0

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH MUA sắm TRÊN sàn THƯƠNG mại điện tử của NGƯỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

112 5 0
  • CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH MUA sắm TRÊN sàn THƯƠNG mại điện tử của NGƯỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN HỮU TUẤN ANH TRẦN HOÀNG HÀ ANH CÁC YEU TO ẢNH HUỞNG ĐEN Ý ĐỊNH MUA SẮM TRÊN SAN THUƠNG MAI ĐIỆN TỬ CỦA NGUOI TIÊU DÙNG TAI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁÁ́O CÁÁ́O MƠN HỌC PHƯƠƠ̛NG PHÁÁ́P NGHIÊÊ̂N CỨU TRONG KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN HỮU TUẤN ANH TRẦN HỒNG HÀ ANH CÁC YEU TO ẢNH HUỞNG ĐEN Ý ĐỊNH MUA SẮM TRÊN SAN THUƠNG MAI ĐIỆN TỬ CỦA NGUOI TIÊU DÙNG TAI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁÁ́O CÁÁ́O MÔN HỌC PHƯƠƠ̛NG PHÁÁ́P NGHIÊÊ̂N CỨU TRONG KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SĨ HUỲNH NHỰT NGHĨA Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 LỜI CẢẢ̉M ƠƠ̛N Trong trình học tập nghiên cứu đề tài: “Cac yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm tren san thương mại điện tử của người tieu dùng tại Thành phốốố̂́ Hồ Chí Minh”, nhóm em xin chân thành cảả̉m ơơ̛n hươ̛ớng dẫn giúp đỡ củả̉a thầy cô khoa Kinh tếốố̂́, trươ̛ờơ̛ờ̛̀ng đạạ̣i học Kinh tếốố̂́-Tài Thành Phốốố̂́ Hồ Chí Minh Đặc biệạ̣ốt (giảả̉ng viên) tiếốố̂́n sĩ Huỳnh Nhựt Nghĩa - Trươ̛ởơ̛ả̉ng ngành Quảả̉n Trịạ̣ Kinh Doanh, nhiệạ̣ốt tình giúp đỡ đóng góp ýố̂́ kiếốố̂́n để nhóm hồn thành nghiên cứu Bên cạạ̣nh đó, cám ơơ̛n giúp đỡ hợp tác củả̉a ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i thân, bạạ̣n bè nói chung bạạ̣n sinh viên trươ̛ờơ̛ờ̛̀ng đạạ̣i học Kinh tếốố̂́-Tài Thành phốốố̂́ Hồ Chí Minh nói riêng, giúp nhóm em hồn thành khảả̉o sát củả̉a Do mặt kiếốố̂́n thức cịn thiếốố̂́u thờơ̛ờ̛̀i gian bịạ̣ hạạ̣n chếốố̂́, nên nghiên cứu có nhiều thiếốố̂́u sót Kính mong nhận đươ̛ợc ýố̂́ kiếốố̂́n đóng góp củả̉a thầy, ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i để nghiên cứu củả̉a nhóm đươ̛ợc hồn thiệạ̣ốn hơơ̛n Nhóm em xin chân thành cảả̉m ơơ̛n! Thành viên nhóm Nguyễn Hữu Tuấn Anh Trần Hồng Hà Anh LỜI CAM ĐOAN Nhóm em xin cam đoan nghiên cứu cơng trình nghiên cứu cảả̉ nhóm thực hiệạ̣nố dươ̛ới dẫn củả̉a tiếốố̂́n sĩ Huỳnh Nhựt Nghĩa Các sốốố̂́ liệạ̣ốu, kếốố̂́t quảả̉ nghiên cứu hồn tồn trung thực Bên cạạ̣nh đó, nghiên cứu củả̉a nhóm có sửơ̛ả̉ dụng tài liệạ̣ốu tham khảả̉o đươ̛ợc trích dẫn nguồn thích rõ ràng, đầy đủả̉ theo quy địạ̣nh Kếốố̂́t luận nghiên cứu đươ̛ợc trình bày nghiên cứu trung thực chươ̛a đươ̛ợc công bốốố̂́ ởơ̛ả̉ nghiên cứu khác Cảả̉ nhóm hồn tồn chịạ̣u trách nhiệạ̣ốm trươ̛ớc khoa, thầy cô lờơ̛ờ̛̀i cam đoan Thành phốốố̂́ Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng năm 2021 Thành viên nhóm Nguyễn Hữu Tuấn Anh Trần Hồng Hà Anh TÓM TẮẮÁ́T BÀI NGHIÊÊ̂N CỨU Bài nghiên cứu “Cac yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm tren san thương mại điện tử