0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (81 trang)

Công tác tiếp công dân

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG HĐND UBND HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016 (Trang 48 -50 )

2.3.9 .Công tác cải cách hành chính

2.3.11. Công tác tiếp công dân

Trong thời gian qua công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại đã được cơ quan quan tâm đặc biệt. Cơ quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

ngày càng đi vào nề nếp. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh đã được giải quyết kịp thời, chất lượng giải quyết ngày càng được nâng lên. Tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp được quan tâm phối hợp giải quyết kịp thời. Thanh tra huyện đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót.

Trong năm 2015, định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện đều tham mưu và cùng đồng chí lãnh đạo UBND huyện thực hiện lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của HĐND và UBND huyện theo quy định (mỗi tháng tiếp công dân 02 lần vào ngày 10 và 25 hàng tháng theo quy định).

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND giúp lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân huyện được 33 lượt người (33 vụ việc); tham dự tiếp cùng đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp định kỳ 145 lượt (98 vụ việc).

Tham mưu cho Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện tiếp nhận, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả: Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến. Tổng số vụ việc đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết: 281/373 vụ, đạt 75,34% (giảm 6,91% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Cấp huyện giải quyết được 95/131 đơn, đạt 72,52% (Giảm 3,13% so với cùng kỳ năm trước). Cấp xã giải quyết được 186/242 đơn, đạt 76,86% (giảm 11,09% so với cùng kỳ năm trước). Tổng số vụ việc còn tồn: 92 vụ kiến nghị, đề nghị (tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Cấp huyện còn tồn 36 vụ, cấp xã còn tồn 56 vụ. [33]

=> Trên thực tế công tác tiếp công dân được lãnh đạo quan tâm chú trọng, hàng tháng tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và 25 hàng tháng theo quy định. Kết quả việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ được công bố rộng rãi trên trang thông tin điện tử của Huyện.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG HĐND UBND HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2016 (Trang 48 -50 )

×