0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (77 trang)

Lý thuyết về tác động của dòng vốn quốc tế đến tỷ giá hối đoái thực

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ DÒNG VỐN QUỐC TẾ VÀ TỶ GIÁ THỰC TẠI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á (Trang 25 -25 )

2.3.1. Lý thuyết về mô hình Salter-Swan-Corden-Dornbusch

Khung lý thuyết phân tích tác động của dòng vốn vào đối với tỷ giá thực đối với nền kinh tế mở nhỏ được trình bày khái quát bởi “mô hình Salter-Swan-Corden- Dornbusch” được đề xuất đầu tiên bởi Corden và Neary (1982Mô hình cho thấy cơ chế truyền dẫn mà sự gia tăng của dòng vốn vào có thể khiến nội tệ tăng giá thực. ). Tỷ giá thực trong mô hình này được xác định theo nghĩa bên trong (internal RER) như đã đề

16

cập ở trên. Lý thuyết này lý giải sự gia tăng dòng vốn đột ngột làm tăng sản phẩm cận biên của lao động, thay đổi tiền lương thực tế trong khu vực kinh tế, và tạo ra sự di chuyển nguồn lực và gia tăng những điều chỉnh trong nền kinh tế. Trong Hình 2.1, trục hoành thể hiện hàng hóa không tham gia thương mại và trong khi trục tung thể hiện hàng hóa tham gia thương mại. Đường cong P-P đại diện cho đường chuyển đổi ban đầu giữa hàng hóa tham gia thương mại và hàng hóa không tham gia thương mại. Điểm A là điểm cân bằng ban đầu, là tiếp điểm giữa đường P-P với đường bàng quan (social indifferent curve) và độ dốc của đường tiếp tuyến thể hiện giá tương đối của hàng hóa không tham gia thương mại trên hàng hóa tham gia thương mại. Đường P-P dịch chuyển lên trên thành đường P-PF với sự tham gia của dòng vốn tại điểm F, vì nguồn cung hàng hóa không tham gia thương mại là không đổi và sự sẵn có hàng hóa tham gia thương mại mở rộng khi thu nhập khả dụng cao hơn. Cầu hàng hóa không tham gia thương mại dư thừa tại mức giá tương đối của hàng hóa không tham gia thương mại trên hàng hóa tham gia thương mại (được thể hiện tại điểm A'), nếu chúng ta giả định độ co giãn thu nhập dương của hàng hóa không tham gia thương mại. Do đó, giá hàng hóa không tham gia thương mại phải tăng theo nhu cầu thị trường, và giá tương đối của hàng hóa không tham gia thương mại trên giá hàng hóa tham gia thương mại tăng, vì giá hàng hóa tham gia thương mại được xác định trên thị trường thế giới. Hiệu ứng này được gọi là sự tăng giá của tỷ giá hối đoái thực (hiệu ứng chi tiêu- spending effect). Qua đó, sự gia tăng của giá cả tương đối khuyến khích sự dịch chuyển của các yếu tố sản xuất từ khu vực tham gia thương mại sang khu vực không tham gia thương mại, và dẫn đến sự mở rộng sản lượng của các ngành hàng không tham gia thương mại và sự sụt giảm của các yếu tố sản xuất từ điểm A 'đến điểm B (hiệu ứng di chuyển nguồn lực- resource movement effect).

Bourdet và Falck (2006) đã bổ sung mô hình từ góc nhìn dài hạn. Nghiên cứu xem xét vai trò của tích lũy vốn và cho rằng đường cong chuyển đổi có thể dịch chuyển xa hơn theo hướng P'-P 'khi một nền kinh tế tận dụng dòng vốn nước ngoài chảy vào để tích lũy vốn trong nước. Kết quả là giá tương đối của hàng hóa tham gia thương mại có thể dự kiến sẽ giảm từ điểm B xuống điểm C, do đó tạo điều kiện cho khu vực hàng hóa

17

tham gia thương mại phục hồi. Do đó, "hiệu ứng tích lũy vốn" có thể bù đắp hoặc giảm thiểu thiệt hại kinh tế do hiệu ứng căn bệnh Hà Lan này gây ra.

Tóm lại, lý thuyết cơ bản cho chúng ta biết rằng dòng vốn vào làm giảm sản xuất hàng hóa tham gia thương mại thông qua sự tăng giá thực của nội tệ bởi sự dịch chuyển nguồn lực của ngành. Tuy nhiên, trong dài hạn, dòng vốn chảy vào sẽ dẫn đến sự gia tăng đầu ra của cả hàng hóa tham gia thương mại và không tham gia thương mại do tích lũy vốn, tức là sự dịch chuyển nguồn lực giữa các ngành (intertemporal resource movement) theo thời gian. Tóm lại, dòng vốn vào không tương quan đến tăng trưởng kinh tế theo mô hình Salter-Swan-Corden- Dornbusch nhưng có thể tương quan với sự phát triển của tích lũy vốn trong dài hạn.