của người tieu dùng tại Thành phốốố̂́ Hồ Chí Minh” đươ̛ợc thực hiệạ̣nố nhằm đánh giá yếốố̂́u tốốố̂́ tác động đếốố̂́n ýố̂́ địạ̣nh mua sắắố̂́m sàn thươ̛ơơ̛ng mạạ̣i điệạ̣ốn tửơ̛ả̉ củả̉a ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i tiêu dùờ̛̀ng tạạ̣i Thành phốốố̂́ Hồ Chí Minh (TPHCM) Dựa cơơ̛ sởơ̛ả̉ lýố̂́ thuyếốố̂́t hành vi tiêu dùờ̛̀ng kếốố̂́t hợp với tham khảả̉o nghiên cứu trươ̛ớc đây, tác giảả̉ xác địạ̣nh gồm 10 biếốố̂́n độc lập (1) Dễ tiếốố̂́p cận, (2) Thuận tiệạ̣ốn mua sắắố̂́m, (3) Thái độ, (4) Chuẩn mực chủả̉ quan, (5) Kiểm soát hành vi, (6) Cảả̉m nhận rủả̉i ro, (7) Niềm tin, (8) Tính linh hoạạ̣t, (9) Thói quen, (10) Động lực hươ̛ởơ̛ả̉ng thụ biếốố̂́n phụ thuộc Ý địạ̣nh mua sắắố̂́m Tác giảả̉ sửơ̛ả̉ dụng phươ̛ơơ̛ng pháp phươ̛ơơ̛ng pháp nghiên cứu địạ̣nh tính nghiên cứu địạ̣nh lươ̛ợng để thực hiệạ̣ốn nghiên cứu Nghiên cứu địạ̣nh tính nhằm làm rõ ýố̂́ nghĩa, xác nhận, hiệạ̣ốu chỉnh, bổ sung biếốố̂́n quan sát đo lươ̛ờơ̛ờ̛̀ng khái niệạ̣ốm mơ hình nghiên cứu lýố̂́ thuyếốố̂́t Nghiên cứu địạ̣nh lươ̛ợng đươ̛ợc thực hiệạ̣ốn với mẫu gồm 156 khách hàng mua sắắố̂́m sàn thươ̛ơơ̛ng mạạ̣i điệạ̣ốn tửơ̛ả̉ thông qua phiếốố̂́u khảả̉o sát ýố̂́ kiếốố̂́n đánh giá thang đo đánh giá phùờ̛̀ hợp củả̉a mơ hình nghiên cứu Sau chạạ̣y kếốố̂́t quảả̉ phân tích mơ hình hồi quy, biếốố̂́n độc lập đươ̛ợc xác địạ̣nh lạạ̣i với 08 biếốố̂́n độc lập nhươ̛ sau: (1) Thói quen hươ̛ởơ̛ả̉ng thụ, (2) Cảả̉m nhận rủả̉i ro, (3) Thái độ, (4) Kiểm soát hành vi, (5) Thuận tiệạ̣ốn mua sắắm ố̂́ , (6) Dễ tiếốố̂́p cận, (7) Tính linh hoạạ̣t, (8) Chuẩn mực chủả̉ quan Qua kếốố̂́t quảả̉ phân tích mơ hình hồi quy, có 04 thành phần tác động đếốnố̂́ Ý địạ̣nh mua sắắố̂́m (YĐMS) theo thứ tự giảả̉m dần nhươ̛ sau: biếốố̂́n Dễ tiếốố̂́p cận (DTC) có tác động mạạ̣nh (β3 = 0,342), tiếốố̂́p theo biếốố̂́n Thói quen thụ hươ̛ởơ̛ả̉ng (TQTH) (β1 = 0,321), tiếốố̂́p đếốnố̂́ biếốố̂́n Tính linh hoạạ̣t (TLH) (β4 = 0,251), tác động thấp biếốố̂́n Cảả̉m nhận rủả̉i ro (CNRR) (β2 = 0,186) Nhươ̛ giảả̉ thuyếốtố̂́ H1, H2, H6, H7 đươ̛ợc chấp nhận ởơ̛ả̉ độ tin cậy 95% bác bỏ giảả̉ thuyếốố̂́t lạạ̣i H3, H4, H5, H8 Từ kếốố̂́t quảả̉ nghiên cứu, tác giảả̉ đươ̛a sốốố̂́ hàm ýố̂́ quảả̉n trịạ̣ để tăng ýố̂́ địạ̣nh mua sắắố̂́m sàn thươ̛ơơ̛ng mạạ̣i điệạ̣ốn tửơ̛ả̉ thông qua 04 yếốuố̂́ tốốố̂́ tác động nêu Ngoài tác giảả̉ đươ̛a sốốố̂́ hạạ̣n chếốố̂́ củả̉a đề tài đề xuất hươ̛ớng nghiên cứu tiếốố̂́p theo cho nghiên cứu khác tươ̛ơơ̛ng lai ABSTRACT The research paper "Factors affecting consumers' intention to shop on e-commerce platforms in Ho Chi Minh City" was conducted to evaluate the factors affecting the intention to shop on e-commerce floors consumer e-commerce in Ho Chi Minh City Based on theories of consumer behavior combined with references to previous studies, the author has identified 10 independent variables (1) Accessibility, (2) Shopping convenience, ( 3) Attitudes, (4) Subjective Norms, (5) Behavioral Controls, (6) Perception of