0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

Phương pháp thu thập thông tin

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 47 -49 )

5. Bố cục của luận văn

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin

2.2.1.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp

- Nội dung: Luận văn sử dụng thông tin thứ cấp chủ yếu từ các tài liệu, báo cáo đã được công bố và xuất bản về quản lý Nhà nước về hoạt động xuất bản từ Bộ TT&TT; Bộ GD&ĐT; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Đại học Thái Nguyên; Nhà xuất bản ĐHTN... trong các năm 2015; 2016; 2017.

- Ý nghĩa: Những số liệu này mang tính tổng quát, giúp cho người nghiên cứu có những bước đầu hình dung được tình hình hoạt động xuất bản trong những năm đó có sự thay đổi như thế nào.

2.2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp:

- Nội dung: Để có được số liệu mới, tác giả thu thập thông tin qua việc phỏng vấn trực tiếp các cán bộ quản lý và điều tra khảo sát thực tế theo nội dung đã chuẩn bị sẵn trong phiếu điều tra khách hàng và nội dung các câu hỏi phỏng vấn.

- Ý nghĩa: đánh giá một cách khác quan nhất trong công tác tổ chức bản thảo, in ấn và phát hành tại NXB ĐHTN nói riêng và trên địa bàn nói chung.

Luận văn thu thập số liệu sơ cấp phục vụ cho nghiên cứu đề tài trên cơ sở: + Phỏng vấn trực tiếp:

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, địa điểm nghiên cứu là các cán bộ quản lý đang làm việc tại NXB ĐHTN, các cơ sở in, phát hành nằm trên địa bàn có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác QLNN về hoạt động xuất bản, cụ thể tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3.

+ Phiếu điều tra:

Các số liệu sơ cấp phục vụ cho nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sơ điều tra đối với các khách hàng là giảng viên trực thuộc ĐHTN và các khách hàng khác ngoài ĐHTN. Tác giả lựa chọn danh sách khách hàng của Nhà xuất bản ĐHTN và phát 2.000 phiếu điều tra cho các khách hàng đó. Như vậy, với số lượng mẫu trong tổng thể đã biết trước là 2.000 chúng ta áp dụng cách chọn mẫu phân tầng có trọng số. Công thức tính như sau:

n = N/(1+N*e2)

Trong đó:

n: Số mẫu cần điều tra N: Tổng thể mẫu

e: Sai số cho phép (trong trường hợp số lượng mẫu nhỏ, ta chọn e = 10%) Do đó, n = 2000/(1+2000*0,12) = 95,23. Để thuận tiện trong các tính toán và giảm độ sai số chúng ta làm tròn số mẫu điều tra n = 95.

Trong 2.000 phiếu điều tra khách hàng có: 68% phiếu là cán bộ giảng dạy thuộc ĐHTN, 32% ngoài ĐHTN, số lượng khách hàng cần được chọn ra làm mẫu điều tra là 95 (khách hàng).

Thang đo của bảng hỏi

Đối với các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất tại tại Nhà xuất bản ĐHTN mang tính chất định tính như: đánh giá hiệu quả về công tác xuất bản, in, phát hành...tại NXBĐHTN được sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ từ với 1 là rất không đồng ý và 5 là rất đồng ý. Điểm trung bình của mỗi tiêu chí sẽ được dùng để đánh giá hiệu quả của đối tượng được khảo sát.

- Giá trị bình quân của thang đo Likert cho từng câu hỏi:

X i = (∑ X i *f i )/ (∑f i )

Trong đó:

X i : là biến quan sát theo thang đo Likert F i : Số người trả lời cho giá trị X i

-Ý nghĩa của từng giá trị trung bình đối của thang đo khoảng: Giá trị khoảng cách = (Maximum - Minimum)/ n = (5 -1)/ 5= 0,8 Từ đó ta có: Giá trị trung bình và ý nghĩa của thang đo Likert:

Bảng 2.1: Thang trung bình và đánh giá Likert

Mức Khoảng điểm Ý nghĩa

5 4.20 - 5.00 Rất đồng ý

4 3.40 - 4.19 Đồng ý

3 2.60 - 3.39 Tương đối đồng ý

2 1.80 - 2.59 Không đồng ý

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 47 -49 )

×