0

Bảo vệ nhà đầu tư trong pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán

97 1 0
  • Bảo vệ nhà đầu tư trong pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:02

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ VĂN BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG PHÁP LUẬT VỀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ VĂN BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG PHÁP LUẬT VỀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế - Mã số: 603850 Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Xuân Hải TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2008 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam kết cơng trình nghiên cứu riêng tác giả; nội dung thể luận văn tác giả thực hiện, tuân thủ đầy đủ quy định trích dẫn, thích, khơng chép bất hợp pháp tài liệu công bố DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BĐDQ Ban đại diện quỹ Công ty QLQ Cơng ty Quản lý quỹ ĐHNĐT Luật chứng khốn Đại hội nhà đầu tư Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 Luật đầu tư số 59/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 Luật doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/200 Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khốn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 Chính phủ chứng khoán thị trường chứng khoán Ngân hàng giám sát Luật đầu tư 2005 Luật doanh nghiệp 2005 Nghị định 14/2007/NĐ-CP Nghị định 48/1998/NĐ-CP NHGS NHLK Quy chế 05 Quỹ QĐTCK Ngân hàng lưu ký Quy chế tổ chức họat động qũy ĐTCK công ty QLQ kèm theo Quyết định số 05/1998/QĐUBCK ngày 13/10/1998 Bộ Tài Quy chế hành nghề chứng khốn ban hành kèm theo Quyết định 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 Bộ Tài Quy chế tổ chức hoạt động Công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo định 35/2007/QĐBTC ngày 15/5/2007 Bộ tài Quy chế tổ chức hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo định 45/2007/QĐ-BTC ngày 5/6/2007 Bộ tài Quy chế tổ chức họat động Quỹ đầu tư chứng khốn Cơng ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 Bộ Tài Quỹ đầu tư chứng khoán SGDCK Sở giao dịch chứng khoán TTCK Thị trường chứng khoán Quy chế 15 Quy chế 35 Quy chế 45 Quy chế 73 TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán UBCKNN Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước WB Ngân hàng giới MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ 1.1 Khái quát chung quỹ đầu tư chứng khoán 1.1.1 Sự hình thành phát triển quỹ đầu tư chứng khoán pháp luật quỹ đầu tư chứng khoán 1.1.2 Khái niệm đặc điểm quỹ đầu tư chứng khoán theo pháp luật Việt Nam 11 1.1.3 Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán 15 1.2 Hoạt động đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán 22 1.3 1.4 Các bên tham gia họat động đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán 25 1.3.1 Nhà đầu tư 25 1.3.2 Công ty quản lý quỹ 27 1.3.3 Ngân hàng giám sát 29 1.3.4 Các chủ thể khác 31 Sự cần thiết phải bảo vệ nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán 33 CHƯƠNG 2: CÁC BIỆN PHÁP PHÁP LÝ BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ 39 2.1 Các biện pháp pháp lý bảo vệ nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán 39 2.1.1 Khái quát chung 39 2.1.2 Quy định quyền nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán 42 2.1.3 Quy định độc lập giám sát Ngân hàng giám sát Công ty quản lý quỹ 55 2.1.4 Các quy định hạn chế đầu tư, hạn chế giao dịch liên quan đến tài sản quỹ đầu tư chứng khoán 59 2.1.5 Quy định trách nhiệm Công ty quản lý quỹ nhà đầu tư 63 2.1.6 Nghĩa vụ cơng khai hố thơng tin việc bảo vệ nhà đầu tư 66 2.1.7 Quy định xử lý hành vi vi phạm pháp luật quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 68 2.1.8 Một số quy định khác nhằm bảo vệ nhà đầu tư 70 2.2 Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo vệ nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán 72 2.2.1 Nguyên tắc việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ nhà 73 đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán 2.