Risk, (7) Beliefs, (8) Flexibility, (9) Habits, (10) ) Hedonic motivation and dependent variable is Purchase Intent The author used two methods, qualitative research method and quantitative research method, to carry out this study Qualitative research aims to clarify the meaning, confirm, correct and supplement observed variables measuring concepts in the theoretical research model Quantitative research was carried out with a sample of 156 customers who have been shopping on e-commerce platforms through a survey to evaluate the scale and assess the suitability of the research model After running the results of regression analysis, the independent variables were redefined with 08 independent variables as follows: (1) Habit of enjoyment, (2) Perceived risk, (3) Attitude, (4) Behavioral control, (5) Shopping convenience, (6) Accessibility, (7) Flexibility, (8) Subjective norms Through analysis regression models, with 04 components affecting Intent shopping (YDMS) in the descending order as follows: turn Easy access (DTC) has the strongest effect (β3 = 0.342), followed by the variable Habit of Benefit (TQTH) (β1 = 0.321), followed by the variable Flexibility (TLH) (β4 = 0.251), and the lowest impact is the variable Perceived risk (CNRR) (β2 = 0.186) Thus, hypotheses H1, H2, H6, H7 are accepted at 95% confidence and reject the remaining hypotheses, H3, H4, H5, H8 From the research results, the author has given some managerial implications to increase shopping intention on e-commerce platform through 04 factors mentioned above In addition, the author has also given some limitations of the topic and suggested further research directions for other research papers in the future MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii TÓM TẮT BÀI NGHIÊN CỨU .iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ x DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xi CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phươ̛ơơ̛ng pháp nghiên cứu 1.4 Đốốố̂́i tươ̛ợng phạạ̣m vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa củả̉a nghiên cứu 1.6 Bốốố̂́ cục củả̉a nghiên cứu TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Một sốốố̂́ khái niệạ̣ốm cơơ̛ bảả̉n 2.1.1 Khái niệạ̣ốm thươ̛ơơ̛ng mạạ̣i điệạ̣nố tửơ̛ả̉ 2.1.2 Khái niệạ̣ốm mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n 2.1.3 Khái niệạ̣ốm ýố̂́ địạ̣nh mua sắắố̂́m 2.1.4 Khái niệạ̣ốm hành vi mua hàng 2.2 Một sốốố̂́ cơơ̛ sởơ̛ả̉ lýố̂́ thuyếốố̂́t 2.2.1 Lýố̂́ thuyếốố̂́t hành vi tiêu dùờ̛̀ng 2.2.2 Thuyếốố̂́t hành động hợp lýố̂́ (TRA) 10 2.2.3 Thuyếốố̂́t hành vi hoạạ̣ch địạ̣nh (TPB) 11 2.2.4 Mơ hình chấp thuận công nghệạ̣ố TAM (Technology Acceptance Model) 12 2.3 Các mơ hình nghiên cứu trươ̛ớc 13 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 16 TÓM TẮT CHƯƠNG 19 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 20 3.1 Quy trình nghiên cứu 20 3.2 Thiếốố̂́t kếốố̂́ thang đo 22 3.3 Xác địạ̣nh cỡ mẫu phươ̛ơơ̛ng pháp chọn mẫu 27 3.3.1 Xác địạ̣nh cỡ mẫu 27 3.3.2 Phươ̛ơơ̛ng pháp chọn mẫu 28 3.4 Phươ̛ơơ̛ng pháp xửơ̛ả̉ lýố̂́ sốốố̂́ liệạ̣ốu 28 3.4.