Hình 2.1. Khung lý thuyết của mô hình Salter-Swan-Corden- Dornbusch

18 2.3.2. Lý thuyết “căn bệnh Hà Lan”

Lý thuyết “căn bệnh Hà Lan” (The Dutch disease theory) được đề xuất bởi hai nhà kinh tế học người Úc là Corden và Neary vào năm 1982, cung cấp một phân tích hệ thống đầu tiên về cơ chế “căn bệnh Hà Lan”, đó là làm thế nào một sự bùng nổ xuất khẩu gây ra một sự thay đổi cơ cấu trong một nền kinh tế.

Dựa trên lý thuyết mô hình Salter-Swan-Corden-Dornbusch, “căn bệnh Hà Lan” ban đầu được sử dụng để mô tả những khó khăn mà ngành sản xuất ở Hà Lan gặp phải sau khi phát triển khí đốt tự nhiên trên quy mô đủ lớn để kích hoạt tỷ giá thực. Kể từ đó, nó được sử dụng để chỉ bất kỳ tình huống nào trong đó bùng nổ tài nguyên thiên nhiên, hoặc nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn hoặc dòng vốn dẫn đến đồng tiền lên giá thực gây nguy hiểm cho triển vọng của ngành sản xuất. Như vậy, “căn bệnh Hà Lan” đề cập đến sự gia tăng của cải từ sự xuất khẩu bùng nổ, chẳng hạn như phát hiện ra các khoản tiền gửi lớn dẫn đến việc thu hẹp các hoạt động thương mại khác bằng cách tăng giá trị thực sự của đồng nội tệ.

Mặc dù “căn bệnh Hà Lan” thường liên quan đến tài nguyên khoáng sản, khung phân tích của hiện tượng này cũng có thể áp dụng tương tự đối với sự gia tăng của cải, xuất phát từ dòng vốn ngoại tệ lớn, kiều hối và dòng vốn đầu tư trực tiếp. Khung phân tích đơn giản nhất, được gọi là Mô hình Cơ bản (Core Model), xem xét ba khu vực của một nền kinh tế nhỏ mở cửa: khu vực sản xuất loại hàng hóa đang bùng nổ tham gia thương mại- khai thác tài nguyên (booming tradables), khu vực sản xuất loại hàng hóa trì trệ tham gia thương mại – khu vực sản xuất (non-booming tradables) và khu vực hàng hóa không tham gia thương mại- khu vực dịch vụ. Hàng hóa bùng nổ và trì trệ được giao dịch với giá thế giới được xác định ngoại sinh, trong khi giá hàng hóa không tham gia thương mại được xác định nội sinh bởi các điều kiện cung và cầu trong nước.

Có hai hiệu ứng dẫn đến tỷ giá thực tăng:

1. Hiệu ứng chi tiêu (spending effect) phát huy tác dụng khi thu nhập trong nước tăng từ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên bùng nổ dẫn đến tổng cầu và chi tiêu của khu vực công và tư cao hơn. Nhu cầu về hàng hóa không tham gia thương mại tăng dẫn đến giá

19

và sản lượng cao hơn. Tiền lương trong nền kinh tế sẽ có xu hướng tăng lên, giảm lợi nhuận trong khu vực hàng hóa tham gia thương mại (“sản xuất”), nơi giá cả được cố định ở mức quốc tế.

2. Hiệu ứng di chuyển nguồn lực (resource movement effect) diễn ra khi bùng nổ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên thu hút vốn và lao động từ các bộ phận khác của nền kinh tế. Nó có xu hướng làm giảm sản lượng trong phần còn lại của nền kinh tế. Đặc biệt, sản lượng giảm trong khu vực hàng hóa không tham gia thương mại khiến giá hàng hóa không tham gia thương mại tăng lên so với giá hàng hóa tham gia giao dịch trên thị trường thế giới. Tác động này ít xảy ra hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp, nơi hầu hết các nguyên liệu đầu vào được sử dụng với nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ nước ngoài.

Cả hai tác động này đều dẫn đến việc giảm tỷ trọng sản lượng của các mặt hàng tham gia thương mại so với các mặt hàng có tham gia thương mại và tỷ giá hối đoái thực tăng lên — nghĩa là, sự gia tăng giá của mặt hàng không tham gia thương mại so với mặt hàng có tham gia thương mại.

