0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Tình hình thực hiện thu hồi nợ tại các công ty tài chính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU VỀ THU HỒI NỢ CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒ CHÍ MINH (Trang 49 -68 )

phân loại các nhóm nợ theo như số ngày trễ hẹn của khoản vay như sau: - B0: Là các khoản vay có DPD = 0 tại thời điểm đầu tháng

- B1 New: Là các khoản vay có DPD = 0 (B0) tại thời điểm đầu tháng và trở thành 1 - 30 DPD (B1) trong tháng.

- B1: Là các khoản vay có DPD từ 1-30 tại thời điểm đầu tháng - B2: Là các khoản vay có DPD từ 31 - 60 tại thời điểm đầu tháng

- B3, B4, B5…: Mỗi Bucket (B) tương ứng với DPD 30 tại thời điểm đầu tháng

Tùy theo định hướng của mỗi CTTC có thể điều chỉnh tỉ lệ trích lập dự phòng từ nhóm nợ dưới tiêu chuẩn trở lên, tại CTCC FeCredit khi khoản vay bị trễ hẹn rơi vào nhóm nợ nghi ngờ thì tỉ lệ trích lập dự phòng là 100%. Tuy nhiên cần phải tuân thủ theo mức tỉ lệ trích lập dự phòng tối thiểu của từng nhóm nợ theo quy định của NHNH Việt Nam

Bảng 2.4: Phân loại nhóm nợ tại các công ty tài chính theo quy định của NHNN Việt Nam Nhóm nợ Phân khúc Ngày trễ hẹn Tỉ lệ trích lập dự phòng Nợ đủ tiêu chuẩn B1 1-10 0% Nợ cần chú ý B1 11-30 5% B2 31-60 5% B3 61-90 5% Nợ dưới tiêu chuẩn B4 91-120 20% B5 121-150 20% B6 151-180 20% Nợ nghi ngờ B7 181-210 50% B8 241-270 50% B9 271-300 50% B10 301-330 50% B11 331-360 50% Nợ có khả năng mất vốn B12 361-390 100% B13 391-420 100%

công ty các công ty tài chính như sau:

- Gọi nhắc nợ sớm hoặc gửi tin nhắn sms, email nhắc nợ sớm đối với các khoản vay chưa trễ hẹn

- Tùy theo chiến lược THN tại từng công ty thì hoạt động THN qua điện thoại tại từng phân khúc nợ riêng biệt từ B1-B3 như tại công ty MCredit, FE Credit, Home Credit, sau đó mới chuyển sang hoạt động THN tại địa bàn tại các phân khúc nợ > B4

- Hầu hết bộ phận THN của tất cả các CTTC hiện tại đều xây dựng hệ thống Auto Dialler & AutoCall để tăng năng suất làm việc của nhân viên THN qua điện thoại từ 100-120 phút thời lượng gọi điện thoại lên 150-180 phút/ngày.

- Một số công ty thì kết hợp cả hai hình thức THN qua điện thoại và THN tại địa bàn để tăng hiệu quả THN như tại công ty tài chính Shinhan,VietCredit, Mirae Asset, HD Saison đối với các khoản vay bắt đầu nợ quá hạn từ 1- 180 ngày; đối với công ty Mirae Asset thì việc kết hợp 2 hoạt động THN này kéo dài tới 360 ngày, sau đó mới bắt đầu chuyển sang phòng THN pháp lý hoặc chuyển sang đối tác thuê ngoài

- Đối với các khoản vay nợ quá hạn > 180 ngày ( nhóm WO) thì sẽ được chuyển sang các đối tác thuê ngoài để xử lý, các công ty tài chính đang áp dụng hình thức này là Shinhan,VietCredit, Mirae Asset, HD Saison. Hoặc một số công ty vẫn tiếp tục chuyển sang phòng THN pháp lý của công ty tiếp tục xử lý tiếp và nếu các khoản vay đó không thể thu hồi được thì mới chuyển sang đối tác thu nợ ngoài; các công ty tài chính đang áp dụng là MCredit, FE Credit, Home Credit.