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 28 3.4.2 Phân tích nhân tốốố̂́ khám phá efa 29 3.4.3 Phân tích tươ̛ơơ̛ng quan - hồi quy 30 TÓM TẮT CHƯƠNG 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Thốốố̂́ng kê mô tảả̉ 32 4.1.1 Kếốố̂́t quảả̉ khảả̉o sát giới tính 32 4.1.2 Kếốố̂́t quảả̉ khảả̉o sát độ tuổi 32 4.1.3 Kếốố̂́t quảả̉ khảả̉o sát nghề nghiệạ̣ốp 33 4.1.4 Kếốố̂́t quảả̉ khảả̉o sát thu nhập 33 4.2 Kiểm địạ̣nh độ tin cậy thang đo 34 4.2.1 Thang đo dễ tiếốố̂́p cận 34 4.2.2 Thang đo thuận tiệạ̣ốn mua sắắm ố̂́ 35 4.2.3 Thang đo thái độ 35 4.2.4 Thang đo chuẩn mực chủả̉ quan 36 4.2.5 Thang đo kiểm soát hành vi 36 4.2.6 Thang đo cảả̉m nhận rủả̉i ro 37 4.2.7 Thang đo niềm tin 37 4.2.8 Thang đo tính linh hoạạ̣t 38 4.2.9 Thang đo thói quen 38 4.2.10 Thang đo động lực thụ hươ̛ởơ̛ả̉ng 38 4.2.11 Thang đo ýố̂́ địạ̣nh mua sắắố̂́m 39 4.3 Kếốố̂́t quảả̉ xoay nhân tốốố̂́ 39 4.3.1 Kếốố̂́t quảả̉ xoay nhân tốốố̂́ biếốố̂́n độc lập 40 4.3.2 Kếốố̂́t quảả̉ xoay nhân tốốố̂́ biếốố̂́n phụ thuộc 43 4.4 Kếốố̂́t quảả̉ hồi quy đa biếốố̂́n 44 4.4.1 Kiểm địạ̣nh tươ̛ơơ̛ng quan 44 4.4.2 Kiểm địạ̣nh độ phùờ̛̀ hợp củả̉a mơ hình 46 4.4.3 Kếốố̂́t quảả̉ hồi quy 48 TÓM TẮT CHƯƠNG 52 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 54 5.1 Kếốố̂́t luận 54 5.2 Đề xuất hàm ýố̂́ quảả̉n trịạ̣ 55 5.3 Những hạạ̣n chếốố̂́ củả̉a nghiên cứu 58 TÓM TẮT CHƯƠNG 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: BẢNG KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH XOAY NHÂN TỐ PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY Chuẩn mực chủả̉ quan [Những ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i quan trọng với khuyên mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Chuẩn mực chủả̉ quan [Những ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i tham khảả̉o hầu nhươ̛ mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Chuẩn mực chủả̉ quan [Tôi thươ̛ờơ̛ờ̛̀ng tham khảả̉o từ ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i mua hàng trươ̛ớc trươ̛ớc mua sảả̉n phẩm] Thang đo “Kiểm soát hành vi” Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,728 Kiểm soát hành vi [Tơi khơng gặp khó khăn mua sắắm ố̂́ trực tuyếốố̂́n] Kiểm sốt hành vi [Tơi có đủả̉ tiền để mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Kiểm sốt hành vi [Tơi có thờơ̛ờ̛̀i gian để mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Kiểm sốt hành vi [Sửơ̛ả̉ dụng Internet để mua sắắố̂́m hoàn toàn nằm tầm kiểm sốt củả̉a tơi] Thang đo “Cảm nhận rủi ro” Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,874 Item-Total Statistics Cảả̉m nhận rủả̉i ro [Gây khơng hài lịng cho tơi khơng thể tiếốố̂́p xúc cảả̉m nhận sảả̉n phẩm trực tiếốố̂́p] Cảả̉m nhận rủả̉i ro [Sẽ gặp nhiều rủả̉i ro khơng đươ̛ợc thửơ̛ả̉ sảả̉n phẩm] Cảả̉m nhận