0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Định hướng phát triển đối với hoạt động thu hồi nợ của các công ty tài chính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU VỀ THU HỒI NỢ CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒ CHÍ MINH (Trang 96 -96 )

3.1. Định hướng phát triển đối với hoạt động thu hồi nợ của các công ty tài chính tài chính

3.1. Định hướng phát triển đối với hoạt động thu hồi nợ của các công ty tài chính tài chính người dân, tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế, qua đó đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của công ty tài chính. Do vậy, bất cứ công ty tài chính nào cũng luôn quan tâm đến việc tìm ra giải pháp tín dụng phù hợp nhất tại mỗi thời điểm. Tại thị trường cho vay tài chính Việt Nam trong giai đoạn những năm gần đây bị cạnh tranh rất khốc liệt giữa các ngân hàng thương mai cho vay truyền thống và các công ty tài chính đối với các phân khúc khách hàng từ tổ chức, doanh nghiệp lớn đến các khách hàng nhỏ lẽ như cá nhân, hộ kinh doanh gia đình…

Mỗi công ty tài chính cần xác định xây dựng những mục tiêu để định hướng phát triển hoạt động cho vay tài chính như sau:

a) Mục tiêu chung:

- Phát triển đa dạng các sản phẩm vay tiêu dùng, vay tín dụng cá nhân bằng việc áp dụng công nghệ

- Tăng hạn mức cho vay tín dụng cá nhân - Đơn giản hóa các loại giấy tờ, hợp đồng vay

- Giảm thiểu thời gian, các thủ tục trong quá trình phê duyệt khoản vay - Nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ tư vấn bán hàng

b) Mục tiêu cụ thể:

- Định vị thị trường và thị phần: các công ty tài chính cần xác định rõ mục tiêu, quy mô hoạt động và hiệu quả hoạt động trong thị trường tài chính Việt Nam.

- Nhóm khách hàng mục tiêu: các sản phẩm vay tín dụng cần được hướng tới đa dạng các đối tượng khách hàng cá nhân và các hộ kinh doanh sản xuất hoặc hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẽ.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU VỀ THU HỒI NỢ CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒ CHÍ MINH (Trang 96 -96 )

×