2.3.3. Lý thuyết về hiệu ứng Balassa- Samuelson

Vào những năm 1960, Balassa (1964) và Samuelson (1964) đã cho rằng sự khác biệt về năng suất giữa sản xuất hàng hóa tham gia thương mại ở các quốc gia khác nhau là yếu tố dẫn đến sự khác biệt lớn về giá cả và tiền lương giữa các quốc gia và giữa thu nhập quốc gia được biểu thị bằng tỷ giá hối đoái và ngang giá sức mua, đồng thời, năng suất khác nhau giữa các quốc gia dẫn đến nội tệ của các quốc gia có năng suất cao hơn sẽ bị định giá thực thấp, khoảng cách này sẽ tăng lên với thu nhập cao hơn. Hiệu ứng Balassa-Samuelson cho thấy sự gia tăng tiền lương trong lĩnh vực hàng hóa tham gia thương mại của một nền kinh tế mới nổi cũng sẽ dẫn đến mức lương cao hơn trong khu vực không thương mại của nền kinh tế. Giá cả tăng lên làm cho tỷ lệ lạm phát cao hơn ở các nền kinh tế phát triển nhanh hơn so với các nền kinh tế đang phát triển. điều này là do sự khác biệt về tăng trưởng năng suất giữa các ngành tham gia thương mại và không tham gia thương mại ở các quốc gia khác nhau.

20

Các quốc gia phát triển có tiến bộ hơn về công nghệ, và do đó có năng suất cao hơn các quốc gia đang phát triển và lợi thế của các quốc gia phát triển là hàng hóa tham gia thương mại nhiều hơn so với hàng hóa không tham gia thương mại.

Theo lý thuyết ngang giá sức mua, giá của hàng hóa tham gia thương mại phải bằng nhau giữa các quốc gia, ngoại trừ các hàng hóa không tham gia thương mại. Năng suất đối với hàng hóa tham gia thương mại cao hơn có nghĩa là tiền lương thực tế cho công nhân cao hơn trong ngành nghề đó. Điều này sẽ dẫn đến giá tương đối (và tiền lương) cao hơn đối với hàng hóa địa phương không có khả năng giao dịch mà những công nhân đó mua. Do đó, chênh lệch năng suất trong dài hạn giữa các quốc gia có thu nhập cao và thu nhập thấp sẽ dẫn đến việc hình thành độ lệch trong xu hướng giữa tỷ giá hối đoái và ngang giá sức mua. Điều này cũng có nghĩa là các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn sẽ có giá dịch vụ trong nước thấp hơn và mức giá thấp hơn. Hiệu ứng Balassa-Samuelson cho rằng tỷ lệ lạm phát tối ưu đối với các nền kinh tế phát triển là thấp hơn so với các nước đang phát triển. Các nền kinh tế đang phát triển tăng trưởng bằng cách trở nên năng suất hơn và sử dụng đất đai, lao động và vốn hiệu quả hơn. Điều này dẫn tới việc tăng trưởng tiền lương ở cả hai khu vực kinh tế thương mại và phi thương mại. Hàng hóa và dịch vụ được tiêu thụ nhiều hơn khi tiền lương tăng lên, điều này sẽ dẫn đến giá cả tăng. Khi đó, một nền kinh tế mới nổi đang phát triển bằng cách tăng năng suất sẽ trải qua mức giá tăng. Ở các nước phát triển thì năng suất đã cao và không tăng nhanh nên tỷ lệ lạm phát sẽ thấp hơn.

2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của dòng vốn đến tỷ giá thực

Các nghiên cứu sau đây đã phân tích ảnh hưởng của dòng vốn nước ngoài đến tỷ giá thực của các quốc gia nhận vốn cũng như kinh nghiệm của các nước về căn bệnh Hà Lan với sự khai thác nguồn lực gia tăng. Trong số các nghiên cứu về các yếu tố tác động đến tỷ giá thực, Edwards (1989), Williamson (1994), Hinkle và Montiel (1999), Edwards và Savastano (2000), Athukorala và Athukorala (2003), và Maeso-Fernandez và cộng sự (2006) đã đề cập tác động của dòng vốn đến tỷ giá thực. Dòng vốn vào gia tăng làm tăng nhu cầu với cả hàng hóa thương mại và phi thương mại, trong đó việc

21

giá cả của hàng hóa phi thương mại tăng sẽ dẫn đến tăng tỷ giá thực REER. Lane và Milesi-Ferretti (2004) đã dựa trên phân tích 48 quốc gia cho thấy các khoản nợ nước ngoài ròng khiến REER giảm giá. Lee và cộng sự (2008) đề cập tài sản nước ngoài ròng NFA là nguyên nhân làm tỷ giá tăng. Nói cách khác, vốn nước ngoài cho phép chi tiêu vượt quá thu nhập, tạo ra nhu cầu dư thừa đối với hàng hóa phi thương mại. Hiệu ứng này được giải thích là do REER bị ảnh hưởng bởi sự phụ thuộc vào các dòng vốn khác nhau.

