0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (81 trang)

Tổ chức xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, nội quy, quy định

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG HĐND UBND HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016 (Trang 30 -32 )

8. Cấu trúc dự kiến của đề tài

2.3. Thực trạng công tác tổ chức, điều hành văn phòng

2.3.4. Tổ chức xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, nội quy, quy định

Chuyên viên Lãnh đạo Văn phòng

Lãnh đạo huyện

Văn thư phát hành

quy định

Văn phòng đã xây dựng và ban hành Quyết định số 18/QĐ-VP ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND và UBND huyện Lộc Bình.

Quyết định số 06/QĐ-VP ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc Ban hành quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Văn phòng HĐND và UBND huyện Lộc Bình.

Quyết định số 13/QĐ-VP ngày 20 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2011 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử Eoffice của UBND huyện Lộc Bình.

UBND huyện Lộc Bình cũng đã xây dựng và ban hành Quy trình quản lý văn bản đi, đến (Mã số: QT.VP.02).

Quyết định số 1023/QĐ-BBT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ban biên tập Trang thông tin điện tử về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Lộc Bình.

Quyết định số 1042a/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015 của UBND huyện Lộc Bình về việc ban hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại UBND huyện Lộc Bình (Ban hành kèm theo Danh mục HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008).

UBND huyện Lộc Bình xây dựng và ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Lộc Bình (Ban hành kèm theo Quyết định số 5687 ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện.

Bước 1: Thu thập thông tin: Từ các văn bản của Nhà nước và pháp luật quy định về xây dựng nội quy, quy chế.

Bước 2: Xử lý thông tin: Dự thảo xây dựng nội quy, quy chế. Bước 3: Lấy ý kiến đóng góp.

Bước 4: Hoàn thiện, trình lãnh đạo ký ban hành. Bước 5: Tổ chức thực hiện nội quy, quy chế.

=> Văn phòng xây dựng quyết định kèm theo quy chế quy định rõ nội dung công việc cần thực hiện, tổ chức thực hiện như thế nào.

Tổ chức giám sát thực hiện: Lãnh đạo Văn phòng sẽ giám sát thực hiện

quy chế của cán bộ, công chức khi phát hiện sai phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG HĐND UBND HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016 (Trang 30 -32 )

×