0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (81 trang)

Công tác tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG HĐND UBND HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016 (Trang 33 -33 )

8. Cấu trúc dự kiến của đề tài

2.3. Thực trạng công tác tổ chức, điều hành văn phòng

2.3.5.3. Công tác tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ

văn thư, lưu trữ

Việc xây dựng quy chế, quy định có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của cơ quan. Văn phòng đã xây dựng và ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ văn phòng HĐND và UBND huyện Lộc Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VP ngày 14/01/2015 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Lộc Bình).

Ngoài việc xây dựng và ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của văn phòng. UBND huyện Lộc Bình đã xây dựng và ban hành Quy trình quản lý văn bản đi, đến (Mã số: QT.VP.02).

Bộ phận văn thư của cơ quan cũng đã xây dựng nội quy công tác văn thư.

=> Việc xây dựng và ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ được xây dựng dựa trên Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên Văn phòng đã xây dựng và ban hành quy chế văn thư, lưu trữ quy định rõ trách nhiệm của bộ phận văn thư, lãnh đạo, cán bộ, công chức văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc thực hiện các nghiệp vụ văn thư, lưu trữ luôn tuân theo Luật văn thư lưu trữ và quy chế làm việc của Văn phòng. Cán bộ văn thư luôn tuân theo các quy trình nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, hoàn thành tốt công việc được giao.

2.3.5.3. Công tác tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ trữ

Hàng năm, cơ quan có kế hoạch cử cán bộ làm công tác văn thư chuyên trách đi học các lớp tập huấn do Chi cục văn thư – lưu trữ tổ chức. Lãnh đạo luôn quan tâm, đôn đốc cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo môi trường làm việc thoải mái để cán bộ phát huy hết năng lực.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG HĐND UBND HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016 (Trang 33 -33 )

×