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ nhà đầu tư 75 quỹ đầu tư chứng khoán KẾT LUẬN 84 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Qũy đầu tư chứng khoán coi phương tiện đầu tư tập thể, nơi tập hợp tiền nhà đầu tư để ủy thác cho nhà quản lý chuyên nghiệp tiến hành đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận cao cho người góp vốn.1 Sự hình thành phát triển quỹ đầu tư chứng khoán giới Việt Nam gắn liền với phát triển thị trường chứng khốn loại tài sản tài nhất, đặc trưng mà quỹ thực đầu tư chứng khốn Việt Nam bắt đầu thực công đổi mới, xây dựng kinh tế vận hành theo chế thị trường từ hai mươi năm trước, song, văn pháp luật quan trọng chứng khoán, thị trường chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán xuất cách 10 năm với qui định sơ sài Cùng với đời phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, quỹ đầu tư chứng khốn bước hình thành phát triển, thu hút nguồn vốn đầu tư từ đơng đảo nhà đầu tư ngồi nước Tính đến tháng 08/2008, thị trường chứng khốn Việt Nam có 878 loại chứng khốn niêm yết, có 308 cổ phiếu, 04 chứng quỹ đầu tư 566 trái phiếu loại.2 Đến tháng năm 2007, có tới 52 quỹ ĐTCK Việt Nam với tổng số vốn đầu tư khoảng tỷ USD từ nước ngoài; đến hết năm 2007 số lượng tài khoản nhà đầu tư mở cơng ty chứng khốn lên tới gần 298 ngàn tài khoản, có ngàn tài khoản nhà đầu tư nước ngoài.3 Với ưu nhà đầu tư chuyên nghiệp, quỹ đầu tư chứng khoán trở thành phương tiện đầu tư quan trọng để huy động vốn cho thị trường chứng khoán cho kinh tế phát Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, (2002), Giáo trình Những vấn đề Chứng khoán Thị trường chứng khốn, NXB CTQG, Hà Nội, tr 339 Thơng tin website UBCKNN tại: http://www.ssc.gov.vn; SGDCK TP.HCM tại: http://www.hsx.vn/hsx/Modules/Statistic/QMNY.aspx, TTGDCK Hà Nội tại: http://www.hastc.org.vn/Quymo_niemyet.asp, ngày 10/8/2008 Thông tin website Sở GDCK TP.HCM , http://www.hsx.vn, ngày 10/8/2008; dẫn theo ông Peter Ryder, Giám đốc điều hành Indochina Capital, nhà đầu tư nước hàng đầu Việt Nam, http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Thitruong/OTC/2007/07/3B9AF74C/, ngày 10/06/2008 triển với tốc độ nhanh chóng Loại hình đầu tư nhận quan tâm dần trở nên quen thuộc với nhà đầu tư Việt Nam Quỹ đầu tư chứng khoán- định chế tài trung gian hình thành phát triển dựa thị trường tảng, thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu tài sản khác Với đặc thù mình, chế vận hành quỹ đầu tư chứng khoán liên quan đến chủ thể khác công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát tổ chức tư vấn, kiểm tốn, mơi giới… Qũy đầu tư chứng khốn ủy thác cho cơng ty quản lý quỹ quản lý, thực việc đầu tư vào tài sản tài theo mục tiêu mà quỹ đặt giám sát ngân hàng giám sát Vì thế, quyền lợi ích nhà đầu tư bị chi phối hay định lực hai chủ thể Lý luận thực tiễn chứng minh rằng, bảo vệ tốt quyền lợi ích đáng nhà đầu tư nhân tố quan trọng thúc đẩy họat động đầu tư, đặc biệt phát triển thị trường chứng khoán kinh tế.4 Những hạn chế liên quan đến việc bảo vệ nhà đầu tư rào cản cho phát triển quỹ đầu tư chứng khốn nói riêng thị trường chứng khốn nói chung Việc kêu gọi nhà đầu tư bỏ vốn vào quỹ điều không dễ dàng sách, chế cho vận hành phát triển định chế chưa khơi thông Vì vậy, việc hồn thiện khung pháp lý để trì ổn định thị trường, khuyến khích quỹ đầu tư chứng khoán phát triển đảm bảo lợi ích nhà đầu tư tham gia vào quỹ điều cần thiết Trong trình xây dựng phát triển thị trường chứng khốn Việt Nam, pháp luật xem công cụ hữu hiệu để phát triển bảo vệ thị trường Hệ thống văn thị trường chứng khoán quỹ đầu tư chứng khoán bước hình thành hồn thiện Đặc biệt đời Luật Chứng khoán 2007 văn hướng dẫn thi hành ghi nhận nỗ lực nhà nước việc xây dựng điều kiện thiết yếu cho vận hành thị trường chứng khoán Các văn quỹ đầu tư chứng khoán công ty quản lý quỹ như: Quy chế thành lập quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC Bộ Tài chính; Quy chế Tổ chức hoạt động Công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định 35/2007/QĐ-BTC Bộ Tài chính…là Về vấn đề này, xem nghiên cứu tài liệu Ngân hàng giói (World Bank), Doing Business, http://www.doingbusiness.com văn pháp lý quan trọng để nhà nước thực công tác quản lý, bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường sở pháp lý để nhà đầu tư tự vệ trước rủi ro xảy Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ nhà đầu tư nói chung nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khốn nói riêng chưa quan tâm mức Những bất cập, tồn luật thực định thiếu kinh nghiệm trình thực thi pháp luật làm cho vấn đề bảo vệ nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán chưa đáp ứng yêu cầu tác động tiêu cực đến phát triển thị trường chứng khốn Việt Nam Vì thế, nhận thức cách toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn bảo vệ nhà đầu tư điều kiện Việt Nam để nghiên cứu điều chỉnh pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế vấn đề mang tính tất yếu khách quan, tạo chế cho phát triển quỹ đầu tư chứng khoán, nhân tố quan trọng thị trường chứng khoán Việt Nam Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “ Bảo vệ nhà đầu tư Pháp luật Quỹ đầu tư chứng khoán” làm Luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu Vấn đề bảo vệ nhà đầu tư nói chung, nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán quỹ đầu tư chứng khốn nói riêng nhiều tổ chức quốc tế có uy tín (như Ngân hàng giới – World Bank) giới khoa học nước quan tâm, nghiên cứu.5 Tuy nhiên, Báo cáo Ngân hàng giới (Doing Business Report) đánh giá mức độ bảo vệ nhà đầu tư nói chung Việt Nam mà chưa nghiên cứu phân tích riêng bảo vệ nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán.6 Ở Việt Nam, quỹ đầu tư chứng khoán vấn đề bảo vệ nhà đầu tư tham gia vào quỹ nhận quan tâm khơng từ phía quan quản lý nhà nước mà cịn học giả, chuyên gia nghiên cứu, nhà khoa học nói chung khoa học pháp lý nói riêng quan tâm, tìm hiểu Tuy nhiên, thiếu vắng nghiên cứu vấn đề bảo vệ nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán Năm 2004, Ủy ban Chứng khoán nhà nước xuất sách “Tìm hiểu Qũy đầu tư chứng khốn”, tác phẩm không nghiên cứu chế pháp lý bảo vệ nhà đầu tư quỹ mà chủ yếu phân tích quỹ đầu tư chứng khốn góc độ kinh tế “Giáo trình vấn đề chứng khoán Thị Xem tài liệu trích dẫn Luận văn Xem World Bank, Doing Business Report năm 2006, 2007, 2008; website http://www.doingbusiness.com 10 trường chứng khoán” Trung tâm nghiên cứu Bồi dưỡng nghiệp vụ chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán nhà nước) dành chương Qũy đầu tư (Chương 8), song, khơng phân tích vấn đề bảo vệ nhà đầu tư Các viết chuyên sâu, có chất lượng vấn đề bảo vệ nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán chưa có tạp chí luật Việt Nam Gần đây, có số luận văn thạc sĩ cử nhân luật nghiên cứu quỹ đầu tư chứng khoán công ty quản lý quỹ, đáng ý đề tài “Pháp luật tổ chức hoạt động Quỹ đầu tư chứng khoán”, Luận văn thạc sĩ luật học 2006 Ngô Thanh Long (Trường Đại học Luật TP.HCM) Tuy nhiên, luận văn đựơc viết trước Luật Chứng khoán ban hành dừng lại khía cạnh phân tích cấu tổ chức, địa vị pháp lý, vai trò quỹ đầu tư chứng khốn thị trường khơng vào phân tích việc bảo vệ nhà đầu tư.7 Cho đến nay, chưa có cơng trình sâu, nghiên cứu riêng biệt vấn đề bảo vệ nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán góc độ pháp lý Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài phân tích, đánh giá qui định hành bảo vệ nhà đầu tư lĩnh vực pháp luật quỹ đầu tư chứng khốn, để từ đưa kiến nghị nhằm hòan thiện lĩnh vực pháp luật Vì lẽ đó, đề tài có nhiệm vụ: - Tìm hiểu vấn đề lý luận quỹ đầu tư chứng khoán, chủ thể liên quan đến họat động quỹ đặc điểm việc đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán; - Phân tích lý phải bảo vệ nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán; - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá qui định hành bảo vệ nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán việc thực chúng thực tiễn để tìm hạn chế, bất cập lĩnh vực pháp luật này; - Đưa kiến nghị cụ thể nhằm hòan thiện pháp luật bảo vệ nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn Ngơ Thanh Long có trang nói bảo vệ nhà đầu tư với vài ý đơn giản 83 đồng mẫu với điều khoản bắt buộc để tránh tình trạng chủ thể thoả thuận cách tuỳ tiện, theo hướng bất lợi cho quỹ ĐTCK nhà đầu tư Do đó, cần phải ban hành hợp đồng mẫu liên quan đến công tác quản lý quỹ hợp đồng giám sát, lưu ký, tư vấn, bảo lãnh phát hành để nâng cao hiệu bảo vệ nhà đầu tư Vấn đề quyền cho nhà đầu tư thiểu số Quyền lợi nhóm nhà đầu tư nhỏ pháp luật quan tâm, nhiên mức độ thiếu chế để thực thi Pháp luật quy định cho họ có quyền triệu tập ĐHNĐT bất thường nhóm họp đủ tỷ lệ nhà đâu tư cần thiết Song điều khó thực thi thực tế Pháp luật quy định nhóm nhà đầu tư quỹ đại chúng đại diện cho 10% vốn điều lệ liên tục vịng 06 tháng có quyền triệu tập ĐHNĐT bất thường để định vấn đề liên quan đến vấn đề tổ chức hoạt động vấn đề tài quỹ.120 Song thực tế, quy định khó có khả thực thi thực tế việc tập hợp tỷ lệ nhà đầu tư đại diện cho 10% vốn điều lệ điều gần (i) quy định thời hạn nắm giữ chứng quỹ liên tục tháng dài (ii) việc tập hợp nhà đầu tư lại với để đủ tỷ lệ quy định khó chưa có chế liên lạc trao đổi thông tin nhà đầu tư quỹ; (iii) việc trao cho nhóm nhà đầu tư triệu tập ĐHNĐT bất thường điều tồn danh sách nhà đầu tư, thơng tin, tài liệu liên quan đến vấn đề cần thảo luận ĐHNĐT công ty QLQ, NHGS quản lý Có chăng, yêu cầu nhóm nhà đầu tư nhỏ thực thơng qua việc họ có quyền u cầu NHGS, cơng ty QLQ triệu tập ĐHNĐT bất thường Do đó, quy định pháp luật dường không phát huy hiệu chế thực thực tế khơng khả thi Bên cạnh đó, ngồi việc triệu tập Đại hội nhà đầu tư bất thường, nhóm nhà đầu tư nhỏ không pháp luật trao quyền định việc đề cử người vào BĐDQ để giám sát hoạt động đầu tư quỹ Đây hạn chế nhà đầu tư thiểu số quỹ ĐTCK 120 Khoản 3, điều 18 Quy chế 45 84 Vì thế, pháp luật cần phải có thêm qui định quyền triệu tập ĐHNĐT bất thường quy định thêm quyền cho nhà đầu tư thiểu số quỹ quyền đưa kiến nghị nội dung họp, quyền đề cử thành viên vào BĐDQ, quy định chế bầu dồn phiếu cho vấn đề quan trọng