Theo như mô tả tổng quan hoạt động THN của các công ty tài chính thì 02 công ty Mcredit và Shinhan đều đại diện cho các hình thức hoạt động THN riêng lẽ hoặc kết hợp chung đối với từng phân khúc nợ. Vì vậy, trong nội dung đề tài này và dựa trên các số liệu thu thập được từ 02 công ty tài chính Mcredit và Shinhan, học viên sẽ đánh giá về thực trạng và kết quả của hoạt động thu hồi nợ của 02 công ty này từ đó có nhận xét chung về việc THN của các công ty tài chính.

Bảng 2.5: Tổng quan hoạt động THN tại các công ty tài chính

2.2.2.1. Thực trạng thu hồi nợ tại công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit)

Trung tâm THN tại Mcredit đã triển khai các biện pháp THN để gắn liền với mục giảm tỉ lệ nợ xấu theo như kế hoạch năm 2019 như sau:

- Xác định đảm bảo số lượng nhân viên TNH để xử lý được các khoản vay quá hạn, tránh xảy ra trường hợp quá tải trong công việc.

- Áp dụng các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ THN, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm giữa các thành viên từ cấp Trưởng nhóm, Giám sát THN.

- Chuẩn hóa các dữ liệu, báo cáo, phân tích, thông tin liên lạc…và áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động THN và xử lý nợ xấu. Ngày 31/05/2019 công ty Tài Chính TNHH MB Shensei (Mcredit) và EbixCash (Ấn Độ) kí kết phát triển dự án “ Hệ Thống Quản Trị THN” bao gồm việc xây dựng và phát triển hệ thống phần mền quản lý THN, tự động hóa các nghiệp vụ phân bổ hồ sơ, cập nhập ngay lập tức

Phân khúc Ngày trễ hẹn Mcredit Shinhan FE Credit VietCredit HomeCredit Mirae Asset HD Saison Pre-due < 0 ngày Nhắc nợ sớm Nhắc nợ sớm Nhắc nợ sớm Nhắc nợ sớm Nhắc nợ sớm Nhắc nợ sớm SMS + email nhắc nợ

B1 1-30 ngày THN qua điện thoại/sms/thư nhắc nợ B2 31-60 ngày B3 61-90 ngày B4 91-120 ngày B5 121-150 ngày B6 151-180 ngày B7 181- 210 ngày B8 >211 ngày B11 331-360 ngày > B12 > 361 ngày

Chuyển sang đối tác thuê ngoài (Thu hồi nợ Pháp lý - kết hợp hoạt động THN Call, Field tại các công ty đối tác)

THN qua điện thoại/sms/thư nhắc nợ + THN tại địa bàn (Field + skip tracing)

Chuyển sang đối tác thuê ngoài (Thu hồi nợ Pháp lý - kết hợp hoạt động THN Call, Field tại các công ty đối tác)

THN qua điện thoại/sms/thư nhắc nợ + THN tại địa bàn (Field + skip tracing) THN qua điện thoại/sms/thư nhắc nợ THN tại địa bàn (Field + skip tracing)

Legal (Thu hồi nợ Pháp lý - kết hợp tác động Call, Field nội bộ + chuyển nợ đối tác thuê ngoài và thực hiện khởi kiện ra tòa)

Chuyển sang đối tác thuê ngoài (Thu hồi nợ Pháp lý - kết hợp hoạt động THN Call, Field tại các công ty đối tác)

Legal (Thu hồi nợ Pháp lý - kết hợp tác động Call, Field nội bộ + chuyển nợ đối tác thuê ngoài và thực hiện khởi kiện ra tòa)

Chuyển sang đối tác thuê ngoài (Thu hồi nợ Pháp lý - kết hợp hoạt động THN Call, Field tại các công ty đối tác)