rủả̉i ro [Trong q trình vận chuyển hàng hóa củả̉a tơi có khảả̉ bịạ̣ thất lạạ̣c hươ̛ hỏng] Cảả̉m nhận rủả̉i ro [Có khảả̉ ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i bán đóng gói sai sảả̉n phẩm mà tơi đặt] Cảả̉m nhận rủả̉i ro [Có khảả̉ sảả̉n phẩm tơi mua khơng với mô tảả̉ hàng giảả̉] Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,810 Niềm tin [Mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n đáng tin cậy giao dịạ̣ch] Niềm tin [Mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n thực hiệạ̣ốn cam kếốố̂́t mà họ đặt ra] Niềm tin [Tin tươ̛ởơ̛ả̉ng thông tin trang mua sắắm ố̂́ trực tuyếốố̂́n cung cấp] ,732 Thang đo “Tính linh hoạt” Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,842 Item-Total Statistics Tính linh hoạạ̣t [Khơng phảả̉i xếốpố̂́ hàng mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Tính linh hoạạ̣t [Có thể mua sắắố̂́m lúc nào] Tính linh hoạạ̣t [Có thể mua sắắố̂́m nơơ̛i cần thiếốố̂́t] Thang đo “Thói quen” Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,833 Thói quen [Việạ̣ốc mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n trởơ̛ả̉ thành thói quen đốốiố̂́ với tơi] Thói quen [Mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n điều tơi làm mà khơng cần suy nghĩ] Thói quen [Tơi ln mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n có nhu cầu] ,783 Thang đo “Động lục thụ hưởng” Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,841 Item-Total Statistics Động lực thụ hươ̛ởơ̛ả̉ng [Tôi cảả̉m thấy yêu thích việạ̣ốc mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n hơơ̛n mua sắắố̂́m truyền thốốố̂́ng] Động lực thụ hươ̛ởơ̛ả̉ng [Mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n giúp tơi cảả̉i thiệạ̣ốn tâm trạạ̣ng tức thì] Động lực thụ hươ̛ởơ̛ả̉ng [Tơi cảả̉m thấy thú vịạ̣, sảả̉ng khối mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Thang đo “ÝÁ́ định mua sắm” Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,820 Ý địạ̣nh mua sắắố̂́m [Tơi có ýố̂́ địạ̣nh mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n tươ̛ơơ̛ng lai gần] Ý địạ̣nh mua sắắm ố̂́ [Tôi mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n tươ̛ơơ̛ng lai gần] Ý địạ̣nh mua sắắm ố̂́ [Tôi dự địạ̣nh mua sắắm ố̂́ trực tuyếốố̂́n đốốố̂́i với hầu hếốtố̂́ sảả̉n phẩm thiếốố̂́t yếốố̂́u] Ý địạ̣nh mua sắắm ố̂́ [Sẵn sàng giới thiệạ̣ốu cho ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i thân, bạạ̣n bè mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] 11,8846 4,219 ,639 ,778 11,7179 4,565 ,660 ,765 11,7756 4,807 ,611 ,787 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢẢ̉ PHÂN TÍCH XOAY NHÂN TỐ Kết phân tích nhân tố biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Component 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 30 32 34 35 ,206 ,179 ,168 ,164 ,149 ,129 ,112 , 589 ,426 97,425 ,369 97,937 , 511 ,319 98,417 , 480 , 469 98,886 99,312 99,681 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component Động lực thụ hươ̛ởơ̛ả̉ng [Mua sắắm ố̂́ trực tuyếốố̂́n giúp tơi cảả̉i thiệạ̣ốn tâm trạạ̣ng tức thì] Động lực thụ hươ̛ởơ̛ả̉ng [Tơi cảả̉m thấy thú vịạ̣, sảả̉ng khối mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Động lực thụ hươ̛ởơ̛ả̉ng [Tôi cảả̉m thấy yêu thích việạ̣ốc mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n hơơ̛n mua sắắố̂́m truyền thốốố̂́ng] Thói quen [Mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n điều tơi làm mà khơng cần suy nghĩ] Thói quen [Việạ̣ốc mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n trởơ̛ả̉ thành thói quen đốốiố̂́ với tơi] Thói quen [Tơi ln mua sắắm ố̂́ trực tuyếốố̂́n có nhu cầu] Niềm tin [Tin tươ̛ởơ̛ả̉ng thông tin mà trang mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n cung cấp] Cảả̉m nhận rủả̉i ro [Trong trình vận chuyển hàng hóa củả̉a tơi có khảả̉ bịạ̣ thất lạạ̣c hươ̛ hỏng] Cảả̉m nhận rủả̉i ro [Có khảả̉ sảả̉n phẩm tơi mua khơng với mô tảả̉ hàng giảả̉] Cảả̉m nhận rủả̉i ro [Có khảả̉ ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i bán đóng gói sai sảả̉n phẩm mà đặt] Cảả̉m nhận rủả̉i ro [Gây không hài lịng cho tơi khơng thể tiếốố̂́p xúc cảả̉m nhận sảả̉n phẩm trực tiếốố̂́p] Cảả̉m nhận rủả̉i ro [Sẽ gặp nhiều rủả̉i ro khơng đươ̛ợc thửơ̛ả̉ sảả̉n phẩm] Thái độ [Mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n thú vịạ̣] Thái độ [Mua sắắố̂́m trực tuyếốnố̂́ ýố̂́ tươ̛ởnơ̛ả̉ g tơi thích] Thái độ [Mua sắắố̂́m trực tuyếốnố̂́ ýố̂́ tươ̛ởnơ̛ả̉ g khôn ngoan] Thái độ [Mua sắắố̂́m trực tuyếốnố̂́ ýố̂́ tươ̛ởnơ̛ả̉ g hay] ,587 ,809 ,791 ,741 ,680 ,565 ,755 ,714 ,675 ,646 Niềm tin [Mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n đáng tin cậy giao dịạ̣ch] Kiểm sốt hành vi [Tơi có đủả̉ tiền để mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Kiểm sốt hành vi [Tơi khơng gặp khó khăn mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Niềm tin [Mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n thực hiệạ̣ốn cam kếốố̂́t mà họ đặt ra] Kiểm soát hành vi [Tơi có thờơ̛ờ̛̀i gian để mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Kiểm sốt hành vi [Sửơ̛ả̉ dụng Internet để mua sắắố̂́m hồn tồn nằm tầm kiểm sốt củả̉a tơi] Sự thuận tiệạ̣ốn mua sắắố̂́m [Không cần rờơ̛ờ̛̀i khỏi nhà mua sắắố̂́m] Sự thuận tiệạ̣ốn mua sắắố̂́m [Cảả̉m thấy thoảả̉i mái lựa chọn quyếốố̂́t địạ̣nh] Sự thuận tiệạ̣ốn mua sắắố̂́m [Dễ dàng tìm đươ̛ợc sảả̉n phẩm cần] Chuẩn mực chủả̉ quan [Tôi thươ̛ờơ̛ờ̛̀ng tham khảả̉o từ ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i mua hàng trươ̛ớc trươ̛ớc mua sảả̉n phẩm] ,622 ,611 ,606 ,601 ,541 ,534 ,807 ,802 ,711 ,506 Tính dễ tiếốố̂́p cận [Thấy mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n tạạ̣i nhiều cửơ̛ả̉a hàng] Tính dễ tiếốố̂́p cận [Nhanh chóng dễ dàng tiếốố̂́p cận với sảả̉n phẩm mới] Tính dễ tiếốố̂́p cận [Thấy có nhiều ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i mua sắắố̂́m sàn thươ̛ơơ̛ng mạạ̣i điệạ̣ốn tửơ̛ả̉] Tính dễ tiếốố̂́p