ĐHNĐT Đồng thời quy định chế liên lạc cho nhà đầu tư quỹ việc quy định nghĩa vụ Ban đại diện quỹ việc nắm bắt thông tin liên lạc cho nhà đầu tư quy định quỹ phải có ban liên lạc nhà đầu tư để họ tập hợp lại giải vấn đề liên quan đến quyền lợi Về việc giải thể quỹ - Thứ nhất: Các quy định liên quan đến việc giải thể quỹ NHGS công ty QLQ bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép, pháp luật quy định sơ sài Bản thân công ty QLQ, NHGS xem chủ thể mà quỹ thuê để thực việc đầu tư tài sản quỹ giám sát việc đầu tư Song, số phận quỹ “cơ thể ký sinh” quỹ phải giải thể công ty QLQ, NHGS giải thể, phá sản, hay Giấy phép hoạt động bị thu hồi mà không xác lập công ty QLQ, NHGS thay thế.121 Quỹ nhà đầu tư bị lệ thuộc nhiều vào hai chủ thể trên, tất hoạt động liên quan đến giải thể quỹ từ việc chuyển giao tài sản (khi sáp nhập, chuyển cho công ty QLQ khác quản lý), kể việc lựa chọn công ty QLQ, NHGS thay công ty QLQ NHGS tiến hành, pháp luật chưa có qui định thích hợp để bảo vệ họ, ngăn chặn động xấu, khơng có chế tài cơng ty QLQ, NHGS họ họat động vi phạm pháp luật bị thu hồi giấy phép giải thể, kéo theo giải thể qũy Vì pháp luật phải quy định trách nhiệm, nghĩa vụ công ty QLQ, NHGS biện pháp chế tài công ty QLQ, NHGS họ hoạt động vi phạm pháp luật kéo theo quỹ phải giải thể để gắn kết trách nhiệm chủ thể quản lý, răn đe họ, khuyến khích công ty QLQ phải thực nghĩa vụ quỹ thật tốt, đồng thời quy định thời hạn để UBCKNN xem xét chấp thuận việc giải thể để đảm bảo tránh tình trạng hoạt động quỹ bị “treo” thời gian dài, ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư - Thứ hai: Cần qui định rõ thủ tục giải thể quỹ, đặc biệt thủ tục cách thức lý loại tài sản quỹ, cách thức xử lý lọai tài sản 121 Điều 14, Quy chế 45 85 tài chứng khốn, bất động sản, phần vốn góp … để giảm tối đa nguy gây thiệt hại cho quỹ nhà đầu tư từ hành vi lý tài sản bất cẩn, có tư lợi cơng ty QLQ NHGS nhân viên họ Tăng mức vốn pháp định công ty quản lý quỹ qui định rõ qui trình kiểm sốt nội công ty quản lý quỹ Như phân tích cơng ty QLQ, NHGS chủ thể khác có liên quan (cơng ty kiểm tốn, luật sư, môi giới…) liên quan mật thiết đến hoạt động đầu tư quỹ Pháp luật có quy định trách nhiệm chủ thể việc bồi thường thiệt hại cho quỹ nhà đầu tư hoạt động họ xâm phạm lợi ích nhà đầu tư Song chủ thể thường công ty TNHH với vốn điều lệ thường nhiều so với vốn điều lệ qũy.122 Hiện nay, pháp luật quy định vốn pháp định công ty QLQ, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức mơi giới, cịn chủ thể khác cơng ty kiểm tốn, tư vấn luật … chưa có quy định mức vốn pháp định cụ thể Tuy nhiên, quy định vốn pháp định công ty QLQ, tổ chức mơi giới chứng khốn 25 tỷ đồng, song mức vốn hạn chế so với quy mơ quỹ 123 Như trình bày, theo Luật Qũy Đầu tư chứng khoán 2003 Trung Quốc mức vốn tối thiểu cơng ty QLQ phải 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 250 tỷ đồng VN).124 Thêm vào đó, cơng ty QLQ NHGS lúc quản lý, giám sát, lưu ký thực nghiệp vụ tư vấn, môi giới cho nhiều quỹ khác Do vậy, khả bù đắp thiệt hại xảy sai phạm ảnh hưởng đến lợi ích vật chất nhà đầu tư khó có khả thực thi thực tế Quyền lợi nhà đầu tư bảo đảm tổ chức đủ khả để tốn khoản bồi thường cho quỹ Do pháp luật nên qui định tăng mức vốn pháp định cho công ty QLQ để đảm bảo chủ thể có khả thực nghĩa vụ tài liên quan đến quyền lợi nhà đầu tư - Quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ, quy trình kiểm sốt nội bộ, quy trình quản lý rủi ro, quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên công ty QLQ sở để công ty QLQ thực nghĩa vụ nhà đầu tư sở để NHGS, UBCKNN giám sát hoạt động công ty QLQ Tuy nhiên quy trình 122 Theo quy định, vốn điều lệ Qũy ĐTCK tối thiểu 50 tỷ đồng; xem Điều 9, 22 Quy chế 45 123 Điều 18 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP 124 Điều 13 Luật quỹ ĐTCK Trung Quốc 86 công ty QLQ tự ban hành, pháp luật chưa có quy định thống việc ban hành quy trình để bảo vệ nhà đầu tư, tránh xâm hại cơng ty QLQ nhà đầu tư Vì thế, pháp luật phải xác định nội dung cụ thể ban hành quy trình mẫu có quy định cụ thể nội dung thiết yếu để công ty QLQ xây dựng thực Để đảm bảo khách quan mang lại hiệu thiết thực, pháp luật nên quy định quyền đánh giá kiến nghị sai sót, tồn tại, bất cập quy trình cho nhà đầu tư, BĐDQ, NHGS Có tạo tính khách quan nâng cao hiệu việc bảo vệ NĐT quỹ Vấn đề công khai thông tin xử lý nghiêm vi phạm công bố thông tin Một trở ngại hoạt động TTCK Việt Nam nói chung hoạt động quỹ ĐTCK nói riêng tính cơng khai, minh bạch cịn yếu Về việc tiếp cận thông tin nhà đầu tư, pháp luật có quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin công ty QLQ cho nhà đầu tư Các quy định cung cấp cho nhà đầu tư thông tin cách chung chung, nhà đầu tư