Legal (Thu hồi nợ Pháp lý - kết hợp tác động Call, Field nội bộ + chuyển nợ đối tác thuê ngoài và thực hiện khởi kiện ra tòa)

THN qua điện thoại/sms/thư nhắc nợ + THN tại địa bàn (Field + skip tracing) THN tại địa bàn

(Field + skip tracing)

THN qua điện thoại/sms/thư nhắc nợ + THN tại địa bàn (Field + skip tracing) THN qua điện thoại/sms/thư nhắc nợ THN tại địa bàn (Field + skip tracing) THN qua điện thoại/sms/thư nhắc nợ

các thông tin, lịch sử thanh toán của các khoản vay trên phần mền THN(dành cho bộ phận THN qua điện thoại) và các ứng dụng di động (dành cho bộ phận THN địa bàn). Việc này giúp tăng năng suất lao động, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động THN hằng ngày, từ đó kiểm soát tốt hoạt động quản lý rủi ro tín dụng.

- Trong năm 2019, TT TNH Mcredit phát triển phòng chiến lược và phân tích THN bằng việc tuyển dụng thêm các vị trí mới chuyên viên phân tích và kiểm soát chất lương THN tại các nhóm THN (Hardcall) và có kế hoạch xây dựng giải pháp kiểm soát các Biên nhận thu tiền của các nhân viên THN địa bàn, giảm thiểu tỉ lệ gian lận đối với một số nhân viên và bảo vệ hình ảnh thương hiệu Mcredit

- Thay đổi hoạt động THN, chia nhỏ hơn các phân khúc nợ để quản lý

+ Thử nghiệm nhóm nhắc nợ sớm Predue, nhóm Softnew (nợ từ 3-5 ngày sau ngày due), nhóm BOM( nợ từ 6-10 ngày sau ngày due)

+ Đối với các khoản vay có lịch sử thanh toán vào ngày đến hạn sẽ không giao cho nhân viên THN qua điện thoại nhắc nợ, để tiết kiệm chi phí trả thưởng

+ Kết hợp mô hình vừa Call và Field đối với các phân khúc nợ B2 và B3, nghĩa là một tài khoản đang nợ quá hạn sẽ được áp dụng song song 02 hình thức THN là vừa bị tác động THN qua điện thoại và trong lúc đó nhân viên THN tại địa bàn sẽ xác minh tình trạng cư trú, công việc của KH.

+ Bộ phận THN địa bàn hàng tháng rà soát lại trường hợp các tài khoản vay quá hạn có địa chỉ hộ khẩu tại các tỉnh thành và kịp thời phân bổ cho các nhân viên THN xác minh tình trạng cư trú, tìm cách liên lạc với người thân.

+ Bộ phận chiến lược kết hợp với bộ phận nhân sự để xây dựng lại cơ chế tính thưởng mới, lương cơ bản và xác định các mức chỉ tiêu phù hợp với từng giai đoạn

+ Thực hiện đánh giá và phân bổ lại nhân viên tại phòng THN Pháp lý : ưu tiên xử lý các hồ sơ nợ xấu nhóm nợ > 180 ngày theo hình thức Tố tụng, tuyển dụng các nhân lực phù hợp với nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan khởi kiện dân sự

+ Thành lập thêm đội ngũ nhân viên THN pháp lý qua điện thoại đối với các khoản nợ đã được trích lập dự phòng rủi ro WO “Written-off Loans”.

hiện thu hồi nợ các khoản nợ đã WO với mục tiêu gia tăng tỉ lệ tiền mặt thu hồi về tại nhóm nợ này và tạo tính cạnh tranh đối với phòng Thu hồi nợ Pháp lý của Mcredit

Theo báo cáo “Kế hoạch hành động 2019 của TT THN- Mcredit” thì kế hoạch hành động trọng tâm của năm 2019 như sau:

Bảng 2.6: Chương trình hành động trọng tâm năm 2019

STT Chương trình hành động trọng

tâm

Giá trị

6 tháng đầu năm Cả năm

1 Đảm bảo tỷ lệ NPL trước W/O

<=11% <=11% <=11%

2 Quản lý tốt hoạt động thuê nợ

ngoài 4 nhà cung cấp 10 nhà cung cấp

3

Đầu mối phối hợp với IT triển khai thành công các dự án phục vụ công tác thu hồi nợ

QI: Hệ thống nhắc nợ tự động

QII: Hệ thống Debt Collection

4 Rà soát, quy hoạch, xây dựng hệ thống văn bản nội bộ

1 quy định, 9 quy trình

1 quy định, 9 quy trình

Chi tiết vận hành và hoạt động của từng nhóm nợ tại Mcredit trong năm 2019 như sau.

Nhóm nợ B0-B1 (0- 30 ngày): theo số liệu của “Báo cáo TT TNH- Mcredit năm 2019” tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng dư nợ của nhóm này là 8,533 tỷ đồng (hơn 503,946 hợp đồng quá hạn) . Từ tháng 07/2019 đến hết 12/2019 số lượng nhân viên tại nhóm nợ này tăng từ 132 đến 162 nhân viên để đảm bảo được mục tiêu số tiền mặt trung bình thu được là 652 tỷ/tháng và đảm bảo tỉ lệ dịch chuyển nhóm nợ ở mức mong muốn B0 là 4% và B1 là 35,44%

Bảng 2.7: Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B0 – B1

(ĐVT: Triệu đồng)

(Nguồn: Báo cáo TT THN – Mcredit năm 2019)

Nguyên nhân thực tế từ đầu tháng 01 đến tháng 06/2019 tỉ lệ dịch chuyển nợ không ổn định tại nhóm B0-B1 vì phương thức THN áp dụng là THN qua điện thoại, tuy nhiên sau khi thay đổi kết hợp 1 hợp đồng nợ B0-B1 sẽ được THN qua 02 hình thức Call và Field thì tỉ lệ nợ dịch chuyển đã ổn định theo kế hoạch đưa ra

Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ dịch chuyển nợ theo số hợp đồng mỗi tháng theo giải pháp B0 – B1 năm 2019

(Nguồn: Báo cáo TT THN – Mcredit năm 2019)

313 321 333 341 351 362 378 392 412 442 473 504 4.27% 9.07% 5.75% 7.76% 4.77% 5.81% 4.80% 4.82% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% - 100 200 300 400 500 600 T h o u sa n d s

Biểu đồ 2.3: Số hợp đồng phân bổ từng tháng/số nhân viên thu hồi nợ theo giải pháp B0 – B1 năm 2019

(Nguồn: Báo cáo TT THN – Mcredit năm 2019)

Nhóm nợ B2 (31- 60 ngày): Kết hợp mô hình vận hành THN song song giữa

THN qua điện thoại (Call) và THN tại địa bàn (Field), nhằm ngăn chặn nợ chuyển sang nhóm nợ xấu. Từ đầu tháng nhóm THN (HardCall) tiến hành hoạt động liên lạc THN khách hàng qua điện thoại, những hồ sơ không kết nối được sẽ được chuyển sang nhóm Field để tiến hành xử lý xác minh tình trạng và THN trực tiếp. Đến cuối T12/2019 số lượng nhân sự nhóm Harcall cần 24 nhân lực và nhóm Field cần 111 nhân sự trên tất cả địa bàn cả nước

Bảng 2.8: Bảng chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B2

(ĐVT: Triệu đồng)

(Nguồn: Báo cáo TT THN – Mcredit năm 2019)

168 295 149 136 113 158 132 126 133 142 152 162 1,863 1,088 2,232 2,505 3,103 2,290 2,861 3,103 3,103 3,103 3,103 3,103 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 0 50 100 150 200 250 300 350 No of Staff No of cases/staff

Tương tự nhóm B0-B1 sau khi áp dụng kết hợp chung mô hình THN qua điện thoại và tại địa bàn thì tỉ lệ dịch chuyển nhóm nợ của nhóm B2 đã tốt hơn so với giai đoạn đầu năm 2019. Sau 08 tháng đầu năm 2019 chỉ áp dụng THN qua điện thoại đối với nhóm B2 thì việc áp dụng thêm THN tại địa bàn đã giúp giảm tỉ lệ nợ dịch chuyển nợ sang nhóm cao hơn. Lí do lực lượng THN tại địa bàn có mặt tại hầu hết các khu vực trong nước, trong khi THN qua điện thoại đa phần chủ yếu tập trung theo trụ sở làm việc chính tại Hồ Chí Minh.

Biểu đồ 2.4: Biểu đồ thể hiện tỷ lệ dịch chuyển nợ theo số hợp đồng mỗi tháng theo giải pháp B2 năm 2019.

(Nguồn: Báo cáo TT THN – Mcredit năm 2019)

Biểu đồ 2.5: Biểu đồ thể hiện số nhân viên thu hồi nợ Call và Field phân bổ từng tháng theo giải pháp B2 năm 2019

(Nguồn: Báo cáo TT THN – Mcredit năm 2019)

84 111 175 134 154 118 133 115 104 81 90 95 77.4% 82.4% 84.0% 81.3% 84.6% 85.5% 82.8% 82.8% 70.0% 56.5% 56.5% 56.5% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% - 50 100 150 200 Hu n d reds

No of Cases Roll forward

22 21 23 25 7 11 21 29 26 20 23 24 5 122 96 106 111 - 20 40 60 80 100 120 140

Nhóm nợ B3 (61 – 90 DPD): Tiếp tục kết hợp THN qua 02 hình thức Call và Field để ngăn chặn tỉ lệ chuyển nợ sang nhóm nợ xấu. Việc chặn tỉ lệ nợ dịch chuyển từ B2 tốt sẽ ngăn chặn các lượng hợp đồng chuyển sang B3, giảm áp lực về việc ngăn chặn nợ từ nhóm B3 sang B4. Đến T12/2019 tổng lượng hợp đồng và tổng nợ giảm tầm 50% nên số lượng nhân viên tại nhóm này cần 16 nhân viên Call và 35 nhân viên Field

Bảng 2.9: Bảng chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B3

(ĐVT: Triệu đồng)

(Nguồn: Báo cáo TT THN – Mcredit năm 2019)

Kết quả dịch chuyển nợ sang nhóm cao hơn tiếp tục được cải thiện từ tháng 09/2019 sau khi kết hợp cả 2 hình thức THN đối với 1 hợp đồng vay trễ hẹn tại nhóm B3.

Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ dịch chuyển nợ theo số hợp đồng mỗi tháng theo giải pháp B3 năm 2019

(Nguồn: Báo cáo TT THN – Mcredit năm 2019)

64 73 96 146 119 133 100 120 88 64 50 56 85.3% 89.1% 87.9% 95.9% 90.9% 89.9% 92.6% 92.6% 80.0% 66.3% 66.3% 66.3% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% - 20 40 60 80 100 120 140 160 Hu n d reds

Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ dịch chuyển nợ theo số hợp đồng mỗi tháng theo giải pháp B3 năm 2019

(Nguồn: Báo cáo TT THN – Mcredit năm 2019)

Biểu đồ 2.8: Số lượng nhân viên thu hồi nợ Call và Field phân bổ từng tháng theo giải pháp B3 năm 2019

(Nguồn: Báo cáo TT THN – Mcredit năm 2019)

Nhóm nợ B4-B6 (91-180 ngày): Mục tiêu của nhóm này là các nhân viên

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU VỀ THU HỒI NỢ CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒ CHÍ MINH (Trang 49 -68 )

×