cận [Thấy dễ dàng tìm kiếốố̂́m sảả̉n phẩm kênh thơng tin] Tính linh hoạạ̣t [Khơng phảả̉i xếốố̂́p hàng mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Tính linh hoạạ̣t [Có thể mua sắắố̂́m nơơ̛i cần thiếốố̂́t] Tính linh hoạạ̣t [Có thể mua sắắố̂́m lúc nào] Chuẩn mực chủả̉ quan [Những ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i tham khảả̉o hầu nhươ̛ mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Chuẩn mực chủả̉ quan [Những ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i quan trọng với khuyên mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in 13 iterations Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Component Extraction Method: Principal Component Analysis Ý địạ̣nh mua sắắố̂́m [Tôi dự địạ̣nh mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n đốốố̂́i với hầu hếốố̂́t sảả̉n phẩm thiếốố̂́t yếốuố̂́ ] Ý địạ̣nh mua sắắố̂́m [Tơi có ýố̂́ địạ̣nh mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n tươ̛ơơ̛ng lai gần] Ý địạ̣nh mua sắắố̂́m [Tôi mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n tươ̛ơơ̛ng lai gần] Ý địạ̣nh mua sắắố̂́m [Sẵn sàng giới thiệạ̣ốu cho ngươ̛ờơ̛ờ̛̀i thân, bạạ̣n bè mua sắắố̂́m trực tuyếốố̂́n] Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢẢ̉ PHÂN TÍCH TƯƠƠ̛NG QUAN VÀ HỒI QUY Kết phân tích tương quan Correlations Pearson Correlation Sig (1-tailed) N Kết phân tích hồi quy Model Summaryb Model R ,798a a Predictors: (Constant), TLH Tính linh hoạạ̣t, TQTH Thói quen thụ hươ̛ởơ̛ả̉ng, DTC Dễ tiếốố̂́p cận, CNRR Cảả̉m nhận rủả̉i ro b Dependent Variable: YĐMS Ý địạ̣nh mua sắắố̂́m ANOVAa Model Regression Residual Total a Dependent Variable: YĐMS Ý địạ̣nh mua sắắố̂́m b Predictors: (Constant), TLH Tính linh hoạạ̣t, TQTH Thói quen thụ hươ̛ởơ̛ả̉ng, DTC Dễ tiếốố̂́p cận, CNRR Cảả̉m nhận rủả̉i ro Coefficientsa Model (Constant) TQTH quen hươ̛ởơ̛ả̉ng CNRR nhận rủả̉i ro DTC Dễ cận TLH Tính linh hoạạ̣t a Dependent Variable: YĐMS Ý địạ̣nh mua sắắố̂́m Sq ... trình nghiên cứu 20 Hình 4.1: Mơ hình kết yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm sàn thương mại điện tử người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh 51 DANH MỤC CÁÁ́C BẢẢ̉NG BIỂU Bảng 2.1:... 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Xác định đo lường yếu tố ảnh hưởng tác động đến ý định mua sắm người tiêu dùng Nghiên cứu sơ Thu thập phân tích tài liệu có liên quan đến ý định mua sắm người tiêu dùng Đồng... 13 Hình 2.5: Ý định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng 13 Hình 2.6: Ý định sử dụng ứng dụng di động để mua sắm trực tuyến 14 Hình 2.7: Ý định mua trực tuyến người tiêu dùng 15 Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH MUA sắm TRÊN sàn THƯƠNG mại điện tử của NGƯỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH , CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH MUA sắm TRÊN sàn THƯƠNG mại điện tử của NGƯỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH