăng vai trị pháp. .. pháp luật hành hoàn thuế giá trị gia tăng 16 1.3.1 Căn phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 16 1.3.1.1 Căn tính thuế giá trị gia tăng 16 1.3.1.2 Phương pháp tính thuế giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng và hƣớng hoàn thiện , Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng và hƣớng hoàn thiện