Các nghiên cứu thực nghiệm cũng cho rằng việc gia tăng dòng vốn vào ồ ạt có thể làm tăng tỷ giá thực đối với nền kinh tế nhận vốn (McCormick & Wahba, 2000; Amuedo- Dorantes & Pozo, 2004; Bourdet & Falck, 2006; López và cộng sự, 2007; Vargas- Silva và cộng sự, 2009; Polat & Andres, 2019) và do đó sẽ tạo ra sự phân bổ các nguồn lực từ khu vực thương mại sang phi thương mại (Acosta và cộng sự, 2009). Tỷ giá thực tăng để phản ứng với sự gia tăng của dòng vốn vào là dấu hiệu cho thấy các quốc gia có triệu chứng bị nhiễm “căn bệnh Hà Lan” (Dutch desease). Căn bệnh Hà Lan được sử dụng để chỉ tình huống mà trong đó việc mở rộng khai thác tài nguyên hoặc nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lớn gây ra sự tăng giá thực gây ảnh hưởng tiêu cực cho triển vọng của ngành sản xuất (Williamson, 1995; Poncela và cộng sự, 2017; Taguchi & Shammi, 2018). Rodrik (2008) đã chứng minh nội tệ định giá thực cao làm suy yếu phát triển kinh tế dài hạn, đặc biệt đối với các nước đang phát triển, khi mà việc sản xuất hàng hóa thương mại chịu ảnh hưởng bởi sự thất bại thị trường và các định chế yếu kém. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của dòng vốn vào đối với tỷ giá thực. Trong đó, tỷ giá thực đóng vai trò như chỉ số tổng quát về đầu ra của những điều chỉnh vĩ mô theo sau việc gia tăng dòng vốn vào.

Đối với vốn FDI, vốn FDI gia tăng dẫn đến việc cấp tín dụng và cung tiền giảm bởi nó làm giảm trung gian thông qua hệ thống các ngân hàng nội địa. Tiềm năng lạm phát của vốn FDI được đánh giá thấp hơn so với các khoản vay ngân hàng. Tác động tràn (spillover effects) từ FDI là tác động gián tiếp khi các doanh nghiệp FDI xuất hiện làm các doanh nghiệp trong nước cũng thay đổi công nghệ và chiến lược kinh doanh để cạnh tranh. Tác động này cũng có thể cải thiện năng lực sản xuất tại địa phương thông qua chuyển giao công nghệ và bí quyết quản lý (Javorcik, 2004). Khi các quốc gia có

22

môi trường đầu tư tốt hơn thu hút nhiều vốn FDI (Kinda, 2010), năng lực sản xuất của địa phương có thể được cải thiện trước dòng vốn FDI, giảm áp lực lên tỷ giá thực. Vốn FDI cũng được xem là một dòng chảy ổn định hơn so với vốn vay ngân hàng và dòng vốn FPI. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra tác động tiêu cực của vốn FDI đối với sức cạnh tranh thương mại thông qua việc làm tỷ giá thực tăng. Athukorala và Rajapatirana (2003) cho thấy vốn FDI vào khiến tỷ giá thực tăng. Lartey (2017) cũng nhận thấy rằng vốn FDI vào liên quan đến việc giảm tỷ lệ giữa hàng hóa thương mại và phi thương mại dẫn đến tỷ giá thực tăng. Saborowski (2009) cho rằng ở các nước đang phát triển dòng vốn vào, đặc biệt là vốn FDI, dẫn đến tỷ giá thực tăng.

Đối với vốn FPI, một số nghiên cứu chỉ ra rằng vốn FPI vào tăng là nguyên nhân khiến tỷ giá thực tăng. Combes và cộng sự (2012) đã nghiên cứu mối quan hệ giữa dòng vốn vào với REER thông qua dữ liệu của 42 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 1980- 2006 và kết quả cho thấy rằng vốn FPI có ảnh hưởng lớn nhất đến tỷ giá thực REER (gấp 7 lần FDI hoặc vốn ngân hàng). Ouedraogo (2017) đã kiểm tra tác động của dòng vốn gián tiếp đến tỷ giá thực cho 73 nền kinh tế phát triển và đang phát triển theo các tổ chức khác nhau là chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp và kết quả nghiên cứu cho thấy dòng vốn FPI vào các tổ chức khác nhau thì ảnh hưởng khác nhau. Jongwanich và Kohpaiboon (2013) kiểm tra ảnh hưởng của dòng vốn đến REER tại các nước mới nổi ở châu Á giai đoạn 2000-2009 và cho rằng dòng vốn FPI có tác động đến REER nhanh hơn FDI.

Với yếu tố kinh tế vĩ mô khác, các nghiên cứu xem xét tác động của độ mở thương mại

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ DÒNG VỐN QUỐC TẾ VÀ TỶ GIÁ THỰC TẠI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á (Trang 25 -25 )

×