đặc biệt nhà đầu tư nhỏ lẻ khó có khả tiếp cận thơng tin Vì cần tăng cường chuẩn mực công bố thông tin, đưa mẫu biểu phù hợp với thông lệ quốc tế Bên cạnh đó, để UBCKNN cần có chế ràng buộc công ty QLQ, NHGS tuân thủ nguyên tắc công bố thông tin thị trường, đồng thời đưa công cụ quản lý hiệu để tạo tính cơng khai, minh bạch cần tăng cường biện pháp xử lý vi phạm việc công bố thông tin, biện pháp cưỡng chế Tăng cường tra, giám sát thị trường thực thi pháp luật Như phân tích, thị trường, họat động đầu tư hịan hảo việc can thiệp nhà nước dù mức độ ảnh hưởng không tốt đến họat động thị trường Song, khơng có mơi trường, họat động đầu tư hòan hảo Điều mang lại hệ tương tự họat động QĐTCK tính chất đặc trưng họat động cuả quỹ tiềm ẩn xung đột lợi ích Vì thế, họat động tra, giám sát thị trường phải thực thi nghiêm ngặt Pháp luật quy định nghĩa vụ giám sát NHGS hoạt động quỹ, phát sai sót, vi phạm, NHGS thơng báo cho cơng ty QLQ để sửa sai, khắc phục hậu thời gian quy định báo cáo UBCKNN, pháp luật không quy định NHGS phải báo cho nhà đầu tư hay BĐDQ để họ nắm bắt 87 thông tin có biện pháp thích hợp với hành vi sai trái công ty QLQ; pháp luật không quy định rõ thời hạn mà công ty QLQ phải khắc phục hậu quả.125 Hơn nữa, Điều 28 Quy chế 45 qui định rằng: trường hợp thiệt hại từ hoạt động quản lý tài sản sai sót cơng ty QLQ gây q lớn thu hồi từ nhà đầu tư, phần thiệt hại ghi nhận thực bút toán khấu trừ vào tài sản Quỹ Qui định gây bất lợi cho quỹ ĐTCK nhà đầu tư, đề nghị sửa đổi qui định Mặc dù pháp luật có quy định bảo vệ nhà đầu tư thực tế hoạt động diễn đa dạng phức tạp Những khó khăn thực tế áp dụng quy định pháp luật xuất phát từ hoà lẫn quy định pháp luật TTCK vấn đề pháp luật khác cách chung chung Hiện nay, vấn đề giám sát thị trường hoạt động quỹ ĐTCK giao cho UBCKNN với tư cách quan quản lý nhà nước hoạt động TTCK SGDCK; TtGDCK (giám sát vấn đề niêm yết, giao dịch chứng quỹ, công bố thông tin tin đồn thị trường) Để hoạt động giám sát đạt hiệu kịp thời xử lý sai phạm hoạt động quỹ, cần sớm ban hành quy chế giám sát hoạt động quỹ ĐTCK, công ty QLQ, NHGS quy định rõ chủ thể có quyền giám sát, việc phân định chức giám sát chủ thể, lĩnh vực, đối tượng phải giám sát, chế báo cáo kết giám sát, việc xử lý vi phạm… Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật quỹ đầu tư chứng khoán Cần tăng cường yếu tố bổ trợ nàh đầu tư để nâng cao nhận thực họ Khi xem xét vấn đề bảo vệ nhà đầu tư, người ta dường hô hào biện pháp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư thông qua việc điều chỉnh chế hoạt động chủ thể có liên quan việc bảo vệ nhà đầu tư vào quỹ mà quên điều việc nâng cao nhận thức cho nhà đầu tư biện pháp có tác dụng lớn để họ có đủ sức chống chọi lại với bất lợi xảy họ tham gia vào quỹ ĐTCK, hình thức đầu tư mẻ hệ thống quy định pháp luật quỹ ĐTCK dần hoàn thiện Việt Nam Nâng cao nhận thức cho nhà đầu tư bao gồm việc nâng cao khả tiếp cận thông tin, nắm hiểu chủ trương sách, pháp luật hoạt động mua bán chứng khốn, khả nắm bắt, phịng tránh thủ đoạn thị trường, khả 125 Xem chi tiết Khoản 5, điều 28 Quy chế 45 88 giám sát hành vi công ty QLQ, NHGS, BĐDQ Nhà nước phải có chế để hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nhà đầu tư (i) vai trò quan quản lý (UBCKNN) hoạt động quỹ khả bảo vệ nhà đầu tư (ii) việc đo lường mức độ rủi ro đầu tư vào quỹ ĐTCK (iii) tăng cường khả kiểm soát hoạt động nhà đầu tư hành vi gian dối công ty QLQ, NHGS họ tiến hành hoạt động đầu tư thay cho nhà đầu tư Công việc giúp nâng cao nhận thức nhà đầu tư đồng thời tạo điều kiện để nhà đầu tư từ hiểu biết phản hồi lại quan quản lý vấn đề vi phạm công ty QLQ, NHGS chủ thể khác ảnh hưởng đến quyền lợi họ Từ đó, nhà làm luật có biện pháp tốt việc bảo vệ nhà đầu tư Để làm điều này, trước tiên nhà nước phải có chế để tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho nhà đầu tư việc cho phép thành lập kênh chuyên cung cấp thông tin cho nhà đầu tư việc xuất ấn phẩm cung cấp kiến thức chuyên môn cho nhà đầu tư, thiết lập đường dây nóng để thu nhận phản hồi thông tin từ nhà đầu tư, trang bị kỹ đọc hiểu cáo bạch quỹ, tổ chức buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề, xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo cho nhà đầu tư tin cung cấp cho họ kiến thức bổ ích để họ tự bảo vệ Một vài kiến nghị khác - Nên qui định cụ thể, rõ ràng cấu trúc quản trị nội bên quỹ ĐHNĐT, BĐDQ qui định cịn q sơ sài nhà đầu tư thực nhiều quyền thơng qua quan quản trị nội Nên qui định cụ thể quyền nghĩa vụ BĐDQ quỹ đại chúng, Quy chế 45 khơng có qui định BĐDQ Chỉ tìm thấy số qui định quyền nghĩa vụ Ban đại diện quỹ Mẫu điều lệ Hơn nữa, pháp luật hành chưa có qui định cụ thể quản trị nội quỹ thành viên qui định quỹ đại chúng Việc có ý nghĩa định việc bảo vệ nhà đầu tư - Pháp luật không quy định cho nhà đầu tư quyền yêu Toà án Trọng tài xem xét, huỷ bỏ định ĐHNĐT định thông qua trái với quy định pháp luật điều lệ quỹ Vì thế, cần bổ sung qui định 89 - Hoạt động đầu tư vào quỹ hoạt động đầu tư tài mà việc vi phạm nghĩa vụ cơng ty QLQ, NHGS chủ thể có liên quan quỹ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi nhà đầu tư Song mức xử phạt vi phạm hành quy định nay, mức phạt cao 70 triệu đồng, không đủ để răn đe công ty QLQ, NHGS vi phạm nghĩa vụ với quỹ ĐTCK nhà đầu tư mà thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng cho quỹ ĐTCK nhà đầu tư Láng giềng chúng ta, người Trung Quốc qui định mức phạt hành lên tới triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng VN) hành vi vi phạm nghĩa vụ công bố thơng tin, thơng tin khơng xác, cịn phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho nhà đầu tư quỹ.126 Vì thế, nên qui định tăng mức phạt tiền để tăng cường tính răn đe nghiêm minh pháp luật Tuy nhiên, mức phạt cao theo quy định Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 70 triệu đồng Để nâng cao hiệu bảo vệ nhà đầu tư chứng khốn nói chung, nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khốn nói riêng xem xét sửa đổi mức phạt Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành Kết luận Chương Những qui định bảo vệ nhà đầu tư thấy nhiều văn pháp luật khác nhau, chứng khoán TTCK, quỹ ĐTCK, cơng ty QLQ, NHGS Pháp luật hành có nhiều qui định nhằm bảo vệ NĐT quỹ ĐTCK, cịn có nhiều hạn chế bất cập cần phải xử lý Để khuyến khích hồn thiện qui định bảo vệ nhà đầu tư thực cần thiết Do đó, Luận văn đưa số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ nhà đầu tư quỹ ĐTCK Việt Nam 126 Điều 93, Luật Qũy Đầu tư chứng khoán 2003 Trung Quốc 90 KẾT LUẬN Một giải pháp định đến phát triển thị trường tài nước ta việc phát triển họat động đầu tư thông qua việc “ đa dạng hố thị trường loại hình quỹ đầu tư…từng bước phát triển, đa dạng hố quỹ hưu trí để thu hút nguồn vốn dân cư tham gia đầu tư; khuyến khích việc thành lập quỹ đầu tư nước đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam” 127 Định hướng thể rõ quan điểm Nhà nước ta vai trò quỹ ĐTCK TTCK Để thu hút nguồn vốn đầu tư vào quỹ ĐTCK, phát triển quỹ ĐTCK Việt Nam bảo vệ nhà đầu tư xem u cầu có tính tất yếu Luận văn nghiên cứu hình thành phát triển quỹ ĐTCK Việt Nam, lọai quỹ đặc thù việc đầu tư vào quỹ so với hình thức đầu tư trực tiếp gián tiếp khác Các vấn đề pháp lý chủ thể liên quan đến họat động quỹ công ty QLQ, NHGS phân tích, đánh giá Chương để thấy cần thiết phải bảo vệ nhà đầu tư biện pháp pháp lý Chương luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật bảo vệ nhà đầu tư quỹ ĐTCK Nghiên cứu khẳng định Nhà nước xây dựng chế pháp lý ban đầu có ý nghĩa định việc bảo vệ nhà đầu tư quỹ ĐTCK với nhiều công cụ pháp lý khác Song, pháp luật hành cịn có hạn chế, bất cập việc bảo vệ nhà đầu tư họ đầu tư vào quỹ Cụ thể, luận văn sâu phân tích biện pháp pháp lý bảo vệ nhà đầu tư pháp luật quỹ ĐTCK hành, qui định quyền nghĩa vụ nhà đầu tư; trách nhiệm, nghĩa vụ công ty QLQ, NHGS; hạn chế đầu tư; cơng khai hóa xử lý hành vi vi phạm … Từ đó, luận văn hạn chế, bất cập nhóm cơng cụ pháp lý cho thấy chế bảo vệ nhà đầu tư chưa thật phát huy hiệu Để bảo vệ quyền lợi ích đáng nhà đầu tư, tạo lập chế pháp lý thích hợp cho phát triển quỹ ĐTCK TTCK nước ta, tác giả đưa số kiến nghị nhằm tăng cường nâng cao hiệu bảo vệ nhà đầu tư Luận văn đế xuất việc sửa đổi, bổ sung qui định quyền chế thực quyền nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nhỏ; bổ sung thêm qui định quỹ mở quỹ thành viên; bổ sung quy định trách nhiệm 127 Điều Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 91 công ty QLQ quỹ; tăng cường công khai hố thơng tin họat động quỹ xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm chế độ công bố thông tin; ban hành mẫu điều lệ, mẫu hợp đồng họat động quỹ ĐTCK để xây dựng nên chuẩn mực chung cho họat động quỹ; xây dựng yếu tố bổ trợ cho nhà đầu tư tăng cường công tác tra, giám sát thị trường thực thi pháp luật nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi đáng nhà đầu tư Đây vấn đề có ý nghĩa thiết thực việc hồn thiện chế pháp lý để nâng cao hiệu bảo vệ nhà đầu tư quỹ ĐTCK 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục văn pháp luật Bộ Luật Tố tụng dân số 24/2004/QH11 Quốc hội thơng qua ngày 15/6/2004 Luật Chứng khốn số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 Luật đầu tư số 59/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 Luật doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 Chính phủ chứng khốn thị trường chứng khốn Nghị định 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 Chính Phủ chứng khoán thị trường chứng khoán Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khốn Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khốn thị trường chứng khốn Thơng tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn 10 Thơng tư 97/2007/TT-BTC ngày 08/8/2007 Bộ Tài hướng dẫn xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán 11 Quyết định số 05/1998/QĐ-UBCK ngày 13/10/1998 Bộ Tài ban hành Quy chế tổ chức họat động qũy đầu tư chứng khốn cơng ty quản lý quỹ 12 Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 Bộ Tài Quy chế tổ chức họat động quỹ đầu tư chứng khốn cơng ty quản lý quỹ 13 Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC ngày 21/10/2005 Bộ Tài việc sửa đổi bổ sung số điều Quy chế tổ chức hoạt động quỹ đầu tư chứng khốn cơng ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 Bộ trưởng Bộ Tài 93 14 Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC ngày 13/9/2005 Bộ Tài việc Ban hành Quy định Chế độ kế tốn áp dụng cho cơng ty quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán 15 Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14/9/2005 Bộ Tài việc ban hành Chế độ kế toán quỹ đầu tư chứng khoán 16 Quyết định 399/QĐ-UBCK ngày 15/9/2005 Uỷ ban chứng khoán nhà nước ban hành Quy định giám sát công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát tài sản quỹ quỹ đầu tư chứng khoán 17 Quyết định số 30/2006/QĐ-BTC ngày 12/5/2006 Bộ Tài việc bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động quỹ đầu tư chứng khốn cơng ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03 tháng năm 2004 Bộ trưởng Bộ Tài 18 Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 Bộ Tài Ban hành Mẫu cáo bạch Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khốn cơng chúng Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán 19 Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 Bộ Tài ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Công ty quản lý quỹ 20 Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ngày 5/6/2007 Bộ Tài ban hành Quy chế thành lập quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán 21 Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 22 Quyết định 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 Bộ Tài Ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán Danh mục tài liệu tham khảo 2.1 Tài liệu tham khảo tiếng Việt a Báo, tạp chí 94 23 Bùi Ngun Hồn, (2004), “Quỹ đầu tư cơng ty quản lý quỹ”, Tạp chí Chứng khốn Việt Nam, (Số 9+10+11+12) 24 Bùi Xuân Hải (2006), “Tiếp nhận pháp luật nước ngoài: Lý thuyết thực tiễn Pháp luật cơng ty Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (07), tr.23-29 25 Bùi Xuân Hải (2007) “Học thuyết đại diện vấn đề pháp luật cơng ty Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý , (04), tr.21-25 26 Đoàn Nhật Dũng, (2006), “Hoạt động Quỹ đầu tư nước TTCK Việt Nam”, Tạp chí Chứng khốn Việt Nam, (05) , trang 23-26 27 Lê Hoàng Nga, (2003), “Quỹ đầu tư chứng khoán: Một định chế cần thiết thị trường chứng khốn Việt Nam”, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, (15), tr.19-21 28 Lê Hồng Nga, (2006), “ Hoạt động Quỹ đầu tư chứng khoán”, Tạp chí chứng khốn, (05), tr 18-23 29 Lê Tiến Phúc, (2004) “Bàn sở hữu nhà đầu tư nước ngồi doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, (09), tr.19-23 30 Nguyễn Minh Đức, (2005) “Quỹ đầu tư cơng ty quản lý quỹ”, Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, (03) tr.29-32 31 Nguyễn Ngọc Mai, (2004), “Đầu tư phát triển loại đầu tư khác kinh tế”, Tạp chí Thơng tin khoa học thống kê, Chuyên san thống kê vốn đầu tư, tr.24-26 32 Nguyễn Văn Định, (2006), “Bàn hiệu đánh giá hiệu hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán mở Mỹ học phát triển ngành đầu tư Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế & phát triển, (107), tr.43-46 33 Nguyễn Xuân Thành, (2006), “Chiến lược rút vốn Quỹ đầu tư chứng khốn Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, (07), tr.44-51 34 Nguyễn Xuân Thành, (2006), “Vai trò Quỹ đầu tư chứng khoán nhà đầu tư cá nhân TTCK Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, (04), tr.44-46 35 Tơ Chính Thắng, (2007), “Nhìn lại phát triển quỹ đầu tư giới”, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, (11), tr.36-39 36 Tơ Chính Thắng, (2007), “Nhìn lại phát triển quỹ đầu tư giới”, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, (12), tr.33-36 95 37 Trần Hòe & Ngụy Bảo Diệp (2006), “Một số vấn đề phát triển quỹ đầu tư thị trường tài Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế & phát triển, (110), tr 912, 22 38 Trần Minh, Nguyễn Ái Phượng, (2007), “ Đánh giá mặt tích cực - hạn chế triển vọng phát triển quỹ đầu tư chứng khoán thị trường chứng khốn”, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ , (11), tr.28-32 b.Tài liệu chun mơn 39 Hồ Diệu, (1998), Các định chế tài chính, (Biên soạn từ tài liệu “ Financial Institutions” Peter S.Rose James W Kolari), NXB Thống kê, Tp.Hồ Chí Minh 40 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2007), Thị trường chứng khốn tác động tới thị trường tài Việt Nam bối cảnh gia nhập WTO (Kỷ yếu hội thảo khoa học), NXB Văn hố Thơng tin, Hà Nội 41 Ngô Thanh Long, (2006), Pháp luật tổ chức hoạt động Quỹ đầu tư chứng khoán, Luận văn thạc sĩ Luật học 42 Trung tâm kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (VAPEC) Viện Konrad Adenauer (Đức), (1999), Hình thành Thị trường chứng khoán Việt Nam bối cảnh tác động khủng hoảng tài Châu Á, NXB Thống kê, Hà Nội 43 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Trung tâm nghiên cứu bồi dưỡng nghiệp vụ chứng khốn), (2004), Tìm hiểu Quỹ Đầu tư chứng khốn, NXB Thống kê, Hà Nội 44 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Trung tâm nghiên cứu bồi dưỡng nghiệp vụ chứng khốn), (2002), Giáo trình vấn đề chứng khốn thị trường chứng khốn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2.2 Tài liệu tiếng Anh 45 International Organization of Securities Commission (IOSC), (2000), Conflicts of Interests of CIS Operator, Report of Committee, http://www.iosco.org the Technical 96 46 International Orgnazation of Securities Commission (IOSC), (1997) Principles for the supervision of operators of collective invesment schemes, Report of the Technical Committee: http://www.iosco.org 47 Invesment Copany Institute (USA), (2007), Invesment Copany factbook 2007, http://www.icifactbook.org/ 48 Investment Company Act of 1940: http://www.sec.gov 49 Jim McWhinney, (2008), A Brief History Of The Mutual Fund, http://www.investopedia.com 50 K Geert Rouwenhorst (2004), The Origins of Mutual Funds, Yale School of Management, Yale University 51 Law of the People's Republic of China on Securities Investment Fund: http://www.fdi.gov.cn 52 Low Chee Keong (ed), (2002), Corporate Governance: An Asia- Pacific Critique, Sweet and Maxwell Asia, Hong Kong 53 Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), (2001), Corporate Governance in Asia: a Comparative Perspective, http://www.oecd.org 54 Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), (2004), Corporate Governance Principles, http://www.oecd.org 55 Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny (2000), “Investor Protection and Corporate Governance”, Journal of Financial Economics (58), pp 3-27 56 Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny (1999), “Investor Protection and Corporate Valuation”, NBER Working, pp 7403 57 Reinier R Kraaakman et al (eds) (2004), The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, Oxford University Press, USA 58 Shauna Carther (2008), Closing Funds: Investment Protection Or Trap?, http://www.investopedia.com 59 Stephen M Bainbridge (2002), Corporation Law and Economics, Foundation Press, USA 60 World Bank, (2006) Doing Business Report, http://www.doingbusiness.com 61 World Bank, (2007) Doing Business Report, http://www.doingbusiness.com 97 62 World Bank, (2008) Doing Business Report, http://www.doingbusiness.com 2.3 Website 63 Ngân hàng giới (World Bank-WB): http://www.worldbank.org 64 Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM: http://www.hsx.vn 65 Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD): http://www.oecd.org 66 Tổ chức Quốc tế Uỷ ban Chứng khoán (IOSCO): http://www.iosco.org 67 Uỷ ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC): http://www.sec.gov 68 Uỷ ban chứng khốn nhà nước: http://www.ssc.gov.vn 69 Viện Nghiên cứu Cơng ty đầu tư (Mỹ): http://www.icifactbook.org 70 Bộ Thương mại Trung Quốc: http://www.fdi.gov.cn 71 Từ điển bách khoa mở cho nhà đầu tư: http://www.Investopedia.com 72 Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh: http://wwwwww.hochiminhcity.gov.vn ... độ bảo vệ nhà đầu tư nói chung Việt Nam mà chưa nghiên cứu phân tích riêng bảo vệ nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán. 6 Ở Việt Nam, quỹ đầu tư chứng khoán vấn đề bảo vệ nhà đầu tư tham gia vào quỹ. .. chung quỹ đầu tư chứng khoán 1.1.1 Sự hình thành phát triển quỹ đầu tư chứng khoán pháp luật quỹ đầu tư chứng khoán 1.1.2 Khái niệm đặc điểm quỹ đầu tư chứng khoán theo pháp luật. .. việc bảo vệ nhà đầu tư qũy ĐTCK địi hỏi tất yếu Các cơng cụ pháp lý hành bảo vệ nhà đầu tư trình bày Chương Luận văn 45 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP PHÁP LÝ BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo vệ nhà đầu tư trong pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán , Bảo vệ nhà đầu tư trong pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán